Usnesení z 8. jednání RM dne 23.04.2013

Usnesení č. 241
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemena na vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na obecním p. p. č. 58/4, k. ú. Litol, s paní Martinou Matoušovou, Husova 472, Lysá nad Labem, Litol, za částku 3.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemena do tří let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 242
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti čp. 987, Čs. armády, Lysá n.L.

Usnesení č. 243
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 15.05.2013 k projednání návrh na zveřejnění prodeje obecních pozemků p.č. 3733 o výměře 108 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, a p.č. 2867/16 o výměře 891 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, oba v k. ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 244
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o komplexním provozování vodovodu pro veřejnou potřebu a kanalizace pro veřejnou potřebu (vodohospodářské infrastruktury) města Lysá nad Labem, uzavřené dne 06.09.2006, do ukončení koncesního řízení vyhlášeného městem Lysá nad Labem na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

Usnesení č. 245
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ke stavu podkladů pro zadání zpracování PD k výstavbě budoucí cyklostezky a chodníku v ulici Poděbradova.

Usnesení č. 246
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na výstavbu chodníku Přemyslova – Školní náměstí od firmy: Strabag, a. s., Praha 5; AVE Kolín, s. r. o., Kolín; Colas CZ, a. s., Praha 9; BK služby, s. r. o., provozovna Lysá n.L.; SKL Recyklostav, s. r. o., Lysá n.L.; Stavokomplet, s. r. o., Brandýs n.L. – Zápy;

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., Plzeňská 1270/97, Praha 5, za cenu ve výši 299.331,50 Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 247
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním p.p.č. 3563/2, k.ú. Lysá n.L., s pí Martou Volfovou, V Polích 1148, Lysá n.L., za částku 2.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 248
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 15.05.2013 odvolání p. Zaťka proti usnesení ZM č. II/7, ze dne 10.04.2013, k projednání.

Usnesení č. 249
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemků parcelní číslo PK 544 o výměře 8.753 m2 a PK 542 o výměře 1.494 m2, oba v k.ú. Lysá n.L., pro potřeby výstavby obchvatu města ve východní části za celkovou částku 2.447.000,- Kč,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.05.2013
1) výkup pozemků ke schválení,
2) uložit RM navrhnout úpravu rozpočtu města pro rok 2013 tak, aby byl možný odkup výše uvedených pozemků.

Usnesení č. 250
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na odvodnění a opravu části komunikace ul. Komenského od firmy: Stavební společnost Šlehofer, Praha 5; BK služby, Praha 3; Colas CZ, Praha 9; Stavokomplet, spol. s r. o., Brandýs n.L. – Zápy; AVE Kolín, s. r. o., Kolín;

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou AVE Kolín, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, za cenu ve výši 347.789,49 Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 251
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Marty Terchovanové na převedení bytu 2 + 1, č. 11 v č. p. 612, Tyršova, Milovice – Mladá, na dceru,

II. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 612, Tyršova, Milovice – Mladá, s pí Martou Terchovanovou dohodou, a uzavření nové nájemní smlouvy na výše uvedený byt s pí Ivetou Terchovanovou.

Usnesení č. 252
Rada města

k o n s t a t u j e ,
že město Lysá n.L. nebrání směně bytu pí Hejdové a doporučuje jí sledovat nabídku volných bytů na stránkách města.

Usnesení č. 253
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
přehled dlužníků v bytových a nebytových prostorách Města Lysá nad Labem,

II. z v e
p. Ing. Kopeckého V., p. Mgr. Langa M. a pí Crhovou I. na jednání RM dne 07.05.2013 (09:30 hod.) k podání vysvětlení dlužných částek v přehledu dlužníků.

Usnesení č. 254
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření roční nájemní smlouvy Občanskému sdružení Pro dětský úsměv na pronajaté prostory v objektu Privum, Čs. armády 29/11, Lysá n.L., s platností smlouvy od 01.08.2013.

Usnesení č. 255
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. Zdeňkem Švondrem na měsíční splátky ve výši 5.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 1 v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n.L.

