13. Usnesení RM 15.07.2014

U s n e s e n í
z 13. jednání RM 15.07.2014

Usnesení č. 395
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p.č. 2673/91, vým. cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., za částku 500,-- Kč/m2, společnosti Manola video, s. r. o., IČ: 25053779, se sídlem Sídliště 1438/19, Lysá n.L., s tím, že kupující uhradí náklady s pojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku a předloží vyjádření společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1438, že se záměrem kupujícího souhlasí. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 396
Rada města

I. o d k l á d á
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 3451/20, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., ulice Za Zámkem, za účelem parkování osobního vozidla, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. u k l á d á
odboru SMI, aby zajistil písemný souhlas pí Š. s parkováním vozidla u jejího domu a projednal, zda je žadatel ochoten na dotčeném pozemku položit zatravňovací dlaždice.
Termín: 05.08.2014

Usnesení č. 397
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
odkup pozemku p.č. 2673/68, vým. 201 m2, k.ú. Lysá n.L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR za kupní cenu 281.400,- Kč, tj. 1.400,- Kč/m2,

II. s c h v a l u j e
odkup pozemku p.č. 2673/70, vým. 488 m2, k.ú. Lysá n.L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR za kupní cenu 146.400,- Kč, tj. 300,- Kč/m2,

III. u k l á d á
odboru SMI zaslat nabídku Ministerstvu obrany ČR s tím, že po jejím odsouhlasení bude odkup pozemku předložen ZM ke schválení.

Usnesení č. 398
Rada města

I. k o n s t a t u j e ,
že upřednostňuje směnu obecního pozemku p.č. 322/14, k.ú. Litol, ulice Dolejší, za pozemky v lokalitě Vysoká mez ve vlastnictví majitelů domu č.p. 44 v ul. Dolejší,

II. u k l á d á
odboru SMI podle stávající PD (regulačního plánu Vysoká mez) vytipovat pozemky vhodné ke směně.
Termín: 05.08.2014

Usnesení č. 399
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2657/3 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 27, pí J.Š., trvale bytem Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 400
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2657/3, vým. 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 24, pí R.H., trvale bytem Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 401
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/49, vým. 6 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., za účelem umístění letní zahrádky (volně postavené dva stolky v ploše 5 m2) a 1 ks reklamního poutače typu A v termínu od 01.06. do 30.09. (pondělí až pátek) daného příslušného roku, počínaje rokem 2014, za částku 5,- Kč/m2/den, p. Ondřeji Líbalovi, PIZZA BACIO s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání a provoz letní zahrádky bude maximálně do 22:00 hodin.

Usnesení č. 402
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p.č. st. 1820, vým. 18 m2, k.ú. Lysá n.L., pí I. Ř., trvale bytem Ostrá, za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.000,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 403
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p.č. st. 2384, vým. 19 m2, k.ú. Lysá n.L., manželům J. a I. V., trvale bytem Lysá n.L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.500,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 404
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p.č. st. 1823 o výměře 18 m2, k.ú. Lysá n.L., manželům M. a V. S., trvale bytem Lysá n.L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.000,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 405
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (dále jen VB) na vybudovanou kanalizační přípojku na obecních p.p.č. 291 a st. 17/2, oba k.ú. Lysá n.L., pro pozemky p.č. st.19/2, st. 19/1 a st. 20, ul. Komenského, s p. V. P., bytem Liberec VI – Rochlice, pí RNDr. P. P., bytem Liberec VI – Rochlice, p. M. V., bytem Lysá n.L., a pí V. H., bytem Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH. Ve smlouvě se výše uvedení vlastníci písemně zaváží strpět případnou výstavbu domova seniorů v maximálním rozsahu dle vydaného územního rozhodnutí. Oprávnění z VB zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 406
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na obecním p.p.č. 50/10, k.ú. Litol, pro pozemek p.č. 50/17, ul. Vrchlického, s p. S. S., trvale bytem Lysá n.L., Litol, za částku 3.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do tří let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 407
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na odkup domu č.p. 268 na pozemku p.č. st. 313, k.ú. Lysá n.L., za cenu 650.000,- Kč a stodoly na pozemku p.č. st. 313, k.ú. Lysá n.L., za cenu 225.000,- Kč od Českého svazu chovatelů, ZO Lysá n.L., včetně podmínek prodeje,

II. k o n s t a t u j e,
že stodola na pozemku p.č. st. 313, k.ú. Lysá n.L., není zapsána v Katastru nemovitostí pro Středočeský kraj,

III. p o v ě ř u j e,
starostu města jednáním s Českým svazem chovatelů, ZO Lysá n.L., o možnosti odkupu domu č.p. 268 a stodoly na pozemku p.č. st. 313, Lysá n.L., ulice Sojovická, ve smyslu diskuse s tím, aby nebyl porušen § 3056 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění.

