12. Usnesení RM z 25.06.2014.

U s n e s e n í
z 12. jednání RM 17.06.2014

Usnesení č. 355
Rada města

s c h v a l u j e
hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky na Úpravu komunikací ul. Kpt. Jaroše, U Braňky a Čelakovského takto: 1. Nabídková cena v Kč, vč. DPH – 60 %, 2. Záruka na dílo – 20 %, 3. Termín dokončení díla – 20 %.

Usnesení č. 356
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky na obecním p.p.č. 3451/63, k.ú. Lysá n.L., pro pozemek p.č. st. 601, ul. Na Rybníčku, s manželi Bc. R. a Bc. D.B., trvale bytem Milovice, za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH, za podmínky, že stavebník uvede chodník i komunikaci do původního stavu. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do tří let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 357
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 3451/49 o výměře 6 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 358
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 3584/6 o výměře 4 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, dle návrhu žadatelky před prodejnou NÁPOJE-TABÁK v Masarykově ul.,

II. u k l á d á
odboru SMI odpovědět žadatelce ve smyslu diskuse.
Termín: ihned

Usnesení č. 359
Rada města

t r v á
na svém usnesení č. 593/III/b), ze dne 22.10.2013.

Usnesení č. 360
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o odkupu pozemku p.č. 2673/68 a 2673/70, k.ú. Lysá n.L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR,

II. u k l á d á
odboru SMI prověřit vedení sítí ve výše uvedených pozemcích.
Termín: 15.07.2014

Usnesení č. 361
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p.č. 492/85, nově označené GP č. 2465-379/2011 jako pozemek p.č. 492/117, o výměře 55 m2 v k.ú. Lysá n.L., za celkovou kupní cenu bez DPH 82.500,- Kč, tj. 1.500,- Kč/m2, ČEZ Distribuci, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, s tím, že kupující uhradí náklady s pojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 25.06.2014 návrh na prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 362
Rada města

I. o d k l á d á
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (dále jen VB) na vybudovanou kanalizační přípojku na obecních p.p.č. 291 a st. 17/2, oba v k.ú. Lysá n.L., pro pozemky p.č. st. 19/2, st. 19/1 a st. 20, ul. Komenského, s p. V.P., bytem Liberec VI – Rochlice, pí RNDr. P.P., bytem Liberec VI – Rochlice, p. M.V., bytem Lysá n.L., a pí V.H., bytem Lysá n.L.,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit RM vyjádření městského právníka, jak nejlépe smluvně ošetřit souhlas výše uvedených vlastníků nemovitostí s případnou výstavbou domova seniorů.
Termín: 15.07.2014

Usnesení č. 363
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. M.S. na měsíční splátky ve výši 1.000,-Kč za dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 364
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí H.D. na měsíční splátky ve výši 1.600,- Kč za dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 365
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 21 v č.p. 602 Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 32.300,- Kč, s kaucí ve výši 18.318,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 60,- Kč/m2, s pí I.K., bytem Lysá n.L.

Usnesení č. 366
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 41 v č.p. 602 Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.975,- Kč, s kaucí ve výši 13.970,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 60,- Kč/m2, s pí I.K., bytem Lysá n.L.

Usnesení č. 367
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 19 v č.p. 601 Sportovní ul., Milovice – Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.900,- Kč, s kaucí ve výši 20.294,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2, s pí M.P., bytem Lysá n.L.

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK předložit RM informaci, na jaké příspěvky výše uvedená rodina dosáhne při uzavření řádné nájemní smlouvy k bytu.
Termín: 15.07.2014

Usnesení č. 368
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby klubu PATRO, Nám. B. Hrozného 184, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 pro klub Patro, Nám. B. Hrozného 184, Lysá n.L., ve dnech pátek, sobota tak, že otevírací doba bude prodloužena do 03:00 hodin následujícího dne, a to na období od 25.06. do 31.08.2014.

Usnesení č. 369
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 33 v č.p. 551 Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 34.200,- Kč, s kaucí ve výši 20.049,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2, s panem A.S., bytem Milovice – Mladá.

