11. Usnesení RM 3.6.2014

U s n e s e n í
z 11. jednání RM 03.06.2014


Usnesení č. 315
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k umístění zpomalovacího prahu v ul. Na Mlíčníku,

II. k o n s t a t u j e ,
1) že rada města lituje, že se obyvatelé ul. Na Mlíčníku nedohodli na umístění zpomalovacího prahu, a proto ho nebude realizovat,
2) že při přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v ul. Za Koncem se bude uvažovat se zvýšením plochy křižovatky ul. Za Koncem a Na Mlíčníku, které by vozidla zpomalilo.

Usnesení č. 316
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Oprava střechy objektu obytného domu č.p. 600, ul. Sportovní, Milovice" od firmy MAKAL, s. r. o., Dobruška, a Salač & Ditrich, klempířství, Nymburk,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele akce „Oprava střechy domu č.p. 600, ul. Sportovní, Milovice" za celkovou cenu díla 700.355,-- Kč vč. DPH s firmou MAKAL, s. r. o., pokrývači, Sudín 19, Dobruška.

Usnesení č. 317
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Výměna měřičů tepla bytových domů č.p. 600, 601, 602, ul. Sportovní, Milovice", od firmy INMES, spol. s r. o., Praha, ISTA Česká republika, s. r. o., Praha, PROFITHERM CZ, s. r. o., Praha, TECHEM, spol. s r. o., Kosmonosy,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele akce „Výměna měřičů tepla bytových domů č.p. 600, 601, 602, ul. Sportovní, Milovice" s firmou ISTA Česká republika, s. r. o., Jeremiášova 947, Praha 5, za nabídkovou cenu díla 70.104,-- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 318
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM 25.06.2014 prodej části obecního pozemku p.č. 2673/91 o výměře cca 25 m2 druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., pod prodejním stánkem před prodejnou COOP na Sídlišti p. J.V., bytem Lysá n.L., k projednání.

Usnesení č. 319
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p.č. 2653/2 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., za částku 300,- Kč/m2, manželům E.Š. a L.Š., bytem Lysá n.L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 25.06.2014 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 320
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2655/11 o výměře 18 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 11, p. V.J., trvale bytem Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 321
Rada města

u k l á d á
odboru SMI v souvislosti s žádostí vlastníků nemovitosti č.p. 44, ul. Dolejší, Lysá n.L., Litol, o koupi části obec. pozemku p.č. 322/14, k.ú. Litol, prověřit možnost směny obec. pozemku za pozemky v lokalitě Vysoká mez ve vlastnictví žadatelů.
Termín: 30.06.2014

Usnesení č. 322
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti čp. 835, ul. Šafaříkova, Lysá n.L.

Usnesení č. 323
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 271, ze dne 06.05.2014,

II. s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 3484/6 o výměře 8 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., za účelem umístění letní zahrádky (plocha 2 x 4 m, volně stojící 2 stolky a 8 židlí podél nemovitosti č.p. 540, ulice Masarykova) v době konání výstav na Výstavišti v Lysé nad Labem, a to květen 5 dnů, červen 4 dny, červenec 4 dny, září 6 dnů daného příslušného roku, počínaje rokem 2014, za částku 5,- Kč/m2/den, pí Andree Mihaličové, Suchardova 343/2, 289 24 Milovice, s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání.

Usnesení č. 324
Rada města

I. d o p o r u č u j e
vlastníkům pozemku p.č. 3451/87, k.ú. Lysá n.L., obrátit se s návrhem prodeje pozemku na Středočeský kraj, vlastníka komunikace na předmětném pozemku,

II. s c h v a l u j e
výkup pozemku p.č. 3451/54, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L. za cenu 200,- Kč/m2 od pí J.R., bytem Praha 5, a p. M.P., bytem Praha 2. Prodávající v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále prodávající hradí kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN.

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 25.06.2014 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 325
Rada města

I. s c h v a l u j e
směnu obecního pozemku p.č. PK 2869 a části obecního pozemku p.č. PK 3590, oba v k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP č. 2848-52/2014 jako pozemek p.č. 2836/15, druh pozemku orná půda, o výměře 921 m2 za část pozemku p.č. PK 2834, k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP č. 2848-52/2014 jako pozemek p.č. 2836/13, druh pozemku orná půda, o výměře 921 m2, p. L.R., bytem Lysá n.L., s tím, že obě smluvní strany ocenily hodnoty předmětných pozemků v ceně 1,- Kč. Pan L.R. hradí kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN. Město Lysá nad Labem v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a pokud bude povinná úhrada daně z nabytí nemovitých věcí, hradí tuto daň p. L.R. jako zálohu na účet města a po zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu, bude ze strany města provedeno vyúčtování uhrazené zálohy.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 25.06.2014 směny pozemků ke schválení.

