Usnesení z 1. jednání RM dne 14.1.2014

U s n e s e n í
z 1. jednání RM 14.1.2014

Usnesení č. 1
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
žádost pí J.H. o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 4.200,- Kč, protože to OZV Města Lysá n.L. č. 5/2013, o místních poplatcích, neumožňuje,

II. d o p o r u č u j e ,
aby si pí H. zajistila nádobu na TDO u spol. .A.S.A. Lysá n.L.

Usnesení č. 2
Rada města

I. o d k l á d á
cenové ujednání ke smlouvě č. 2004/87, o dodávce a odběru tepla na rok 2014 s firmou Thermoservis, spol. s r. o.,

II. u k l á d á
odboru SMI přizvat p. Michla na příští jednání RM Lysá n.L.

Usnesení č. 3
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k nebytovému prostoru v č.p. 24, Husovo náměstí, Lysá n.L., s MAS Polabí, o. p. s., za měsíční nájemné v částce 4.462,- Kč, za účelem zřízení kanceláře.

Usnesení č. 4
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 10 v č.p. 610 Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.975,- Kč, s kaucí ve výši 14.918,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s pí V.M., Merklín.

Usnesení č. 5
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 48 v č.p. 551 Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 35.411,- Kč, s kaucí ve výši 19.544,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 61,- Kč/m2 s p. M.S., bytem Praha.

Usnesení č. 6
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 26 v č.p. 601 Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.919,- Kč, s kaucí ve výši 18.469,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s pí V.V., bytem Lysá n.L.

Usnesení č. 7
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 30 v č.p. 47, Jedličkova ul., Lysá n.L., s postoupením dlužné pohledávky ve výši 43.650,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 8
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí M.T. na měsíční splátky ve výši 1.500,-Kč za dlužné penále a služby k bytu č. 5 v č.p. 613, Tyršova ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 9
Rada města

s c h v a l u j e
1) p. M.H. na základě jeho žádosti výměnu obkladů v koupelně a WC a pokládku nové podlahy v předsíni a kuchyni v pronajatém bytě č. 6, Slepá 550, Milovice – Mladá, na náklady nájemce,
2) výměnu 3 oken ve výše uvedeném bytě na náklady Města Lysá n.L.

Usnesení č. 10
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé nabídky na koupi domu č.p. 381, Za Zámkem, Lysá n.L., do osobního vlastnictví,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 prodej domu č.p. 381, Za Zámkem, Lysá n.L., k projednání.

Usnesení č. 11
Rada města

I. r u š í
zveřejněný záměr na pronájem bytu 2 + 1, č. 44 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá,

II. u k l á d á
odboru SMI ihned zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného bytu, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 32.454,- Kč, s kaucí ve výši 18.470,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 12
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p.č.st. 2388 o výměře 19 m2, k.ú. Lysá n.L., manž. PhDr. J. a D.S., trvale bytem Lysá n.L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.500,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 13
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p.č.st. 2379 o výměře 17 m2, k.ú. Lysá n.L., manž. F. a A. S., trvale bytem Lysá n.L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 8.500,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 14
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 2599/2 o výměře 702 m2, druh pozemku ostatní
plocha, ostatní komunikace, a p.č. 2599/5 o výměře 108 m2, druh pozemku orná půda, oba k.ú. Lysá n.L., od p. Ch.V., bytem Lysá n.L., za podmínky, že město uhradí náklady spojené s převodem pozemku do jeho vlastnictví,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 darovací smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 15
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem obecního pozemku p.č.st. 1823 o výměře 18 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., pod zděnou garáží manž. V. a M.S., bytem Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok. Dále nájemce uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 25,- Kč/m2/rok, tj. 1.350,- Kč.

Usnesení č. 16
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
50% snížení nájmu za pronájem světelné reklamy – poutače v Masarykově ulici společnosti APS servis, s. r. o., se sídlem Poděbradova 114, Lysá n.L.,

II. t r v á
na úhradě dlužného nájemného v plné výši,

III. d o p o r u č u j e
nájemci zvážit úpravu rozsahu pronajaté světelné reklamy - poutače.

Usnesení č. 17
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/1 o výměře 16 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 23, panu A.M., trvale bytem Milovice, za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 18
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním p.p.č. 3451/65, k.ú. Lysá n.L., pro č.p. 502 v ul. Čelakovského, s pí J.B., trvale bytem Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 19
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p.č. 56/1, druh pozemku ostatní plocha, vým. 18 m2, k.ú. Litol, ul. Lidická, manž. F.P. a A.P., oba bytem Lysá n.L., za celkovou cenu 1.500,- Kč, s tím, že nabyvatelé současně s kupní smlouvu podepíší souhlas s výmazem duplicitního zápisu pozemku p.č.st. 820, k.ú. Litol, vým. 15 m2, ve smyslu, že jediným vlastníkem pozemku st. 820, k.ú. Litol, je Město Lysá n.L.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 20
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Ing. J.Z., trv. bytem Vichrova 1903, Lysá n.L., vyjádření DI Nymburk na řešení dopravní situace v křižovatce ulic Švermova – Na Zemské stezce a vyjádření DI Nymburk k dotazu odboru SMI,

II. s c h v a l u j e
umístění DZ A1b (zatáčka vlevo), DZ B20a – 30 km/hod. v ul. Švermova a odrazového zrcadla proti výjezdu z ul. Vichrova.

