21. Usnesení RM 25.11.2014

U s n e s e n í

z 21. jednání RM 25.11.2014

Usnesení č. 610

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy ve výši 250.000,- Kč na následné zajištění náhradní výsadby za obchodní firmu Tesco Franchise Stores ČR, a. s., za podmínky, že se firma zaváže udržovat řádně svůj pozemek,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 03.12.2014 uzavření darovací smlouvy k projednání.

Usnesení č. 611

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 09031411 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Výstavba stokových systémů ve městě Lysá nad Labem a jeho městských částí“ podepsaný dne 31.10.2014 zástupcem SFŽP,

II. d o p o r u č u j e

ZM 03.12.2014 uzavření dodatku č. 3 k projednání.

Usnesení č. 612

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

jedinou došlou cenovou nabídku ke zveřejněné zakázce na pronájem místních komunikací a určených úseků v placených oblastech města a zajištění provozu v době konání výstav pro rok 2015 od p. M. Hlavičky, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem místních komunikací a určených úseků v placených oblastech města a zajištění provozu v době konání výstav pro rok 2015 s panem Martinem Hlavičkou, Palackého 132, 289 22 Lysá n.L., IČ: 74897934, za cenu 380.000,- Kč/rok, v pěti splátkách po 76 tis. Kč,

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 03.12.2014 informaci na vědomí.

Usnesení č. 613

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

předložený návrh Ceníku parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2015,

II. s c h v a l u j e

v souladu s Nařízením Města Lysá nad Labem č. 6/2013, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav dle kalendáře výstav, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení, Ceník parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2015 upravený ve smyslu diskuse, (1. parkovací karta 100,-- Kč, 2. a další 500,-- Kč).

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 03.12.2014 informaci na vědomí.

Usnesení č. 614

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na akci – Výměna oken obytného domu č.p. 600 - 2, ul. Sportovní, Milovice, s firmou BAROCH-OKNA, s. r. o., Sokolovská 1143/3, Lysá n.L., za nabídkovou cenu díla 210.036,00 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 615

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o zdůvodnění úpravy rozpočtu města na rok 2014,

II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města na rok 2014 ve výdajích rámci oddílu 3. Služby pro obyvatelstvo – Bydlení a komunální služby spočívající v navýšení položky 3631 Údržba VO o 76 tis. Kč a ponížení položky 3635 Digitální a technická mapa o 40 tis. Kč a ponížení položky 3632 Oprava studní hřbitov o 36 tis. Kč.

Usnesení č. 616

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

informaci o realizaci opravy havárie kanalizačního řadu a komunikace ul. Čs. armády.

Usnesení č. 617

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na akci Doplnění sítě VO města Lysá n.L. s firmou Václav Bílek, Elektroservis, Na Výsluní 1787, Lysá n.L., za nabídkovou cenu díla 652.118,00 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 618

Rada města

s c h v a l u j e

pronájem části obec. pozemku p.č. 2657/3, vým. 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 56, pí I.D., trvale bytem Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 619

Rada města

I. o d k l á d á

zveřejnění prodeje části obec. pozemku p.č. 64/1, cca o vým. 166 m2, k.ú. Lysá n.L., ulice Kpt. Jaroše, u nemovitosti č.p. 1702/44, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. u k l á d á

odboru SMI předložit na příští jednání RM stanoviska všech sousedů výše uvedeného pozemku.

Usnesení č. 620

Rada města

I. t r v á

na výkupu 2/3 pozemku p.č. 619/2, vým. 746 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., za cenu 100,- Kč/m2,

II. u k l á d á

p. místostarostovi napsat v tomto smyslu dopis vlastníkovi pozemku.

Termín: 31.12.2014

Usnesení č. 621

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) prodej obec. pozemku p.č.st. 2964 o výměře 6 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k.ú. Lysá n.L., pod stavbou trafostanice ve Dvorcích, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

2) prodej obec. pozemku p.č.st. 2669 o výměře 32 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k.ú. Lysá n.L., pod stavbou trafostanice v ulici V Polích, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 03.12.2014 prodeje pozemků ke schválení.

Usnesení č. 622

Rada města

I. n e d o p o r u č u j e

zveřejnění prodeje části obec. pozemku p.č. 43/7 o výměře 81 m2, druh pozemku zahrada, a obec. pozemku p.č. 43/12 o výměře 18 m2, druh pozemku zahrada, oba v k.ú. Lysá n.L., ulice Sojovická, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

II. p ř e d k l á d á

žádost o prodej ZM dne 03.12.2014 k projednání.

