Usnesení z 5. jednání RM dne 11.3.2014

Usnesení č. 134

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

cenové  došlé  cenové  nabídky  na  veřejnou  zakázku  „ZŠ Komenského - oprava stropů II.

etapa"  od  firmy  Stavební  pražská, s. r. o.,  Praha 9; Daniel Šperk, Poděbrady;  a  Komplet

stavby Nymburk, s.r.o., Nymburk;

II. s c h v a l u j e

pro  realizaci stavby „ZŠ Komenského - oprava stropů II. etapa" firmu Daniel Šperk, ČSLA

756/3, Poděbrady, IČ: 689 92 335, za nabídkovou cenu 208.156,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 135

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost  Fajn  Klubu, s. r. o.,  se sídlem Poděbradova 1707, Lysá n.L., o možnosti konání jar-

marku rukodělných prací,

II. s c h v a l u j e 

konání  jarmarku  rukodělných  prací  v parku B. Hrozného, dne 05.04.2014, od 10:00 hodin

do 17:00 hodin,  za podmínek  uvedených  v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy

majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 136

Rada města

I. o d k l á d á

rozhodnutí  o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu p. J.L., trvalý pobyt Lysá

n.L.,  z důvodu  jeho  dlouhodobého  umístění  v Domově Mladá, Milovice - Mladá,

II. u k l á d á

odboru  SMI  předložit  informaci,  zda platná  OZV Města Lysá n.L., o místních poplatcích,

prominutí poplatku umožňuje, a v případě, že to neumožňuje, navrhnout způsob řešení.

Termín: 25.03.2014

 

Usnesení č. 137

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

prodej  obecního  pozemku p.č. 819/5 o vým. 70 m2 , druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá n.L., 

manželům RNDr. S. a RNDr. A.Ž., trvale bytem  Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/m2.  Kupující 

v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých  věcí  a  uhradí  daň  z  nabytí 

nemovitých  věcí.  Dále  kupující hradí kolek  v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do

KN.

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 09.04.2014 prodej pozemku ke schválení.

 

Usnesení č. 138

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

prodej části obecního  pozemku  p.č. 623/1 o vým. 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú.

Lysá n.L.,  sdružení  LysaFree, IČ: 266 69 102, se sídlem Dvořákova 1184, Lysá n.L., za ce-

   nu 1.000,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a

uhradí  daň  z  nabytí  nemovitých věcí. Dále  kupující  hradí  kolek v hodnotě 1.000,- Kč na

návrh na vklad do KN.

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 09.04.2014 prodej pozemku ke schválení.

 

Usnesení č. 139

Rada města

 

s c h v a l u j e 

pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 5, paní Z.K., trvale bytem  Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok.

 

Usnesení č. 140

Rada města

 

s c h v a l u j e

zateplení fasády nemovitosti  pí Ing. V.Z., trvale bytem  Lysá n.L.

 

Usnesení č. 141

Rada města

 

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu k opravám komunikací tryskovou metodou PATCH a doporučuje ještě prověřit možnost opravy výjezdu z ul.  Dohalského do ul. Na Vysoké mezi, a výjezd z ul. Spojovací na ul. Družstevní.

 

Usnesení č. 142

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost  pí L.Š.  na  převedení  bytu 3 + 1 v  Milovicích - Mladé,

 

II. s c h v a l u j e 

ukončení nájemní smlouvy na výše uvedený byt s pí L.Š. dohodou k 31.03.2014 a uzavření nové nájemní smlouvy s pí J.Š. k 01.04.2014.

 

Usnesení č. 143

Rada města

 

s c h v a l u j e   

vzájemnou výměnu bytů pí H.B. a pí M.D. v Milovicích - Mladé.

 

Usnesení č. 144

Rada města

 

s c h v a l u j e 

hodnotící kritéria pro zadání zakázky na rozšíření parkovacích stání v ulici Okružní v tomto znění: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria - 50 %, 2) Termín dokončení díla - váha kritéria - 30 %, 3) Záruka na dílo - váha kritéria - 20 %.

 

Usnesení č. 145

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „MŠ Dráček - regulace topení od firmy Thermo-

servis, spol. s r. o., TRONIC CONTROL, s. r. o., a Animatrans, s. r. o.,

 

II. s c h v a l u j e

pro  realizaci  stavby  MŠ Dráček - regulace topení firmu Animatrans, s. r. o., Skuherského

75, 370 01 České Budějovice,  IČO: 26025442,  za nabídkovou cenu  93.549,58 Kč  včetně

DPH.

 

Usnesení č. 146

Rada města

 

s c h v a l u j e

kritéria pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Hrozného 12 - výměna oken východ a sever takto:

1) Cenová nabídka vč. DPH (váha kritéria - 60 %)

2) Doba realizace(váha kritéria - 20 %)

3) Záruka na dílo(váha kritéria - 20 %)

 

Usnesení č. 147

Rada města

 

I. s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008930/001s ČEZ Distribuce, a. s.,

na  obecní pozemek  p.č.3451/31  za  cenu 1.200,-Kčplus DPH. Investor uhradí kolek pro

vklad do KN.

