9. Usnesení RM 6.5.2014.

U s n e s e n í

z 9. jednání RM 06.05.2014

Usnesení č. 265

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

doplňující informace sdružení LysaFree, Lysá nad Labem, k žádosti o souhlas s protlaky

pod silničními tělesy místních komunikací a souhlasu s výkopovými pracemi, z důvodu

rozšíření optické sítě,

II. s o u h l a s í

se stavbou rozšíření optické sítě a s vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací

v lokalitách dle požadavku občanského sdružení LysaFree, Dvořákova 1184, Lysá n.L., v

plánovaných lokalitách č. 2 až 5, trasa od ZŠ J. A. Komenského kolem Lomu, černých vrat

až Ke Střelnici s tím, že práce budou zahájeny po ukončení školního roku a dojde k obnově

zatravněných ploch tak, aby v září 2014 bylo vše v pořádku.

Usnesení č. 266

Rada města

I. p ř i j í m á

doručené cenové nabídky na rekonstrukci komunikace v ulici Na Rybníčku od firem:

1) BEVI STAV-CZ, a. s., nám. Kinských 741/6, 150 00 Praha 5, 2) HALKO stavební spo-

lečnost, s. r. o, Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, 3) SKL RECYKLO-STAV,

s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci komunikace v  ul. Na Rybníčku s firmou SKL

RECYKLOSTAV, s. r. o., Plzeňská 1270/97, Praha 5, za celkovou cenu díla 262.112,- Kč

včetně DPH.

Usnesení č. 267

Rada města

I. p ř i j í m á

doručené cenové nabídky na rekonstrukci přístupové cesty v areálu Sokola od firem: 1)

HALKO stav. společnost, s. r. o, Nová Ves I, Václavské nám. 28, 2 80 02 Kolín 2, 2) AVE

KOLÍN, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín II, 3) SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Plzeň-

ská 1270/97, 150 00 Praha 5,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci přístupové cesty v areálu Sokola s firmou SKL

RECYKLOSTAV, s. r. o., Plzeňská 1270/97, Praha 5, za celkovou cenu díla 281.531,- Kč

včetně DPH.Usnesení č. 268

Rada města

I. p ř i j í m á

doručené cenové nabídky na výměnu oken ve výdejně jídla v Litoli od firem: 1) OKNA

BENÁTKY, Kbel 191, 294 71 Benátky n. Jizerou, 2), RI OKNA, a. s., Úkolky 1055, 696 81

Bzenec,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken ve výdejně jídla v Litoli s firmou OKNA BE-

NÁTKY, Kbel 191, Benátky n. Jizerou, za celkovou cenu díla 62.650,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 269

Rada městaI. u k l á d á

odboru ŠSVZaK zpracovat návrh na vybudování nového dětského hřiště mezi obytnými

domy č.p. 1399,1400 a č.p. 1401,1402, Jedličkova, Lysá n.L., a předložit ho na jednání RM,

Termín: 31.07.2014II. u k l á d á

odboru SMI zjistit orientační cenu rekonstrukce chodníků podél obytných domů na starém

sídlišti a předložit informaci do RM.

Termín: 30.06.2014

Usnesení č. 270

Rada města

I. o d m í t á

prodej části obecního pozemku p.č. 344/3, k.ú. Lysá n.L.

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.05.2014 návrh na zveřejnění prodeje části obecního pozemku p.č. 344/3, druh

pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., §

39, v platném znění.

Usnesení č. 271

Rada města

s c h v a l u j e

pronájem části obecního pozemku p.č. 3484/6 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., za účelem umístění letní zahrádky (plocha 2 x 4 m , volně stojící 2 stolky a 8 židlí podél nemovitosti č.p. 540, ulice Masarykova ) v termínu od 01.05. do 30. 09. daného příslušného roku, počínaje rokem 2014, za částku 5,- Kč/m2/den, paní Andree Mihaličové, Suchardova 343/2, 289 24 Milovice, s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání.

