22. Usnesení RM 09.12.2014

U s n e s e n í
z 22. jednání RM 09.12.2014

Usnesení č. 663
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost rodiny o výstavbu chodníku i po levé straně v ul. Fuksova,

III. u k l á d á
odboru SMI prověřit u správců stav inženýrských sítí pod komunikací.
Termín: 31.01.2015

Usnesení č. 664
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost MUDr. Evy Skalické, praktické a interní lékařky, se sídlem Komenského 1534, Lysá n.L., o vyhrazení parkovacího místa pro lékaře ve službě v ul. Škrétova,

II. s c h v a l u j e
vyhrazení parkovacího místa pro lékaře ve službě pro osobní automobil, RZ 5S4 9963, na komunikaci ul. Škrétova, s ročním poplatkem dle OZV č. 7/2010 ve výši 4.000,- Kč/rok a s náklady na svislé a vodorovné značení ve výši cca 3.000,- Kč.

Usnesení č. 665
Rada města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na roky 2010 – 2019, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

II. p o v ě ř u j e
starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, podpisem dodatku.

Usnesení č. 666
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o zdůvodnění navržené úpravy rozpočtu,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2014 v rámci oddílu 36 Bydlení a komunální služby spočívající ve snížení položky 3639 Výběrové řízení na provozovatele VaK o 300 tis. Kč a povýšení položky 3631 Elektrická energie osvětlení o 300 tis. Kč.

Usnesení č. 667
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí B.B. na měsíční splátky ve výši 890,- Kč za dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mlade.

Usnesení č. 668
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí J.G. na měsíční splátky ve výši 1.000,-Kč za dluh na službách k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 669

I. u k l á d á
1) p. místostarostovi zajistit jednání s ČD ohledně pozemku vhodného pro stavbu parkovacího domu
2) p. starostovi zajistit přípravu projektové dokumentace pro realizaci výše uvedené stavby
Termín: ihned

II. p o v ě ř u j e
p. místostarostu k jednání se zástupci firmy ASPIRA INVEST, s. r. o., Mladá Boleslav.

Usnesení č. 670
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 46 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.900,- Kč, s kaucí ve výši 20.717,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2, s paní V.V., Lysá n.L.

Usnesení č. 671
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 28 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.900,- Kč, s kaucí ve výši 20.717,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2, s panem B.H., Lysá n.L.

Usnesení č. 672
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor č.p. 1722, Přemyslova, Lysá n.L., (služebna OO PČR Lysá n.L.) a garáže Krajskému ředitelství policie SK spočívající ve stanovení nájemného ve výši 1,- Kč a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou l rok za každý nebytový prostor,

II. p o v ě ř u j e
p. starostu po svěšení záměru k podpisu dodatků smlouvy.

Usnesení č. 673
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Mgr. R.Č. o změnu nájemní smlouvy u bytu v Lysé n.L.

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy k bytu v Lysé n.L., bez inflační doložky od 01.01.2015 s výší nájemného 81,- Kč/m2.

Usnesení č. 674
Rada města

I. s c h v a l u j e
znění kupní smlouvy dle navržených úprav odborem SMI na odkup pozemku p.č. 2673/70 o výměře 488 m2, k.ú. Lysá n.L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR, za kupní cenu 146.400,- Kč, tj. 300 Kč/m2 s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí,

II. u k l á d á
p. místostarostovi vstoupit v jednání se zástupci Ministerstva obrany ČR ve věci snížení ceny za pozemek p.č. 2673/68, k.ú. Lysá n.L.,
Termín: ihned

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 17.12.2014 odkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 675
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na v minulých letech vybudovaný STL plynovod včetně přípojek s RWE GasNet, s. r. o., a panem V.CH, na obecní pozemek p.č. 494/30 v k.ú. Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč bez DPH. Investor dále uhradí kolek pro vklad do KN a náklady spojené s pořízením GP na zápis věcného břemene.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 17.12.2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 676
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
Informativní zprávu o zakázce ZŠ Hrozného – zastřešení vchodového schodiště.