Usnesení č. 326
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
umístění lavičky a reklamního poutače typu A před provozovnou pekařství č.p. 206, ul. Masarykova, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e ,
aby si společnost Merhaut, s. r. o., na vlastní náklady pořídila a umístila před provozovnou v ul. Masarykově, č.p. 206, odpadkový koš a stojan na kola s tím, že typově bude použit mobiliář obdobného charakteru, který je v Masarykově ulici již umístěn. Provozovatel zajistí denně úklid chodníku včetně zametání. Vyvážení odpadků z koše bude zajištěno v rámci vyvážení odpadků z městských košů v ulici Masarykova na náklady města.

Usnesení č. 327
Rada města

s o u h l a s í
s výměnou horní části výkladce v bankovní hale KB, Husovo náměstí 24, Lysá n.L., za otevíratelný. Akce bude provedena na náklady nájemce – Komerční banky, a. s.

Usnesení č. 328
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Ing. Petra Meduny, jednatele spol. Ekospal, s. r. o., na finanční vypořádání společníků firmy Ekologická spalovna Lysá nad Labem,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 25.06.2014, aby uložilo jednateli společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., p. T. Sedláčkovi, aby dohodl finanční vypořádání včetně návrhu na likvidaci společnosti a podal ZM písemnou zprávu.

Usnesení č. 329
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 12 v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá n.L., s kaucí ve výši 21.599,- Kč, s a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,-Kč/ m2 s pí P.K., bytem Lysá n.L.,

II. u k l á d á
odboru SMI zveřejnit ihned nový záměr na pronájem výše uvedeného bytu s tím, že záměr bude obsahovat i povinnost úhrady předplaceného nájemného.

Usnesení č. 330
Rada města

n e s c h v a l u j e
výměnu k bytu pí M.Ř. za byt p. M.G., oba byty v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 331
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí L.V. na měsíční splátky ve výši 300,- Kč na penále k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 332
Rada města

n e s c h v a l u j e
výměnu k bytu p. P.B. za byt pí K.K., oba byty v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 333
Rada města

s c h v a l u j e
žádost rodiny Š. o výměnu okna na vlastní náklady v bytě v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 334
Rada města

s c h v a l u j e
žádost pí R.O. o výměnu oken na vlastní náklady v bytě v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 335
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 13 v č.p. 47, Jedličkova ul., Lysá n.L., s předplaceným nájemným a s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 336
Rada města

I. p ř i j í m á
doručenou cenovou nabídku na zpevnění části komunikace v ul. Na Rybníčku od firmy SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5,

II. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, za celkovou cenu díla 149.556,- Kč včetně DPH,
2) umístění DZ „vjezd pro nákladní automobily zakázán" z ulice Čechova a Havlíčkova náměstí.

Usnesení č. 337
Rada města

s c h v a l u j e
1) pro realizaci stavby MŠ Pampeliška – rekonstrukce rozvodů vody a topení firmu Dvořák - Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, IČ: 28825870, za nabídkovou cenu 574.339,- Kč včetně DPH s tím, že zhotovitel bude fakturovat částku 400.000,- Kč Městu Lysá nad Labem a zbývající část bude fakturována MŠ Pampeliška,
2) úpravu rozpočtu:
MŠ Pampeliška rekonstrukce rozvodů vody a topení rozp. rozp. po úpravě rozdíl
Odd. par. 3111, pol. 6121, org. 4808 300 400 +100
MŠ Mašinka rek. Elektroinstalace hosp. budovy 200 100 - 100
Odd. par. 3111, pol. 6021, org. 4805

Usnesení č. 338
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800079869/1/ 2014 s RWE GasNet, s. r. o., a Ing. T.H. na obecní pozemek p.č. 3451/8, za cenu 2.000,- Kč plus DPH. Úplata za zřízení věcného břemene byla již uhrazena při podpisu „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMI/08/53/VB/Šm". Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 25.06.2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 339
Rada města

s c h v a l u j e
1) dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014-0067/SMI, který mění smluvní cenu na 632.407,- Kč včetně DPH,

2) úpravu rozpočtu:
MŠ Dráček oprava střechy nad MŠ rozp. rozp. po úpravě rozdíl
Odd. par. 3111, pol. 5171, org. 4768                         600 639 +39

MŠ Dráček regulace topení 120       94 - 26
Odd. par. 3111, pol. 6021, org. 4805

MŠ Pampeliška, oprava střechy (nátěr)                     100 87 - 13
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4775

Usnesení č. 340
Rada města

n e s c h v a l u j e
vrácení finančního daru ve výši 30.000,- Kč pí H.Š., bytem Lysá n.L.

Usnesení č. 341
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o jednání se Střední školou oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem týkající se „Grafiky do veřejného prostoru".

Usnesení č. 342
Rada města

p o v ě ř u j e
vedením MŠ Pampeliška statutární zástupkyni, Mgr. Štěpánku Vošickou, a to po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající ředitelky MŠ, pí Kristýny Kaňkové, Dis.

Usnesení č. 343
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 8/2014 Hospodářská činnost.

