Usnesení z 2. jednání RM dne 28.1.2014

U s n e s e n í
z 2. jednání RM 28.1.2014

Usnesení č. 35
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku na vodorovné značení na místních komunikacích
od firmy Renáta Neprašová, Dopravní značení, Kutná Hora, ČNES dopravní stavby, a. s., Kladno, Pražské služby, a. s., Praha 9, AVE Kolín, s. r. o., Kolín 5, USK, s. r. o., Mladá Boleslav,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou ČNES dopravní stavby, a. s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno, do celkové výše 30.000,- Kč, bez DPH, dle skutečně provedených prací.

Usnesení č. 36
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na opravu výtluků tryskovou metodou PATCH od firmy Jiří Ouvín, Nový Bydžov, ČNES dopravní stavby, a. s., Kladno, AVE Kolín, s. r. o., Kolín 5, USK, s. r. o., Mladá Boleslav, Roadstav, s. r. o., Poděbrady,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Roadstav, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, za cenu ve výši 3.025,- Kč/t, včetně DPH, a v celkové výši do 500.000,- Kč, bez DPH, dle skutečně provedených prací,

III. u k l á d á
odboru SMI před zahájením oprav předložit radě města informaci, které komunikace budou výše uvedenou metodou opravovány.

Usnesení č. 37
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. J.K., držitele průkazu ZTP, bytem Lysá n.L., o vyhrazení parkovacího místa,

II. s c h v a l u j e
vyhrazení parkovacího místa pro osobní vozidlo Fabie, SPZ 3S3 0363, v Lysé n.L., ulici
Okružní, v zálivu „D".

Usnesení č. 38
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou rozpracovanou projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci budovy Muzea B. Hrozného v Lysé n.L. od spol. AGORA, s r. o., Liberec 2,

II. s c h v a l u j e
její dokončení za podmínek: na budově muzea budou obnoveny komíny, bude počítáno s instalací kamerového systému a internetové sítě, kolostavu a s více odpadkovými koši, bude zvážena možnost otočení (přehození) schodů a plošiny u vstupu do budovy ze zahrady, zázemí muzea (kanceláře) bude umístěno v 1. patře budovy.

Usnesení č. 39
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou LK Advisory, s. r. o., na zpracování projektové žádosti o dotaci zhotovitelem podle požadavků a v termínech poskytovatele dotace:
1. Poskytovatelem dotace je Regionální operační program Střední Čechy, oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura, výzva č. x – Místní komunikace za celkovou cenu 72.600,- Kč vč. DPH a odměny v případě přiznání dotace 1,8 % z výše přiznané dotace + DPH,
2. Poskytovatelem dotace je Regionální operační program Střední Čechy, výzva č. 79 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu – rekonstrukce muzea za celk. cenu 72.600,- Kč vč. DPH a odměny v případě přiznání dotace 1,8 % z výše přiznané dotace + DPH.

Usnesení č. 40
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Ing. R.P. o odkoupení bytu v Lysé n.L.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 žádost o odkoupení bytu k projednání,

III. u k l á d á
odboru SMI přizvat p. Ing. P. na jednání ZM dne 19.02.2014.

Usnesení č. 41
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2014, který zpracoval správce vodovodních a kanalizačních sítí, firma STAVOKOMPLET, spol. s r. o., Brandýs n.L., ve vazbě na cenu nájmu předmětných sítí od města Lysá n.L., který je shodný s cenami pro rok 2013,
2) cenovou kalkulaci stočného pro obec Stratov,

II. s t a n o v í
pro rok 2014 cenu vodného a stočného vč. 15% DPH takto:
voda pitná (vodné) 32,34 Kč/m3
voda odpadní (stočné) 36,51 Kč/m3
Celkem 68,85 Kč/m3

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 cenu vodného a stočného na rok 2014 na vědomí.

