Usnesení z 7. jednání RM dne 09.04.2013

Usnesení č. 218

Rada města

  1. c h v a l u j e

zateplení severní části fasády nemovitosti čp. 18 na náměstí B. Hrozného, Lysá n.L.

Usnesení č. 219

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

sdělení Státního pozemkového úřadu, ze dne 22.03.2013, ve věci podání žádosti o pozemkové

úpravy v k. ú. Lysá nad Labem a k.ú. Litol,

II. u k l á d á

  • 1) odboru SMI požádat o součinnost Státní pozemkový úřad při zjišťování vlastníků pozemků, kteří by se mohli připojit kpozemkovým úpravám, aby byla splněna podmínka překročení 50% podílu zemědělského půdního fondu,
  • 2) odboru SMI zveřejnit informaci o pozemkových úpravách vListech a oslovit vlastníky pozemků nad 2 ha,

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 15.05.2013 informaci na vědomí.

Usnesení č. 220

Rada města

  1. c h v a l u j e

zateplení fasády rodinného domu  č.p. 1109,  Kpt. Jaroše, Lysá n.L., zásah do pozemku města a dočasný zábor chodníku lešením a výkopovými pracemi do chodníku dle žádosti.

Usnesení č. 221

Rada města

I. r e v o k u j e

své usnesení č. 150, ze dne 12.03.2013,

II. s c h v a l u j e

uzavření  dodatku  k nájemní  smlouvě mezi městem a p. D. H., Klecany na pronájem p.p.č.

305/1 o vým. 5.349  m2, kultura orná půda, k.ú. Litol, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 222

Rada města

I. s c h v a l u j e

umístění přenosné reklamní cedule pro firmu Bella na chodníku Husovo náměstí před čp. 15

za roční pronájem 504,- Kč s tím, že vlastník je povinen udržovat její vzhled, čistotu v okolí

reklamní cedule a umístit ji tak, aby nebránila v průchodu chodcům a rozhledu do silnice,

II. u k l á d á

odboru SMI zpoplatnit všechny reklamní cedule ve městě za výše uvedených podmínek.

Termín: 04.06.2013

Usnesení č. 223

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu ke stavu chodníku v ul. Komenského, podél tělocvičny ZŠ,

II. s c h v a l u j e

vyrovnání panelu a opravu betonových ploch na výše uvedeném chodníku,

III. u k l á d á

odboru SMI zajistit znalecký posudek (ocenění provozní bezpečnosti a zdravotního stavu)

na přilehlé kaštany.

Termín: 04.06.2013

Usnesení č. 224

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

všechny  došlé  cenové nabídky na likvidaci pařezů a výmladků pomocí speciální lesní frézy

včetně celoplošné úpravy terénu v lokalitě Třešňovka p.č. 2566/1,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou KHL - EKO, a. s., se sídlem Jirkov, 431 11 Červený Hrádek,

IČ: 26160277, v celkové výši 72.128,10 Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 225

Rada města

I. s c h v a l u j e  

uzavření splátkového kalendáře s p. M.F. na měsíční splátky ve výši 300,- Kč za neplacení

nájemného k bytu v Milovicích - Mladé,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 15.05.2013 splátkový kalendář ke schválení.

Usnesení č. 226

Rada města

I. s c h v a l u j e  

uzavření  splátkového  kalendáře  s pí P.H. na měsíční splátky ve výši 300,- Kč za neplacení

nájemného k bytu v Milovicích - Mladé,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 15. 5. 2013 splátkový kalendář ke schválení.

Usnesení č. 227

Rada města

  1. c h v a l u j e  

uzavření splátkového kalendáře s pí H.D. na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v Milovicích - Mladé.

Usnesení č. 228

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost  p. P.P.a  na  převedení  bytu v Milovicích - Mladé,

II. s c h v a l u j e

ukončení  nájemní  smlouvy  na byt v  Milovicích - Mladé, s p. P.P. dohodou a uzavření nové

nájemní smlouvy na výše uvedený byt s p. Z.P.