 

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 09.04.2014 uzavření smlouvy ke schválení.

 

Usnesení č. 148

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na zveřejněný záměr „ZŠ Komenského - výměna světel na chodbách"

od  firmy  ELEKTRO  ŠUDOMA, s. r. o.,  SIGONA, spol. s r. o., Elektrosdružení Skořepa -

Petráček, COMPO PRAHA ELEKTRO, s. r. o., a EJK, s. r. o.,

 

II. v y ř a z u j e

z veřejné  soutěže  nabídky  firem  COMPO PRAHA ELEKTRO, s. r. o., a EJK, s. r. o., pro

nesplnění zadání,

 

III. s c h v a l u j e

pro  realizaci  stavby  ZŠ  Komenského  -  výměna  světel  na  chodbách  firmu ELEKTRO

ŠUDOMA, s. r. o.,  Moravská  398, 569 92 Bystré,  IČO: 27497046,  za  nabídkovou cenu

275.048,- Kč včetně DPH.

 

Usnesení č. 149

Rada města

 

s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy o dílo s firmou Daniel Šperk, ČSLA 756/3, Poděbrady, IČ 68992335, za

nabídkovou cenu díla 312.634,00 Kč vč. DPH,

2. úpravu rozpočtu města r. 2014 - INVESTICE - oddíl vzdělávání:

Položka rozpočet úprava rozpočtu rozdíl

3113 ZŠ Hrozného 12 - dokončení

 rekonstrukce tělocvičny 200 350 + 150

3113 ZŠ Hrozného 1318 - rekonstrukce

vodovodní přípojky  150 0 -  150

 

Usnesení č. 150

Rada města

 

s c h v a l u j e

kritéria pro zveřejnění veřejné zakázky ZŠ Komenského - rekonstrukce WC v pavilonu Bvčetně páteřního rozvodu vody takto:

1. Cenová nabídka vč. DPH (váha kritéria - 50 %)

2. Doba realizace (váha kritéria - 30 %)

3. Záruka na dílo(váha kritéria - 20 %)

Záruka na dílo bude  min. 5 let na všechno, tzn. na stavební práce i zařizovací předměty.

 

Usnesení č. 151

Rada města

 

s c h v a l u j e

povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2014/2015 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách a u MŠ Mašinka ve 3. třídě z 24 na 28 dětí.

 

Usnesení č. 152

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

informativní  zprávu  k vydání  poštovní  známky  k 100. výročí  od  rozluštění  chetitského

   písma Dr. B. Hrozným,

 

II. u k l á d á

odboru  ŠSVZaK,  aby  u České pošty, s. p.,  zjistil  bližší  informace o nabízených službách

(přítisk  na dopisnici, přítisky  na poštovní známky  s kuponem  podle přání zákazníka, nebo

„vlastní známka") včetně finančních nákladů.

Termín: 22.04.2014

 

Usnesení č. 153

Rada města

 

s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV č. 2/2012 OV Dvorce k prodloužení konání plesu v hostinci U Háje, Dvorce, od 15.03.2014 20:00 hodin  do 16.03.2014 02:00 hodin.

 

Usnesení č. 154

Rada města

 

o d k l á d á

rozhodnutí o finančním příspěvku z Charitativního fondu pro Handicap Centrum Srdce, o.p.s., Poděbrady, na provoz v roce 2014, na listopad roku 2014 s tím, že dle schváleného Statutu Charitativního fondu, pokud nebudou finanční prostředky tohoto fondu vyčerpány přímo fyzickými osobami, může rada města rozhodnout o jeho rozdělení.

 

Usnesení č. 155

Rada města

 

o d k l á d á

rozhodnutí o finančním příspěvku z Charitativního fondu pro Domov pro seniory Dřevčický Park, na provoz v roce 2014, na listopad roku 2014 s tím, že dle schváleného Statutu Charitativního fondu, pokud nebudou finanční prostředky tohoto fondu vyčerpány přímo fyzickými osobami, může rada města rozhodnout o jeho rozdělení.

 

Usnesení č. 156

Rada města

 

s c h v a l u j e

podání žádosti o navýšení kapacity ZUŠ F. A. Šporka  k 01.09.2015 za předpokladu, že se město Milovice smluvně zaváže, že uhradí počáteční náklady spočívající v úpravě tříd a jejich vybavení pro potřeby ZUŠ v Milovicích a dále bude Město Milovice poskytovat užívání budovy formou bezplatné výpůjčky, bude platit úhrady energií a bude hradit kompletní provozní náklady této budovy.

 

Usnesení č. 157

Rada města

 

I. o d k l á d á

rozhodnutí  o poskytnutí  finančního  příspěvku  z Charitativního fondu  na zakoupení inva-

lidního vozíku pro nezl. V.S.,

 

II. u k l á d á

odboru  ŠSVZaK  doplnit  do zprávy informaci  o finančním příjmu žadatele nebo rodiny ve

smyslu  Statutu  Charitativního  fondu  a  informaci,  kolik  finančních  prostředků  na nákup

invalidního vozíku chybí.

