Usnesení ze 3. jednání RM dne 11.2.2014

Usnesení č. 71

Rada města

I. o d k l á d á

žádost paní M.P., bytem Lysá n.L., o prominutí penále  ve  výši 86.131,- Kč,

II. u k l á d á

odboru  SMI  ve spolupráci s odborem ŠSVZaK předložit RM informaci kolika nájemníkům

a v jaké výši bylo v minulosti odpuštěno dlužné nájemné nebo penále z městského bytu.

Termín: 11.03.2014

 

Usnesení č. 72

Rada města

 

s c h v a l u j e   

uzavření splátkového kalendáře s p. R.K. na měsíční splátky ve výši 2.100,- Kč na dlužné nájemné a penále k bytu v Milovicích - Mladé.

 

Usnesení č. 73

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í 

žádost p. M. V. o prominutí  či snížení poplatku  za výjimku  z ustanovení § 5, vyhl. č. 268/2009 Sb.,

„Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu", odstavec 2,

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 19.02.2014 žádost k projednání.

 

Usnesení č. 74

Rada města

 

I. s c h v a l u j e  

uzavření splátkového  kalendáře  s pí K.Š.  na měsíční splátky ve výši 500,- Kč na dlužné

nájemné a penále za byt v Milovicích - Mladé,

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 19.02.2014 splátkový kalendář ke schválení.

 

Usnesení č. 75

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh plánovaných oprav chodníků a komunikací v r. 2014,

 

II. s c h v a l u j e

navržené opravy komunikací a chodníků vč. změn.

 

Usnesení č. 76

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Chodník Sokolská - Hasičárna od firmy: M. Gu-

man,  Lysá n.L., DUDYSTAV, s. r. o.,  Dobrá Voda  u Č. Budějovic, MIZERA - STAVBY,

a. s.,  Lomnice  nad  Popelkou,  IZOTRADE, s. r. o., Vysoké  Veselí,  BK SLUŽBY, s. r. o.,

Praha 3, ROADSTAV, s. r. o., Poděbrady, M. Činger, Pardubice, Jan Haluška, Benátky n.J.,

ZETA Benátky, s. r. o., Benátky  n.J., KIRSTONE, a. s., Praha 8, AVE  Kolín, s. r. o., Kolín

5, KOMPLET STAVBY, a. s., Nymburk, SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Praha 5 - Košíře,II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s  firmou Milan Guman, Vojanova 1025, Lysá n.L., za cenu ve výši

94.123,- Kč, dle skutečně provedených prací.

 

Usnesení č. 77

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol (stavba zděná nebo montovaná) včetně

jejich předběžné cenové kalkulace, zpracované dle předpokládaného výkazu výměr,

 

II. d o p o r u č u j e 

vypsání výběrového řízení na zpracování a dodávku PD nové tělocvičny ve variantě zděné

stavby,

 

III. p ř e d k l  á d á

ZM dne 19.02.2014 obě varianty výstavby tělocvičny k projednání.

 

Usnesení č. 78

Rada města

 

I. r e v o k u j e

své usnesení č. 481, ze dne 13.08.2013,

 

II. s c h v a l u j e 

pronájem části obec. pozemku p.č. 3451/1, vým. 6,30 m2, kult. ostatní plocha, ostatní komu-

nikace,  k.ú. Lysá n.L.,  pro umístění letní zahrádky (dřevěné podium o ploše 3,5 m x 1,8 m)

v termínu od 01.05. do 30.09. daného příslušného roku, počínaje rokem 2014, za částku 5,-

Kč/m2/den,  p. M.S., trvale bytem Lysá n.L.,  s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku

včetně zametání.