Usnesení č. 623

Rada města

I. o d k l á d á

zveřejnění prodeje části obecních pozemků p.č. 612/1 a 3667/3, cca o výměře 42 m2 v k. ú. Lysá n.L., ulice U Stadionu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. u k l á d á

odboru SMI prověřit, zda pozemek před domem žadatele, na kterém by měla být provedena stavba chodníku, je v jeho vlastnictví, a případně navrhnout směnu pozemků.

Termín: 15.12.2014

Usnesení č. 624

Rada města

I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků p.č. 323/65 o výměře 205 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, a p.č. 323/66 o výměře 459 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, oba v k.ú. Litol do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že Středočeský kraj převede bezúplatně do vlastnictví Města Lysá nad Labem pozemky p.č. 309/8 o výměře 141 m2, p.č. 309/16 o výměře 807 m2, nově označený pozemek p.č. 323/11 o výměře 1.499 m2 a pozemek p.č. 323/71 o výměře 245 m2 dle GP 669-63/2010, ze dne 06.10.2010, všechny v k.ú. Litol.

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 03.12.2014 převod ke schválení.

Usnesení č. 625

Rada města

s c h v a l u j e

pronájem části obec. pozemku p.č. 2657/3, vým. 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 13, p. I.M., trvale bytem Humpolec, za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 626

Rada města

I. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků p.č. 3521 o výměře 4.960 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 3533 o výměře 2.600 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice a p.č. 3586 o výměře 1.511 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, všechny v k.ú. Lysá n.L. do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že Středočeský kraj převede bezúplatně do vlastnictví Města Lysá n.L. část pozemku p.č. 3520/1 o výměře cca 28.000 m2 (jedná se o část pozemku nezastavěnou silnicí III/3315, tj. od kapličky sv. Václava po žel. přejezd ČD u Karlova), k.ú. Lysá n.L.

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 03.12.2014 převod ke schválení.

Usnesení č. 627

Rada města

u k l á d á

p. místostarostovi záležitost připlocených částí obec. pozemku p.č. 430/1, k.ú. Litol, chatová osada u Vesláku s vlastnicemi dotčených nemovitostí ještě projednat.

Termín: 31.01.2015

Usnesení č. 628

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 14, č.p. 611, Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 34.200,- Kč, s kaucí ve výši 15.506,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 61,- Kč/m2,s pí N.N., bytem Milovice.

Usnesení č. 629

Rada města

u k l á d á

p. místostarostovi zpracovat záměr na zveřejnění pronájmu nebytových prostor obou lékáren.

Termín: do 31.12.2014

Usnesení č. 630

Rada města

s c h v a l u j e  

výměnu k bytu v č.p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá, pí D.D., za byt v č.p. 575, Višňová ul., Milovice – Mladá, pí K.H.

Usnesení č. 631

Rada města

s c h v a l u j e  

uzavření splátkového kalendáře s pí E.B. na měsíční splátky ve výši 500,- Kč za služby k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 632

Rada města

s c h v a l u j e  

uzavření splátkového kalendáře s p. K.Č. na měsíční splátky ve výši 14.682,- Kč za dlužné nájemné k prostoru sloužícímu k podnikání – bankomat ČSOB na adrese Masarykova 1102, Lysá n.L.

Usnesení č. 633

Rada města

s c h v a l u j e  

1) uzavření splátkového kalendáře s pí I.Ř. na měsíční splátky ve výši 3.500,- Kč za dlužné nájemné k prostoru sloužícímu k podnikání – cukrárny na adrese 9. května 869, Lysá n.L.,

2) opětovné zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese 9. května 869, Lysá n.L.

Usnesení č. 634

Rada města

s c h v a l u j e

zveřejnění prodeje části obec. pozemku p.č. 3451/63 o výměře cca 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., ulice Na Rybníčku, za částku 500,- Kč/m2, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 635

Rada města

s c h v a l u j e

zveřejnění prodeje části obec. pozemku p.č. 322/14 o výměře cca 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Litol, ul. Dolejší, za částku 500,- Kč/m2, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 636

Rada města

I.  b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „PD tělocvičny a rozšíření ZŠ TGM Litol na devítiletku“ firem Ing. arch. Ondřej Tuček, Praha 8; Projekcion, s. r. o., Nový Hrádek; Radko Vondra – PRIDOS, Hradec Králové; STATIKA-DYNAMIKA, s. r. o., Brno; KANIA, a. s., Ostrava – Přívoz; BKN, spol. s r. o., Vysoké Mýto; MR Design CZ, s. r. o., Ostrava Poruba; AGORA, arch. a stav. atelier, s. r. o., Liberec; IKA VIN 112, a. s., Praha 3; Ing. arch. Jaroslav Staněk – Pro.Ex, Senohraby; SIAL, architekti a inženýři, s. r. o., Liberec;

II. r u š í

výběrové řízení na veřejnou zakázku „PD tělocvičny a rozšíření ZŠ TGM Litol na devítiletku“,

III. p ř e d k l á d á

své rozhodnutí ZM, dne 03.12.2014, na vědomí.

