Usnesení z 24. jednání RM 10.12.2013

Usnesení č. 706
Rada města

I. o d k l á d á
vyhrazení parkovacího místa pro sanitní vozidla před č.p. 216 v Masarykově ul. v již stávajícím zálivu pro parkování s tím, že p. starosta celou záležitost s žadatelkami projedná,

II. u k l á d á
odboru SMI projednat možnost zřízení vyhrazení míst pro ZTP v zálivech před zdravotním střediskem a DPS,

Termín: 31.01.2014

III. s c h v a l u j e
umístění stojanu na kola na chodník před DPS.

Usnesení č. 707
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh mandátní smlouvy mandatáře Města Městec Králové,

II. p o v ě ř u j e
starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, podpisem mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2014,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.12.2013 mandátní smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 708
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy na neb. prostory lékárny ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING,a. s. ,

II. ž á d á
nájemce, aby zajistil provoz noční a pohotovostní služby tak, jak je to uvedeno v nájemní smlouvě v čl. III odst. a).

Usnesení č. 709
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. Stanislavem Ježkem na částku 5.500,- Kč měsíčně na dlužné nájemné a penále z bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 710
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 02.12.2013.

Usnesení č. 711
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 24 v č.p. 550 Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.211,- Kč, s kaucí ve výši 21.149,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 82,- Kč/m2 s paní Ivou Mizlerovou, bytem Braniborská 565, Milovice. (Náhradník p. Navrátil s nabídkou 66,- Kč/m2.)

Usnesení č. 712
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 8 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-1090 047 – Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na
méně práce dle změnového listu č. 14, ze dne 20.11.2013, dle kterého se celková cena díla sníží o 36.077,17 Kč (bez DPH), ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.12.2013 uzavření dodatku ke schválení.

Usnesení č. 713
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6500667/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 610/50 a 610/62, k.ú. Lysá n.L., za cenu 7.600,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.12.2013 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 714
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veř. zakázku ZŠ Hrozného 12 – výměna oken dílny a zatemnění tříd od firmy BWS Liberec, spol s r. o., a Baroch – okna, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e
provedení oken s plastovými rámy a pro realizaci stavby ZŠ Hrozného 12 – výměna oken dílny a zatemnění tříd uzavření smlouvy o dílo s firmou Baroch – okna, s. r. o., Přívozní
1054, Praha 7, za cenu 120.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 715
Rada města

s c h v a l u j e
složení Komise prevence kriminality pod záštitou MěÚ Lysá nad Labem v předložené podobě:
Ing. Tomáš NAJMON – MěÚ Lysá nad Labem - manažer PK
Bc. Kamila KUCHAŘOVÁ - MěÚ Lysá nad Labem
Petr BLECHA - MěÚ Lysá nad Labem
Bc. Luděk PŘIBYL - Městský policie Lysá nad Labem
npor. Bc. Jana SKÁLOVÁ – Policie ČR, OOP Lysá nad Labem
Mgr. Hana FABIÁNOVÁ – ZŠ J. A. Komenského
Mgr. Irena DLABOLOVÁ – ZŠ Speciální
Mgr. Jana TOVAROVÁ – ZŠ B. Hrozného

Usnesení č. 716
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu na vyvložkování kouřovodu pro Turbo kotel pro paní Ciganíkovou ve výši 5.900,- Kč.

Usnesení č. 717
Rada města

s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na parc. č. 18 v Lysé nad Labem" ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu a na projekt „Obnova Muzea B. Hrozného č.p. 265 v Lysé nad Labem" z dotace Regionálního operačního programu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Usnesení č. 718
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z finančního výboru dne 02.12.2013,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.12.2013 zápis na vědomí.

Usnesení č. 719
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) návrh Příkazní smlouvy o obstarání právní pomoci,
2) jako příkazce uvedené smlouvy od 01.01.2014 pana JUDr. Petra Drábka za měsíční odměnu 12.500,-- Kč,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu, Mgr. Jiřího Havelku, podpisem příkazní smlouvy.

Usnesení č. 720
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá nad Labem na dobu 6 měsíců – leden až červen 2014, kdy bude provozní doba od pondělí do
pátku od 11:00 do soboty 07:00 hodin následujícího dne, v sobotu a neděli od 15:00 do 07:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 721
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby hudebního klubu Calypsso, Masarykova 582, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova 582, Lysá nad Labem, na dobu do 30.06.2014 tak, že uzavírací doba provozovny bude ze soboty na neděli v 05:00 hodin.

Usnesení č. 722
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z OZV č. 2/2012 pro provoz nonstop herny A1 na Nám. B. Hrozného, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 spol. A1, s. r. o., Kubelíkova 1224, Praha 3, k provozu nonstop herny A 1 na Nám. B. Hrozného 182, Lysá nad Labem, na dobu do 30.06.2014.

