Usnesení ze 14. jednání RM dne 23.07.2013

Usnesení č. 441
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost sdružení LysaFree, Lysá nad Labem, o souhlas s protlaky pod silničními tělesy místních komunikací a souhlas s výkopovými pracemi z důvodu rozšíření optické sítě,

II. s c h v a l u j e
vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací v lokalitách Třešňovka, Lom a Litol – Drážky a souhlasu s výkopovými pracemi na pozemcích města, obč. sdružení LysaFree, se
sídlem Dvořákova 1184, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 442
Rada města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků p.p.č. 2251/1 o vým. 942 m2, p.p.č. 2251/2 o vým. 1.320 m2, p.p.č. 2251/3 o vým. 277 m2, p.p.č. 2252 o vým. 183 m2, p.p.č. 2253 o vým. 4.125 m2,
v k.ú. Lysá n.L., z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem a souhlasí s níže uvedenými omezujícími
podmínkami:
1. Nabyvatel se zavazuje o převáděné nemovitosti uvedené v čl. I smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoliv z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

a) v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti, uvedené v čl. I, nebo jejich část na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal.

b) v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní pokuty nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je
povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.

6. Nabyvatel je povinen vždy do 31.01. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 04.09.2013 schválit bezúplatný převod dle návrhu.

Usnesení č. 443
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2655/11 o výměře 35 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží, panu Milanu Stejskalovi, trvale bytem Okružní 1492/49, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 444
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování elektro přípojky na obecním p.p.č. 3483/3, k.ú. Lysá n.L., s panem Ing. Jiřím Odcházelem, trvale bytem Čechova 1701, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 445
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 4 + 1 č. 12 v č.p. 609, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 35.470,- Kč, s kaucí ve výši 27.055,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 62,- Kč/m2 s manželi Paličkovými, bytem Starostrašnická 164/38, Praha 10 – Strašnice.

Usnesení č. 446
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 8 v č.p. 611, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 34.485,- Kč, s kaucí ve výši 14.603,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s paní Martinou Mergešovou, bytem Armádní 501, Milovice.

Usnesení č. 447
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 36 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.211,- Kč, s kaucí ve výši 21.044,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 61,- Kč/m2 s paní Boženou Blínovou, Šenovská 32/12, Praha 8 – Ďáblice.

Usnesení č. 448
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 48 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 32.509,- Kč, s kaucí ve výši 20.744,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 61,- Kč/ m2 s paní Veronikou Vithovou, Slepá 550, Milovice – Mladá, po uvolnění tohoto bytu panem Adamem.

Usnesení č. 449
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ke stížnosti obyvatel na stav cesty v ul. K Bažantnici,

II. u k l á d á
odboru SMI po vypracování PD svolat schůzku s obyvateli ul. K Bažantnici,

III. p o v ě ř u j e
p. starostu k podání informace o navrhovaném řešení obyvatelům ul. K Bažantnici.

Usnesení č. 450
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ke zpracované PD na rekonstrukci schodišť u nadjezdu,

II. u k l á d á
odboru SMI zahrnout rekonstrukci schodišť, včetně technického dozoru, do návrhu rozpočtu města pro rok rok 2014.

Usnesení č. 451
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Josefa Tříšky, trvale bytem Praha 9, Za Černým mostem 266, o schválení konání Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, v termínu od 16.06. do 23.06.2014,

II. s c h v a l u j e
konání Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku, s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 10 tis. Kč, platba za jednotlivé atrakce bude stejná, jako v roce 2013, tj. 29.750,- Kč/850 m2 a reprodukce hudby bude omezena do 22:00 hod.

Usnesení č. 452
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
výzvu obč. sdružení ČSOP Semická hůrka 9/13 k založení komise životního prostředí,

II. n e s c h v a l u j e
zřízení komise životního prostředí.

Usnesení č. 453
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku oprava výtluků tryskovou metodou PATCH od firmy Vialit Soběslav, spol. s r. o., AVE Kolín, s . r . o., Roadstav, s. r. o., Poděbrady,
ČNES, dopravní stavby, a. s., Kladno,

II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo s firmou Roadstav, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, za cenu ve výši 3.300,- Kč/t, včetně DPH, a v celkové
výši do 300.000,- Kč včetně DPH, dle skutečně provedených prací.

