20. Usnesení RM 13.11.2014

U s n e s e n í
z 20. jednání RM 13.11.2014

Usnesení č. 606
Rada města

I. p o v ě ř u j e
p. Ing. Elišku Petra
p. Kolmana Josefa
p. Buriana Jana
oddáváním v matričním obvodu Lysá nad Labem s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství mohou užívat odznak se státním znakem České republiky,

II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí dotázat se ostatních členů zastupitelstva města, zda nechtějí být pověřeni oddáváním v matričním obvodu Lysá nad Labem.
Termín: ihned

Usnesení č. 607
Rada města

I. u k o n č u j e
činnost všech svých komisí zřízených pro volební období 2010 – 2014,

II. z ř i z u j e
ve volebním období 2014 – 2018 jako své iniciativní a poradní orgány:
1) sociální a zdravotní komisi,
2) komisi pro cestovní ruch a sport,
3) komisi pro rodinu a školství, kulturu,
4) komisi pro podporu podnikání a zaměstnanosti,
5) komisi pro dopravu, bezpečnost v dopravě
6) stavební komisi,
7) komisi pro životní prostředí,

III. u k l á d á
odboru vnitřních věcí
1) rozeslat dopis všem volebním stranám kandidujícím do voleb ZM v 10/2014 s výzvou o zaslání návrhů na členy jednotlivých komisí s tím, že každá strana má možnost do 26.11.2014 navrhnout l člena do každé zřizované komise,
2) rozeslat dopis všem volebním stranám zastoupeným v ZM pro volební období 2014 – 2018 s výzvou o zaslání návrhů na členy výborů ZM s tím, že každá strana má možnost do 26.11.2014 navrhnou l člena do každého výboru.
Termín: ihned

IV. p ř e d p o k l á d á ,
že ZM zřídí finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města. Zároveň bude předložen návrh na zřízení osadního výboru Byšičky, Řehačka a Dvorce, do kterých by měli navrhnout své zástupce občané žijící v dotčených lokalitách.

Usnesení č. 608
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na zveřejněnou zakázku dodávka 5 ks NTB od firmy LUCO Zbyněk Konečný, Lysá n.L., a JPC, s. r. o., Lysá n.L., a předložené vyhodnocení nabídek,

II. s c h v a l u j e
jako dodavatele NTB včetně operačního a kancelářského systému společnost JPC s. r. o., Lysá n.L., za celkovou částku 75.443,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 609
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh rozpočtu města na rok 2015,

II. s c h v a l u j e
návrh rozpočtu města na rok 2015 upravený ve smyslu diskuse,

III. u k l á d á
odboru vnitřních věcí
1) svolat pracovní schůzku členů zastupitelstva města k projednání návrhu rozpočtu města na rok 2015 na 03.12.2014 od 16:00 hodin,
2) prověřit u členů zastupitelstva města, zda je možné svolat 1. jednání ZM dne 03.12.2014 od 18:00 hodin.
Termín: ihned

Vytvořeno 13.11.2014 13:14:28 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 14x | ernest
load