Usnesení č. 677
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 Honebnímu společenstvu Lysá n.L - Litol k prodloužení konání Tradičního mysliveckého plesu na Výstavišti Lysá n.L. dne 09.01.2015 od 20:00 hodin do 10.01.2015 03:00 hodin.

Usnesení č. 678
Rada města

s c h v a l u j e
realizaci novoročního ohňostroje dne 01.01.2015 v Lysé nad Labem firmou Ohňostroje na míru, v. o. s., Dvořákova 1324/21, 405 02 Děčín II. – Nové Město.

Usnesení č. 679
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na kapitole kultura spočívající ve snížení položky Obnova památek o 30 tis. Kč a navýšení položky Ostatní činnost v kultuře o 30 tis. Kč.

Usnesení č. 680
Rada města

I. s c h v a l u j e
poslední úpravu rozpočtu roku 2014 – 7. rozpočtové opatření, a navýšení příjmu u pokut z radaru dle skutečné výše,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 17.12.2014 úpravu ke schválení.

Usnesení č. 681
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh rozpočtu města na rok 2015, upravený ve smyslu diskuse RM. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně. Úpravy v rámci oddílu schvaluje rada města. Rozpočtová opatření, kdy se mění celková výše rozpočtu nebo přesuny výdajů mezi oddíly, podléhají schválení zastupitelstva.

II. p ř e d k l á d á
ZM 17.12.2014 návrh rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 682
Rada města

o d k l á d á
schválení směrnice č. 11/2014 Spisový a skartační řád MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 01.01.2015 na jednání RM 13.01.2015.

Usnesení č. 683
Rada města

o d k l á d á
schválení Směrnice č. 12/2014 Řád provozování Informačního systému Městského úřadu Lysá nad Labem s účinností od 01.01.2015 na jednání RM 13.01.2015.

Usnesení č. 684
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu o přijetí odpovědi od Krajského úřadu o obnovení spolupráce na výstavbu Domova pro seniory,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 17.12.2014 informaci na vědomí.

Usnesení č. 685
Rada města

I. s c h v a l u j e
přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 270 tis. Kč na zateplení domu Společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 800, Švermova, Lysá n.L.,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 17.12.2014 půjčku ke schválení.

Usnesení č. 686
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 7/2014, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem, upravený ve smyslu diskuse z RM,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit OZV č. 7/2014 ZM dne 17.12.2014 ke schválení.
Termín: 17.12.2014

Usnesení č. 687
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy č. 5/2014 KÚ na vybudování infrastruktury v ulici Hrabanov, na pozemku č. 3579/3, vše v k.ú. Lysá n.L., s MUDr. I.B., Lysá n.L., dle návrhu schváleného JUDr. Drábkem,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 17.12.2014 plánovací smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 688
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2014 v OddPa 2212, spočívající ve snížení položky Komunikace na Staré vsi, Dolejší chráničky o 105 tis. Kč a zvýšení položky Komunikace Na Staré vsi Dolejší II o 105 tis. Kč, a snížení položky Chodník u hřbitova vlevo od vchodu + schody o 220 tis. Kč a zvýšení položky Oprava komunikace Dobrovského sady o 220 tis. Kč,

II. u k l á d á
finančnímu odboru zapracovat výše uvedené změny do úpravy rozpočtu města pro rok 2014.
Termín: ihned

Usnesení č. 689
Rada města

I. p ř i j í m á
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Územní studie Lysá n.L. – Hrabanov, severozápad" od firmy Ing. arch. Ondřej Tuček, Praha 8, Ing. arch. Milan Vojtěch, Sezemice, Atelier AURUM, s. r. o., Pardubice, Ing. arch. Petr Brožek, BRAK architects, Praha 7, Ing. arch. Tomáš Slavík, Pardubice, Design M.A.A.T., s. r. o., Tábor, URBANPLAN, s. r. o., Hradec Králové, Ing arch Pavek Koubek, UK-24, Zdice, Ing. arch. Radek Horník, Praha 5,

II. u k l á d á
stavebnímu úřadu seznámit vlastníka pozemku dle KN st.p.č. 897/1, st.p.č. 897/3, p.č. 2484/2 a dle PK p.p.č. 2484/2, p.p.č. 2484/4, pí Andělu Pechalovou, s vyhodnocením veřejné zakázky,
Termín: ihned

III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou, kterou podala firma Ing. arch. Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice, IČ: 48161594, za celkovou cenu 29.000,- Kč.

