10. Usnesení RM 20.05.2014

U s n e s e n í
z 10. jednání RM 20.05.2014


Usnesení č. 298
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o plánu oprav bytového fondu v majetku Města Lysá n.L. na rok 2014,

II. u k l á d á
finančnímu odboru změnit ve Vedlejší hospodářské činnosti položku výmalba domu č.p. 550, 551, 620 v Milovicích – Mladé (450 tis. Kč) na položku výměna oken (450 tis. Kč).
Termín: ihned

Usnesení č. 299
Rada města

I. p ř e d k l á d á
zveřejnění prodeje obecního pozemku p.č. 3696 o výměře 90 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., ul. Stržiště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, ZM dne 25.06.2014 k projednání,

II. u k l á d á
odboru SMI přizvat žadatele na jednání ZM dne 25.06.2014.

Usnesení č. 300
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ve věci žádosti o bezúplatný převodu pozemků p.č. 612/31 a p.č. 3667/6, k.ú. Lysá n.L., s tím, že Státní pozemkový úřad bezúplatný převod pozemků zamítá, jelikož se nejedná o pozemky určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, stavbou pro bydlení ani k realizaci veřejné parkové zeleně,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 25.06.2014 informativní zprávu na vědomí.

Usnesení č. 301
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření souhlasu s výmazem duplicitního zápisu pozemku p.č. 3484/10, k.ú. Lysá n.L., o výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, ve smyslu, že jediným vlastníkem pozemku p.č. 3484/10, k.ú. Lysá n.L., je Město Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM 25.06.2014 návrh ke schválení.

Usnesení č. 302
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 11 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.975,- Kč, s kaucí ve výši 15.470,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2, s panem R.A., bytem Milovice.

Usnesení č. 303
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 27 v č.p. 602 Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.900,- Kč, s kaucí ve výši 20.559,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2, s panem M.Y., bytem Vlkov pod Oškobrhem.

Usnesení č. 304
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 3 v č.p. 620, Lesní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 35.600,- Kč, s kaucí ve výši 13.885,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s panem M.P., bytem Vlkava.

Usnesení č. 305
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 1 v č.p. 620, Lesní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 35.600,- Kč, s kaucí ve výši 15.490,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2, s panem M.Š., bytem Milovice.

Usnesení č. 306
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v č.p. 620, Lesní ul., Milovice – Mladá, s OS Maminky dětem, se sídlem nám. 30. června, Milovice, za měsíční nájemné v částce 5.200,- Kč za účelem provozování nízkoprahového klubu. (Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.)

Usnesení č. 307
Rada města

n e s c h v a l u j e
snížení nájemného p. Mgr. J.H. k bytu v Lysé n.L.

Usnesení č. 308
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí A.CH. na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 25.06.2014 uzavření splátkového kalendáře ke schválení.

Usnesení č. 309
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
jedinou došlou cenovou nabídku na veřejnou zakázku – rekonstrukce schodiště na litolské straně nadjezdu od firmy Daniel Šperk, Poděbrady,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Daniel Šperk, ČSLA 756/3, 280 01 Poděbrady, za cenu v max. výši 584.722,49 Kč vč. DPH. Fakturovat se bude dle skutečně provedených prací.

Usnesení č. 310
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 14.05.2014.

Usnesení č. 311
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2013, byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost uvedenou pod písmenem c), při přezkoumání hospodaření zjistili chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b), a to Město účtovalo v roce 2013 do výnosů z transferů přijatou dotaci z OPLZZ ve výši 1.585 tis. Kč, avšak část způsobilých výdajů (náklady) byla účtována v roce 2012, čímž nedodrželo zásadu časové a věcné souvislosti. Účtování nemělo vliv na závěrečný účet, projevilo se v rámci účetní závěrky zaúčtováním do hospodářského výsledku namísto správně na účet 408 - opravy minulých období.


II. s c h v a l u j e
1. celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2013, a to s výhradou. Město účtovalo v roce 2013 do výnosů z transferů přijatou dotaci z OPLZZ ve výši 1.585 tis. Kč, avšak část způsobilých výdajů (náklady) byla účtována v roce 2012, čímž nedodrželo zásadu časové a věcné souvislosti. Účtování nemělo vliv na závěrečný účet, projevilo se v rámci účetní závěrky zaúčtováním do hospodářského výsledku namísto správně na účet 408 – opravy minulých období.
2. opatření k nápravě, ukládá radě města postupovat při účtování o dotacích v souladu s Českým účetním standardem 703, a to především dbát na časovou a věcnou souvislost účtování dotací a způsobilých výdajů.
3. účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2013.

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 25.06.2014 návrhy ke schválení.

Usnesení č. 312
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 7/2014 Oběh účetních dokladů Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 313
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny A1,

II. n e s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně A1, Nám. B. Hrozného č.p. 182, Lysá n.L.

Usnesení č. 314
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování a administraci projektu „Zateplení kina v Lysé nad Labem" s firmou Trade JM, s. r. o., Piletická 486, Věkoše, Hradec Králové.

Vytvořeno 20.5.2014 12:36:14 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 40x | ernest
load