Usnesení č. 370
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na opravu části nezpevněné komunikace v ul. K Borku od firmy: Stavby Dlouhý, Dřísy, RISL, s. r. o., Hostivice, Stavokomplet, spol. s r. o., Brandýs n.L., Zápy,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavokomplet, spol. s r. o., Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs n.L., za cenu v maximální výši 82.413,- Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 371
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
jedinou došlou cenovou nabídku na výstavbu parkovacích stání na Sídlišti v Lysé n.L. v zóně A, B a E,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou BEVI STAV CZ, a. s., Náměstí Kinských 741/6, 150 00 Praha 5, za cenu 439.003,26 Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 372
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na opravu elektroinstalace ve velké výdejně jídla ZŠ J.A.K. od firem: 1) SIGONA, spol. s r. o., Poděbradská 2254, 288 02 Nymburk, 2) ELEKTROSDRUŽENÍ Skořepa – Petráček, Kamenné Zboží 50, 288 02 Nymburk, 3) ELEKTRO ŠUDOMA, s. r. o., Moravská 398, 569 92 Bystré, 4) HB ALARM, spol. s r. o., Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 Vysočany, 5) COMPO PRAHA ELEKTRO, s. r. o., Na Košince 681, 182 00 Praha 8,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na opravu elektroinstalace ve velké výdejně jídla ZŠ J.A.K. s firmou ELEKTRO ŠUDOMA, s. r. o., Moravská 398, 569 92 Bystré, za celkovou cenu díla 77.366,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 373
Rada města

I. p ř i j í m á
doručenou cenovou nabídku na Rekonstrukce toalet v zámeckém parku u Letního kina od firmy Milan Guman, Vojanova 1025/11, 289 22 Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na Rekonstrukce toalet v zámeckém parku u Letního kina s firmou Milan Guman, Vojanova 1025/11, 289 22 Lysá nad Labem, za celkovou cenu díla 467.907,15 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 374
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na obecní pozemky p.č. 833, 833/8, 866/6, 866/9, 866/19, 866/35, 866/36 a 866/71 za cenu 25.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 25.06.2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 375
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený projekt stavby „Lysá, Jedličkova BD objekt 7,8, ÚPS" a uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" s Telefónica Czech Republic, a. s., na obec. pozemky p.č. 490/2 a 3758, k.ú. Lysá n.L. Dohodnutá cena, vypočítána dle platného ceníku města, činí 31.500,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM 25.6.2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 376
Rada města

s c h v a l u j e
nejnižší nabídkovou cenu hodnotícím kritériem pro zadání zakázky na opravu, údržbu a provoz VO na území Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 377
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh dětského hřiště v Jedličkově ulici mezi obytnými domy č.p. 1399, 1400 a č.p. 1401, 1402, Lysá n.L.,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK předložit výstavbu dětského hřiště do návrhu rozpočtu na rok 2015.
Termín: 4.Q r. 2014

Usnesení č. 378
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu na školu v přírodě pro nezl. P.P. ve výši 1.140 Kč a pro nezl. T.Z. ve výši 1.560,- Kč.

Usnesení č. 379
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu na tábor pro nezl. T.Z. ve výši 960,- Kč.

Usnesení č. 380
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek na primární péči pro ZŠ J. A. Komenského ve výši 15.000,- Kč.

Usnesení č. 381
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2014/2015 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 25.06.2014 informaci na vědomí.

Usnesení č. 382
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
plnění rozpočtu města do 31.05.2014,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na rok 2014 – 4. rozpočtové opatření,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 25.06.2014 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 383
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2013 bez chyb a nedostatků,

II. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2013, a to bez výhrad,
2) účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2013,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 25.06.2014 a valné hromadě návrhy ke schválení.

Usnesení č. 384
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Stavební a technický dozor investora na akci „Snížení energetické náročnosti Masarykovy školy Lysá nad Labem" od uchazečů: CEREBYD, s. r. o., Ing. Martin Kučera, Ing. Ivo Zajíc, Reinvest, spol. s r. o., Jaroslav Kotyška, a Ing. Luboš Křivánek,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Stavební a technický dozor investora „Snížení energetické náročnosti Masarykovy školy Lysá nad Labem" s Ing. Martinem Kučerou, Vodárenská 1915, 272 02 Kladno, IČO:15914640, DIČ:CZ6401272427, za celkové náklady 39.100,- Kč (není plátcem DPH).

Usnesení č. 385
Rada města

j m e n u j e
1) pí Marcelu Chloupkovou, p. Václava Houšteckého, p. Ing. Petra Gregora, pí Ing. Jiřinu Čížkovou a p. Ing. Vladimíra Kopeckého členy do komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: Snížení energetické náročnosti budovy Masarykovy školy v Lysé nad Labem,
2) p. Ing. Zdeňka Osvalda, p. Ing. Ondřeje Černohorského, p. Tomáše Sedláčka, pí Ing. Magdalenu Havlíkovou a pí Magdu Šulcovou Dipl. techn. náhradníky do komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: Snížení energetické náročnosti budovy Masarykovy školy v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 386
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené nabídky na veřejnou zakázku Přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za období 2014 - 2016 od firem 1) ATLAS AUDIT, s. r. o., K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice, IČ 256 52 320, 2) AUDIT & CONSULTING, spol. s r. o., Klatovská 371, 261 01 Příbram V, IČ 451 49 241, 3) TOP AUDITING, s. r. o., Koliště 1965/113 a, 602 00 Brno, IČ 454 77 639, 4) O – CONSULT, s. r. o., Baarova 48/4, 460 01 Liberec, IČ 445 67448, 5) INTER – CONSULT, spol. s r. o., Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1,