Usnesení č. 256
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou nabídku stavební firmy Daniel Šperk, ČSLA 756/3, Poděbrady, na veřejnou zakázku Přístavba čekárny lékařů č.p.1032, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu roku 2013 spočívající v přesunu fin. částky ve výši 110 tis. Kč v rámci Investic, kap. 36 Bydlení a komunální služby, veřejné osvětlení, a to z položky výkup pozemků na položku Přístavba čekárny chirurgie č.p. 1032,
2) uzavření smlouvy o dílo na akci „Přístavba čekárny lékařů" se stavební firmou Daniel Šperk, ČSLA 756/3, Poděbrady, IČ: 68992335, za nabídkovou cenu díla 608.037,00 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 257
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky na zveřejněnou veřejnou zakázku MŠ Dráček – zateplení zděné části budovy od firmy Alois Bezucha, stavební práce; Daniel Šperk, HERYÁN Reconstructions, s. r.
o.; a 3xN, spol. s r. o.;

II. s c h v a l u j e
1) pro realizaci stavby MŠ Dráček – zateplení zděné části budovy firmu Alois Bezucha, stavební práce, Soběslavova 390, Libice nad Cidlinou, IČ: 12523232, za nabídkovou cenu 366.451,- Kč včetně DPH, s tím, že v letošním roce budou provedeny práce za max. částku dle schváleného rozpočtu do 250 tis. Kč a v případě, že v příštím roce bude v rámci schváleného rozpočtu na tuto akci vyčleněna rozpočtová položka bude práce dokončena,
2) úpravu rozpočtu roku 2013:
Dráček výmalba před úpravou po úpravě rozdíl Odd. Par. 3111, pol. 6121, org. 4719 150 50 - 100
MŠ Dráček – zateplení zděné části budovy 150 250 + 100 Odd. Par. 3111, pol. 5171, org. 4720

Usnesení č. 258
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013888/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 495/51, k. ú. Lysá n.L., s cenou za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.05.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 259
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008367/KL/ s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3484/2, k. ú. Lysá n.L., s cenou za zřízení věcného břemene 1.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.05.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 260
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Hrozného 12 – výměna oken od firmy Rofis, s. r. o.; Okna Juha, s. r. o.; OKAY Plast, s. r. o.; Špůr truhlářství, s. r. o.; Window Holding,
a. s.; DKK Stav, s. r. o.; WELL OKNA, s. r. o.; Caroli, s. r. o.; Baroch – okna, s. r. o.; GEUS OKNA + DVEŘE; PKS okna, a. s.; OKNA LANGER; Vltavín, montážní, s. r. o.; Karel Šulc  PROFFI-PLAST a současně konstatuje, že nabídka firmy MAŘÍK – Okna a dveře, s. r. o., byla dána po termínu a je z veřejné soutěže vyřazena,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Hrozného 12 – výměna oken firmu Baroch – okna, s. r. o., Sokolovská, Lysá n.L., za nabídkovou cenu 1.554.158,- Kč včetně DPH, s tím, že podané reference budou v pořádku (okna ZŠ Žehuň).

Usnesení č. 261
Rada města

s c h v a l u j e
výjimku z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 Skautskému středisku Cefeus Nymburk k prodloužení konání Benefičního festivalu Hlučná samota 2013 na Výstavišti Lysá n.L. od 18:30 hod. dne 26.04.2013 do 27.04.2013 01:30 hod.

Usnesení č. 262
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 03.04.2013.

Usnesení č. 263
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu pro Český červený kříž na soutěž Hlídek mladých zdravotníků ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 264
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 2.400,- Kč na školu v přírodě pro nezl. Jiřího Šittlera.

Usnesení č. 265
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč z Charitativního fondu pro Protialkoholní záchytnou stanici v Kolíně.

Usnesení č. 266
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu pro Sdružení Linka bezpečí ve výši 2.000,- Kč na činnost na rok 2013.

Usnesení č. 267
Rada města

s c h v a l u j e
navržený postup JUDr. Petra Drábka při plnění splátkových kalendářů s platností od 01.01.2013.

Usnesení č. 268
Rada města

s c h v a l u j e
do volného bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem č. C – 12 umístění paní Boženy Procházkové, trv. bytem Ostrá 52.

Usnesení č. 269
Rada města

s c h v a l u j e
výjimku z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 SDH Lysá n.L. k prodloužení konání Oslav 135. výročí založení SDH Lysá n.L. dne 05.05.2013 do 02:00 hodin.

Usnesení č. 270
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2012 bez chyb a nedostatků,

II. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření bez výhrad,
2) závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2012,
3) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2012,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.05.2013 návrhy v bodě II ke schválení.

Usnesení č. 271
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2012 bez chyb a nedostatků,

II. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření bez výhrad,
2) závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2012,
3) účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2012,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.05.2013 a valné hromadě Mikroregionu Polabí návrhy v bodě II ke schválení.

Usnesení č. 272
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o existenci dokladů ve věci duplicitního zápisu vlastnictví k nemovitostem – pozemkům st.p.č. 208/25, 2441 a p.p.č. 3465/1, k.ú. Lysá n.L.,

II. u k l á d á
tajemníkovi doplnit zprávu o výsledky jednání pracovní skupiny města s vedením SDH Lysá n.L. a předložit ji na jednání ZM 15.05.2013.
Vytvořeno 28.4.2013 12:56:47 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 11x | ernest
load