Usnesení z 8. jednání RM dne 22.04.2014

U s n e s e n í  z 8. jednání RM 22.4.2014


Usnesení č. 223

Rada městaI. b e r e n a v ě d o m í

žádost pí Bc. Vlasty Blažkové, ředitelky ZUŠ F. A. Šporka v Lysé n.L., o poskytnutí prostor

pro výuku – zřízení detašovaného pracoviště,II. s o u h l a s í

se zájmem zřídit detašované pracoviště ZUŠ v č. p. 177, Husovo náměstí, Lysá n.L.,III. p o v ě ř u j e

pana starostu jednáním se zástupci Jednoty o podmínkách rekonstrukce, financování a nás-

ledného pronájmu.

Usnesení č. 224

Rada městaI. s c h v a l u j e  

návrh nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420000

447, ev. č. 60/0042, mezi Městem Lysá n.L. a autorizovanou obalovou spol. EKO-KOM,

a. s.,II. n e s o u h l a s í

s podepsáním dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě,III. p o v ě ř u j e

pana Mgr. Jiřího Havelku, starostu města, podpisem výše uvedené smlouvy.Usnesení č. 225

Rada městan e s c h v a l u j e 

žádost pí E.S. o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 1.560,- Kč.

Usnesení č. 226

Rada městas c h v a l u j e

uzavření smlouvy na zpracování zadávací dokumentace technického řešení výměny filtračních jednotek městské úpravny vody s firmou FER&MAN Technology, spol. s r. o., Tréglova 795, Praha 5, za nabídkovou cenu 100.430,00 Kč vč. DPH.Usnesení č. 227

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost Občanského sdružení Pro dětský úsměv, provozující Mateřské centrum Parníček, o

možnosti konání Akce ke dni matek, v Parku B. Hrozného, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e

konání Akce ke dni matek, v parku B. Hrozného, dne 11.05.2014, od 14:00 – 18:00 hod., za

podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku s tím, že na

pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 228

Rada městaI. b e r e n a v ě d o m í

obě varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol, včetně jejich předběžné cenové

kalkulace, zpracované dle předpokládaného výkazu výměr,II. s c h v a l u j e

vypsání výběr. řízení na zpracování a dodávku PD tělocvičny ve variantě zděné stavby, vč.

studie, která bude obsahovat minimálně tři varianty uspořádání vnitřních dispozic,III. d o p o r u č u j e

ZM 14.05.2014 návrh k projednání.

Usnesení č. 229

Rada městaI. s c h v a l u j e

uzavření splátkového kalendáře s pí Z.P. na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za dlužné

nájemné k bytu v Milovicích – Mladé,II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.05.2014 splátkový kalendář ke schválení.

Usnesení č. 230

Rada městas c h v a l u j e

uzavření splátkového kalendáře s pí A.Š. na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za služby k bytu v Milovicích – Mladé.Usnesení č. 231

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost pí M.A. na převedení bytu v Milovicích – Mladé na její spolubydlící,

II. s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy s pí M.A. dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy s pí P.Č.

Usnesení č. 232

Rada městas c h v a l u j e

žádost Občanského sdružení Pro dětský úsměv o udělení souhlasu s užíváním dvora v č.p. 29, ČSA, Lysá nad Labem, v termínu od 01.04. do 30.09. kalendářního roku.

Usnesení č. 233

Rada městas c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 32 v č.p. 602 Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 30.500,- Kč, s kaucí ve výši 16.593,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 66,- Kč/m2,s paní L.K., bytem Starý Vestec.

Usnesení č. 234

Rada městan e s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 11 v č.p. 602 Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 31.975,- Kč, s kaucí ve výši 16.593,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2,s paní M.Z., bytem Milovice – Mladá.

Usnesení č. 235

Rada městan e s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 3 v č.p. 620 Lesní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 35.600,- Kč, s kaucí ve výši 15.573,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2,s paní H.L., bytem Lysá n.L.

Usnesení č. 236

Rada městan e s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 1 v č.p. 620 Lesní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 35.600,- Kč, s kaucí ve výši 15.790,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2,s panem M.Š., bytem Milovice.Usnesení č. 237

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé nabídky na koupi domu č.p. 381, Za Zámkem, Lysá n.L., do osobního vlastnictví,

II. s c h v a l u j e

prodej domu č.p. 381, Za Zámkem,. Lysá nad Labem, p. M.CH. do osobního vlastnictví za

nabídnutou cenu 252.252,- Kč. (Náhradníci: pí M.R. s nabídkou 165 tis. Kč a odkoupením

dluhu po stávajících nájemnících v č.p. 381 v částce 80.000,- Kč a p. Ing. K. s nabídkou

140.000,- Kč a odkoupením dluhu po stávajících nájemnících v č.p. 381 v částce 60.000,-

Kč.)

III. d o p o r u č u j e

ZM dne 14. 5. 2014 prodej domu ke schválení.

