18. Usnesení RM 30.09.2014

U s n e s e n í
z 18. jednání RM 30.09.2014

Usnesení č. 551
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním p.p.č. 3451/29, k.ú. Lysá n.L., pro pozemek p.č. 259/2, nemovitost č.p. 200 na pozemku p.č. st. 261, ul. Příčná, s manželi J.L., Dis., trvale bytem Lysá n.L., a Mgr. M.L., trvale bytem Služovice, za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 552
Rada města

s o u h l a s í
s vypsáním veřejné zakázky (VZ) na dálkový monitoring spotřeby médií a energií pro vybrané objekty města Lysá n.L. a s hodnotícími kritérii pro tuto VZ, kterými jsou nabídková cena (60 %) a splnění všech parametrů řešení (40 %).

Usnesení č. 553
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku p.č. 810/1 o výměře 1.505 m2, druh pozemku orná půda, a pozemku p.č. 3485/1 o výměře 199 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v k.ú. Lysá n.L., za cenu 399,- Kč/m2, od pana V.Š., bytem Dvory, s tím, že smlouva bude uzavřena v měsíci lednu 2015. Prodávající v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM ve 12/2014 výkup pozemku k projednání.

Usnesení č. 554
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015006/VB/17 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3599, 3605/1 a 2986/6 za cenu 61.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM ve 12/2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 555
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právo provést stavbu" s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemky st. 29/1, st. 29/7, st. 29/8 s budovami č.p. 1737 a č.p. 1745, k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM ve 12/2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 556
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900075683/1/2014 s RWE GasNet, s. r. o., a Ing. V.Z., na obecní pozemek p.č. 3623/13, za cenu 1.000,- Kč plus DPH. Úplata za zřízení věcného břemene byla již uhrazena při podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMI/13/499/SB/Jav. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM ve 12/2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 557
Rada města

s c h v a l u j e
provedení víceprací a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu vodovodu a kanalizace na Sídlišti v celkové výši 328.132,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 558
Rada města

s c h v a l u j e
vydání rozhodnutí o zrušení koncesního řízení na akci „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem".

Usnesení č. 559
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 30 v č.p. 600 Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.900,- Kč, s kaucí ve výši 18.794,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2, s pí K.H., bytem Lysá n.L.

Usnesení č. 560
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 9 v č.p. 551 Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.975,- Kč, s kaucí ve výši 24.332,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 70,- Kč/m2, s p. D.J., bytem Praha.

Usnesení č. 561
Rada města

o d k l á d á
žádost společnosti Šporkova lékárna, s. r. o., v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá n.L., o prodloužení doby pronájmu, k projednání nově zvolené radě města.

Usnesení č. 562
Rada města

s c h v a l u j e
žádost OS Maminky dětem o instalaci informačního klipu na vlastní náklady v č.p. 620, Lesní ul., Milovice – Mladá, s tím, že po odstranění informace uvedou vše do původního stavu.

Usnesení č. 563
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
zasklení lodžie v bytě č. 13 v č.p. 1729, Masarykova ul., Lysá n.L.,

II. u k l á d á
odboru SMI prověřit protékání dešťové vody okny v DPS a funkčnost domácích zvonků.
Termín: 15.10.2014

Usnesení č. 564
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Z.M., držitelky průkazu ZTP, trvale bytem Lysá n.L., o vyhrazení parkovacího místa,

II. s c h v a l u j e
vyhrazení parkovacího místa pro osobní vozidlo SPZ 6S7 3662 na komunikaci v ul. U Braňky – v zálivu.

Usnesení č. 565
Rada města

s c h v a l u j e
provedení víceprací a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu komunikace v ul. U Braňky v celkové výši 158.558,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 566
Rada města

s c h v a l u j e
navýšení kapacity ŠD ZŠ B. Hrozného k 01.09.2015 o 30 míst.

Usnesení č. 567
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 5.000 Kč na elektrický vozík pro V.K., trv. bytem Lysá n.L.

Usnesení č. 568
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 10/2014 - Nakládání s pohledávkami Města Lysá n.L.

Usnesení č. 569
Rada města

s c h v a l u j e
přijetí daru (laminátový člun) od HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Jana Palacha 1970.

