16. Usnesení RM 02.09.2014

U s n e s e n í
z 16. jednání RM 02.09.2014

Usnesení č. 497
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku - rekonstrukce chodníku v ul. Čs. armády v úseku Mánesova - Resslova, od firmy BEVI STAV, a. s., Praha 5, Jiří Novák, Družstevní 920, Týniště nad Orlicí, SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Praha 5, AVE Kolín, s. r. o., Kolín, Ilja Švarc, Kpt. Jaroše 1644, Lysá n.L.,

II. v y l u č u j e
cenovou nabídku podanou p. Iljou Švarcem, Kpt. Jaroše 1644, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 16566530, z důvodu její neúplnosti,

III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL RECYKLOSTAV, s. r. o, Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, za cenu ve výši 441.085,98 Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 498
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na rekonstrukci chodníku v ul. Jedličkova – Mlíčník, v úseku od č.p. 1687 - 1362, od firmy BEVI STAV, a. s., Praha 5, Jiří Novák, Družstevní 920, Týniště nad Orlicí, AVE Kolín, s. r. o., Kolín, SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Praha 5,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, za cenu v maximální výši 363.808,22 Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 499
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podnět občanů města ke zřízení autobusové zastávky v lokalitě Kačín,

II. u k l á d á
odboru SMI projednat se Stř. krajem, zda by školní autobus vozící děti do ZŠ z Byšiček mohl zastavovat ve stávající autobusové zastávce v Sojovické ulici (přes ul. Dvořákovu).

Usnesení č. 500
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost občanů ulice K Borku na dokončení úprav nezpevněné komunikace na pozemku p.č. 33/1, k.ú. Litol,

II. s o u h l a s í
se zařazením úpravy zbývajícího úseku do návrhu rozpočtu města pro rok 2015.

Usnesení č. 501
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření DI Nymburk k obsahu zadání PD na vodorovné značení ve vymezených oblastech města - v parkovacích zónách,

II. s c h v a l u j e
zadání VZ na vypracování PD na vodorovné a svislé dopravní značení, včetně rozhledových poměrů, ve vymezených oblastech města - v parkovacích zónách a vzhledem k finančním prostředkům předložit do návrhu rozpočtu města pro r. 2015,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 01.10.2014 informaci na vědomí.

Usnesení č. 502
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25, písm. b) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem",
2) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
1) členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek zadavatelem, která posuzuje i kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise, náhradník člena komise
1. Marcela Chloupková, místostarostka, Mgr. Jan Kořista, člen ZM,
2. Ing. Ondřej Černohorský, člen ZM, Ing. Ivana Polenová, vedoucí FO,
3. Ing. Josef Bárta, zástupce Mgr. Luboš Rambousek, zástupce
pověřené osoby zadavatele, pověřené osoby zadavatele,

2) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatelem ve složení:
člen komise, náhradník člena komise
1. PhDr. Jan Vinduška, ředitel Muzea, Ondřej Rašín, vedoucí Muzea,
2. Mgr. Hynek Fajmon, člen ZM, Mgr. Jiří Havelka, starosta města,
3. Václav Houštecký, člen ZM, Magda Šulcová, dipl. tech. referent SMI,
4. Ing. Jiřina Čížková, vedoucí SÚ, Ing. Magdalena Havlíková, referent SÚ,
5. Ing. Josef Bárta, zástupce Mgr. Luboš Rambousek, zástupce
pověřené osoby zadavatele, pověřené osoby zadavatele,

III. pověřuje
odbor správy majetku a investic k výběru 5 dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Usnesení č. 503
Rada města

I. p ř i j í m á
cenovou nabídku na opravu, údržbu a provoz VO na území Města Lysá nad Labem od firmy Václav Bílek, Na výsluní 1787, 289 22 Lysá na Labem,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na opravu, údržbu a provoz VO na území Města Lysá nad Labem s firmou Václav Bílek, Na výsluní 1787, 289 22 Lysá na Labem.

Usnesení č. 504
Rada města

p ř e d k l á d á
zveřejnění prodeje části obecních pozemků p.č. 612/1 a 3667/3, cca o výměře 42 m2 v k. ú. Lysá n.L., ulice U Stadionu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, ZM dne 01.10.2014 k projednání.