 

Usnesení č. 79

Rada města

 

s c h v a l u j e

zveřejnění prodeje části obec. pozemku p.č. 623/1, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

 

Usnesení č. 80

Rada města

 

s c h v a l u j e

zveřejnění prodeje obec. pozemku p.č. 819/5, o výměře 70 m2, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

 

Usnesení č. 81

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

usnesení z výroční valné hromady SDH Lysá nad Labem, ze dne 10.01.2014,

 

II. s c h v a l u j e

podmínky SDH ve věci duplicitního vlastnictví pozemků a to:

  • a) město uzná jediným vlastníkem pozemků p.č. 3465/1, st. 208/25 a st. 2441 Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem,
  • b) po uznání SDH jako jediným vlastníkem výše uvedených pozemků, které jsou pod stavbami hasičské zbrojnice a parkoviště, uzavřít a uskutečnit výměnu těchto pozemků za prázdný ucelený pozemek na dvoře areálu hasičské zbrojnice st. 208/17 ve stejné výměře,
  • c) zajistit, aby ve smluvní směně pozemků mezi SDH a městem byl současně ošetřen zájem sboru i města ohledně přístupu kobjektům hasičské zbrojnice, a na všech výše uvedených pozemcích byl stanoven zájem obou stran na tom, aby tyto pozemky do budoucna byly určeny pro účely požární ochrany města a činnosti SDH (vyjma pozemků pod parkovištěm a pod trafostanicí).
III. d o p o r u č u j e

ZM dne 19.02.2014 schválit podmínky SDH Lysá n.L. dle bodu II.

 

Usnesení č. 82

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

zaslané podklady v rámci majetkoprávního vypořádání v rámci budoucí investiční akce

Povodí Labe s názvem „ID 10 - Mlynařice, Lysá nad Labem - Stará Lysá, revitalizace".

 

II. s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o souhlasu  s provedením stavby a svůj souhlas s realizací záměru „ID 10

- Mlynařice, Lysá n.L. - Stará Lysá, revitalizace" na obecních pozemcích p.č. PK 1978/19,

PK 2047/1,  PK 3545,  PK 3547,  2046/28,  2071/1, 2079/1,  3535/2, 3544, 3559/2, všechny

v k.ú. Lysá n.L., podmiňuje  tím, že za zábor obecních pozemků bude ve stejné výměře pro-

vedena směna pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, kde město preferuje  pozemky p.č. 3482

/2, 3479/1 a 3479/2, všechny v k.ú. Lysá n.L.,

 

III. d o p o r u č u j e

ZM dne 19.02.2014 bod č. II ke schválení.

 

Usnesení č. 83

Rada města

 

s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města roku 2014 takto:

rozp. rozpočet po úpravě rozdíl

ZŠ Hrozného, žaluzie a sítě do oken 120 76 - 44

Odd. par. 3113, pol. 5331, org. 4772

ZŠ Speciální - výměna dveří učeben 40 84 + 44

Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4777

 

Usnesení č. 84

Rada města

 

I. bere na vědomí

cenové nabídky  na veřejnou  zakázku  ZŠ Hrozného  -  sítě  do oken od firmy: Aleš Krůza,

Zaječí,  4business,  s. r. o.,  Praha 3,  MILOVICE, s. r. o., Milovice,  MP oknoinvest, s. r. o.,

Beroun, Grand Systém, s. r. o., Havlíčkův Brod, DOPOS, s. r. o., Přelouč,  a Baroch - okna,

s. r. o., Praha 7,

 

II. s c h v a l u je

pro  realizaci  stavby  ZŠ Hrozného - sítě  do  oken  firmu Grand Systém, s. r. o., Havlíčkův

Brod, s nabídkovou cenou 26.992,68 Kč vč. DPH.

 

Usnesení č. 85

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé  cenové nabídky  na  veřejnou  zakázku ZŠ Speciální - výměna dveří učeben od firmy

SARK engineering, s. r. o.,  Praha 4  -  Krč, ELBOARD servis, s. r. o., Brandýs nad Labem,

JAF HOLZ, spol. s r. o., Vyškov, a Alois Bezucha, Libice n.C.,

 

II. s c h v a l u j e 

pro realizaci  stavby  ZŠ Speciální  - výměna dveří učeben firmu ELBOARD servis, s. r. o.,

Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 02233801, za nabídkovou cenu 83.408,- Kč

včetně DPH.

 

Usnesení č. 86

Rada města

 

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 44 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 32.454,- Kč, s kaucí ve výši 18.470,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného 67,- Kč/m2, panu J.Š., trvalý pobyt Stará Paka.