Usnesení č. 570
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby pro Sport Bar, Masarykova 1926, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro Sport Bar, Masarykova 1926, Lysá n.L., na dobu od 01.10.2014 do 31.12.2014, s provozní dobou do 03:00 hodin následujícího dne, a to od pondělí do neděle.

Usnesení č. 571
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou cenovou nabídku od firmy ARCDATA PRAHA, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e
nákup upgradu softwarového produktu ArcGIS z verze 10.x for Desktop Basic single use na verzi 10.x for Desktop Standard concurrent use za částku 179.685,- Kč.

Usnesení č. 572
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle ustanovení § 27 a dalších §§ zákona na nadlimitní veřejnou zakázku (dále: „VZ") na dodávky s názvem: „Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem", která bude dle ustanovení § 98 zákona rozdělena na dvě části: „Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem-část VZ 1 - pořízení HW a SW"a „Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem- část VZ 2 - dodávka programů"(dále: „části VZ")
2) pro toto zadávací řízení pro obě části VZ základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH
3) uzavření příkazní smlouvy s Ing. J. Bártou za podmínek v ní uvedených na zabezpečení organizace průběhu tohoto zadávacího řízení pro obě části VZ jako pověřené osoby zadavatele dle ustanovení § 151 zákona, který zároveň i jménem zadavatele posuzuje kvalifikaci uchazečů,

II. j m e n u j e
1) členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek pro obě části VZ ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Marcela Chloupková, člen rady města Mgr. Jiří Havelka, člen rady města

2. Ing. Světlana Daňková, vedoucí Ing. Ivana Polenová, vedoucí finančního
živnostenského úřadu odboru
3. Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby Mgr. Luboš Rambousek, LK Advisory, s.
zadavatele r. o., zástupce pověřené osoby zadavatele
2) členy a náhradníky členů hodnotící komise pro obě části VZ ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Jiří Vírava, referent oddělení IT Petra Loudová. referent oddělení IT
2. Jan Čech, referent oddělení IT Jakub Nedoma, konzultant IT
3. Vladimír Matějíček, projektový konzultant Alice Štěpánková, projektový konzultant
4. Mgr. Jiří Havelka, člen rady města Marcela Chloupková, člen rady města
5. Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby Mgr. Luboš Rambousek, LK Advisory, s.
zadavatele r. o., zástupce pověřené osoby zadavatele.

Usnesení č. 573
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o řízení projektu v době udržitelnosti pro projekt Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem - I. etapa s LKA Advisory, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha – Vršovice.

Usnesení č. 574
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou cenovou nabídku na veřejnou zakázku „Dodávka počítačů 2014" od firmy SPC-net, s. r. o., Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
jako dodavatele počítačů a kancelářského systému společnost SPC-net, s. r. o., za částku 58.907,- Kč.

Usnesení č. 575
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) informaci ohledně postupu prací na akci: Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší,
2) změnové listy č. 1, 4 a 5 na méněpráce v celkové částce 219.619,84 Kč a č. 2 a 3 na vícepráce v celkové částce 138.847,50 Kč,

II. s c h v a l u j e
1) změnové listy č. 1 až 5 v celkové částce - 80.772,04 Kč,
2) podepsání dodatku č. 1 ke SoD 2014-0064/KÚ, ze dne 25.04.2014,

III. p ř e d k l á d á
ZM ve 12/2014 změnové listy a dodatek č. 1 na vědomí.

Usnesení č. 576
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) informaci ohledně postupu prací na akci: Snížení energetické náročnosti budovy Masarykovy školy v Lysé nad Labem
2) změnové listy č. 1 až 10 na vícepráce v celkové částce 312.301,38 Kč,

II. s c h v a l u j e
1) změnové listy č. 1 až 10 v celkové částce 312.301,38 Kč,
2) podepsání dodatku č. 1 ke SoD 2014-0112/KÚ, ze dne 09.07.2014,

III. p ř e d k l á d á
ZM ve 12/2014 změnové listy a dodatek č. 1 na vědomí.

Usnesení č. 577
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 01.10.2014 schválit poskytnutí půjčky ve výši 30 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení pí R.P. trvale bytem Lysá n.L., Litol.

Vytvořeno 1.10.2014 7:54:47 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 23x | ernest
load