Usnesení z 9. jednání RM dne 07.05.2013

Usnesení č. 273
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky firem BK služby, s. r. o., Prokopova 3/702, Praha 3, IČ: 281 77 193; Daniel Šperk, ČSLA 756/3, Poděbrady, IČ: 689 92 335; a Stavební pražská, s. r. o., Podvinný mlýn 2126, Praha 9, IČ 260 09 218;

II. s c h v a l u j e
1) pro realizaci stavby „ZŠ Komenského č. p. 1534 – rekonstrukce vstupu 2" firmu Daniel Šperk, ČSLA 756/3, Poděbrady, IČ: 689 92 335, za nabídkovou cenu 181 456,- Kč
včetně DPH.
2) úpravu rozpočtu roku 2013:
  • ZŠ Komenského - Vstup před úpravou po úpravě rozdíl Odd. Par. 3113, pol. 5171, org. 4731 150 182 + 32
  • ZŠ Komenského – úprava WC v pav. D 150 128 - 32 Odd. Par. 3113, pol. 6121, org. 4733

Usnesení č. 274
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 3584/6 o výměře 18 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, pro zřízení předzahrádky.

Usnesení č. 275
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na obecním p.p.č. 610/50 a 44/19, oba v k.ú. Litol, s panem Jiřím Svobodou, Starý Vestec 77, za částku 3.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do tří let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 276
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky p.č. 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2252 a 2253 o celkové výměře 6.847 m2, kultura ostatní plocha, neplodná půda, všechny v k.ú. Lysá n.L., lokalita Červený hrádek, na dobu určitou, a to do dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, nejpozději do 31.12.2013, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Usnesení č. 277
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p.č. 2428/1, k.ú. Lysá n.L., označeného GP č. 2617-124/ 2012, ze dne 19.09.2012, jako díl „b" o vým. 1 m2, za částku 1 000,- Kč/m2, paní Petře
Mackové, trvale bytem Sojovická 649, Lysá nad Labem. Nabyvatelka uhradí daň z převodu nemovitosti, pořízení geometrického plánu a kolek na úhradu vkladu do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 15.05.2013 prodej ke schválení.

Usnesení č. 278
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem obecního pozemku p.č. 897/2 o vým. 151 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., za částku 5,- Kč/m2/rok, paní Anděle Pechalové, bytem K Velazu 804, Lysá n.L., na dobu určitou 1 rok s tím, že bude zpětně doplaceno nájemné za tři roky.

Usnesení č. 279
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Jaroslava Vaňka, držitele průkazu ZTP, trvale bytem Okružní 1505, Lysá n.L.,
o vyhrazení parkovacího místa,

II. s c h v a l u j e
vyhrazení parkovacího místa pro osobní vozidlo, SPZ 2S5 4118, v ulici Okružní, v zálivu
„C".

Usnesení č. 280
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
dvě došlé cenové nabídky na vyhotovení prováděcí PD na rekonstrukci dvou schodišť na
lyské a litolské straně trati, u nadjezdu v Lysé nad Labem,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Macevičem, Doubravčická 23, 100 00 Praha 10, za
cenu ve výši 35.000,- Kč.

Usnesení č. 281
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2566/1, kultura ovocný sad, (o stejné šíři, která byla schválená již manž. Hodkovým, manž. Ing. Soně a Ing. Radkovi Plachým a manž. Ing. Ireně a Ing. Milanu Zeleným), k.ú. Lysá n.L., panu Františku Rajlovi, trvale bytem Rybízová 1865, Lysá nad Labem, za částku 5,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s tím, že v případě zahájení stavby na dotčeném pozemku, město může nájemní smlouvu vypovědět před uplynutím platnosti smlouvy.

Usnesení č. 282
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p.č. 612/1, k.ú. Lysá n.L., ost. plocha, komunikace, o vým. 42 m2, za částku 1.550,- Kč/m2, paní Ivě Absolonové, Lysá n.L., Jedličkova 1412, a panu
Romanu Kubíkovi, Jedličkova 1402, Lysá n.L. Nabyvatel uhradí daň z převodu nemovitosti, náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení prodávající části pozemku a kolek na úhradu vkladu do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 15.05.2013 prodej ke schválení.

Usnesení č. 283
Rada města

I. u p o z o r ň u j e
nájemníky městských bytů, kteří řádně platí nájemné a služby spojené s užíváním bytu, bez platné nájemné smlouvy, aby ji uzavřeli nejpozději do konce května 2013 nebo byt do
konce května 2013 předali RK. V opačné případě bude podána žaloba na vyklizení bytu.

II. u k l á d á
1) Realitní kanceláři, pí Crhové, v případě, že nedojde k prodloužení NS do 1 měsíce od skončení předcházející NS, neprodleně ukončit nájemní vztah a oznámit to odboru SMI,
2) odboru SMI ihned podat žaloby na vyklizení bytu.