Usnesení č. 344
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh postupu města při budování silničního obchvatu a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí v letech 2014 - 2020 na komunikaci II/272,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 25.06.2014 schválit následující usnesení:

ZM k o n s t a t u j e,
1) že výstavba silničního obchvatu kolem města Lysá nad Labem je dlouhodobou prioritou všech zastupitelstev města od schválení územního plánu v roce 1998,
2) že silniční obchvat je primárně investice Středočeského kraje s tím, že město Lysá nad Labem je připraveno být kraji při přípravě a realizaci této stavby všemožně dle svých možností nápomocno,
3) že bude usilovat o to, aby se výstavba silničního obchvatu města řešila tak, aby ho bylo možné financovat v následujícím období z fondů EU a konkrétně z Operačního programu doprava 2014 – 2020,
4) že z dosud známých a nikoliv definitivních pravidel nového OPD je zřejmé, že akci bude nutné řešit jako součást širšího celku napojení krajské silniční sítě na transevropskou síť TEN-T do které patří i dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové,

ZM u k l á d á
radě města
1) vypracovat pravidla pro výkup a směny pozemků v trase silničního obchvatu města a předložit je zastupitelstvu ke schválení v září 2014,
2) zařazovat nejméně 1x za rok zpravidla v 1. čtvrtletí roku na jednání zastupitelstva zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí.

starostovi města
1) projednat otázku budování obchvatu města a další silniční infrastruktury v rámci Mikroregionu Polabí s ostatními starosty měst a obcí,
2) podepsat smlouvu se Středočeským krajem ve věci budování obchvatu města Lysá n.L., kterou p. Ing. Gregor zajistí,
3) oznámit Ministerstvu dopravy ČR záměr Mikroregionu Polabí usilovat o napojení na D11 včetně úsilí o získání dotací z Operačního programu doprava v letech 2014 -2020.

tajemníkovi MěÚ
sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 - 2020 a informovat o něm orgány města.

Usnesení č. 345
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 3/2014, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit OZV č. 3/2014 ZM dne 25.06.2014 ke schválení.

Usnesení č. 346
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Komenského – rekonstrukce WC v pavilonu B včetně rozvodů vody a topení od firmy Karel Hochman, Dolní Sedlo č. 83, 463 34 Hrádek nad Nisou, Daniel Šperk, ČSLA 756/3, 290 01 Poděbrady, Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, Václav Uher, instalatérské práce, Ostrá,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Komenského – rekonstrukce WC v pavilonu B včetně rozvodů vody a topení firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, za nabídkovou cenu 1.832.035,- Kč včetně DPH,

III. u k l á d á
odboru SMI, aby zajistil, že akce realizované výše uvedenou firmou v měsících 7 – 8/2014 ve školských zařízeních, budou realizovány v dohodnutých termínech.

Usnesení č. 347
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem

II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ předložit návrh OZV č. 4/2014 ZM dne 25.06.2014 ke schválení.

Usnesení č. 348
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L., na dobu 6 měsíců – červenec až prosinec 2014, kdy bude provozní doba od pondělí do pátku od 12:00 do 05:00 hodin následujícího dne, v sobotu a neděli od 15:00 do 05:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 349
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 4DHM140036 s Povodím Labe, s. p., na pozemek č. 349. v k.ú. Litol, za cenu 1.000,- Kč plus DPH,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 25.6. 2014 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 350
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny A1,

II. n e s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně A1, Nám. B. Hrozného č.p. 182, Lysá n.L.

Usnesení č. 351
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby klubu PATRO, Nám. B. Hrozného 184, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 pro klub Patro, Nám. B. Hrozného 184, Lysá n.L., ve dnech pátek, sobota tak, že otevírací doba bude prodloužena do 03:00 hodin následujícího dne, a to na období od 24.05. do 24.06.2014,

III. u k l á d á
1) p. tajemníkovi ihned seznámit klub PATRO s došlou stížností a upozornit je na to, že v případě opakování stížnosti již žádná výjimka nebude udělena, a pí stěžovatelce v tomto smyslu odpovědět,
2) p. starostovi, aby ihned prostřednictvím MěP zajistil zvýšený dohled nad výše uvedenou provozovnou.

Usnesení č. 352
Rada města

s c h v a l u j e
1) zahájení zadávacího řízení na nákup automobilu, dle přiložené specifikace, pro Sbor dobrovolných hasičů v Lysé nad Labem s předpokládanou hodnotou max 1.100.000,-Kč a druhem veřejnou zakázku malého rozsahu,
2) hodnotící kritéria pro zadání zakázky na nákup automobilu, dle přiložené specifikace, pro Sbor dobrovolných hasičů v Lysé nad Labem takto: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 80 %, termín dodání 20 %.

Usnesení č. 353
Rada města

I. s c h v a l u j e
termíny jednání rady města a zastupitelstva města ve II. pololetí roku 2014 takto:
RM – 15.07., 05.08., 19.08., 02.09., 16.09., 30.09.,
ZM – 03.09., 01.10. nebo 08.10. (podle termínu voleb do ZM),

II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí předložit termíny jednání ZM 25.06.2014 na vědomí.

Usnesení č. 354
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání kontrolního výboru dne 10.03., 07.04. a 12.05.2014,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 25.06.2014 zápisy k projednání.

Vytvořeno 4.6.2014 8:38:19 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 5x | ernest
load