Usnesení z 01. mimořádné RM dne 27.06.2014

U s n e s e n í

z 1. mimořádného jednání RM 27.06.2014Usnesení č. 394

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

Protokol o otevírání obálek s nabídkami a dále Zprávu o posouzení nabídek a hodnocení nabídek ze dne 23.6.2014 od hodnotící komise na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti Masarykovy školy Lysá nad Labem“.

II. s c h v a l u j e

1) vyřazení uchazeče č. 1 – MEGAS s.r.o., se sídlem Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25989421,

2) výsledné pořadí nabídek tak, jak je navrhla hodnotící komise a souhlasí s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky s tím, že nejvhodnější nabídku podala společnost PROXIMA a.s. IČ: 60916478 se sídlem Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6 s nabídkovou cenou 5.664.394,- Kč bez DPH. t.j. 6.853.916,74,-Kč včetně DPH,

3)uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Snížení energetické náročnosti Masarykovy školy Lysá nad Labem“ se společností PROXIMA a.s. IČ: 60916478 se sídlem Charlese de Gaulla 3/800, 160 00 Praha 6 za celkové náklady 6.853.916,74,-Kč včetně DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě k podání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky a výběr schválí poskytovatel dotace.

Vytvořeno 2.7.2014 8:14:46 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 12x | ernest
load