Usnesení č. 284
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o směně části obecního pozemku p.č. 3272/13, k.ú. Lysá n.L. o vým. 5.172 m2, za pozemek PK 2867/8 v k.ú. Lysá n.L., o celkové výměře 5.172 m2, s panem Jaroslavem
Hofmanem, bytem Na Vysoké mezi 525, Lysá n.L., Litol.

II. u k l á d á
p. starostovi projednat s p. Hofmanem směnu jiné části obec. pozemku p.č. 3272/13.

Termín: 04.06.2013

Usnesení č. 285
Rada města

s c h v a l u j e
výstavbu pergoly na pronajatém pozemku p.č. 113/6, k.ú. Litol, v místě stávajícího betonového plata na náklady žadatele paní Romany Novotné, bytem Jiráskova 5, Lysá n.L., Litol, s tím, že žadatel předloží souhlas od druhého nájemce ideální ½ pozemku p.č. 113/6, k.ú. Litol.

Usnesení č. 286
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1 v č.p. 613, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.005,- Kč, s kaucí ve výši 11.024,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59,- Kč/m2 s paní Karlou Tlamychovou, bytem Topolová 912, Milovice.

Usnesení č. 287
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o stavu dluhu za pronájem NP v č.p. 620, Lesní ul., Milovice - Mladá, které má v pronájmu OS Pomoci a porozumění,

II. s c h v a l u j e
podání výpovědi na nájemní smlouvy na výše uvedené NP, pokud nebude uhrazena dlužná částka do 31.05.2013.

Usnesení č. 288
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Pizza Bacio o výměnu oken a dveří v č.p. 550, Husovo náměstí, Lysá nad Labem,

II. ukládá
odboru SMI, aby učinil poptávku na výměnu oken a dveří ve výše uvedeném nebytovém prostoru.

Termín: 04.06.2013

Usnesení č. 289
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený projekt stavby „Lysá nad Labem, kNN p.č. 334/4" a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015975 / 01 s ČEZ Distribuce, a. s.,
na obecní pozemky p.č. 353/13 a 351/3, k. ú. Lysá nad Labem. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.05.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 290
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě SMI/13/457/OD s firmou 3 x N, spol. s r. o., na uhrazení víceprací, vzniklých při akci MŠ Čtyřlístek – dokončení zateplení v hodnotě 22.393,- Kč s DPH.

Usnesení č. 291
Rada města

s c h v a l u j e
1) výzvu k předložení cenových nabídek na akci „Rekonstrukce varny ŠJ – stavební část" tak, jak byla předložena ke schválení,
2) hodnotící kritéria pro zadání zakázky: 1) Termín dokončení díla – váha kritéria – 40 %,
2) nabídková cena v Kč včetně DPH – váha kritéria – 50 %, 3) záruka na dílo – váha kritéria - 10 %.

Usnesení č. 292
Rada města

s c h v a l u j e
Smlouvu o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých a Smlouvu o zajištění stravování mezi městem a firmou SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r. o., U Pergamenky č.p. 1145/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice, upravenou ve smyslu diskuse RM.

Usnesení č. 293
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informativní zprávu o přijetí petice za opravení příjezdové komunikace k MŠ Pampeliška,

II. k o n s t a t u j e ,
že v rozpočtu města na rok 2013 je vyčleněna částka 2 mil. Kč na úpravu prostranství před MŠ Pampeliška,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit zprávu o přijetí petice za opravení příjezdové komunikace k MŠ Pampeliška na jednání ZM 15.05.2013.

Usnesení č. 294
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Lysá nad Labem za rok 2013 s firmou O-CONSULT, s. r. o., se sídlem Baarova 48/4, 460 01 Liberec, za cenu 35 695,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 295
Rada města

I. s c h v a l u j e
přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení dle návrhu komise pro rozdělování půjček takto: pí Vosecká 30 tis. Kč, pí Šinkmajerová 30 tis. Kč, Společenství vlastníků byt. jednotek pro
dům č.p. 1446-1448, Společenství vlastníků byt. jednotek pro dům č.p. 800,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.05.2013 půjčky ke schválení.

Usnesení č. 296
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh OZV č. 1/2013, o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ne-
bo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní místo lokálního herního systému,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit návrh OZV č. 1/2013 ZM dne 15.05.2013 ke schválení.

Usnesení č. 297
Rada města

s c h v a l u j e
výjimku ve věci zřízení parkovacích míst u kavárny Café Mlýnek za podmínek stanovených usnesením ZM, tzn., že pokud stavebník nemá možnost umístit parkovací místa na svém pozemku, může město souhlasit s umístěním těchto parkovacích míst na pozemcích města za předpokladu, že stavebník uhradí poplatek za výstavbu nového parkovacího místa. Výše poplatku bude stanovena dle potřebného počtu parkovacích míst (cca 50 tis. Kč za l parkovací místo). Každý konkrétní případ musí být projednáván spolu s plánovací smlouvou v radě města a schválen zastupitelstvem města.