II. s c h v a l u j e
jako dodavatele veřejné zakázky Přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za období 2014 – 2016 firmu O – CONSULT, s. r. o., Baarova 48/4, 460 01 Liberec, IČ 445 67448, s nabídkovou cenou 107.085,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 387
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby stánku s rychlým občerstvením, Smetanova ul., Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro stánek s rychlým občerstvením, Smetanova ul., Lysá n.L., provozovatel Alena Kličková, Růžová 339, Lysá nad Labem, a to na dobu od 18.06.2014 do 19.07.2014, kdy provozní doba bude od pondělí do pátku od 06:00 hodin.

Usnesení č. 388
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby pro Sport Bar, Masarykova 1926, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro Sport Bar, Masarykova 1926, Lysá n.L., na dobu od 18.06.2014 do 19.07.2014, kdy provozní doba od pondělí do neděle bude do 03:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 389
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby pro hudební klub Calypsso, Masarykova 582, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro hudební klub Calypsso, Masarykova 582, Lysá n.L., a to na období od 01.07.2014 do 31.12.2014, kdy provozní doba bude v neděli do 05:00 hodin.

Usnesení č. 390
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 25.06.2014 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:
1. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemku p.č. 3696, k.ú. Lysá n.L.
2. Směna obec. pozemku p.č. PK 2869 a části obec. pozemku p.č. PK 3590 za část pozemku p.č. PK 2834, všechny v k.ú. Lysá n.L., vým. 921 m2.
3. Prodej části obec. pozemku p.č. 2673/91, k.ú. Lysá n.L., vým. cca 25 m2.
4. Prodej části obec. pozemku p.č. 2653/2, k.ú. Lysá n.L., vým. 12 m2.
5. Výkup pozemku ve vlastnictví fyz. osoby pod chodníkem v ul. Sojovická.
6. Souhlasné prohlášení ohledně výmazu duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p.č. 3484/10, k.ú. Lysá n.L.
7. Splátkový kalendář za dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.
8. Závěrečný účet Města Lysá n.L. za rok 2013 a schválení účetní závěrky za rok 2013.
9. Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2013 a schválení účetní závěrky za rok 2013.
10. Úprava rozpočtu na rok 2014 – 4. rozpočtové opatření.
11. OZV Města Lysá n.L. č. 3/2014, o určení míst pro provozování VHP a VLT.
12. OZV Města Lysá n.L. č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá n.L.
13. Finanční vypořádání společníků firmy Ekologická spalovna Lysá n.L.
14. Postup města při budování silničního obchvatu a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí v letech 2014 – 2020 na komunikaci č. II-272.
15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s. p.
16. Prodej části obec. pozemku p.č. 492/85, k.ú. Lysá n.L., o vým. 55 m2, ul. Pivovarská.
17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o.
18. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., (Drážky).
19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 490/2 a 3758, ul. Jedličkova, s Telefónica Czech Republic, a. s.
20. IZ ve věci bezúplatného převodu pozemků p.č. 612/31 a 3667/69, k.ú. Lysá n.L., sportoviště TK Slovan.
21. IZ - zápisy z jednání KV.
22. IZ – termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí r. 2014.
23. IZ – o výsledcích zápisů na školní rok 2014/2015 v MŠ a ZŠ v Lysé n.L.

Usnesení č. 391
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n.L., o vým. cca 10 m2, na Sídlišti před nebytovými prostory spol. Manola video, s. r. o.

Usnesení č. 392
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci OA Lysá n.L., ze dne 16.06.2014, o provedených nutných opravách hrazených z neinvestiční dotace na rok 2014 a o použití příjmů z pronájmu za tělocvičnu na pokrytí dalších nezbytných nákladů.

Usnesení č. 393
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
vyplacení odměn vedoucím úředníkům Města, řediteli MěP a ředitelce MěK v celkové výši 146.000,- Kč, úředníkům v celkové výši 567.000,- Kč a strážníkům MěP v celkové výši 105.000,- Kč.
Vytvořeno 18.6.2014 6:26:05 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 44x | ernest
load