Usnesení č. 505
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky na obecním p.p.č. 2147/18, k.ú. Lysá n.L., pro pozemek p.č. st. 1340, nemovitost č.p. 1313, ul. Máchova, s manželi K. a A. K., trvale bytem Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 506
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Fajn Klubu, s. r. o., se sídlem Poděbradova 1707, Lysá n.L., o možnosti konání 3. Řemeslného jarmarku rukodělných prací,

II. s c h v a l u j e
konání 3. Řemeslného jarmarku rukodělných prací v parku B. Hrozného, dne 18.10.2014 od 08:00 – 19:00 hodin, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku, s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 507
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č.p. 159, ul. Poděbradova, Lysá n.L.

Usnesení č. 508
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o nezájmu o veřejnou zakázku pro zabezpečení nucených odtahů a uložení odtažených vozidel pro město Lysá nad Labem.

Usnesení č. 509
Rada Města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o počtech, využití a možné záměně nádob na komunální odpad za velkoobjemový kontejner u domu č.p. 19, nám. B. Hrozného, Lysá n.L.

II. s o u h l a s í
s vybudováním dveří z boku domu č.p. 19 na Nám. B. Hrozného, Lysá n.L., dle PD, za předpokladu, že vlastník domu č.p. 19 se smluvně zaváže, že těmito dveřmi nebude zásobovat nově vzniklou prodejnu, a vybuduje na vlastní náklady na určeném místě (naproti domu č.p. 1737, vedle garáží) box pro umístění stávajících nádob na komunální odpad. Návrh vzhledu boxu před vybudováním předloží vlastník č.p. 19 k odsouhlasení RM.

Usnesení č. 510
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí N.J. na převedení bytu v Milovicích – Mladé, z důvodu úmrtí manžela,

II. s c h v a l u j e
převedení nájemní smlouvy na výše uvedený byt na pí N.J.

Usnesení č. 511
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2014 takto:
rozp. rozp. po úpravě rozdíl
MŠ Pampeliška rekonstrukce vody a topení 400 500 + 100
Odd. par. 3111, pol. 6121, org. 4808

MŠ Čtyřlístek rekonstrukce střechy staré budovy 900 1.000 + 100
Odd. par. 3111, pol. 6121, org. 4806

Nákup nábytku do poradny (nová položka) 0 20 + 20
Odd. par. 3639, pol. 5137, org. ?

Demolice a odvoz, nový plot u přístavku čp. 13 125 113 - 12
Odd. par. 3612, pol. 5169, org. 4784

Drobné opravy ve školách 137 176 + 39
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735

Projekt Bike Tower – parkovací věž 500 260 - 240
Odd. par. 3639, pol. 6121, org. 4824

ZŠ Komenského, výměna světel na chodbách 300 293 - 7
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4779

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 03.09.2014 úpravu ke schválení.

Usnesení č. 512
Rada města

s c h v a l u j e
1) dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014-0090/SMI, který mění smluvní cenu na 2.031.381,- Kč včetně DPH,
2) úpravu rozpočtu města na rok 2014 takto:
rozp. rozp. po úpravě rozdíl
ZŠ Komenského rek. WC, pav. B pát. rozvody 1.870 2.032 +162
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4813

ZŠ Hrozného zatemnění tříd 31 rolet 60 0 - 60
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4774

Drobné opravy ve školách 239 137 - 102
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735

Usnesení č. 513
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č.p. 132, ul. Palackého, Lysá nad Labem, Litol.

Usnesení č. 514
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 p. Františku Velechovskému, Hospůdka u zeleného stromu Lysá n.L., k prodloužení konání disco zábavy od 20.09.2014 – 20:00 hodin do 21.09.2014 – 03:00 hodin.

Usnesení č. 515
Rada města

s c h v a l u j e
vyplacení odměny ředitelce MŠ Pampeliška za školní rok 2013/2014 dle návrhu vedoucí odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 516
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti od pana MUDr. Raduana Nwelatiho s žádostí o jeho podepsání,

II. s c h v a l u j e
podepsání výše uvedeného memoranda.

Vytvořeno 4.9.2014 10:15:00 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 8x | ernest
load