17. Usnesení RM 16.09.2014

U s n e s e n í
ze 17. jednání RM 16.09.2014

Usnesení č. 517
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí A.D., držitelky průkazu ZTP/P, trvale bytem Lysá n.L., o vyhrazení parkovacího místa,

II. s o u h l a s í
s vyhrazením parkovacího místa pro osobní vozidlo, RZ 5S3 4980, na komunikaci na jižní straně Husova náměstí, Lysá n.L.

Usnesení č. 518
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku - výstavbu chodníku vč. vjezdů v ulici Fuksova, od firmy 1) ESIMIO, s. r. o., Hřebeč, 2) SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Praha 5,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, za cenu v maximální výši 290.419,27 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 519
Rada města

s c h v a l u j e
hodnotící kritéria pro zadání zakázky: „Výměna filtračních jednotek městské úpravny vody v tomto znění: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria – 60 %, 2) Termín dokončení díla - váha kritéria – 20 %, 3) Záruka na dílo - váha kritéria – 20 %.

Usnesení č. 520
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na akci „Výměna oken budovy č.p. 176, Husovo nám., Lysá n.L." s firmou BAROCH-OKNA, s. r. o., Přívozní 1054/2, Praha 7, za nabídkovou cenu díla 425.755,00 Kč vč. DPH,

II. u k l á d á
pí Crhové (správa budov) před vlastní realizací seznámit nájemníky s možností pořídit si na vlastní náklady od dodavatelské firmy žaluzie a sítě do oken.

Usnesení č. 521
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o zasklení lodžie v bytě č. 13 v č.p. 1729, Masarykova ul., Lysá n.L., a žádá odbor SMI o vyjádření, jak bude řešeno odvodnění lodžie a mytí zasklení a o předložení stanoviska p. Ing. arch. Kapičky.
Termín: 30.09.2014

Usnesení č. 522
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
meziroční úsporu v letech 2012 – 2013 na dodávkách elektrické energie za bytové a nebytové prostory Města Lysá nad Labem v celkové částce 122.309,- Kč.

Usnesení č. 523
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o návrhu veřejnoprávní smlouvy mezi městy Lysá n.L. a Benátky n.J. o poskytnutí strážníků MěP Lysá n.L. k plnění některých úkolů na území města Benátky n.J.,

II. o d k l á d á
rozhodnutí s tím, že žádost bude předložena nově zvolenému ZM pro volební období 2014 – 2018.

Usnesení č. 524
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) informaci MUDr. Ludmily Sosnové, současné nájemnice RTG ordinace na Husově náměstí č.p. 1032, Lysá nad Labem, o převodu poskytování zdravotní péče v oboru radiodiagnostika a zobrazovací metody v Lysé n.L. na spol. Point Med, s. r. o., Český Brod,
2) žádost spol. Point Med, s. r. o., p. MUDr. Petra Blažka, Český Brod, o změnu nájemce nebytového prostoru sloužícího jako RTG ordinace v č.p. 1032, Husovo náměstí, Lysá nad Labem.

II. s c h v a l u j e
vypsání záměru na přepis nájemce nebytového prostoru sloužícího jako RTG ordinace v č.p. 1032, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, tzn. z MUDr. Ludmily Sosnové na spol. Point Med, s. r. o., Český Brod.

Usnesení č. 525
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 15 v č.p. 1102, Masarykova ul., Lysá n.L., s předplaceným nájemným na 6 měsíců dopředu, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 526
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 3 v č.p. 620, Lesní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 35.600,- Kč ve 2 splátkách, s kaucí ve výši 15.385,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s p. S.M., bytem Milovice – Mladá.

Usnesení č. 527
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním p.p.č. 830, k.ú. Litol, pro pozemek p.č. st. 775, ul. Za Kruhovkou, s p. T.B. a pí I.Š., oba trvale bytem Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH a za částku ve výši 30.012,- Kč. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 528
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č.p. 1361/12, ul. Za Koncem, Lysá n.L.

Usnesení č. 529
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) bezúplatný převod části pozemku p.č. 3520/1 o výměře cca 28.000 m2 (jedná se o část pozemku nezastavěnou silnicí III/3315, tj. od kapličky sv. Václava po žel. přejezd ČD u Karlova), k.ú. Lysá n.L., od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá n.L. s tím, že po schválení bezúplatného převodu Zastupitelstvem Středočeského kraje bude vypracován na náklady města Lysá n.L. geometrický plán na oddělení předmětného pozemku k bezúplatnému převodu.
2) zveřejnění záměru na bezúplatný převod obecních pozemků p.č. 3521 o výměře 4.960 m2, p.č. 3533 o výměře 2.600 m2 a p.č. 3586 o výměře 1.511 m2, všechny v k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.10.2014 bod č. I/1 ke schválení.