Usnesení č. 272

Rada města

s c h v a l u j e

pronájem části obecního pozemku p.č. 619/134 o výměře 6 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., za účelem vystavení prodávaného zboží (plocha 0,60 x 10 m podél nemovitosti č.p. 1474, ulice Šafaříkova) v termínu od března do května daného příslušného roku, počínaje rokem 2014, za částku 5,- Kč/m2/den, paní Olze Novotné – Zahrádkář, Šafaříkova 1474, Lysá nad Labem, s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání.

Usnesení č. 273

Rada města

s c h v a l u j e

zveřejnění prodeje části obecního pozemku p.č. 2653/2 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 274

Rada města

I. s c h v a l u j e

směnu částí obecních pozemků p.č. 3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851,

všechny k.ú. Lysá n.L., označených GP 2713-36/2013 jako pozemek p.č. 3451/91 o výměře

394 m2, k.ú. Lysá n.L., za části pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, p.č. 3451/58,

3564/2, oba  k.ú. Lysá n.L., označených GP 2713-36/2013 jako pozemky p.č. 3451/90 o

výměře 33 m2, 3451/93 o výměře 24 m2, 3451/94 o výměře 56 m2, 3564/4 o výměře 177 m2

a 3564/5 o výměře 45 m2, všechny k.ú. Lysá n.L., a za pozemek p.č. 3520/2 o výměře 25

m2, k.ú. Lysá n.L.,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.05.2014 návrh směny pozemků ke schválení.

Usnesení č. 275

Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zaslané podklady v rámci majetkoprávního vypořádání v rámci budoucí investiční akce

Povodí Labe s názvem „ID 10 – Mlynařice, Lysá nad Labem – Stará Lysá, revitalizace“,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o souhlasu s provedením stavby a svůj souhlas s realizací záměru „ID 10

– Mlynařice, Lysá n.L. – Stará Lysá, revitalizace“ na obecních pozemcích p.č. PK 1978/19,

PK 2047/1, PK 3545, PK 3547, 2046/28, 2071/1, 2079/1, 3535/2, 3544, 3559/2, všechny

v k.ú. Lysá n.L., a podmiňuje ji tím, že za zábor obecních pozemků bude ve stejné výměře

provedena směna pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, kde město preferuje pozemky p.č.

3481/1, 3481/2, 3482/2, 3819, všechny v k.ú. Lysá n.L.,

III. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.05.2014 bod č. II ke schválení.

Usnesení č. 276

Rada města

o d k l á d á

rozhodnutí o odkupu pozemku p.č. 2673/68 a 2673/70, k.ú. Lysá n.L., od MO ČR na další jednání rady města.

Usnesení č. 277

Rada městaI. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na Veřejnou zakázku „Výměna střechy č.p. 550, Husovo nám., Lysá

n.L.“ od firem: KDKekoIZOL, s. r. o., Česká Lípa, Stanislav Záhon, Liberec, Chýle, s. r. o.,

Praha, ALLKON, s. r. o., Meziboří, Ing. Jan Zelenka, Ústí n.L.,II. r u š í

realizaci zakázky z důvodu nedostatečného finančního krytí v rozpočtu města s tím, že akce

bude navržena do plánu investic rozpočtu roku 2015.Usnesení č. 278

Rada městaI. b e r e n a v ě d o m í

informaci o stavu střechy v č. p. 600, Slepá ul., Milovice – Mladá,II. s o u h l a s í

1) s vypsáním výběrového řízení na opravu střechy v č.p. 600 v Milovicích - Mladé, ulice

Sportovní, za shodných podmínek jako při opravách střech domů č.p. 601 a 602,

2)  s úpravou rozpočtu města na rok 2014 takto:

položka rozpočet úpr. rozpočtu rozdíl

Nová položka

Oprava střechy v č. p. 600 v Milovicích 0 + 850 +850

Oddíl – Bydlení a komunální služby

Privatizace Milovických bytů 500 - 350 150

2321 Kompenzace občanům nepřipojených

na kanalizaci 400 - 200 200

Oddíl služby pro obyvatelstvo

č.p. 550 rekonstrukce střechy Pizzeria 300 -300 0

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.05.2014 úpravu rozpočtu ke schválení.