Usnesení č. 238

Rada městas c h v a l u j e

zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 18 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá nad Labem, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2. Záměr bude zveřejněn i v Listech.Usnesení č. 239

Rada městas c h v a l u j e

zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 12 v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá nad Labem, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2. Záměr bude zveřejněn i v Listech.

Usnesení č. 240

Rada města

I. s o u h l a s í

a) s uzavřením kupní smlouvy na pozemky s p. B.Z., p.č. 835/2, 835/4, 835/6, p. L.R.,

p.č. 834/4, 834/6, 834/8, manž. H.J. a E., p.č. 866/28, 866/110, pí T.J., p.č. 833/16,

833/13, pí B.P. a pí H:A., p.č. 866/40, pí H.A., p.č. 866/39, s p. S.J., p.č. 866/74, a p.

H.P. Mgr. a sl. K.J., p.č. 866/31, všechny v k.ú. Lysá n.L. Pozemky jsou koupeny vždy

za 1,- Kč od prodávajících – celková cena uhrazená za pozemky je 8,- Kč,

b) s uzavřením kupní smlouvy s Družstvem Drážky na infrastrukturu vybudovanou na po-

zemcích p.č. 835/2, 835/4, 864/6, 834/4, 866/28, 833/16, 866/40, 866/36, 866/35, 866/

39, 835/6, 834/8, 866/110, 833/8, 833/13, 866/74, 866/71, 866/31, všechny v k.ú. Lysá

n.L. v rozsahu: SO1 komunikace s odvodněním, SO2 vodovod, SO3 kanalizace, SO5 ve-

řejné osvětlení za celkovou cenu 1,- K, za předpokladu předložení souhlasu všech účast-

níků výstavby infrastruktury,

c) aby firma STAVOKOMPLET, spol. s r. o., provozovala vodovodní a kanalizační řad

v lokalitě Drážky ještě před uzavřením kupních smluv,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.05.2014 uzavření kupních smluv k projednání.

Usnesení č. 241

Rada města

I. p ř i j í m á

doručenou cenovou nabídku od firmy Václav Bílek, Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou Václav Bílek, Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá n.L., za cel-

kovou cenu díla 90.003,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 242

Rada městaI. b e r e n a v ě d o m í

informaci o stavu střechy v č. p. 600, Slepá ul., Milovice - Mladá,II. o d k l á d á

rozhodnutí na příští jednání rady města, a to po projednání předloženého plánu oprav byto-

vého fondu ve smyslu usnesení RM č. 189 z roku 2014.

Usnesení č. 243

Rada města

u k l á d á

odboru SMI zajistit geodetické zaměření pozemku p.č. 2653/2, k.ú. Lysá n.L.

Usnesení č. 244

Rada městas c h v a l u j e

zateplení fasády nemovitosti čp. 1176 v ul. Třebízského, manželům M. aj.S., Lysá n.L.

Usnesení č. 245

Rada města

s c h v a l u j e

provedení oplocení části pozemku p.č. 2566/1, k.ú. Lysá n.L., o výměře 423 m2, nájemci panu F.R., bytem Lysá n.L., s tím, že po ukončení nájemního vztahu bude oplocení pozemku odstraněno. Tento souhlas nenahrazuje povolení v souladu se stavebním řádem od příslušného Stavebního úřadu MěÚ Lysá n.L.

Usnesení č. 246

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním p.p.č. 3463/1 v k.ú. Lysá n.L., pro pozemek p.č. 2433/4, ul. U Cihelny, s paní A.S., trvale bytem Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do tří let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 247

Rada města

s c h v a l u j e

zveřejnění směny obecního pozemku p.č. PK 2869 a části obecního pozemku p.č. PK 3590 za část pozemku p.č. PK 2834, všechny tři v k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění s tím, že se bude jednat o směnu stejné výměry obecního pozemku za pozemek ve vlastnictví fyzické osoby, tj. cca 1.400 m2.

Usnesení č. 248

Rada městaI. b e r e n a v ě d o m í

žádost obyvatel starého sídliště, respektive obyvatel domů č. p. 1399, 1400, 1401, 1402 a

1405 o instalaci několika hracích prvků ve vnitrobloku těchto domů na pozemku p.č. 612/5,

který je ve vlastnictví města Lysá nad Labem,

II. o d k l á d á

rozhodnutí o instalací hracích prvků,

III. u k l á d á

odboru SMI předložit na příští jednání rady města zpracovanou PD na revitalizaci Jedličko-

va sídliště, jejíž součástí bylo i vybudování dětského hřiště.Usnesení č. 249

Rada města

I. s o u h l a s í

se schválením záměru na prodloužení hlavního kanalizačního řadu při zachování jeho prů-

měru 300 mm dle žádosti p. MUDr. I. B.,

II. u k l á d á

projektové manažerce uzavřít se žadatelem plánovací smlouvu na vybudování kanalizačního