Usnesení č. 42
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o vývoji prodeje bytů v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n.L.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 informační zprávu na vědomí,

III. u k l á d á
odboru SMI v případě, že se byt č. 2 neprodá, zveřejnit záměr na jeho prodej v Listech.

Usnesení č. 43
Rada města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2251/1 o vým. 942 m2, p.p.č. 2251/2 o vým. 1.320 m2, p.p.č. 2251/3 o vým. 277 m2, p.p.č. 2252 o vým. 183 m2, p.p.č. 2253 o vým. 4125 m2, v k.ú. Lysá n.L., z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem bez omezujících podmínek,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 19.02.2014 bezúplatný převod pozemků schválit.

Usnesení č. 44
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním p.p.č. 619/16, k.ú. Lysá n.L., pro č.p. 829 v ul. Pivovarská, manž. Ing. V.H. a S.H., trvale bytem Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 45
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části z obecního pozemku p.č. 2871/5, kultura ost.pl., jiná plocha, označené GP č. 2657-79/2012 jako díl „e" o vým. 0,17 m2, k.ú. Lysá n.L., panu M.Z., trv. bytem Lysá n.L., za částku 850,- Kč. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí a náklady na kolek na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 prodej ke schválení.

Usnesení č. 46
Rada města

I. s c h v a l u j e
navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem",

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 „Pravidla" ke schválení.

Usnesení č. 47
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obec. pozemku p.č. 492/106 o výměře 77 m2, k.ú. Lysá n.L., p. M.B., trv. bytem Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/m2 s tím, že v případě nutné opravy, údržby či rekonstrukce kanalizace nový majitel pozemku umožní přístup na pozemek. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 48
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obec. pozemku p.č.st. 2405 o výměře 20 m2, k.ú. Lysá n.L., manž. J. a L.S., trv. bytem Lysá n.L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 10.000,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 25,- Kč/m2/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 49
Rada města

I. s c h v a l u j e
vytipovaný pozemek p.č. 2126/22, k.ú. Lysá n.L., v majetku ČD, na litolské i lyské straně pro umístění automatického parkovacího domu pro kola,

II. p o v ě ř u j e
společnost Systematica k jednání s ČD o umístění stavby na jejich pozemku a o jeho napojení na potřebné inženýrské sítě.

Usnesení č. 50
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zdůvodnění úpravy rozpočtu ve Vedlejší hosp. činnosti, provozní náklady, položka Oprava a údržba bytového fondu Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu – Vedlejší hospodářská činnost – Provozní náklady:
Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl
Oprava a údržba bytového fondu Lysá n.L. 2.000 2.330 + 330

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 51
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 11 v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá n.L., s postoupením dlužné pohledávky ve výši 57.219,- Kč, s kaucí ve výši trojnásobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného 60,- Kč/m², s paní I.L., Lysá n.L.

Usnesení č. 52
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí R.B. na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč na penále a služby k bytu v Milovicích – Mladé,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 uzavření splátkového kalendáře ke schválení.

Usnesení č. 53
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí M.P. na měsíční splátky ve výši 2.500,- Kč na penále a služby k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 54
Rada města

s c h v a l u j e
přijetí finančních darů na novoroční ohňostroj v celkové výši 103 tis. Kč dle návrhu odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

Usnesení č. 55
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 TK Slovan Lysá n.L. k prodloužení konání fotbalového plesu na Výstavišti Lysá n.L., a to od 08.02.2014 19:00 hod do 09.02.2014 03:00 hod.

Usnesení č. 56
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 3.360,- Kč na lyžařský výcvik pro nezl. L.H.

Usnesení č. 57
Rada města

I. s c h v a l u j e
předběžnou spolupráci města s firmou MS development, s. r. o., ohledně provozu domu pro seniory,

II. ž á d á
firmu o předložení konkrétního návrhu dohody o spolupráci, o sdělení předpokládaných nákladů za energie/byt a dalších služeb spojených s užíváním bytu a kolik bude stát jedno parkovací místo.

Usnesení č. 58
Rada města

s c h v a l u j e
navýšení kapacity ŠD ZŠ J. A. Komenského k 01.09.2014 o 60 míst.

Usnesení č. 59
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 08.01.2014.

Usnesení č. 60
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet města za rok 2013,

II. s c h v a l u j e
poslední úpravy rozpočtu města roku 2013,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 19.02.2014 poslední úpravy rozpočtu města roku 2013 ke schválení.