 

Usnesení č. 87

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

informativní  zprávu  o vzrůstajícím počtu dětí nastupujících do prvních tříd a s tím souvise-

jící zajištění prostor k výuce,

 

II. d o p o r u č u j e

1) zahájit práce na projektové dokumentaci ještě vletošním roce zrozpočtu města r. 2014,

2) pí ředitelce, aby nově vzniklé třídy nebyly využívány jako třídy kmenové, ale pouze

jako třídy odborné,

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 19.02.2014 informaci na vědomí.

 

Usnesení č. 88

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání kulturní komise dne 17.01.2014,

 

II. d o p o r u č u j e

odboru ŠSVZaK, aby podnět komise byl na webové stránky města ve spolupráci s městský-

mi informatiky zapracován,

 

III. u p o z o r ň u j e

kulturní  komisi,  že ne o všech kulturních akcích se město dozví, podmínku nahlášení akce

do přehledu kulturních akcí v daném roce mají pouze ti, kteří získají od města dotaci.

 

Usnesení č. 89

Rada města

 

s c h v a l u j e

finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 15.000,- Kč pro paní M.C. na plynový kotel vč. montáže. 

 

Usnesení č. 90

Rada města

 

s c h v a l u j e

finanční příspěvek z Charitativního fondu pro pí M.Z. ve výši 898,- Kč na dopravu syna P. do zdravotnického zařízení. 

 

Usnesení č. 91

Rada města

 

s c h v a l u j e

provedení inventarizace majetku města za rok 2013.

 

Usnesení č. 92

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2014 dle návrhu kulturní komi-

se upravený ve smyslu diskuse,

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 19.02.2014 návrh ke schválení.

 

Usnesení č. 93

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

předložený  návrh  na  rozdělení  dotací  z Fondu  na činnost sportovních organizací  na rok

2014,

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 19.02.2014 návrh ke schválení.

 

Usnesení č. 94

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení příspěvku z Fondu na údržbu a provoz,

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 19.02.2014 rozdělení příspěvku ke schválení.

 

Usnesení č. 95

Rada města

 

I. b e r e n a  v ě d o m í

předloženou zprávu o vyhodnocení provozu a vlivu heren ve městě,

 

II. s c h v a l u j e

OZV Města Lysá n.L. č. 1/2014,  o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů,

pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst

lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem,

 

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 19.02.2014 zprávu na vědomí a OZV Města Lysá n.L. č. 1/2014 ke schválení.

 

Usnesení č. 96

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

udělení medaile „Za věrnost" řediteli a strážníkovi Městské policie Lysá nad Labem:

1) medaile II. stupně „Za věrnost" p. Bc. Luďku Přibylovi, bytem  Lom 1000, Lysá n.L.,  za

15 let  u MěP Lysá n.L.,

2) medaile I. stupně „Za věrnost" p. Aloisi Kaplanovi, bytem Jedličkova 1382, Lysá n.L., za

20 let u MěP Lysá n.L.,

 

II. s c h v a l u j e

návrhy na udělení vyznamenání:

1) čestné medaile III. třídy panu P.S., bytem Lysá n.L., za dlouholetou vynikající repre-

zentaci města a veslařského sportu v Lysé nad Labem,

2), 3) čestné medaile III. třídy panu J.D., bytem Lysá n.L., a medaili III. třídy  panu M.S.,  

bytem Lysá n.L., oběma za dlouholetou  propagaci a reprezentaci města Lysá n.L.

prostřednictvím radioamatérského vysílání,

4)  čestné medaile III. třídy paní J.L. za dlouholetou práci v oblasti kultury a zachování

kulturního dědictví v Lysé nad Labem,

5)  až 7) pamětní medaile následujícím občanům za dlouholetou práci v oblasti kultury:

- V.K., bytem Lysá n.L.,

- J.K., bytem Lysá n.L.,

- D.P., bytem Lysá n.L.,

8)  pamětní  medaili paní Z.P., bytem Lysá n.L., za celoživotní práci při výchově  nejmladší

generace města.

 

III. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit návrhy na udělení čestných medailí ZM 19.02.2014 na vědomí.