Usnesení č. 530
Rada města

u k l á d á
p. starostovi jednat se společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., o rozšíření provozní doby v lékárně s odvoláním na čl. III odst. a).

Usnesení č. 531
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložené návrhy SDH Lysá nad Labem na znění souhlasného prohlášení a směnné smlouvy,

II. s c h v a l u j e
1) návrh znění souhlasného prohlášení dle návrhu odboru SMI,
2) návrh znění směnné smlouvy dle návrhu odboru SMI, s tím, že ve smlouvě bude doplněn závazek, že směněné pozemky SDH Lysá n.L. budou sloužit výhradně pro potřeby hasičského sboru,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.10.2014 schválit návrhy dle bodu II a pověřit starostu města podpisem souhlasného prohlášení a směnné smlouvy současně včetně podání návrhu na klad do Katastru nemovitostí pro Středočeský kraj.

Usnesení č. 532
Rada města

s c h v a l u j e
odstranění havárie vodovodu a kanalizace v ulici U Braňky firmou Stavokomplet, spol. s r. o., Královická 251, 250 01 Zápy, za celkovou maximální cenu 1.000 tis. Kč.

Usnesení č. 533
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
požadavek Dopravního sdružení svazku obcí Nymburska, zastoupeného mandatářem, Městem Městec Králové,

II. p ř e d k l á d á
žádost ZM dne 01.10.2014 k projednání,

II. u k l á d á
odboru SMI přizvat zástupce Dopravního sdružení na ZM dne 01.10.2014 s tím, aby s sebou měl přehled spojů, které se z našeho příspěvku financují a přehled o jejich rentabilnosti.

Usnesení č. 534
Rada města

I. p ř i j í m á
1) cenové nabídky na zajištění TDI na rekonstrukci Muzea od firem: 1) RP Consult, s. r. o., Högerova 1098/13, 152 00 Praha 5, 2) LNConsult, s. r. o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec, a 3) ND Noc, s. r. o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1,
2) cenové nabídky na koordinátora BOZP na rekonstrukci Muzea od firem: 1) RP Consult, s. r. o., Högerova 1098/13, 152 00 Praha 5, 2) LNConsult, s. r. o., U hřiště 250, 250 83 Škvorec, a 3) ND Noc, s. r. o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1,

II. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy s firmou ND Noc, s. r. o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 205.700,- Kč vč. DPH,
2) uzavření smlouvy s firmou ND Noc, s. r. o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 36.300,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 535
Rada města

s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014-0089/SMI (MŠ Pampeliška – rekonstrukce rozvodů vody a topení), který mění smluvní cenu na 689.200,- Kč včetně DPH s tím, že zhotovitel bude fakturovat částku 500.000,- Kč Městu Lysá n.L. a zbývající část bude fakturována MŠ Pampeliška.

Usnesení č. 536
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený projekt stavby „Napojení bytového domu č.p. 1426 na horkovod Uzavřená ul., Lysá n.L." a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. Thermoservis, s r. o., na obec. pozemek p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.10.2014 návrh ke schválení.

Usnesení č. 537
Rada města

I. schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2014 takto:
rozp. rozp. po úpravě rozdíl
MŠ Pampeliška rekonstrukce vody a topení 500 518,5 + 18,5
Odd. par. 3111, pol. 6121, org. 4808
ZŠ Komenského rekonstrekce WC, pav. B páteřní rozvody
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4813 2.032 2.043,5 +11,5
ZŠ Komenského výměna lina za dlažbu 646 616 - 30
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4776
Drobné opravy ve školách 176 226 + 50
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735
Projekt Bike Tower – parkovací věž 260 0 - 260
Odd. par. 3639, pol. 6121, org. 4824
ŠJ Kom. Scolares Lysá opravy elektro, výmalba 500 350 - 150
Odd. par. 3141, pol. 5171, org. 4836
Drobné projekty 300 400 + 100
Odd. par. 3639, pol. 5169, org. 3105
Výměna oken v byt. domech Milovice 0 460 + 460
Odd. par. ?, pol. ?, org. 101
Kompenzace občanům nepřipojených na kanalizaci 200 0 - 200
Odd. par. 2321, pol. 5499, org. 4762

II. u k l á d á
finančnímu odboru zapracovat výše uvedené změny do úpravy rozpočtu města pro rok 2014 a předložit úpravu rozpočtu ZM dne 01.10.2014 ke schválení.