Usnesení č. 690
Rada města

I. s c h v a l u j e
termíny jednání rady města a zastupitelstva města v I. pololetí roku 2015 takto:
RM - 13.01.,27.01.,10.02.,24.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04., 05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 30.06.,
ZM – 18.02., 01.04., 13.05., 24.06.,

II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí předložit termíny jednání zastupitelům města na vědomí.
Termín: 17.12.2014

Usnesení č. 691
Rada města

I. j m e n u j e
členy a předsedy jednotlivých komisí takto:
komise pro cestovní ruch a sport – předseda pí D. Hančová, členové – p. L. Smolík, p. P. Jirsa, pí P. Křížová, Ing. P. Vodenková, Ing. L. Kloud, Ing. D. Kváč, Ing. O. Černohorský, p. F. Masařík, p. O. Vaněček, pí M. Hartlová,
komise sociální a zdravotní – předseda Mgr. Kopecký P., členové – p. J. Turecký, pí V. Pajerová, p. J. Smrčina, PhDr. D. Papáčková, p. K. Hronec, pí R. Hanousková, MVDr. J. Kořínek, pí. I. Jánková, p. R. Čovan, p. P. Herman, Dis.,
komise pro podporu podnikání a zaměstnání – předseda p. R. Šťastný, členové – Ing. L. Grochol, pí M. Čáslavková, p. D. Chaloupka, Bc. T. Petrův, p. T. Netrval, p. M. Dvořák, p. M. Kodeš, Ing. I. Kuchařová,
komise pro rodinu, školství, kulturu – předseda Mgr. O. Kovaříková, Ph.D., členové – pí J. Jaklová, p. J. Minařík, p. M. Votava, Mgr. J. Šalek, Bc. V. Brožová, RSDr. J. Šturm, pí I. Schwarzová, pí V. Petráčková, Mgr. M. Literová, pí P. Šolínová,
komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě – předseda Bc. M. Robeš, členové - pí E. Kuchařová, p. M. Konečný, p. M. Hlavička, p. J. Nedoma, p. S. Ježek, Ing. Z. Osvald, Ing. J. Marek, Ing. K. Otava, p. P. Šmíd, MVDr. P. Matušina, MBA,
komise stavební – předseda p. P. Jehlička, členové – p. T. Hukal, p. I. Adámek, Ing. J. Macke, p. M. Mařík, p. J. Čichovský, Ing. V. Černohorský, p. P. Bláha, p. T. Sedláček, Bc. J. Vlček,
komise pro životní prostředí – předseda Mgr. V. Vaňáčková, členové – pí R. Smolíková, pí P. Pospíšilová, PharmDr. P. Tůmová, Mgr. M. Tužinská Synková, PhDr. K. Jančaříková, p. M. Toužín, Ing. Z. Šalda, pí V. Kazdo

II. z a ř a z u j e
1) komisi pro cestovní ruch a sport, komisi sociální a zdravotní a komisi pro rodinu, školství, kulturu pod odbor ŠSVZaK,
2) zařazuje komisi pro dopravu, bezpečnost v dopravě a komise pro životní prostředí pod odbor SMI,
3) stavební komisi pod stavební úřad,
4) komisi pro podporu podnikání a zaměstnanosti pod živnostenský úřad.