Usnesení č. 408
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu o orientační ceně na rekonstrukci chodníků podél obytných domů na starém sídlišti.

Usnesení č. 409
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
jedinou došlou cenovou nabídku na VZ Úprava části cesty ul. Na Vysoké mezi – střední část,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, za cenu ve výši 316.536,- Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 410
Rada města

s c h v a l u j e
hodnotící kritéria pro zadání zakázky „Výstavba komunikace v lokalitě U Vodárny II" v tomto znění: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria – 50 %, 2) Termín dokončení díla - váha kritéria – 30 %, 3) Záruka na dílo - váha kritéria – 20 %.

Usnesení č. 411
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) bezúplatný převod pozemků p.č. 309/8 o výměře 141 m2, p.č. 309/16 o výměře 807 m2, nově označený pozemek p.č. 323/11 o výměře 1.499 m2 a pozemek p.č. 323/71 o výměře 245 m2 dle GP 669-63/2010, ze dne 06.10.2010, všechny k.ú. Litol, od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá n.L.,
2) zveřejnění záměru na bezúplatný převod obecních pozemků p.č. 323/65 o výměře 205 m2 a p.č. 323/66 o výměře 459 m2, oba v k.ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014
1) návrh na zveřejnění záměru na bezúplatný převod obecního pozemku p.č. 328 o výměře 13.288 m2 v k.ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, k projednání,
2) bezúplatný převod pozemků v bodě I/1 z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá n.L. ke schválení.

Usnesení č. 412
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o nepředvídatelném stavu podlahy v přízemí pavilonu D ZŠ Komenského a o nutnosti tento havarijní stav řešit ihned.

II. s c h v a l u j e
pro realizaci odstranění havarijního stavu podkladového betonu v chodbě pavilonu D - přízemí ZŠ Komenského firmu Daniel Šperk, ČSLA 756/3, Poděbrady, IČ: 68992335, za nabídkovou cenu 355.770,- Kč včetně DPH.

III. u k l á d á
odboru SMI připravit do RM návrh na úpravu rozpočtu.
Termín: 05.08.2014

Usnesení č. 413
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/55 o výměře 4 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 414
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudovaný STL plynovod včetně přípojek na obecních pozemcích p.č. 494/30, 494/28, 494/1, 494/27, 494/39, 495/13, 495/51, 495/55, 621/81, 3579/3, 2623/6, 2629/2 a 2598/5, všechny v k.ú. Lysá n.L., s p. V. CH., trvale bytem Lysá n.L., za částku 13.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 415
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zákonné úroky z prodlení dle ČNB pro městské byty v Milovicích a Lysé n.L. s platností od 01.01.2014 na základě zákona 89/2012 Sb. a nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

Usnesení č. 416
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 41 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.975,- Kč, s kaucí ve výši 16.070,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s paní L. K., bytem Milovice – Mladá.

Usnesení č. 417
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 12 v č.p. 610, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 34.200,- Kč, s kaucí ve výši 14.602,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s paní V. K., bytem Milovice – Mladá.

Usnesení č. 418
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 5 v č.p. 600 Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 34.200,- Kč, s kaucí ve výši 18.470,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s p. J. S., bytem Milovice – Mladá.

Usnesení č. 419
Rada města

I. r u š í
zveřejněný záměr na pronájem bytu 1 + 1, č. 13 v č.p. 47 Jedličkova ul., Lysá n.L.,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK předložit do příštího jednání rady města stanovisko sociální a zdravotní komise k možnosti mimořádného uzavření nájemní smlouvy s pí K. dle čl. XII Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.

Usnesení č. 420
Rada města

s c h v a l u j e
podnájemní vztah PAVLIK Trade, s. r. o., v budově č.p. 176, Masarykova ul., Lysá n.L., s p. Romanem Grohem, za účelem zřízení pizza Fast rychlé občerstvení, za předpokladu, že si potřebné úpravy zajistí nájemce nebo podnájemce na vlastní náklady a zajistí si veškerá potřebná povolení ke zřízení provozovny rychlého občerstvení.

Usnesení č. 421
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o výplatě dávek SSP a HN rodině pí M.P. a doporučení odboru ŠSVZaK k uzavření nájmu bytu s touto rodinou,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK předložit do příštího jednání rady města stanovisko sociální a zdravotní komise k možnosti mimořádného uzavření nájemní smlouvy s pí P. dle čl. XII Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.

