Usnesení ze 16. jednání RM dne 27.08.2013

Usnesení č. 495
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o odstoupení p. Mařáka Zdeňka, bytem Královická 1425, Brandýs n.L., od nájemní smlouvy na obecní rybníček p.č. 1432/3, k.ú. Lysá n.L., lokalita Karlov,

II. u k l á d á
odboru SMI zveřejnit záměr na změnu nájemce obecního rybníčku p.č. 1432/3, k.ú. Lysá n.L., lokalita Karlov s tím, že jediným nájemcem zůstane pan Luboš Volf, bytem Předměřice nad Jizerou 229.

Termín: ihned

Usnesení č. 496
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a elektro přípojky na obecním p.p.č. 3539, k.ú. Lysá n.L., Dvorce, s paní Radkou Krupovou, bytem Okrsek 591, Lysá n.L., za částku 2.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 497
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním p.p.č. 3539, k.ú. Lysá n.L., Dvorce, s panem Vladimírem Špitálským, trvale bytem Nerudova 442, Lysá n.L., za částku 2.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 498
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 04.09.2013 k projednání prodej obecního pozemku p.č. 305 o výměře 90 m2 v k.ú. Lysá n.L., dle GP č. 2737-80/2013, ze dne 16.08.2013, paní Lucii Blažkové, trvale bytem Školní náměstí 51/12, Lysá n.L., takto: pozemek pod garáží o ploše 22 m2 označený jako st.p.č. 3363 za cenu 1.000,- Kč/m2, pozemek označený nově p.č. 305/1 o ploše 60 m2 a pozemek nově označený p.č. 305/2 o ploše 8 m2 za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 56.000,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti ve výši 2.240,- Kč a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Kupující dále uhradí nájemné za tři roky zpětně ve výši za stavební pozemek 25,- Kč/m2/rok a za ostatní plochu 5,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 499
Rada města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění prodeje částí obecních pozemků p.č. 2166/41, 2168/2, 2168/1, 64/1 a st. č. 1171 o celkové výměře k prodeji 1.683 m2, všechny v k.ú. Lysá n.L. – připlocených k sousedním nemovitostem, nově označených dle GP 2685-23/2013 p.p.č. 64/5, 2166/79, 64/6, 2166/80, 2166/81, 2166/82, 2166/83, 2168/12, 2168/2, 2168/13, 2168/1, st.č. 1171, všechny v k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

2) zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 2166/41 o celkové výměře k pronájmu 260 m2 v k.ú. Lysá n.L. – připlocených k sousedním nemovitostem, nově označených dle
GP 2685-23/2013 p.p.č. 2166/84, 2166/85, 2166/86, všechny v k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 500
Rada města

I. d o p o r u č u j e
odboru SMI řešit přístup do zrekonstruované sokolovny novým přístupovým chodníkem ze zámkové dlažby včetně obrubníků a odstavné plochy ze zatravňovacích dlaždic včetně
odvodnění,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit RM návrh na financování výše uvedené varianty.

Termín: 10.09.2013

Usnesení č. 501
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na zveřejněnou zakázku „Chodník, včetně vjezdů Na Mlíčníku, v Lysé nad Labem" od firmy: BK služby, s. r. o., Praha 3, Stavební společnost Šlehofer, s. r. o.,
Praha 5 – Radotín, SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Praha 5, Košíře, AVE Kolín, s. r. o., Kolín V, Miroslav Pola, Neratovice, Colas CZ, a. s., Praha 9,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou akci s firmou SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, Košíře, za cenu ve výši 174.702,80, včetně DPH.

Usnesení č. 502
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. Janem Sloupem na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 44 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 04.09.2013 splátkový kalendář ke schválení.

Usnesení č. 503
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o plnění splátkových kalendářů na dlužné nájemné,

II. s c h v a l u j e
vystěhování nájemníků, kteří nedodržují podepsaný splátkový kalendář, z městských bytů.

Usnesení č. 504
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o vývoji dluhů v městských bytech v Milovicích – Mladé,

II. u k l á d á
odboru SMI, aby ve spolupráci s finančním odborem předložil návrh úpravy rozpočtu ve vedlejší hospodářské činnosti umožňující výměnu oken v Milovicích s ohledem na celkové
plnění příjmů a výdajů.

Termín: 10.09.2013

Usnesení č. 505
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o výhledu velkých oprav a investic v městských domech - bytech v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 506
Rada města

I. o d k l á d á
projednání navržených „Pravidel prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob" včetně úprav,

II. b e r e n a v ě d o m í
Nařízení vlády č. 209/2013, ze dne 03.07.2013, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 04.09.2013 výše uvedené Nařízení na vědomí,

IV. u k l á d á
p. starostovi požádat Státní fond rozvoje bydlení o změnu smlouvy o poskytnutí dotace dle Části první, čl. I, odst. 2.