Usnesení č. 229

Rada města

  1. c h v a l u j e 

zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1 v č.p. 613, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.005,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 230

Rada města

s c h v a l u j e

žádost p. Z. o výměnu okna v bytě v Milovicích - Mladé, na vlastní náklady za předpokladu, že bude dodrženo jeho členění a jednotná barva oken v domě.

Usnesení č. 231

Rada města

  1. c h v a l u j e 

umístění informačního panelu Občanského sdružení Za záchranu kubistické vily architekta Emila Králíčka v Litoli v prostorách čekárny u pokladen železniční stanice Lysá nad Labem, za předpokladu, že na něm nebude uvedena e-mailová adresa městského úřadu.

Usnesení č. 232

Rada města

s c h v a l u j e 

uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 9 v č.p. 253, Na Františku, Lysá nad Labem, s předplaceným nájmem ve výši 34.272,- Kč, s kaucí ve výši 20.136,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 51,- Kč/m2 s paní K.K. Milovice - Mladá.

Usnesení č. 233

Rada města

I. r u š í

zveřejněný záměr k bytu 0 + 1, č. 3 v č.p. 253, Na Františku, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e

směnu  bytu p. Z.Š., Lysá n.L., za byt 0 + 1, č. 3 v č.p. 253, Na Františku, Lysá nad Labem,

za předpokladu, že p. Švondr uzavře splátkový kalendář na dlužné nájemné za byt v č.p. 1517.

Usnesení č. 234

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 10 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 28.296,- Kč, s kaucí ve výši 22.248,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 72,- Kč/m2 s panem J.M., bytem Milovice (náhradník p. M. s nabídkou 62,- Kč/m2).

Usnesení č. 235

Rada města

I. b e r e  n a  v ě d o m í

cenové nabídky firem Stavební pražská, s. r. o., BK služby, s. r. o., a Alois Bezucha, stavební

práce,

II. s c h v a l u j e

pro  realizaci  stavby  ZŠ  Speciální  -  rekonstrukce  podlahy  v  učebněfirmu STAVEBNÍ

PRAŽSKÁ, s r. o., Podvinný  mlýn 2126,  190 00  Praha 9,  IČ: 26009218,  za nabídkovou

cenu 48.719,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 236

Rada města

I. s c h v a l u j e

konání  hudebního  vystoupení kapely Richard Band, na ploše nám. B. Hrozného, Lysá n.L.,

dne 15.06.2013, od 18:00  - 22:00 hodin, dle žádosti Fajn Klubu, Lysá n.L., za předpokladu,

že v podkladně města složí kauci 5 tis. Kč,

II. u k l á d á

odboru  SMI  (pí Vrbové)  předat  plochu nám. B. Hrozného Fajn Klubu, Lysá n.L. a po akci

plochu převzít.

Usnesení č. 237

Rada města

I. s c h v a l u j e

1)  Jednotě, s.d., Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 43.000,- Kč, z rozpočtu

města částku ve výši 90.000,- Kč,

2)  Římskokatolické farnosti Lysá n.L., z Programu regenerace částku ve výši 25.000,- Kč,

z rozpočtu města částku ve výši 110.000,- Kč,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 15.05.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 238

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z Komise regenerace MPZ dne 25.03.2013,

II. p ř e d k l á d á

zápis ZM dne 15.05.2013 na vědomí.

Usnesení č. 239

Rada města

  1. c h v a l u j e

povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2013/2014 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách a u MŠ Mašinka ve 3. třídě z 24 na 28 dětí.

Usnesení č. 240

Rada města

d o p o r u č u j e

ZM dne 10.04.2013 schválit rozdělení finančních prostředků pro rok 2013 z Fondu rekonstrukce sportovních areálů dle návrhu sportovních organizací a uložit RM a příslušným komisím připravit návrh Pravidel pro rozdělování finančních prostředků z výše uvedeného Fondu a návrh příslušných formulářů.

Vytvořeno 7.5.2013 12:29:51 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 50x | ernest
load