Usnesení ze 17. jednání RM dne 10.09.2013

Usnesení č. 519
Rada města

I. o d k l á d á
zveřejnění prodeje obecního pozemku p.č. 221/2 o výměře 60 m2, kultura vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39,
v platném znění,

II. u k l á d á
odboru SMI prověřit, k jakému účelu zatrubnění slouží, jaký je jeho stav a zda lze pozemky s určitým věcným břemenem prodat.

Termín: 24.09.2013

Usnesení č. 520
Rada města

I. o d k l á d á
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 2875/55, kultura ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. u k l á d á
odboru SMI ve spolupráci se stavebním úřadem podat informaci o využitelnosti příp. zastavitelnosti výše uvedeného pozemku a včetně vyjádření, jaké sítě tam vedou.

Termín: 24.09.2013

Usnesení č. 521
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s Českým rybářským svazem, MO Čelákovice, na obecní pozemek p.č. 3627/3 o výměře 17.821 m2, kultura vodní plocha, k.ú. Lysá n.L., na dobu určitou 10 let, za roční nájemné ve výši 1.782,- Kč, za podmínky údržby břehů.

Usnesení č. 522
Rada města

u k l á d á
p. starostovi zajistit provizorní úpravu příjezdové cesty k sokolovně za minimální finanční částku.

Termín: ihned

Usnesení č. 523
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 3451/16, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 524
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 38 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.000,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 525
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 44 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 23.728,- Kč, s kaucí ve výši 10.954,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s paní Svatavou Riegerovou, bytem ČS. Legií 1876, Rakovník.

Usnesení č. 526
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 25 v č.p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.769,- Kč, s kaucí ve výši 18.054,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 62,- Kč/m2 s paní Denisou Škvárovskou, bytem Jedličkova 47, Lysá nad Labem, s podmínkou, že se trvale přihlásí v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 527
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 14 v č.p. 601, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.842,- Kč, s kaucí ve výši 18.470,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s paní Jaroslavou Svobodovou, bytem Hakenova 1423, Poděbrady.

Usnesení č. 528
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k nebytovému prostoru v č.p. 24, Husovo náměstí, Lysá n.L., s Ing. Janou Rybovou, Požární 240, Kostomlaty, za měsíční nájemné v částce 4.462,- Kč, za účelem finančního poradenství.

Usnesení č. 529
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním p.p.č. 3451/22, k.ú. Lysá n.L., ul. Stržiště, s pí Marií Smejkalovou, trvale bytem Stržiště 344, Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 530
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Fajn Klubu, s. r. o., se sídlem Poděbradova 1707, Lysá n.L., o možnosti konání podzimního jarmarku rukodělných prací v parku na Nám. B. Hrozného, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
konání podzimního jarmarku rukodělných prací v parku na Nám. B. Hrozného dne 12.10. 2013 od 10:00 do 18:00 hodin za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno
odborem správy majetku a investic, s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 531
Rada města

s c h v a l u j e
provedení víceprací a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. SMI/13/530/OD na rekonstrukci chodníku – Husovo náměstí, Lysá n.L., v celkové výši 112.366,40 Kč vč. DPH, s firmou AVE Kolín, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V.

Usnesení č. 532
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
IZ o vývoji inkasa za bytové a nebytové prostory Města Lysá nad Labem za rok 2013.

Usnesení č. 533
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený projekt stavby „Dvorce, kNN pro parc.č. 561/3" a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016763/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na
obec. pozemek p.č. 3539, k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 16.10.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 534
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní, kanalizační a plynové přípojky na obecním p.p.č. 3483/3, k.ú. Lysá n.L., s panem Ing. Jiřím Odcházelem, trvale bytem Čechova 1701, 289 22 Lysá n.L., za částku 3.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 535
Rada města

s c h v a l u j e
do volných bytů v DPS č. C - 6 paní Annu Kučerovou, Vichrova 1915, Lysá nad Labem, a č. C – 13 paní Jaroslavu Hráskou, U Nové hospody 1357, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 536
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 panu Františku Velechovskému, Hospůdka u zeleného stromu Lysá n.L., o prodloužení konání disco zábavy 21.09.2013 od 20:00 hodin do 22.09.2013 do 03:00 hodin.

Usnesení č. 537
Rada města

I. s o u h l a s í
s přijetím darovací smlouvy od společnosti DYWIDAG PREFA, a. s., Lysá n.L., na opravu pamětní desky Josefa Pecky v areálu uvedené firmy ve výši 14.835,- Kč.

II. d ě k u j e
společnosti DYWIDAG PREFA, a. s., Lysá n.L., za vstřícnost a poskytnutí finančního daru.

Usnesení č. 538
Rada města

I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2013, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej na území města, doplněné o sankce,

II. u k l á d á
starostovi města prostřednictvím městské policie zajistit osvětovou přednášku na výše uvedené téma pro starší občany.

Termín: 10.11.2013

Usnesení č. 539
Rada města

s c h v a l u j e
pořádání hospodářských trhů v areálu dostihového závodiště Lysá nad Labem.
Vytvořeno 15.9.2013 15:29:34 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 18x | ernest
load