Termín: ihned

Usnesení č. 507
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé nabídky na zveřejněný záměr na výrobu, dodávku a montáž nových vchodových dveří do domu č.p. 620, Lesní, Milovice – Mladá, od firmy RI OKNA, a. s., , Bakov nad Jizerou, a Baroch - okna, s. r. o., Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou akci s firmou Baroch – okna, s. r. o., Sokolovská 1143/3, Lysá n.L., za celkovou nabídkovou cenu díla 216.463,00 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 508
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou nabídku od firmy Stavokomplet, spol. s r. o., Zápy, na zveřejněný záměr – výstavba vodovodního řadu s přípojkou v ul. Čelakovského, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou akci s firmou Stavokomplet, spol. s r. o., Zápy, Kralovická 251, Brandýs n.L., za nabídkovou cenu 102.868,00 Kč vč. DPH s tím, že se
bude jednat o cenu konečnou,

III. u k l á d á
odboru SMI zajistit nabídky na zhotovení vodovodního řadu v celé ulici Čelakovského minimálně od 3 firem.

Termín: do 15.10.2013

Usnesení č. 509
Rada města

s c h v a l u j e
1) provedení více prací a uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci varny ŠJ ZŠ J. A. K. v celkové výši 300.853,90 Kč,

2) s přesunutím finančních prostředků:
rozpočet úprava nový
ZŠ B. Hrozného 12 tělocvična 300 -151 149
ZŠ Komenského rekonstrukce vodovodní vedení 500 -150 350
Rekonstrukce varny 2.218 +301 2,519

Usnesení č. 510
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 3451/27 o výměře 0,75 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 511
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu - Rozpočtové výdaje provozní – v rámci oddílu takto:
Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl
37 Ochrana životního prostředí
3722 Separační dvůr 3.000 2.923 - 77
3722 Svoz popelnic 3.700 3.765 + 65
3722 Tříděný sběr 1.900 1.912 + 12

Usnesení č. 512
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMI/13/518/OD na stavbu ZŠ Komenského – výměna vodovodního rozvodu s firmou Dvořák – Karlík, s. r. o., kterou se navyšuje cena za provedené dílo včetně víceprací na 338.503,- Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 513
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemky p.č. 492/57, 492/85 a 619/16, k.ú. Lysá n.L., za cenu 16.026,50 Kč vč. DPH. Investor uhradí kolek
pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 04.09.2013 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 514
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6006178, Lysá nad Labem, ul. Resslova a ČSA, rekonstrukce vedení NN s ČEZ Distribuce a. s., na pozemky p.č. 2875/16, 2875/79, 2876/1 a 2890/1, k.ú. Lysá n.L., za cenu 178.650,- Kč vč. DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 04.09.2013 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 515
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky firem Thermoservis, spol. s r. o., Gen. Sochora 2175, 288 02 Nymburk, a TRONIK CONTROL, s. r. o., Dělnická 27, 170 00 Praha 7, na veřejnou zakázku ZUŠ –
rekonstrukce kotelny,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou akci firmu Thermoservis, spol. s r. o., Gen. Sochora 2175, 288 02 Nymburk, za nabídkovou cenu 152.987, 60 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 516
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 487, ze dne 13.08.2013, v části II, kterým bylo p. tajemníkovi uloženo upravit Nařízení č. 3/2013, o zákazu pochůzkového a podomního prodeje ve smyslu diskuse
v RM a předložit radě nové znění. Termín: 27.08.2013.

II. s c h v a l u j e
Nařízení města č. 3/2013 Zákaz pochůzkového a podomního prodeje,

III. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit návrh Nařízení města č. 3/2013 ZM dne 04.09.2013 na vědomí.

Usnesení č. 517
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí o poskytnutí dotace ve výši 4.540.133,00 Kč v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Státním fondem životního
prostředí ČR na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318", Identifikační číslo EDS: 115D291000099,

2) vyčlenění peněžní částky ve výši cca 600.000,-Kč Kč z rozpočtu města, odpovídající spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318", Identifikační číslo EDS: 115D291000099,

II. u k l á d á
finančnímu odboru do návrhu rozpočtu města pro rok 2014 zařadit investiční akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318" s celkovými náklady 5,1 mil. Kč,

Termín: 31.10.2013

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 04.09.2013 návrhy ke schválení.

Usnesení č. 518
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 04.09.2013 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:
1. Stížnost p. Kuchaře a p. Bc. Vlčka na nečinnost ZM při projednávání opětovné žádosti o změnu ÚP.
2. Prodej obec. pozemku p.č. 305 o vým. 90 m2 v k.ú. Lysá n.L.
3. Žádost p. J. Cicu, Lysá nad Labem, o směnu pozemku p.č. 650/1, k.ú. Lysá n.L.
4. Bezúplatný převod 1/3 pozemku p.č. 619/2, k.ú. Lysá n.L., z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.
5. Bezúplatný převod pozemků p.č. 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2252, 2253, k.ú. Lysá n.L., z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města.
6. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Řeháková M.
7. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. Vrňák J.
8. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. Sloup J.
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 2131/20, 2131/43, 2131/56, 2165/7 a 2165/28, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.
10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 2875/16, 2875/79 2876/1 a 2890/1, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.
11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na obec. pozemky p.č. 492/57, 492/85 a 619/16, k.ú. Lysá n.L.
12. Veřejná zakázka – Klikací rozpočet města.
13. Smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP – Zelená úsporám na akci: Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318.
14. Informativní zpráva - Nařízení č. 3/2013 o zákazu pochůzkového a podomního prodeje.
15. Informativní zpráva o Nařízení vlády č. 209/2013, ze dne 03.07.2013, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.7
Vytvořeno 28.8.2013 15:20:36 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 12x | ernest
load