Usnesení č. 637

Rada města

d o p o r u č u j e

ZM dne 03.12.2014 schválit výjimku z OZV Města Lysá n.L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a povolit zástupcům spol. Zayferus, o. p. s., s dravci vstup na louku do zámeckého parku za účelem letové a lovecké ukázky dravců pro ZŠ v Lysé nad Labem dne 22.06.2015 od 7:00 do 12:30 hodin za předpokladu, že pořadatel uvede prostor louky do původního stavu, zajistí sběr odpadků a  dodrží veterinární předpisy a hygienické podmínky.

Usnesení č. 638

Rada města

s c h v a l u j e

vypsání veřejné zakázky na zhotovitele akce „Přístavba osobního výtahu k budově Zdravotního střediska, Masarykova 214, Lysá n.L.“ - s těmito hodnotícími kritérii: 1) nabídková cena – váha kritéria 60 %, 2) záruční podmínky – váha kritéria 20 %, 3) termín realizace – váha kritéria 10 %, 4) platební podmínky – váha kritéria 10 %, za předpokladu schválení akce v rozpočtu města roku 2015.

Usnesení č. 639

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

zdůvodnění návrhu úpravy rozpočtu města na rok 2014,

II. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu - Rozpočtové výdaje provozní – v rámci oddílu 2 Průmysl a ostatní odvětví spočívající v povýšení položky 2212 Čistota města – úklid komunikací o 200 tis. Kč a o ponížení položky 2333 Čištění vodních toků a svodnic o 200 tis. Kč.

Usnesení č. 640

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na PD komunikace v ulici Na Vysoké mezi s firmou AREA group, s. r. o.

Usnesení č. 641

Rada města

s c h v a l u j e

přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 2. Průmysl a ostatní odvětví z položky Výměna VaK u MŠ Pampeliška částku 300 tis. Kč do položky Komunikace k MŠ na Sídlišti.

Usnesení č. 642

Rada města

I. n e s c h v a l u j e

uzavření nové nájemní smlouvy č. 9414001617/180744 s RWE GasNet, s. r. o.,

II. u k l á d á

starostovi města vyvolat jednání o dalším postupu ve věci plynovodu se zástupci měst Čelákovice a Milovice.

Termín: do 31.12.2014

Usnesení č. 643

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právo provést stavbu č. IV-12-6017628/VB001s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek 14/13, k.ú. Litol, pro stavbu „Lysá nad Labem, K Labi, kNN pro p.č. 14/4“, za předpokladu, že přeložka kabelu umožní v budoucnosti městu zrealizovat bez dalších přeložek výstavbu komunikace. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 03.12.2014 smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 644

Rada města

n e s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene – služebnosti cesty na obecní pozemek p.č. 40/2, k.ú. Lysá n.L., pro přejezd a přechod na pozemek p.č. 324, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a je užíván Střední školou oděvního a grafického designu.

Usnesení č. 645

Rada města

j m e n u j e

za zřizovatele do školských rad na volební období 2014 – 2017 následující členy:

do Školské rady ZŠ J. A. Komenského MVDr. Jana Kořínka, Ing. Vladimíra Kopeckého,

do Školské rady ZŠ B. Hrozného pí Marcelu Chloupkovou, Mgr. Miroslava Langa,

do Školské rady ZŠ T. G. Masaryka p. Jana Buriana, p. Františka Blažka.

Usnesení č. 646

Rada města

s c h v a l u j e

vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé n.L. za školní rok 2013/2014 dle návrhu vedoucí odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 647

Rada města

s c h v a l u j e

finanční příspěvky z Charitativního fondu v celkové výši 10.000 Kč dle návrhu odboru upraveného ve smyslu diskuse z RM.

Usnesení č. 648

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

opatření k zabezpečení areálu školy ZŠ J. A. Komenského v Lysé n.L.