 

Usnesení č. 97

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou  informativní zprávu o vyhodnocení ankety a petice k návrhu na přemístění po-

bočky České pošty v Lysé n.L.,

 

II. n e d o p o r u č u j e

ZM přemístění pobočky České pošty v Lysé n.L.,

 

III. u k l á d á 

p. tajemníkovi

1) předložit  zprávu  o vyhodnocení ankety  a petice  k návrhu na přemístění pobočky České

pošty v Lysé nad Labem na jednání ZM dne 19.02.2014,

2) informovat petiční výbor o výsledku projednání petice v ZM.

Termín: do 28.02.2014

 

Usnesení č. 98

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

zápůjčku výpočetní techniky z majetku MVČR do majetku Města,

 

II. u k l á d á

p. tajemníkovi  ve spolupráci  s MVČR připravit dodatek ke smlouvě o zápůjčce a předložit

ji p. starostovi k podpisu.

 Termín: únor 2014

 

Usnesení č. 99

Rada města

 

s o u h l a s í

se zapojením města do projektu Podpora meziobecní spolupráce.

 

Usnesení č. 100

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé nabídky na veřejnou zakázku Koordinátor BOZP na akci „Rekonstrukce místní komu-

nikace  Na Staré vsi  a  Dolejší I. etapa" od uchazečů: SAFEA IVS, s. r. o., Manifold Group,

s. r. o.,  Jiří  Kunc,  Ing. Václav  Holý, DOMSTAV, s. r. o., B K N, spol. s r. o., S.A.W.Con-

sulting, s. r. o., TURKE CZ, s. r. o., a Ing. Martin Kučera,

 

II. s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy  o dílo  na  veřejnou  zakázku Koordinátor BOZP na  akci „Rekonstrukce

místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší I. etapa" se společností SAFEA IVS, s. r. o., IČO:

64511260, DIČ: CZ64511260, Sukova 49/4, 602 00 Brno, za celkové náklady 22.506,- Kč

s DPH, a to za předpokladu, že doloží opravené reference.

 

Usnesení č. 101

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé nabídky na veřejnou zakázku Stavební a technický dozor investora na akci „Rekon-

strukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší I. etapa" od uchazečů: Ing. Martin Kuče-

ra,  NDCon, s. r. o.,  DIK, s. r. o., RUSHDATE  PLUS, s. r. o., REINVEST,  spol. s r. o.,

 Jaroslav Kotyška, DOMSTAV, s. r. o.,

 

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o dílo  na veřejnou zakázku Stavební  a technický dozor investora na akci

„Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší I. etapa" s Ing. Martinem Kučerou,

Vodárenská 1915, 272 02 Kladno, IČO:15914640, DIČ:CZ6401272427 za celkové náklady

   91.800,- Kč  (není  plátcem DPH), a to za předpokladu, že doloží čestné prohlášení o schop-

nosti plnit VŘ po ekonomické a finanční stránce.

 

Usnesení č. 102

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města pro rok 2014 takto:

Položka Schválený Návrh úpravy Rozdíl

rozpočet 2014

8115 Zdroje z minulých let zapojení do rozpočtu16.000 17.566 1.566

2212 Výstavba komunikace Lom 3.000 1.500 -1.500

2321 Intenzifikace ČOV0300 300

3419 Rekonstrukce hřiště ZŠ Komenského 0 2.766 2.766

 

II. u k l á d á

finančnímu odboru zapracovat výše uvedené změny do úpravy rozpočtu města pro rok 2014

a předložit návrh změny ZM dne 19.02.2014 ke schválení. 

 

Usnesení č. 103

Rada města

 

I. o d k l á d á 

schválení výjimky ze stavební uzávěry pro pozemky v lokalitě u Závodiště,

 

II. ž á d á

stavební úřad ve spolupráci s odborem SMI o doplnění podkladů ve smyslu diskuse.

Termín: 25.02.2014

 

Usnesení č. 104

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu  o  bezpečnostní  situaci  v Lysé n.L. za rok 2013 s tím, že doporučuje, aby byly pod-

robněji rozepsány personální záležitosti,

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 19.02.2014 doplněnou zprávu na vědomí.

 

Usnesení č. 105

Rada města

 

p ř e d k l á d á 

ZM dne 19.02.2014 zápis z Kontrolního výboru ze dne 03.02.2014 na vědomí.

