14. Usnesení RM z 05.08.2014

U s n e s e n í
ze 14. jednání RM 05.08.2014

Usnesení č. 438
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2657/3 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 7, p. V.M., trvale bytem Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 439
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/1 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 16, pí J.S., trvale bytem Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 440
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p.č. PK 3590 o výměře 560 m2, k.ú. Lysá n.L., za částku 600,- Kč/m2, p. L.R., bytem Lysá n.L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014 prodej pozemků ke schválení.

Usnesení č. 441
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p.č. st. 1811/2 o výměře 12 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2, a část pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek p.č. 3825/3 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., za částku 100,- Kč/m2, p. J.K., bytem Lysá n.L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok (12 m2 x 25 Kč/m2/rok x 3 roky = 900,- Kč)

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014 prodej pozemků ke schválení.

Usnesení č. 442
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p.č. st. 1811/3 o výměře 18 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2, a část pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek p.č. 3825/2 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., za částku 100,- Kč/m2, p. O.M., bytem Lysá n.L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok (18 m2 x 25 Kč/m2/rok x 3 roky = 1.350,- Kč).

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014 prodej pozemků ke schválení.

Usnesení č. 443
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek st. 3378 o výměře 4 m2, zastavěná plocha, k.ú. Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2, a část pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek p.č. 3825/1 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., za částku 100,- Kč/m2, p. J.Z., bytem Lysá n.L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok (4 m2 x 25 Kč/m2/rok x 3 roky = 300,- Kč).

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014 prodej pozemků ke schválení.

Usnesení č. 444
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou cenovou nabídku firmy Alois Bezucha - stavební práce, Soběslavova 390, Libice n.C.,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby MŠ Čtyřlístek – rekonstrukce střechy firmu Alois Bezucha - stavební práce, Soběslavova 390, Libice n.C., za nabídkovou cenu 892.096,00 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 445
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/55 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., za účelem umístění letní zahrádky (plocha 2 x 2 m, stolek a dvě lavice podél nemovitosti č.p. 326, ulice Sojovická), v termínu od 01.06. do 30.09. daného příslušného roku, počínaje rokem 2014, za částku 5,- Kč/m2/den, p. Jiřímu Kamlerovi, U Cikorky 980, Brandýs n.L., s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání.

Usnesení č. 446
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č.p. 586, Lysá n.L., p. F.E., bytem Praha.

Usnesení č. 447
Rada města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 3451/20, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., ul. Za Zámkem, za účelem parkování osobního vozidla, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 448
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zdůvodnění vedlejších nákladů realizace stavby – obklady stěn tělocvičny ZŠ B. Hrozného 12,

II. s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2014-0029/SMI na částku vedlejších nákladů stavby ve výši 63.805,- Kč vč. DPH,
2) úpravu rozpočtu města na rok 2014 v rámci výdajů na investice v oddíle 3 Služby pro obyvatelstvo - vzdělávání takto:
Položka rozpočet úprava rozp. rozdíl
3113 – ZŠ Hrozného 12 – dokončení
rekonstrukce tělocvičny 350 377 + 27
3117 - ZŠ TGM snížení energ. náročnosti budovy 500 473 - 27

Usnesení č. 449
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost majitele objektu č.p.19, nám. B. Hrozného, Lysá n.L., o povolení stavebních úprav,

II. s c h v a l u j e
instalaci oken v provozovně masáží a skladu č.p. 19 dle předložené PD,

III. n e s c h v a l u j e
instalaci vchodových dveří do objektu č.p. 19 dle předložené PD.

Usnesení č. 450
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod dětským hřištěm ve Dvorcích, nově označený GP č. 2860-50/2014 jako pozemek p.č. 1947/3 o výměře 867 m2, lesní pozemek, k.ú. Lysá n.L., s LESY ČR, s. p., Lesní správa Mělník, s tím, že město Lysá n.L. bude hradit ročné nájemné ve výši 4.743,- Kč + DPH a dočasné vynětí z lesního pozemku v částce 3.083,- Kč/rok.

Usnesení č. 451
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o zveřejnění prodeje části obecních pozemků p.č. 612/1 a 3667/3 cca o výměře 42 m2 v k. ú. Lysá n.L., ul. U Stadionu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. u k l á d á
odboru SMI na příští jednání RM předložit orientační mapu s vytyčením inž. sítí na výše uvedených pozemcích.

Usnesení č. 452
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
obě varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol včetně jejich předběžné cenové kalkulace, zpracované dle předpokládaného výkazu výměr a studii možného rozšíření školy o 2. stupeň vč. cenového odhadu,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014 varianty k projednání.

Usnesení č. 453
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43 v č.p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.975,- Kč, s kaucí ve výši 16.474,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 60,- Kč/m2 s pí J.R., Milovice.

Usnesení č. 454
Rada města

s c h v a l u j e
žádost rodiny G. o výměnu oken na vlastní náklady v jejich bytě v Lysé n.L.