III. u k l á d á
příslušným odborům svolat komise do konce ledna 2015.

Usnesení č. 692
Rada města

d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města
1) odvolat stávající předsedy a členy finančního, kontrolního a Osadního výboru Byšičky, Řehačka a Dvorce,
2) jmenovat předsedou finančního výboru Ing. J. Fialovou, členy – p. J. Bonaventuru, p. M. Horváta, Ing. I. Bufkovou, CIA, Mgr. M. Novákova, Ing. P. Gregora, Mgr. K. Marka, pí R. Pelcovou,
3) jmenovat předsedou kontrolního výboru pí R. Fischerovou, členy – Mgr. F. Jaška, Mgr. M. Tužinskou Synkovou, Mgr. M. Novákovou, Ing. D. Kváče, p. M. Kodeše, p. V. Pokorného, pí PhDr. K. Žigmundovou,
4) jmenovat předsedou výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprava správu majetku města p. Mgr. H. Fajmon, členy – pí R. Smolíkovou, Ing. N. Tlamichovou, Ing. P. Gregora, Ing. M. Rudolfa,
5) jmenovat předsedou Osadního výboru Byšičky p. J. Koštíře, členy - Ing. G. Jílka, p. M. Frieberga, p. V. Řeháka, p. S. Kotršála,
6) jmenovat předsedou Osadního výboru Řehačka p. Z. Drapáka, člen – p. M. Beneše, p. M. Koukala, pí V. Šímovou, pí R. Vaňákovou,
7) jmenovat předsedou Osadního výboru Dvorce pí M. Herclíkovou, členy – p. M. Podaného,, pí J. Burešovou.

Usnesení č. 693
Rada města

u k l á d á
odboru VV ihned zveřejnit záměr na přepis nájemní smlouvy na pronájem plochy 1 m2 za účelem umístění nápojového automatu v přízemí budovy radnice spočívající ve změně provozovatele zde umístěného nápojového automatu z p. P. Slezáka, Nápojové a jídelní automaty, Teplice, na SME Poradci, s. r. o., IČ: 24222721, Příčná 98, Vrbová Lhota.

Usnesení č. 694
Rada města

u k l á d á
odboru VV ihned zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor (cca 4 m2) za výtahem v přízemí budovy radnice za účelem zřízení pracoviště pro potřeby pojišťovnictví.

Usnesení č. 695
Rada města

I. s c h v a l u j e
Programové prohlášení Rady města Lysá nad Labem na volební období 2014 – 2018,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 17.12.2014 „Programové prohlášení" na vědomí.

Usnesení č. 696
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 17.12.2014 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:
1. Odkup pozemku p.č. 2673/70, k.ú. Lysá n.L., od Ministerstva obrany.
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., a p. Charamzou.
3. Úprava rozpočtu města na rok 2014.
4. Návrh rozpočtu města na rok 2015.
5. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
6. OZV Města Lysá n.L. č. 7/2014, o určení míst pro provozování VHP a VLT.
7. Plánovací smlouva č. 5/2014 KÚ – Berka.
8. Zřízení výborů, jmenování předsedů a členů.
9. Uzavření darovací smlouvy na zajištění náhradní výsadby s firmou Tesco.
10. Výkup pozemku p.č. 810/1, a p.č. 3485/1, k.ú. Lysá n.L., od p. V. Šťastného.
11. Právní rozbor OZV Města Lysá n.L. č. 4/2014.
12. IZ - Zápis z komise regenerace MPZ.
13. IZ - Programové prohlášení RM na vol. období 2014 – 2018.
14. IZ - Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2015.
15. IZ - Obnovení spolupráce na výstavbě Domova pro seniory se Stř. krajem.

Usnesení č. 697
Rada města

u k l á d á
komisi pro školství, rodinu a kulturu navrhnout RM program na zabezpečení oslav 100. výročí prezentace vyluštění Chetitského písma prof. B. Hrozným v roce 2015.
Termín: 10.02.2014

Usnesení č. 698
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) žádost o výjimku z provozní doby provozovny Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L.,
2) žádost o výjimku z provozní doby stánku s rychlým občerstvením, Smetanova ul., Lysá n.L.

II. s c h v a l u j e
1) udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2015, kdy bude provozní doba od pondělí do pátku od 12:00 do 05:00 hodin následujícího dne, v sobotu a neděli od 15:00 do 05:00 hodin následujícího dne,
2) udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro stánek s rychlým občerstvením, Smetanova ul., Lysá n.L., provozovatel Alena Kličková, Růžová 339, Lysá nad Labem, a to na dobu 6 měsíců – leden až červen 2015, kdy provozní doba bude od pondělí do neděle od 06:00 hodin s tím, že do 08:00 hodin se nebude prodávat alkohol.

 

Vytvořeno 10.12.2014 11:06:08 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:24 | přečteno 20x | ernest
load