řadu v ulici Hrabanov.Usnesení č. 250

Rada městas c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na akci - Oprava dveří Vichrova vila – s firmou Soneco, s. r. o., Bělehradská 23, Praha 2, za nabídkovou cenu 78.650,00 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 251

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost sdružení LysaFree, Lysá nad Labem, o souhlas s protlaky pod silničními tělesy míst-

ních komunikací a souhlasu s výkopovými pracemi, z důvodu rozšíření optické sítě,

II. s o u h l a s í

se stavbou rozšíření optické sítě a s vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací

v lokalitách dle požadavku občanského sdružení LysaFree, Dvořákova 1184, Lysá n.L., v

plánovaných lokalitách č. 1 (U Vodárny), č. 7 (Na Zemské stezce), č. 8 (Na Staré Vsi, Do-

lejší) a č. 9 (zahrada Fruta),

III. u k l á d á

odboru SMI k ostatním lokalitám přizvat p. Nedomu na příští jednání rady města.

Usnesení č. 252

Rada města

s c h v a l u j e

souhlas a podporu otevřenému dopisu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy za zachování základních škol praktických.

Usnesení č. 253

Rada města

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč z položky kultura – propagační materiál a 13.000,- Kč z položky kultura – ostatní činnost v kultuře na okrskovou soutěž v závodě branné všestrannosti „O pohár starosty města Lysá nad Labem“ pořádanou SDH Dvorce.

Usnesení č. 254

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu k vydání poštovních cenin a filatelistického zboží k 100. výročí od roz-

luštění chetitského písma Dr. B. Hrozným,

II. u k l á d á

odboru ŠSVZaK zaslat informativní zprávu p. Ing. Gregorovi P. a p. Ing. Firmanovi M. na

vědomí s žádostí o jejich doporučení.

Termín: ihned

Usnesení č. 255

Rada města

s c h v a l u j e

účetní závěrky za rok 2013 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Šporka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška a městské knihovny.

Usnesení č. 256

Rada města

s c h v a l u j e

návrh smlouvy o výpůjčce exponátů pro interiérové účely v objektu Muzea B. Hrozného 265 z evidence Jedličkova ústavu a školy (JÚS) týkajících se prof. Dr. Rudolfa Jedličky.

Usnesení č. 257

Rada městaI. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu na rok 2014 – 3. rozpočtové opatření dle návrhu finančního odboru,II. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.05.2014 úpravu rozpočtu ke schválení.Usnesení č. 258

Rada města

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost společenských organizací,

II. o d k l á d á

rozhodnutí o rozdělení dotací,

III. u k l á d á

p. Blechovi na příští jednání RM podat bližší informace o Asociaci malých debrujárů.Usnesení č. 259

Rada města

I. s c h v a l u j e

návrh plánovací smlouvy č.1/2014 KÚ na vybudování kanalizačního řadu v ulici Pivo-

varská, k.ú. Lysá n.L., manž. Ing. V. a S.H., trvale bytem Lysá n.L., dle návrhu č. 1

schváleného JUDr. Drábkem,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.05.2014 plánovací smlouvu ke schválení.Usnesení č. 260

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh smlouvy o výpůjčce části budovy č.p. 508 – radnice v Milovicích – Mladé,

II. s c h v a l u j e

smlouvu o výpůjčce bez hrazení příspěvku 2.000 Kč měsíčně, tj. s vypuštěním části II.,

bod č. 3.

Usnesení č. 261

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh OZV č. 2/2014, o místních poplatcích,

II. s c h v a l u j e

návrh OZV č. 2/2014, o místních poplatcích,

III. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit OZV č. 2/2014, o místních poplatcích, ZM dne 14.05.2014 ke

schválení.Usnesení č. 262

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o výjimku z provozní doby klubu PATRO, Nám. B. Hrozného 184, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro Klub Patro, Nám. B. Hrozného 184, Lysá n.L., ve

dnech pátek, sobota tak, že otevírací doba bude prodloužena do 03:00 hod. následujícího

dne, a to na období od 23.04. do 23.05.2014.Usnesení č. 263

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veř. zakázku Vypracování komplexní žádosti o poskytnutí dotace

na projekt Výzvy IOP č. 22 „Konsolidace IT ORP Lysá n.L.“ včetně vyhodnocení nabídek,

 

II. s c h v a l u j e

1) jako dodavatele Vypracování komplexní žádosti o poskytnutí dotace na projekt Výzvy IOP č. 22 „Konsolidace IT ORP Lysá n.L.“ společnost EUINICE CONSULTING, a. s.,

2) projektový záměr na projekt „Konsolidace IT ORP Lysá n.L.“ v limitní ceně 3 mil. Kč, z toho bude hrazeno 85 % z IOP a 15 % z rozpočtu obce.  Usnesení č. 264

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o zpracování a administraci projektu „Zateplení kina v Lysé nad Labem“ s firmou Trade JM, s. r. o., Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové.

Vytvořeno 23.4.2014 8:16:45 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 16x | ernest
load