Usnesení č. 538
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výkup pozemku p.č. 826/2 o výměře 1.132 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá n.L., za cenu 400,- Kč/m2, od pí K.L., bytem Hradec Králové, pí M.J., bytem Hradec Králové, pí P.R., bytem Lysá n.L., pí V.J., bytem Slovensko, a pí V.H., bytem Hradec Králové. Prodávající v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.
2) úpravu rozpočtu pro rok 2014 dle návrhu
Odd Pa 2321, Položka 6121, Org 4803 před úpravou po úpravě rozdíl
Kanalizace Dvorce dokončení 1.500 930 - 570
Odd Pa 36391, Položka 6130, Org 3437 před úpravou po úpravě rozdíl
Výkup pozemků 1.000 1.570 +570

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.10.2014 výkup pozemku ke schválení.

II. u k l á d á
finančnímu odboru zapracovat výše uvedené změny do úpravy rozpočtu města pro rok 2014 a předložit úpravu rozpočtu ZM dne 01.10.2014 ke schválení.

Usnesení č. 539
Rada města

s c h v a l u j e
stanovení platu pí Mgr. Š.V., statutární zástupkyni ředitelky MŠ Pampeliška, Lysá n.L., dle návrhu odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 540
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 10.09.2014.

Usnesení č. 541
Rada města

n e s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu na opravu plynového kotle pro J.B., bytem Lysá n.L.

Usnesení č. 542
Rada města

s c h v a l u j e
1) zajištění vánočních balíčků pro občany do domova důchodců,
2) finanční příspěvek pro děti umístěné v dětských domovech a v ústavech,
vše do maximální výše 27.900,- Kč z Charitativního fondu.

Usnesení č. 543
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o získané dotaci z Fondu Středočeského kraje pro rok 2014 pro podporu dobrovolných hasičů.

II. s c h v a l u j e
přijetí finanční dotace z Fondu Středočeského kraje pro rok 2014 pro podporu dobrovolných hasičů z oblasti podpory „Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic" ve výši 500.000,- Kč a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 544
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města pro rok 2014 dle návrhu takto:
OddPa 2321, Položka 6121, Org 4802
před úpravou po úpravě rozdíl
Kanalizace a vodovod Byšičky 3.000 500 -2.500
OddPa 2321, Položka 6121, Org 4803
Kanalizace Dvorce dokončení 2.000 1.500 -500
OddPa 2321, Položka 6121, Org 4802
Oprava komunikace Dobrovského sady 0 600 +600
OddPa 3113, Položka 6121, Org 4810
Snížení EN Masarykovy školy 5.800 8.200 +2.400

II. u k l á d á
finančnímu odboru zapracovat výše uvedené změny do úpravy rozpočtu města pro rok 2014 a předložit úpravu rozpočtu ZM dne 01.10.2014 ke schválení.

Usnesení č. 545
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o výsledku zadávacího řízení na nákup automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů v Lysé nad Labem,

II. u k l á d á
projektové manažerce vyhlásit další kolo výběrového řízení, kde jediným hodnotícím kritériem bude cena.

Usnesení č. 546
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby stánku s rychlým občerstvením, Smetanova ulice, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro stánek s rychlým občerstvením, Smetanova ulice, Lysá n.L., provozovatel Alena Kličková, Růžová 339, Lysá n.L., a to na dobu od 21.09.2014 do 31.12.2014, s provozní dobou od 06:00 hodin od pondělí do neděle s tím, že do 08:00 hodin se nebude prodávat alkohol.

Usnesení č. 547
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Čížkové, předsedkyně Českého coursingového klubu, z 31.08.2014,

II. s c h v a l u j e
použití znaku města Lysá nad Labem na propagačních materiálech Českého coursingového klubu, vydaných v souvislosti s coursingovými závody v Lysé nad Labem 27. – 28.09.2014.

Usnesení č. 548
Rada města

s c h v a l u j e
výzvu veřejného zadavatele k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu na službu s názvem: Digitalizace MKDS I. etapa a vybudování dvou nových kamerových bodů.

Usnesení č. 549
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 01.10.2014 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:
1. Souhlasné prohlášení a směnná smlouva mezi Městem Lysá n.L. a SDH Lysá n.L.
2. Výkup pozemku p.č. 826/2, vým. 1.132 m2, k.ú. Lysá n.L.
3. Zveřejnění prodeje části obec. pozemků p.č. 612/1 a 3667/3, k.ú. Lysá n.L.
4. Podpis mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2014.
5. Převod části pozemku p.č. 3520/1 o vým. cca 28.000 m2, k.ú. Lysá n.L., od Stř. kraje do vlastnictví města Lysá n.L.
6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Thermosevis, spol. s r. o.
7. Úprava rozpočtu města na r. 2014.
8. Vyjádření DI Nymburk k obsahu zadání PD na vodorovné značení ve vymezených oblastech města – v parkovacích zónách.

Usnesení č. 550
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15 tis. Kč na pořízení televizního záznamu koncertu houslisty, p. Hudečka, v rámci pořadu Má vlast.

Vytvořeno 17.9.2014 10:24:23 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 7x | ernest
load