Usnesení č. 298
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Mysliveckého sdružení Doubrava a Černava o fin. příspěvek na nákup lovecky
upotřebitelných psů a o osvobození od místního poplatku ze psů,

II. s c h v a l u j e
1) Poskytnutí příspěvku na nákup loveckých psů ve výši 30 000,-Kč.
2) Vytvoření položky v rozpočtu města pořízení lovecky upotřebitelných psů ve výši 30 000,- Kč,
3) Úpravu rozpočtu města Položka rozpočet úpr. rozpočtu rozdíl .
  • 3745 – veřejná zeleň 3.000 -10 2.990
  • 3769 – Náhrada škod z činnosti stráží 20 -20 0
  • Pořízení lovecky upotřebitelných psů 0 +30 30

3) osvobození poplatku z lovecky upotřebitelných psů s tím, že v OZV Města, o místních poplatcích, je toto již ošetřeno.


Usnesení č. 299
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 15.05.2013 schválit, že písemné připomínky, náměty, podněty zastupitelů budou součástí zápisu ze ZM pouze tehdy, jestliže je předkladatel na jednání ZM přečte, navrhne hlasovat o tom, aby se staly nedílnou součástí zápisu, a návrh schválí nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města.

Usnesení č. 300
Rada města

I. s c h v a l u j e
termíny jednání rady města a zastupitelstva města ve II. pololetí roku 2013 takto:
RM – 02.07., 23.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11, 03.12.,
10.12.,
ZM – 04.09., 16.10., 27.11., 18.12.

II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí předložit termíny jednání zastupitelům města na vědomí.
Termín: 15.05.2013

Usnesení č. 301
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 15.05.2013 zápis z Kontrolního výboru dne 18.03. a 22.04.2013

Usnesení č. 302
Rada města

r u š í
úkol uložený usnesením RM č. 434, ze dne17.07.2012, odboru SMI prověřit vhodné pozemky ke směně pozemku s p. Junkem, protože směna již není aktuální.

Usnesení č. 303
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze schůze občanů Dvorců dne 26.04.2013,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 15.05.2013 jmenování pí Jany Burešové, Dvorce 64, členkou Osadního výboru
Dvorce k projednání.

Usnesení č. 304
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 15.058.2013 návrh pí Chloupkové (volební strana ČSSD) na doplnění kontrolního výboru o nového člena pí Fišerové Ludmily, Máchova 1476/16, Lysá n.L.

Usnesení č. 305
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 15.05.2013 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:
1. Jmenování nového člena OV Dvorce + zápis z jednání dne 26.04.2013.
2. Uzavření dohody ve věci duplicitního vlastnictví k nemovitostem – pozemkům st.p.č. 208/25, 2441 a p.p.č. 3465/1, k.ú. Lysá n.L., s SDH Lysá n.L.
3. Zveřejnění prodeje obec. pozemků p.č. 3733 a p.p.č. 2867/16, k.ú. Lysá n.L., MS „Doubrava".
4. Prodej části obec. pozemku p.č. 2428/1, označeného GP č. 2617-124/2013, ze dne 19.09.2012, jako díl „b" o vým. l m2, k.ú. Lysá n.L.
5. Prodej části obec. pozemku p.č. 612/1, k.ú. Lysá n.L., Jedličkovo sídl., pro výstavbu 2 garáží o vým. 42 m2.
6. Odvolání p. Zaťka proti usnesení ZM.
7. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s p. M. Filo.
8. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s pí P. Hnízdilovou.
9. Poskytnutí fin. prostředků z Programu regenerace a z rozpočtu města Jednotě, s. d., Nymburk, a Římskokatolické farnosti Lysá n.L. + zápis z Komise regenerace PMZ.
10. Výkup pozemků p.č. PK 544 o vým. 8.753 m2 a PK 542 o vým. 1.494 m2, k.ú. Lysá n.L.
11. Uzavření smlouvy na VZ „Revitalizace klášterních teras II. etapa" s firmou TOGET, s.r. o., Praha 9.
12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 495/51, k.ú. Lysá n.L.
13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3484/2, k.ú. Lysá n.L.
14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015975/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 353/13 a 351/3, k.ú. Lysá n.L., a schválení projektu stavby „Lysá nad Labem, kNN p.č. 334/4".
15. Schválení celoročního hospodaření, závěrečného účtu a účetní uzávěrky Města Lysá n.L. za rok 2012.
16. Schválení celoročního hospodaření, závěrečného účtu a účetní uzávěrky Mikroregionu Polabí za rok 2012.
17. Půjčky z Fondu modernizace bydlení.
18. Stanovení jednotného postupu pro připojení písemných připomínek k zápisu ze ZM.
19. Jmenování nového člena KV.
20. OZV Města Lysá n.L. č. 1/2013, o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní místo lokálního
místního systému.
21. Pozemkové úpravy v Lysé n.L.
22. Petice za opravení příjezdové komunikace k MŠ Pampeliška.
23. Zápis z KV dne 18.03. a 22.04.2013.
24. Termíny jednání RM a ZM.
Vytvořeno 10.5.2013 13:04:36 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 33x | ernest
load