Usnesení č. 649

Rada města

s c h v a l u j e

opatření k zabezpečení školy ZŠ B. Hrozného č.p. 1318 ve smyslu diskuse, a pověřuje radního, p. Buriana J., aby tuto záležitost projednal s pí ředitelkou.

Usnesení č. 650

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Komise regenerace MPZ, ze dne 08.10.2014,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 17.12.2014 zápis na vědomí.

Usnesení č. 651

Rada města

n e s c h v a l u j e

zkrácení nájemní výpovědní lhůty z bytu č. C - 5 v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem, a to ke dni  30.11.2014, dle žádosti pí L. Š.

Usnesení č. 652

Rada města

I. r u š í

bod č. II svého usnesení č. 572, ze dne 30.09.2014,

II. j m e n u j e

1) členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek pro obě části VZ ve složení:

člen komise náhradník člena komise

1. Mgr. Jiří Havelka, člen rady města Ing. Petr Eliška, člen rady města

2. Ing. Světlana Daňková, vedoucí Ing. Ivana Polenová, vedoucí finančního

živnostenského úřadu odboru

3. Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby Mgr. Luboš Rambousek, LK Advisory, s.

zadavatele r. o., zástupce pověřené osoby zadavatele

2) členy a náhradníky členů hodnotící komise pro obě části VZ ve složení:

člen komise náhradník člena komise

1. Jiří Vírava, referent oddělení IT Petra Loudová. referent oddělení IT

2. Jan Čech, referent oddělení IT Jakub Nedoma, konzultant IT

3. Vladimír Matějíček, projektový konzultant Alice Štěpánková, projektový konzultant

4. Ing. Petr Eliška, člen rady města   Mgr. Jiří Havelka, člen rady města

5. Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby Mgr. Luboš Rambousek, LK Advisory, s.

zadavatele r. o., zástupce pověřené osoby zadavatele.

Usnesení č. 653

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2014-0194/KÚ (zakoupení vozidla pro SDH Lysá n.L.).

Usnesení č. 654

Rada města

I. r u š í

část svého usnesení č. 575, ze dne 30.09.2014, v bodě I/2, II/1,2 a III,

II. b e r e n a v ě d o m í

změnové listy č. 1, 2, 3, 4 a 5 na méněpráce v celkové částce 421.379,39 Kč a na vícepráce v celkové částce 370.446,- Kč,

III. s c h v a l u j e

1) změnové listy č. 1 až 5 v celkové částce -50.933,39 Kč,

2) podepsání opraveného dodatku č. 1 k SoD 2014-0064/KÚ, ze dne 25.04.2014.

Usnesení č. 655

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

petici proti záměru úpravy provozu na místní komunikaci, Dvořákova ul. Lysá nad Labem,

II u k l á d á

1) odboru SMI realizovat ve spolupráci s OAD Kolín během prosince 2014 zkušební provoz autobusové linky H55 Dvořákovou ulicí a ověřit průjezdnost pro autobus,

Termín: do 31.12.2014

2) odboru SMI zjištěné poznatky vyhodnotit a předložit zprávu RM,

Termín: do 15.01.2015

3) tajemníkovi městského úřadu předložit petici a návrh řešení do ZM na vědomí.

Termín: 03.12.2014

Usnesení č. 656

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost p. S., z 19.11.2014, o vyjádření k výkupu pozemků,

II. k o n s t a t u j e ,

že nikdo z členů rady není spojen s výkupem pozemků p. S. z roku 1981,

III. u k l á d á

tajemníkovi MěÚ předložit žádost pana S. zastupitelstvu města k projednání.

Termín: 03.12.2014

Usnesení č. 657

Rada města

d o p o r u č u j e

ZM dne 03.12.2014 stanovit

1) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu s nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, takto:

člen rady 1.650,- Kč

předseda výboru nebo komise 1.300,- Kč

člen výboru nebo komise 1.120,- Kč

člen ZM bez dalších funkcí 400,- Kč

příplatek podle počtu obyvatel 260,- Kč,

2) že při souběhu dvou či více funkcí z výše uvedeného výčtu se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn, stanovených pro jednotlivé funkce. Příplatek podle počtu obyvatel se poskytuje pouze jednou,

3) že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 01.12.2014.

Usnesení č. 658

Rada města

d o p o r u č u j e

ZM dne 03.12.2014 vydat OZV Města Lysá n.L. č. 6/2014, o zrušení OZV Města Lysá n.L. č. 4/2005, o závazných částech ÚPnSÚ Lysá nad Labem a OZV č. 2/2011, kterou se měnila a upravila předchozí OZV.