IV. u k l á d á

odboru SMI předložitplán oprav bytového fondu ve smyslu usnesení RM č. 189/2014

na příští jednání RM.

Usnesení č. 279

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání bytové komise dne 28.04.2014,

II. k o n s t a t u j e ,

že ZM předkládá návrh na opravu střechy bytového domu č.p. 600 v Milovicích - Mladé a

že na svém příštím jednání bude projednávat opravy byt. fondu v Lysé n.L. a Milovicích .

Usnesení č. 280

Rada města

I. p ř i j í m á

doručené cenové nabídky na akci: Rekonstrukce komunikace v ulici Lom II od firem: 1) H-

INTES, s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, 2) ZEPRA STAVBY, s. r. o.,

Zelené Předměstí, Smilovice 333, 530 02 Pardubice, 3) Silnice Čáslav – Holding, a. s.,

Chotusická 1121, 286 22 Čáslav, 4) HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I,

Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2, 5) PMS, spol. s r. o., Za Bažantnicí 51, 290 01

Poděbrady,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou od firmy HALKO

stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín, za celkovou

cenu díla 1.047.609,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 281

Rada městan e s c h v a l u j e  

odpuštění penále ve výši 1.927,- Kč p. J.H. za dlužné nájemné k bytu v Milovicích - Mladé.Usnesení č. 282

Rada městas c h v a l u j e  

uzavření splátkového kalendáře s p. R.R. na měsíční splátky ve výši 3.000,-Kč za dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 283

Rada městas c h v a l u j e  

uzavření splátkového kalendáře s OS pomoci a porozumění na měsíční splátky ve výši 2.000,-Kč za dlužné nájemné k nebytovému prostoru v č.p. 620, Lesní ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 284

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015892/001 s ČEZ Distribuce, a. s.,

na obecní pozemek p.č.621/2, k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.200,-včetně DPH. Investor

uhradí kolek pro vklad do KN.II. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.05.2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 285

Rada městaI. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky firem Petr Havel, Mírová 777, Poděbrady,DEKR – STAV, s. r. o.,

Brichtova 820/10, Praha 5, a Tomáš Kratochvíl KLEMPÍŘSTVÍ + ÚČETNICTVÍ, Fuksova

1271, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e

pro realizaci stavby MŠ Dráček – oprava střechyfirmu Petr Havel, Mírová 777, 290 01 Po-

děbrady, IČO: 11256354, za nabídkovou cenu 575.537,-Kč včetně DPH,

III. v y ř a z u j e

z  veřejné soutěže nabídku firmy Tomáš Kratochvíl KLEMPÍŘSTVÍ + ÚČETNICTVÍ,

Fuksova 1271, Lysá nad Labem, pro nesplnění podmínek soutěže a zadání.

Usnesení č. 286

Rada městaI. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o průběhu řízení ve věci žalobce, pí O.,II. n e s o u h l a s í

s mimosoudním finančním vyrovnáním.

Usnesení č. 287

Rada města

u k l á d á

odboru ŠSVZaK projednat realizaci předložených návrhů projektu „Grafika do veřejného prostoru“ se školou Střední škola oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem a výsledný návrh předložit na příští jednání RM.

Usnesení č. 288

Rada města

s c h v a l u j e

fin. příspěvek z Charitativního fondu ve výši 2.560,- Kč na letní tábor pro nezl. J.Š.

Usnesení č. 289

Rada města

s c h v a l u j e

finanční příspěvek na primární prevenci pro ZŠ B. Hrozného ve výši 15.000 Kč.Usnesení č. 290

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření plánovací smlouvy č. 2/2014 KÚ na infrastruktury v ulici Na Výsluní, k.ú. Lysá

n.L., s  p. M.S., dle návrhu schváleného JUDr. Drábkem,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.05.2014 uzavření plánovací smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 291

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh darovací smlouvy č. MV-97677-5/KAP-2013,

II. s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy č. MV-97677-5/KAP-2013 s MVČR na bezúplatný převod tech-

nického zařízení – switche – v účetní hodnotě 5 739,30 Kč do majetku Města Lysá n.L.