Usnesení č. 455
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu bytů v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 456
Rada města

I. s c h v a l u j e
realizaci elektronické aukce firmou e-CENTRE, a. s., Nemocniční 987/12, Ostrava, jako prostředku na výběr dodavatele elektrické energie pro Město Lysá n.L. na rok 2015,

II. p o v ě ř u j e
p. Mgr. Kopeckého P., aby s firmou dojednal podmínky, za kterých se elektronická aukce uskuteční,

III. u k l á dá
jednotlivým odborům předložit RM úsporu el. energie za rok 2013 oproti roku 2012 vyjádřenou v Kč.
Termín: 16.09.2014

Usnesení č. 457
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Ing. J.Š., nájemníka bytu v Milovicích – Mladé, o peněžitou náhradu za vzniklé škody v důsledku zatečení dešťové vody při opravě střechy,

II. n e s c h v a l u j e
proplacení vyčíslených škod ve výši 15.000,- Kč p. Ing. Š., protože se jedná o škodu vůči dodavatelské firmě, která ji uhradí ze svého pojištění,

III. u p o z o r ň u j e
p. Ing. J.Š. na dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu s tím, že jestliže dluh nebude neprodleně uhrazen, budou vůči němu uplatněny postupy jako proti všem ostatním dlužníkům.

Usnesení č. 458
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 18 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá n.L., s předplaceným nájemným ve výši 54.798,- Kč, s kaucí ve výši 29.487,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59,- Kč/m2, s pí K.Š. bytem Benátky nad Jizerou.

Usnesení č. 459
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 12 v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá n.L., s předplaceným nájemným ve výši 39.000,- Kč, s kaucí ve výši 24.150,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59,- Kč/ m2 s p. P.D., bytem Milovice.

Usnesení č. 460
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014-0083/SMI, 21/14, ze dne 06.06.2014, na stavební úpravy komunikace Lom II, na navýšení ceny díla o 118.155,- Kč bez DPH a prodloužení termínu dokončení stavebních prací na 15.07.2014, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny,
2) přesun finančních prostředků ve výši 91 tis. Kč z položky „Posunutí chodníku Okružní + parkovací stání" do položky „Výstavba komunikace Lom".

Usnesení č. 461
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na „Administraci projektu a organizaci výběrových řízení pro projekt: Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem" od firem: 1) LK Advisory, s. r. o., Hellichova 795, 290 01 Poděbrady, 2) 4TM Solution, s. r. o., Krombholcova 3774, 276 01 Mělník,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na „Administraci projektu a organizaci výběrových řízení pro projekt: Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem" s firmou LK Advisory, s. r. o., Hellichova 795, 290 01 Poděbrady, za celkovou cenu 284.350,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 462
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o stanovisku sociální a zdravotní komise k možnosti mimořádného uzavření nájemní smlouvy s pí M.P.,

II. r u š í
zveřejněný záměr na uzavření nájmu k bytu č. 19 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá,

III. s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 19 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá, za měsíční nájemné ve výši 59,- Kč/m2, s pí M.P., bytem Lysá n.L., za těchto podmínek: bude složena kauce ve výši 29.487,- Kč, nájemní smlouva bude uzavřena na 3 měsíce s možností jejího prodlužování v případě plnění všech povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, bude uzavřen splátkový kalendář na dluh rodiny P. vůči městu, do bytu se přestěhují všichni členové rodiny a změní si údaj o místu trvalého pobytu do Milovic.

Usnesení č. 463
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 23.07.2014.

Usnesení č. 464
Rada města

s c h v a l u j e
umístění manželů J. a H. V., bytem Lysá n.L., do volného bytu v DPS C – 2.

Usnesení č. 465
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stanovisko sociální a zdravotní komise, ze dne 23.07.2014, k možnosti mimořádného uzavření nájemní smlouvy s pí P.K.,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 13 v čp. 47, Jedličkova, Lysá n.L., s pí P.K., bytem Lysá n.L., za měsíční nájemné ve výši 51,- Kč/m2 a za podmínky složení kauce ve výši 10.160,- Kč.

Usnesení č. 466
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 5/2014, o vedení technické mapy města,

II. o d k l á d á
rozhodnutí o přijetí výše uvedené OZV,

III. u k l á d á
p. tajemníkovi přizvat na další jednání RM pí Štěpánkovou a p. Mgr. Elišku M.

Usnesení č. 467
Rada města

t r v á
na svém usnesení č. 398/I, ze dne 15.07.2014.

Usnesení č. 468
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Kempeové a p. Černohorského o povolení konání koncertů jazzového charakteru cca 1x za 14 dní, na nám. B. Hrozného v jeho západní části, v době od 19:00 do 22:00 hodin,

II. p o v o l u j e
konání koncertů jazzového charakteru na nám. B. Hrozného v parku na vydlážděném prostoru s tím, že koncerty se budou konat od 19:00 do 22:00 hodin, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem SMI samostatně na každý koncert (úhrada elektriky, složení vratné kauce 5.000,-- Kč na pokladně města, úklid).

Vytvořeno 6.8.2014 11:17:34 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 6x | ernest
load