Usnesení č. 454
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 2131/20, 2131/43, 2131/56, 2165/7 a 2165/28, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu Lysá nad
Labem, Máchova, kNN pro p.p.č. 2131/19, 38, 31, 51 H2B6. Cena za zřízení věcného břemene je 19.400,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 04.09.2013 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 455
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu na příměstský tábor pro nezl. Petra Ziku ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 456
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
odpis nedoplatku za užívání bytu č. A - 1 (pův. č. bytu 294/2) v DPS v Lysé n.L. po zemřelé paní Růženě Homolové v celkové výši 7.156,- Kč.

II. u k l á d á
příslušnému odboru, aby se v obdobných případech přihlásil do dědického řízení.

Termín: průběžně

Usnesení č. 457
Rada města

s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých, uzavřené dne 11.06.2013 mezi Městem Lysá nad Labem a Scolarestem – zařízením školního stravování, spol. s r. o.

Usnesení č. 458
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) do volného bytu v DPS č. B – 4 paní Jarmilu Mejzrovou, bytem Sídliště 1422, Lysá n.L.,
2) přemístění umývadla v koupelně bytu B – 4 z původního místa na nové místo vlevo od toalety a umístění satelitu v okně do dvora. Tyto úpravy bude hradit žadatelka sama.

II. s t a n o v í
výši kauce u tohoto bytu ve výši 15 tis. Kč s tím, že kauce by byla použita pouze v případě, že byt se bude vracet městu a bude požadavek na uvedení bytu do původního stavu.

Usnesení č. 459
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stížnost p. Kuchaře a p. Bc. Vlčka na nečinnost ZM při projednávání opětovné žádosti o změnu územního plánu,

II. k o n s t a t u j e,
že v probíhajícím projednávání nového územního plánu nelze zahájit novou změnu dosud
platného územního plánu sídelního útvaru Lysá nad Labem,

III. u k l á d á
tajemníkovi předložit stížnost p. Kuchaře a p. Bc. Vlčka, z 10.07.2013, ZM dne 04.09.2013 k projednání.

Usnesení č. 460
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny Mango, Husovo náměstí č.p.21, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L., na dobu 1 měsíce – srpen 2013, kdy bude provozní doba od pondělí do pátku od 11:00 do
07:00 hodin následujícího dne, v sobotu a neděli od 15:00 do 07:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 461
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku – nákup služebního vozidla pro MěP od firem AutoTichý, Lysá nad Labem, Autocentrum Boura, Činěves,

II. s c h v a l u j e
nákup vozidla Škoda Fabia combi Active Fresh od dodavatele Auto Tichý, Lysá n.L., Ke Vrutici 1730, za cenu 243.653,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 462
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
námitky a připomínky veřejnosti k návrhu ÚP a svůj názor vyjádřila v přiložených tabulkách, které předkládá k posouzení zastupitelstvu města,

II. u k l á d á
stavebnímu úřadu předložit kompletní znění vypořádání se s námitkami a připomínkami RM spolu s návrhem termínu na svolání mimořádného jednání ZM.

Termín: nejpozději do 27.08.2013

Usnesení 463
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou cenovou nabídku na veřejnou zakázku „Vybudování sociálního zázemí hřiště v rámci akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem" II. etapa, od
firmy TOVAX, s. r. o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou TOVAX, s. r. o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha, za celkovou cenu 1.910.054,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 464
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Vybudování osvětlení hřiště v rámci akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem" II. etapa, od firmy:
1. Abatec CZ s. r. o., Hrnčířská 31, 602 00 Brno, 2. EZK, Českobrodská 35, 190 12 Praha 9, 3. Vyslystav s. r. o., Žďárská 8, 347 01 Halže, 4. Efektivní Osvětlování s. r. o., Děčínská
509, 470 01 Česká Lípa,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Efektivní Osvětlování s. r. o., Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa, za celkovou cenu 661.680,21 Kč bez DPH.
Vytvořeno 28.7.2013 15:06:33 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 13x | ernest
load