 

Usnesení č. 106

Rada města

 

d o p o r u č u j e 

ZM  dne 19.02.2014, aby vzalo na vědomí rezignaci p. Bc. Jana Záveského na funkci člena kontrolního výboru a požádalo zástupce volební strany Lysá 2010, p. Mgr. Minaříka J., o nominaci nového člena.

 

Usnesení č. 107

Rada města

 

s c h v a l u j e

program  jednání  ZM,  které  se  bude konat dne 19.02.2014 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:

1. Prodej domu č.p. 381, Za Zámkem, Lysá n.L.

2. Žádost o odkoupení bytu v Jedličkově ul., č.p. 1370, Lysá n.L.

3. Prodej obec. pozemku p.č.st. 2388, vým. 19 m2, k.ú. Lysá n.L.

4. Prodej obec. pozemku p.č.st. 2379, vým. 17 m2, k.ú. Lysá n.L.

5. Prodej části obec. pozemku p.č. 56/1, vým. 18 m2, k.ú. Litol.

6. Prodej části z obec. pozemku p.č. 2871/5, vým. 0,17 m2, k.ú. Lysá n.L.

7. Prodej obec. pozemku p.č. 492/106, vým. 77 m2, k.ú. Lysá n.L.

8. Prodej obec. pozemku p.č.st. 2405, vým. 20 m2, k.ú. Lysá n.L.

9. Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2252 a 2253, k.ú. Lysá n.L.,

lokalita Červený hrádek.

10. Uzavření darovací smlouvy na pozemky pod budoucí komunikací v lokalitě Hrabanov,

p.č. 2599/2, vým. 702 m2, a p.p.č. 2599/5, vým. 108 m2, k.ú. Lysá n.L.

11. Žádost o výjimky z ust. § 25, vyhl. č. 501/2016 Sb. a z ust. § 5, vyhl. č. 268/2009 Sb. pro

stavbu v Komenského ul., Lysá n.L., a snížení nebo prominutí poplatku za výjimku z ust.

§ 5 vyhl. č. 268/2009 Sb.

12. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá

n.L.

13. Vydání změny č. 2 regulačního plánu Lysá n.L. - Vysoká Mez.

14. Poslední úprava rozpočtu města roku 2013.

15. Úprava rozpočtu města roku 2014.

16. Stanovení odměn členům zastupitelstva města za výkon funkce v roce 2014.

17. Zřízení expozice profesora R. Jedličky v budově Muzea B. Hrozného, Lysá n.L.

18. Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné a penále za byt v Milovicích - Mladé.

19. Žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné a penále za byt v Milovicích - Mladé.

20. Varianty řešení rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM Litol.

21. Duplicitní vlastnictví k nemovitostem - Město Lysá n.L. a SDH Lysá n.L.

22. Stanovení podmínek majetkoprávního vypořádání v rámci inv. akce Povodí Labe.

23. Rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2014.

24. Rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací na rok 2014.

25. Rozdělení příspěvku z Fondu na údržbu a provoz.

26. Rezignace p. Bc. J. Záveského na funkci člena KV a návrh na doplnění KV.

27. Vyhodnocení  provozu  a  vlivu heren  ve městě  a  návrh OZV Města Lysá n.L. č. 1/2014,

o  určení míst  pro  provozování výherních hracích přístrojů,  pro  provozování koncových

interaktivních  videoloterních  terminálů  nebo  herních míst lokálního herního systému na

území města Lysá nad Labem.

 

Informativní zprávy:

1. Aktuální stav prodeje bytů v domě č.p. 1517, Sídliště, Lysá n.L.

2. Cena vodného a stočného v roce 2014.

3. Vzrůstající  počet  dětí  nastupujících  do prvních  tříd  a s tím související zajištění prostor k

výuce.

4. Vyhodnocení ankety a petice k návrhu na přemístění pobočky České pošty v Lysé n.L.

5. Udělení vyznamenání Města Lysá n.L. I. třídy.

6. Zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2013.

7. Zápis z KV dne 03.02.2014.
Vytvořeno 14.2.2014 6:49:37 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 25x | ernest
load