Termín: 25.03.2014

 

Usnesení č. 158

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

hospodářské  výsledky  příspěvkových  organizací  MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyř-

lístek,  MŠ Dráček,  ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ

F. A. Šporka, Městské knihovny a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů,

 

II. u k l á d á

finančnímu odboru ve spolupráci s odborem ŠSVZaK  do zprávy pro ZM doplnit informaci

o výši rezervních fondů jednotlivých příspěvkových organizací,II. d o p o r u č u j e

ZM dne 09.04.2014 návrh ke schválení.

 

Usnesení č. 159

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

1) cenovou  nabídku evidenční číslo 019/LN/2014 na Vypracování projektové dokumentace

pro výběr zhotovitele  v rozsahu  pro provedení stavby, autorský dozor, komplexní admi-

nistraci dotace a závěrečné vyhodnocení dotace od Energy Benefit Centre, a. s.,

2) cenovou nabídku evidenční číslo 20/LN/2014 na Zajištění zadávacího řízení - dle zákona

ZVZ  a dle pravidel  ZÚ, zajištění podkladů ke smlouvě o podpoře, profinancování dotace

od Energy Benefit Centre, o. p. s.,

 

II. s c h v a l u j e 

1) podepsání  smlouvy  se  společností  Energy  Benefit  Centre,  a. s.,  za  nabídkovou  cenu

143.000 Kč bez DPH,

2) podepsání  smlouvy  se  společností  Energy  Benefit  Centre, o. p. s., za nabídkovou cenu

65.000 Kč bez DPH.

 

Usnesení č. 160

Rada města

 

s c h v a l u j e

Směrnici č. 6/2014 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.03.2014 (KMÚ).

 

Usnesení č. 161

Rada města

 

s c h v a l u j e

užití znaku města na štítku lokomotivy, provozované společností KŽC Doprava, s. r. o., se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9.

 

Usnesení č. 162

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

dopis  zastupitelů  p. T. Sedláčka  a  Ing. P. Gregora,  týkající  se materiálů předložených do

ZM dne 19.02.2014 a odložených na ZM dne 09.04.2014,

 

II. k o n s t a t u j e ,

že materiály p. T. Sedláčka a Ing. P. Gregora budou předloženy na ZM dne 09.04.2014 tak,

jak  bylo  na ZM dne 19.02.2014 odsouhlaseno,  s  tím,  že zařazení zpracování dopravního

generelu  města Lysá n.L.  do úpravy  rozpočtu r. 2014 je ve výhradní pravomoci ZM stejně

tak, jako stanovení dalšího postupu při přípravě obchvatu II. etapa,

 

II. u k l á d á

1) pí Ing. Novotné, odbor dopravy,  aby zpracovala záznam  z jednání  ohledně  dopravního

  řešení v Jedličkově ul. u p. Paulíka, které proběhlo u p. starosty, a předala ho odboru VV,

2) p. tajemníkovi ve spolupráci s pí Ing. Polenovou zpracovat vyjádření k návrhu na zajiště-

ní transparentnosti účtů města a předat ho odboru VV,

3) p. tajemníkovi zpracovat vyjádření k návrhu na zajištění zveřejňování uzavřených smluv

mezi městem a jinými subjekty na webových stránkách města a předat ho odboru VV,

4) odboru SMI a odboru ŽP zpracovat vyjádření k návrhu na snížení prašnosti v Lysé n.L. a

předat ho odboru VV,

5) všem dotčeným  pracovníkům  Města Lysá n.L. zpracovat přehled o podaných žádostech

města a  získaných  dotací  ze státních  dotačních  programů a krajských fondů za volební

období 2010 - 2014 a předat ho odboru VV,

6) odboru VV doplnit výše uvedené písemnosti k předkládaným materiálům p. T. Sedláčka

a Ing. P. Gregora do ZM dne 09.04.2014,

7) p. tajemníkovi  odpovědět  p. T. Sedláčkovi  a  p. Ing. P. Gregorovi  ve smyslu diskuse v

radě města.

Termín pro všechny výše uvedené úkoly: 25.03.2014

 

Usnesení č. 163

Rada města

 

u k l á d á

pí Vlastové MSc. prověřit možnost získání dotace z programu zelená úsporám na objekty ve vlastnictví města, a to č.p. 906, 176, 253, 47, 1370, 5 a 869 s tím, aby se na jeden objekt (postupně v uvedeném pořadí dle důležitosti) požádalo o urychlené zpracování podkladů pro  získání dotace.

Termín: ihned

 

Usnesení č. 164

Rada města

 

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi TJ Litol a Městem Lysá n.L. spočívající ve vzájemné spolupráci za účelem zajištění realizace díla „Výstavba a rekonstrukce hřiště tělovýchovné jednoty Litol".
Vytvořeno 12.3.2014 16:02:43 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 39x | ernest
load