Usnesení č. 21
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí J.S., držitelky průkazu ZTP/P, bytem Lysá n.L., o vyhrazení parkovacího místa,

II. s c h v a l u j e
vyhrazení parkovacího místa pro osobní vozidlo SPZ 9S5 8473, Lysá n.L., u domu č.p. 1455.

Usnesení č. 22
Rada města

I. s o u h l a s í
s vydáním výjimky z ust. § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., „Vzájemné odstupy staveb", odstavec 6, za podmínky, že nedojde k budoucím stížnostem stavebníka, a výjimky z ust. § 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., „Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu", odstavec 2, za předpokladu úhrady 100.000,- Kč, pro vlastníka domu č.p. 9, Lysá n.L.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 19.02.2014 návrh ke schválení.

Usnesení č. 23
Rada města

s c h v a l u j e
podepsání dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch dle návrhu RENGL, s. r. o., kterým se snižuje počet pronajatých plakátovacích ploch na 4 kusy a počet pronajatých pozemkových částí se zvyšuje na 12 kusů.

Usnesení č. 24
Rada města

I. o d k l á d á
cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plyn. kotelen v majetku města Lysá n.L. na rok 2014 s firmou Thermoservis, spol. s r. o.

II. k o n s t a t u j e ,
že zástupce firmy Thermoservis, spol. s r. o., bude přizván na příští jednání rady města.

Usnesení č. 25
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 Tanečnímu klubu dospělých Lysá n.L. k prodloužení konání VII. Reprezentačního plesu na Výstavišti Lysá n.L. od 25.01.2014 19:30 hod do 26.01.2014 03:00 hod.

Usnesení č. 26
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 11.12.2013.

Usnesení č. 27
Rada města

s c h v a l u j e
umístění paní J.M., Lysá n.L., do bytu č. B – 13 v Domě s pečovatelskou službou v Lysé n.L.

Usnesení č. 28
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
požadavek na doplnění podkladů k podané žádosti o dotaci z Fondu Středočeského kraje pro rok 2014 pro podporu dobrovolných hasičů z oblasti podpory „Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic",

II. r e v o k u j e
své původní usnesení č. 724/III, ze dne 10.12.2013, ohledně podání žádosti o dotaci z Fondu Středočeského kraje pro rok 2014 pro podporu dobrovolných hasičů z oblasti podpory „Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic",

III. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt „Přístavba nevytápěného skladu, Lysá nad Labem" ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.

Usnesení č. 29
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 1/2014 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.

Usnesení č. 30
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 2/2014 Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2014.

Usnesení č. 31
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana P. Baudyše ze společnosti UNISOFT z 02.01.2014,

II. n e s c h v a l u j e
použití znaku města Lysá n.L. na informačních plakátech firmy UNISOFT, se sídlem Bílé Poličany 78, 544 52 Bílé Poličany.

Usnesení č. 32
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 09.12.2013,

II. d ě k u j e
komisi za jejich kvalifikovaný rozbor možných alternativ k novému umístění pošty.

Usnesení č. 33
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
jedinou došlou nabídku na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kanceláře v přízemí budovy radnice (4 m2) od spol. CARTRUCK, s. r. o., K Milovicům 1921, Lysá n.L., zastoupené p. P. Baladránem,

II. s c h v a l u j e
uzavření standardní nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor – kanceláře v přízemí budovy radnice (4 m2) se spol. CARTRUCK, s. r. o., K Milovicům 1921, Lysá n.L., za účelem zřízení pracoviště pojišťovny, za roční nájemné včetně energií 16.000,- Kč.

Usnesení č. 34
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na zvýšení počtu referentů odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
zvýšení počtu referentů odboru dopravy MěÚ Lysá nad Labem o 1 referenta s účinností od
01.03.2014 do 31.12.2014,

III. u k l á d á
p. tajemníkovi
1) vydat aktualizovanou Směrnici č. 3/2014 - Organizační řád, s nově stanoveným počtem referentů OD s účinností od 01.03.2014 do 31.12.2014,
2) zajistit naplnění nového pracovního místa v souladu s platnou legislativou,
3) prověřit podněty, které zazněly v rámci diskuse.
Termín: 28.02.2014
Vytvořeno 16.1.2014 6:47:08 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 32x | ernest
load