19. Usnesení RM 21.10.2014

U s n e s e n í
z 19. jednání RM 21.10.2014

Usnesení č. 578
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na nemovitou věc, a to pozemky p.č. 866/106, 866/107, 866/110, všechny v k.ú. Lysá n.L., s pí E.H., pí E.H., p. J.H. a pí Z.H. Pozemky budou od prodávajících odkoupeny za 1,- Kč. Kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč a daň z nemovitosti.

II. p ř e d k l á d á
ZM ve 12/2014 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k projednání.

Usnesení č. 579
Rada města

s c h v a l u j e
provedení víceprací s firmou HALKO, stavební společnost s. r. o., a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu komunikace u MŠ Pampeliška v celkové výši 256.028,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 580
Rada města

I. p ř i j í m á
cenové nabídky na opravu přístupové cesty na hřbitově od firem: BEVI STAV, a. s., Praha 5, AVE KOLÍN, s. r. o., Kolín V, a SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Praha 5,

II. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou, kterou podala firma SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, za cenu 198.137,- Kč vč. DPH,
2) uzavření dodatku ke smlouvě na vícepráce v celkové výši 67.247,- Kč.

Usnesení č. 581
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy kupní společně se smlouvou o zřízení věcného břemene. Předmětem koupě od p. Z.B. budou pozemky p.č. 835/2 o výměře 106 m2, p.č. 835/4 o výměře 92 m2 a p.č. 835/6 o výměře 401 m2, všechny v k.ú. Lysá n.L., za kupní cenu 1,- Kč,
2) uzavření věcného břemene služebnosti cesty pro Město Lysá nad Labem na pozemky p.č. 835/9 o výměře 162 m2 a p. č. 835/10 o výměře 177 m2, oba v k.ú. Lysá n.L. Kupující uhradí poplatek za návrh na vklad, který činí 1.000,- Kč, a daň z nabytí nemovitosti.

Usnesení č. 582
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právo provést stavbu" s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p.č. 3544, k.ú. Lysá n.L., pro kolizi s plánovanou výstavbou komunikace na tomto pozemku.

II. p ř e d k l á d á
ZM ve 12/2014 uzavření smlouvy k projednání.

Usnesení č. 583
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna filtračních jednotek městské úpravny vody" s firmou Stavokomplet, spol. s r. o., Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem, za nabídkovou cenu díla 3.308.817,00 Kč vč. DPH,
2) úpravu rozpočtu takto:
Položka rozpočet úprava rozpočtu rozdíl
2310-6121-4798
Výměna filtrů městské ÚV 3.000 3.450 + 450
2310-6121-4801
Rekonstrukce kanalizace ul. Resslova 350 0 - 350
2310-6121-4799
Výměna VAK Okružní pod chodníkem 2.500 2.400 - 100

Usnesení č. 584
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015433/001 na obec. pozemek p.č. 3537/3, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. d o p o r u č u j e
ZM ve 12/2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 585
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 15 v č.p. 1102, Masarykova ul., Lysá n.L., s předplaceným nájemným ve výši 72.930,- Kč, s kaucí ve výši 36.465,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 60,- Kč/m2 s p. L.K., bytem Nymburk.

Usnesení č. 586
Rada města

n e s c h v a l u j e
žádost pí L.M. o výměnu okna v bytě v Milovicích – Mladé, z důvodu nedostatku fin. prostředků v rozpočtu města na rok 2014.

Usnesení č. 587
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podanou výpověď R.Z. na prostory sloužící k podnikání v č.p. 214, Masarykova ul., Lysá n.L. s tím, že nájemní vztah skončí ke dni 31.12.2014,

II. s c h v a l u j e
vypsání záměru na pronájem výše uvedené prostory sloužící k podnikání za účelem poskytování zdravotnických služeb.

Usnesení č. 588
Rada města

s c h v a l u j e
provedení víceprací a uzavření dodatku č. 2 s firmou STAVOKOMPLET, spol. s r. o., ke smlouvě o dílo na opravu vodovodu a kanalizace na Sídlišti v celkové výši 281.300,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 589
Rada města

s c h v a l u j e
provedení víceprací a uzavření dodatku č. 1 s firmou STAVOKOMPLET, spol. s r. o., ke smlouvě o dílo na posunutí chodníku a parkovacích stání ul. Okružní v celkové výši 478.366,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 590
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
všechny došlé cenové nabídky na rekonstrukci chodníku, vč. vjezdů, v ul. Nerudova, v úseku Mírová – Olbrachtova, od firmy BEVI STAV, a. s., Praha, AVE Kolín, s. r. o., SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Praha 5, K+G – Tranzit, Velim,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL RECYKLOSTAV, s. r. o, Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, za cenu ve výši 354.872,27 Kč, vč. DPH, s tím, že v případě nepříznivých klimatických podmínek se realizace uskuteční na jaře roku 2015.