Usnesení č. 292

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o výjimku z provozní doby pro nádražní restauraci, Čapkova ul., č.p. 508, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e

udělení výjimky z  OZV č. 2/2012 z provozní doby pro nádražní restauraci, Čapkova ul.,

č.p. 508, Lysá n.L., v pracovních dnech pondělí až pátek od 06:00 hodin na l měsíc.

Usnesení č. 293

Rada města

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2014,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.05.2014, rozdělení dotací, doplněné o sloupek poskytnutých dotací v minulém

roce, ke schválení.

Usnesení č. 294

Rada města

I. s c h v a l u j e

předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost společenských organizací,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.05.2014 rozdělení dotací ke schválení.

Usnesení č. 295

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zpracování územ-

ního plánu Lysá nad Labem“,

II. s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Zpracování územ-

územního plánu Lysá nad Labem“.

Usnesení č. 296

Rada městaI. b e r e n a v ě d o m í

návrh na vydání územního plánu Lysá nad Labem,II. u k l á d á

stavebnímu úřadu předložit návrh na vydání územního plánu Lysá nad Labem ZM dne

14.05.2014 k projednání.

Usnesení č. 297

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání ZM, které se bude konat dne 14.05.2014 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:

1. Prodej domu č.p. 381, Za Zámkem, Lysá n.L.

2. Vypsání výběrového řízení na zpracování a dodávku PD tělocvičny ve variantě zděné stav-

by, včetně studie, která bude obsahovat min. 3 varianty uspořádání vnitřních dispozic.

3. Rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2014.

4. Rozdělení dotací z Fondu na činnost spol. organizací na rok 2014.

5. Prodej části obec. pozemku p.č. 25611/1, nově označené jako p.p.č. st. 3376 o vým. 5 m2,

k.ú. Lysá n.L.

6. Prodej části obec. pozemku p.č. 2673/1, nově označené jako p.p.č. st. 3377 o vým. 11 m2,

k.ú. Lysá n.L.

7. Prodej části obec. pozemku p.č. 2673/1, nově označené jako p.p.č. st. 3379 o vým. 5 m2,

k.ú. Lysá n.L.

8. Prodej části obec. pozemku p.č. 2641/2, nově označené jako p.p.č. 2641/29 o vým. 51 m2,

k.ú. Lysá n.L.

9. Odkoupení pozemků p.č. 835/2, 835/4, 835/6, 834/4, 834/6, 834/8, 866/28, 866/110, 833/

16, 833/13, 866/40, 866/39, 866/74 a 866/31, k.ú. Lysá n.L., (lokalita Drážky) od jejich

majitelů do vlastnictví Města Lysá n.L., a odkoupení infrastruktury od Družstva Drážky.

10. Uzavření plánovací smlouvy č. 1/2014 KÚ na vybudování kanalizačního řadu v ulici

Pivovarská.

11. Uzavření plánovací smlouvy č. 2/2014 KÚ s p. S.

12. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s pí Z.P.

13. Úprava rozpočtu města r. 2014 – 3. rozpočtové opatření.

14. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemku p.č. 344/3, k.ú. Lysá n.L.

15. Směna pozemků mezi Stř. krajem a Městem Lysá n.L.

16. Stanovení podmínek majetkoprávního vypořádání v rámci inv. akce Povodí Labe.

17. OZV Města Lysá n.L. č. 2/2014, o místních poplatcích.

18. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek

p.č. 621/2, k.ú. Lysá n.L.

19. Návrh na vydání územního plánu Lysá nad Labem.

20. Podpora zachování základních škol praktických.

Vytvořeno 7.5.2014 7:03:56 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 7x | ernest
load