Usnesení č. 61
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh na stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2014,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit zprávu do ZM 19.02.2014.

Usnesení č. 62
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 3/2014 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.03.2014.

Usnesení č. 63
Rada města

j m e n u j e
1) členy do komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší takto: pí Chloupková M., p. Houštecký V., p. Ing. Jelínek L., pí Ing. Čížková J., p. Sedláček T.,

2) náhradníky do komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší takto: p. Ing. Osvald Z., p. Ing. Gregor P., pí Fialová M., pí Pilařová M., p. Mgr. Havelka J.

Usnesení č. 64
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 4/2014 Zveřejnění a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu, tzn. bez navýšení limitů pro dodávky, služby a stavební práce.

Usnesení č. 65
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 13.01.2014.

Usnesení č. 66
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na vydání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 návrh na vydání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez k projednání.

Usnesení č. 67
Rada města

s c h v a l u j e
finanční podporu Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 09/07 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy ve výši 8.000,- Kč.

Usnesení č. 68
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
a) cenové nabídky na dodávku kancelářských potřeb pro rok 2014 od firem: 1) VKUS-BUSTAN, s. r. o., Frýdek-Místek, 2) POPROKAN, s. r. o., Louny, 3) POPROKAN PAPÍR, s. r. o., Třemošná, 4) VDI Meta – výrobní družstvo invalidů, Ostrava – Vítkovice, 5) ab-plus, Praha 7, 6) WS Handicap, s. r. o., Praha 10,
b) cenové nabídky na dodávku renovovaných tonerů do laserových tiskáren pro rok 2014 od firem: 1) COMPS, spol. s r. o., Smržovka, 2) 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených, Děčín, 3) TEKO TECHNOLOGY, s. r. o., Ostrava-Hulváky, 4) IRMGROUP, spol. s r. o., Brno, 5) ab-plus, Praha 7, 6) TRS-IT, s. r. o., Poděbrady,

II. s c h v a l u j e
a) dodavatele kancelářských potřeb pro rok 2014 – firmu VKUS-BUSTAN, s. r. o., Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 26841410,
b) dodavatele renovovaných tonerů do laserových tiskáren pro rok 2014 – firmu 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených, Riegrova 909/5, 405 02, Děčín, IČ 25476092.

Usnesení č. 69
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
možnosti zřízení expozice profesora Rudolfa Jedličky v Muzeu B. Hrozného, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
1. přijetí daru ve formě zpracovaných výstavních panelů s tematikou života a díla R. Jedličky od p. Mgr. Hynka Fajmona a s přijetím doplňujících výstavních panelů, dalších exponátů a vybavení expozice od Spolku pro rozvoj města Lysá n.L.
2. zápůjčku vybraných hmotných předmětů pro expozici od Jedličkova ústavu v Praze,

III. u k l á d á
1. odboru SMI zajistit nezbytnou adaptaci (úklid, malování ...) vybraných prostor budovy muzea pro expozici R. Jedličky do poloviny dubna 2014,
2. odboru ŠSVZaK, aby zjistil způsoby a náklady zhotovení kopií busty a nástěnných fotografií portrétu R. Jedličky, včetně rámu, podle originálů zapůjčených Jedličkovým ústavem a jejich následné umístění v expozici R. Jedličky,
Termín: 31.03.2014
3. starostovi města uzavřít dohodu s Polabským muzeem o správě expozice R. Jedličky a jejím otevřením pro veřejnost v rámci standardního provozu muzea
Termín: 31.03.2014

IV. d o p o r u č u j e
ZM dne 19.02.2014 schválit bod II/1 a II/2.

Usnesení č. 70
Rada města

s c h v a l u j e
1) cenové ujednání ke smlouvě č. 2004/87, o dodávce a odběru tepla na rok 2014, s firmou
Thermoservis, spol. s r. o .
2) cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n.L. s firmou Thermoservis, spol. s r. o., pro r. 2014.
Vytvořeno 4.2.2014 6:48:17 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 38x | ernest
load