Usnesení č. 591
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zdůvodnění navržené úpravy rozpočtu města na rok 2014,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu - Rozpočtové výdaje provozní – v rámci oddílu takto:
Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl
10 Zemědělství a lesní hospodářství
1014 Útulek pro psy 330 175 - 155
1069 Pozemkové úpravy 200 355 + 155
37 Ochrana životního prostředí
3722 Separační dvůr 3.000 3.200 + 200
3722 Geometrické plány 300 100 - 200
3745 Výsadba nové zeleně 200 340 + 140
3745 Mršník II. etapa 200 60 - 140

Unesení č. 592
Rada města

I. s c h v a l u j e
plán zimní údržby 2014 – 2015,

II. p ř e d k l á d á
ZM ve 12/2014 plán zimní údržby na vědomí.

Usnesení č. 593
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6001504/003 na obec. pozemky p.č. 3451/14, 3451/43 a 3451/44, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.500,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM ve 12/2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 594
Rada města

s c h v a l u j e
návrh smlouvy o spolupráci města Lysá n.L. s MS development, s. r. o., upravený ve smyslu diskuse RM.

Usnesení č. 595
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření Smlouvy o řízení projektu v době udržitelnosti pro projekt Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší - I. etapa s LKA Advisory, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha – Vršovice,
2) uzavření Smlouvy o řízení projektu v době udržitelnosti pro projekt Rekonstrukce Rozšíření kapacit Mateřské školy Čtyřlístek v Lysé nad Labem s LKA Advisory, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha – Vršovice,
3) uzavření Smlouvy o řízení projektu v době udržitelnosti pro projekt Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem s LKA Advisory, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha – Vršovice.

Usnesení č. 596
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na zakoupení dopravního vozidla pro SDH Lysá n.L. od firmy Auto Jarov, s. r. o, Osiková 2688/2, 130 00 Praha, a UNICOM, a. s., K Automobilce 583, 280 02 Kolín,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Auto Jarov, s. r. o., se sídlem Osiková 2688/2, 130 00 Praha 3, za nabídkovou cenu 912.162,99 Kč včetně DPH, akontací 150.000,- Kč, splátkovým kalendářem na 72 měsíců a splátkou 15.362,86 Kč včetně pojištění. Konečná částka včetně DPH, úroků a pojištění je 1.256.125,92 Kč.

Usnesení č. 597
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Smlouvy o zajišťování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

II. p o v ě ř u j e
p. starostu, Mgr. Havelku J., podpisem smlouvy se společností RED FIRE, s. r. o., IČ: 24774201, se sídlem Za Zámkem 1685/27, 289 22 Lysá n.L., za roční částku 19.000 Kč + DPH.

Usnesení č. 598
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
vyplacení odměn za II. pololetí roku 2014 vedoucím úředníkům Města, řediteli MěP a ředitelce MěK v celkové výši 226.000,- Kč, úředníkům v celkové výši 882.000,- Kč a strážníkům MěP v celkové výši 158.000,- Kč.

Usnesení č. 599
Rada města

s c h v a l u j e
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku (dále: „VZ") na dodávky s názvem: „Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem", která bude dle ustanovení § 98 zákona rozdělena na dvě části:
„Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem - část VZ 1 - pořízení HW a SW"
a
„Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem- část VZ 2 - dodávka programů".

Usnesení č. 600
Rada města

r u š í
zveřejněný záměr na pronájem nebytových prostor lékárny v č.p. 1102, Masarykova ul., Lysá n.L.

Usnesení č. 601
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na pojmenování ulice v severní části města „Na Šibák",

II. p ř e d k l á d á
ZM ve 12/2014 pojmenování ulice ke schválení.

Usnesení č. 602
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 08.09.2014.

Usnesení č. 603
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na pojmenování ulice ve východní části města „U Okrouhlíku",

II. p ř e d k l á d á
ZM ve 12/2014 ke schválení návrh na pojmenování ulice na „Rybářská".

Usnesení č. 604
Rada města

u k l á d á
odboru SMI předložit RM nové typizované smlouvy na byty a nebytové prostory.
Termín: do konce 11/2014

Usnesení č. 605

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku – Digitalizace MKDS I. etapa od firmy MKDS Besy, s. r. o., Telmo, spol. s r. o., a Perfected, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou MKDS Besy, s. r. o., Kvapilova 958/9, Praha 5, IČ: 26778726, za celkovou cenu 290.485,- Kč včetně DPH.

Vytvořeno 22.10.2014 10:35:14 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 11x | ernest
load