Usnesení č. 422
Rada města

s c h v a l u j e
převod poskytnuté účelové dotace na hřiště ŠD ve výši 100.000 Kč z provozních prostředků do investičních prostředků ZŠ B. Hrozného.

Usnesení č. 423
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč z položky kultura – propagační materiál na podporu činnosti OS Labská stezka.

Usnesení č. 424
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 02.07.2014.

Usnesení č. 425
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 17.600,- Kč na zdravotní pomůcku pro nezl. M.P.

Usnesení č. 426
Rada města

s c h v a l u j e
odkoupení brožury „Na kole s hrabětem Šporkem" v počtu 110 kusů za celkovou cenu 19.800,- Kč, tj. 180,- Kč/1ks.

Usnesení č. 427
Rada města

s c h v a l u j e
MŠ Čtyřlístek změnu použití poskytnuté účelové dotace v rozpočtu města na rok 2014.

Usnesení č. 428
Rada města

s c h v a l u j e
nákup služebního motorového vozidla pro odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Usnesení č. 429
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
analýzu účtů Města Lysá n.L.,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 03.09.2014 informaci na vědomí.

Usnesení č. 430
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby stánku s rychlým občerstvením, Smetanova ulice, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro stánek s rychlým občerstvením, Smetanova ulice, Lysá n.L., provozovatel Alena Kličková, Růžová 339, Lysá nad Labem, a to na dobu od 20.07.2014 do 20.09.2014, s provozní dobou od 06:00 od pondělí do neděle.

Usnesení č. 431
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby pro Sport Bar, Masarykova 1926, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro Sport Bar, Masarykova 1926, Lysá n.L., na dobu od 20.07.2014 do 20.09.2014, s provozní dobou do 03:00 hodin následujícího dne, a to od pondělí do neděle.

Usnesení č. 432
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
text Deklarace provozovatelů technických herních zařízení,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 03.09.2014 „Deklaraci" na vědomí.

Usnesení č. 433
Rada města

s c h v a l u j e
Městské knihově Lysá n.L. čerpání finanční částky ve výši 110.000,- Kč z investičního fondu MěK Lysá n.L. za účelem nákupu nových regálů na knihy do pobočky v Litoli, výmalby a pořízení nové podlahové krytiny do jedné místnosti v pobočce Litol.

Usnesení č. 434
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci: oprava vodovodu a kanalizace na Sídlišti: 1) Společnost T.A.G., s. r. o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6, 2) Stavokomplet, spol. s r. o., Královická 251, 250 01 Zápy,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou od firmy Stavokomplet, spol. s r. o., Královická 251, 250 01 Zápy, za celkovou cenu díla 3.718.142,49 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 435
Rada města

I. p ř i j í m á
přijímá doručené cenové nabídky na akci stavební úpravy komunikace U Braňky, Kpt. Jaroše a Čelakovského od firem: 1) RISL, s. r. o., U Vodárny 461, 253 01 Hostivice, 2) Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, 3) Společnost T.A.G., s. r. o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6, 4) Stavokomplet, spol. s r. o., Královická 251, 250 01 Zápy, 5) Stavby Dlouhý, s. r. o., Borek 84, 277 14 Dřísy,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou od firmy Stavokomplet, spol. s r. o., Královická 251, 250 01 Zápy, za celkovou cenu díla 3.402.200,70 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 436
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci „Posunutí chodníku a parkovacích stání v ul. Okružní" od firem: 1) RISL, s. r. o., U Vodárny 461, 253 01 Hostivice, 2) Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, 3) Společnost T.A.G., s. r. o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6, 4) Stavokomplet, spol. s r. o., Královická 251, 250 01 Zápy, 5) Stavby Dlouhý, s. r. o., Borek 84, 277 14 Dřísy,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou od firmy Stavokomplet, spol. s r. o., Královická 251, 250 01 Zápy, za celkovou cenu díla 2.654.287,05 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 437
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci oprava komunikace u MŠ Pampeliška od firem: 1) SILMEX, s. r. o., Pražská tř. 495/8, 370 04 České Budějovice, 2) Silnice Čáslav – HOLDING, a. s., č.p. 331, 285 21 Zbraslavice, 3) ZEPRA STAVBY, s. r. o., Smilova 333, 530 02 Pardubice, 4) HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I,, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídkou od firmy HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, za celkovou cenu díla 4.568.740,- vč. DPH.
Vytvořeno 16.7.2014 8:38:52 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 36x | ernest
load