Usnesení č. 659

Rada města

I) s o u h l a s í

1) s přesunem finančních prostředků ve výši 70 tis. Kč z položky 3635 Územní plán na nově zřízenou položku Zabezpečení výkonu rozhodnutí stavebního úřadu (podle § 135 a §137 stavebního zákona),

2) s určením dodavatele na zabezpečení provizorního zajištění stavby opěrné zdi pozemku parc.č. 166 na pozemku parc.č. 332/1, vše k.ú. Lysá nad Labem, bez zveřejnění, za cenu v čase a místě obvyklou,

II. u k l á d á

právníkovi města, JUDr. Drábkovi, podat žalobu na určení vlastníka stavby opěrné zdi k soudu.

Termín: ihned

Usnesení č. 660

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o příspěvek na nákup léčiv proti oblým červům u srnčí zvěře Českomoravské myslivecké jednoty, okresního mysliveckého spolku Nymburk,

II. s c h v a l u j e

1) poskytnutí příspěvku na nákup léčiv ve výši 20 tis. Kč,

2) úpravu rozpočtu města na rok 2014 vytvořením položky OdPa – 3741, Org. – 4754, položka – 5169, název - veterinární opatření, a přesun finančních prostředků dle návrhu odboru ŽP.

Usnesení č. 661

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání ZM, které se bude konat dne 03.12.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:

1. Výkup pozemků p.č. 810/1, vým. 1.505 m2, orná půda, a p.č. 3485/1, vým. 199 m2, ost. plocha, k.ú. Lysá n.L., za cenu 399,- Kč/m2, od p. V. Šťastného.

2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3599, 3605/1 a 2986/1, k.ú. Lysá n.L.

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s smlouvy o právo provést stavbu s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky st. 29/1, st. 29/7 a st. 29/8 s budovami č.p. 1737 a č.p. 1745, k.ú. Lysá n.L.

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., a Ing. V. Zmeškalovou, na obecní pozemek p.č. 3623/13, k.ú. Lysá n.L.

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na nemovitou věc, a to pozemky p.č. 866/106, 866/107, 866/110, k.ú. Lysá n.L., za 1,- Kč.

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3544, k.ú. Lysá n.L.

7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p.č. 3537/3, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p.č. 3451/14, 3451/43 a 3451/44, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.

9. Pojmenování ulice v severní části města „Na Šibák“.

10. Pojmenování ulice ve východní části města „Rybářská“.

11. Projednání darovací smlouvy na zajištění náhradní výsadby za TESCO.

12. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace OPŽP – výstavba stokových systémů ve městě Lysá n.L. a jeho městských částí.

13. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemku p.č. 43/7, k.ú. Lysá n.L., (Sojovická ul.).

14. Odkup obec. pozemků p.č. st. 2964, a st. 2669, k.ú. Lysá n.L. (pod trafostanicemi).

15. Bezúplatný převod obec. pozemků p.č. 323/65, 323/66, k.ú. Litol, Stř. kraji.

16. Bezúplatný převod obec. pozemků p.č. 3521, 3533 a 3586, k.ú. Lysá n.L., Stř. kraji.

17. Výjimka z OZV č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

18. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na obec. p.č. 14/13, k.ú. Litol.

19. Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZM.

20. Žádost p. Sosny o vyjádření k výkupu pozemků.

21. Zrušení OZV č. 4/2005, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lysá n.L. a č. 2/2011, kterou se mění a upravuje OZV č. 4/2005.

Informativní zprávy:

1. Změnové listy č. 1 – 10 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Snížení energetické náročnosti budovy Masarykovy školy v Lysé n.L.

2. Plán zimní údržby.

3. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem místních komunikací a určených úseků v placených oblastech města a zajištění provozu době konání výstav pro rok 2015.

4. Ceník parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2015.

5. Výběr zhotovitele pro realizaci zakázky „PD tělocvičny a rozšíření ZŠ TGM Litol na devítiletku“.

6. Petice z Dvořákovy ulice (průjezd autobusu).

Usnesení č. 662

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Dálkový monitoring spotřeby médií a energií pro vybrané objekty města Lysá nad Labem“ od firem SOFTLINK, s. r. o., Kralupy nad Vltavou, a Mopos Communications, a. s., Pardubice,

II. r u š í

výše uvedenou veřejnou zakázku z důvodu nedostatku finančních prostředků města.

Vytvořeno 26.11.2014 15:06:13 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:24 | přečteno 22x | ernest
load