Usnesení č. 723
Rada města

s c h v a l u j e
1) zahájení zadávacího řízení druhem podlimitní otevřené řízení dle § 27 zák. č.137/2006 Sb., o veřej. zakázkách, ve znění platných předpisů na akci: Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší – I. etapa,
2) hodnotící kritérium pro zadání zakázky: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
3) zahájení zadávacího řízení na stavební a technický dozor investora s předpokládanou hodnotou max. 300.000,- Kč a druhem veřejnou zakázku malého rozsahu,
4) hodnotící kritérium pro zadání zakázky na TDI: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,
5) zahájení zadávacího řízení na Koordinátora BOZP s předpokládanou hodnotou max. 100 tis. Kč a druhem veřejnou zakázku malého rozsahu,
6) hodnotící kritérium pro zadání zakázky na KBOZP: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Usnesení č. 724
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o vyhlášené výzvě z Fondu Středočeského kraje pro rok 2014 pro podporu dobrovolných hasičů,

II. s c h v a l u j e
1) podání žádosti o dotaci z Fondu Středočeského kraje pro rok 2014 pro podporu dobrovolných hasičů z oblasti podpory „Nákup a rekonstrukce nového/použitého zásahového
vozidla",
2) podání žádosti o dotaci z Fondu Středočeského kraje pro rok 2014 pro podporu dobrovolných hasičů z oblasti podpory „Opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic".

Usnesení č. 725
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh MVČR na bezúplatný převod výpočetní techniky a návrh darovací smlouvy,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit návrh darovací smlouvy ZM dne 18.12.2013 ke schválení.

Usnesení č. 726
Rada města

I. s c h v a l u j e
termíny jednání rady města a zastupitelstva města v I. pololetí roku 2014 takto:
RM – 14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 11.03., 25.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06.,
17.06.,
ZM – 19.02., 09.04., 14.05., 25.06.

II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí předložit termíny jednání zastupitelům města na vědomí.
Termín: 18.12.2013

Usnesení č. 727
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
požadavky OV Dvorce do rozpočtu Města Lysá n.L. na rok 2014,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.12.2013 požadavky k projednání.

Usnesení č. 728
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 18.12.2013 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:

Návrhy na schválení:
1. Prodej bytu č. 5 v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n.L.
2. Jmenování předsedy a členů OV Řehačka.
3. Rozpočet Města Lysá n.L. na rok 2014 + Požadavky OV Dvorce do rozpočtu Města na rok 2014.
4. Uzavření mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2014.
5. Výkup části pozemku z pozemku p.č. 2852/2, orná půda, k.ú. Lysá n.L.
6. Statut Sociálního investičního fondu města Lysá n.L.
7. Darovací smlouva s MVČR na bezúplatný převod výpočetní techniky.
8. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SF ŽP na akci „Výstavba stokových systémů ve městě Lysá n.L. a jeho městských částí".
9. Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo na výstavbu kanalizace.
10. OZV č. 7/2013, o zrušení OZV č. 7/2011.
11. OZV č. 8/2013, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů...
12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemky p.č. 610/50 a 610/62, k.ú. Lysá n.L.

Informativní zprávy:
1. Nařízení Města Lysá n.L. č. 6/2013, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav.
2. Ceník parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2014.
3. Smlouva na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav.
4. Zápis z Komise regenerace M/Z dne 04.11.2013.
5. Zápis z finančního výboru dne 02.12.2013.
6. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2014.

Usnesení č. 729
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 18.12.2013 k projednání návrhy na jmenování předsedy a členů Osadního výboru Řehačka.

Usnesení č. 730
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu v rámci oddílu 61 § 71 tak, aby rozpočtované výdaje odpovídaly skutečným výdajům.

Usnesení č. 731
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
výpověď pí Šumpíkové Dany, Lysá n.L., z pronájmu nebytových prostor – kanceláře v přízemí budovy radnice k 31.12.2013 s tím, že výpovědní lhůta je 3 měsíční. V případě, že na
nebytový prostor bude uzavřena nová nájemní smlouva, může být nájemní smlouva s pí Šumpíkovou ukončena dohodou i před uplynutím výpovědní lhůty.

II. s c h v a l u j e
vypsání záměru na pronájem nebytového prostoru – kanceláře v přízemí budovy radnice o ploše cca 4 m2.

Usnesení č. 732
Rada města

s o u h l a s í
s převodem studny a pozemku p.č. 1495 z majetku Stř. kraje do vlastnictví města za podmínek uvedených ve stanovisku ředitele Domova Na Zámku dne 09.12.2013, tzn., že město zajistí opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení na pozemku č. 6/14 (nádvoří zámku). Jednalo by se o výměnu hlavicových patic v lapmách VO pro osazení úspornějšího zdroje osvětlení. Předpokládaná cena 35.000,- Kč. Dále město pomůže při opravě výtluků v komunikaci na nádvoří, a to v jarních měsících roku 2014.

Usnesení č. 733
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dohod o provedení práce se 3 zaměstnanci na dopravní dozor na parkovišti a úklid města, a to na měsíc leden 2014.
Vytvořeno 15.12.2013 9:52:36 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 31x | ernest
load