Usnesení z 23. jednání RM 02.12.2013

Usnesení č. 675
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 619 (Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2013, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města),

II. s c h v a l u j e
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2013, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav dle kalendáře výstav, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.12.2013 „Nařízení" na vědomí.

Usnesení č. 676
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh Ceníku parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2014,

II. s c h v a l u j e
v souladu s Nařízením Města Lysá nad Labem č. 6/2013, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav dle kalendáře výstav, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení, Ceník parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2014,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.12.2013 „Ceník" na vědomí.

Usnesení č. 677
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky ke zveřejněné zakázce na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav od p. Martina Hlavičky,
Lysá n.L. a firmy Projekt Pro, s. r. o., Mělník, a zpětvzetí cenové nabídky od firmy Projekt Pro, s. r. o., Mělník,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav s panem Martinem Hlavičkou, Palackého 132, Lysá
nad Labem, IČO: 74897934, za cenu 380.000,- Kč/rok, v pěti splátkách po 76 tis. Kč,

III. p ř e d k l á d á
ZM 18.12.2013 informaci o uzavření smlouvy na vědomí.

Usnesení č. 678
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí ve věci žádosti Oční optiky a Oční ambulance pí Cihlářové, o vyhrazení parkovacího místa v ul. Masarykova, před č.p. 216, Lysá n.L.,

II. u k l á d á
1) odboru SMI předložit RM informaci o všech vyhrazených místech v Masarykově ulici včetně umístění,
2) pí místostarostce dotázat se v Domově na Zámku v Lysé n.L. a v Domově Mladá v Milovicích, jak často dopravu sanitou do oční ordinace pí Cihlářové využívají.

Termín: 10.12.2013

Usnesení č. 679
Rada města

I. p ř i j í m á
doručenou cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci budovy Muzea B. Hrozného od firmy AGORA, spol. s r. o., U soudu 536/6A, Liberec 2,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou akci s firmou AGORA, spol. s r. o., U soudu 536/6A, Liberec 2, za celkovou cenu díla 373.890,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 680
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o finančním příspěvku na vydání brožury p. Kolaciho do doby projednání a schválení rozpočtu na rok 2014.

Usnesení č. 681
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 09031411, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Výstavba stokových systémů ve městě Lysá nad Labem a
jeho městských částí", podepsaný dne 20.11.2013 zástupcem SFŽP,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.12.2013 uzavření dodatku č. 2 k projednání.

Usnesení č. 682
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 38/13, ze dne 10.09.2013, na rekonstrukci komunikace v ulici Lom. Dodatek se týká prodloužení termínu dokončení stavebních prací a snížení celkové ceny díla na 3.934.252,- Kč.

Usnesení č. 683
Rada města

n e s c h v a l u j e
žádost paní Jaroslavy Horčicové o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu ve výši 2.640,- Kč.

Usnesení č. 684
Rada města

n e s c h v a l u j e
žádost paní Renaty Balogové o prominutí penále ve výši 8.483,- Kč, bytem Tyršova 609/2, Milovice - Mladá.

Usnesení č. 685
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 44 v č.p. 550 Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 23.728,- Kč, s kaucí ve výši 12.210,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 65,- Kč/m2 s paní Věrou Horákovou, bytem Lom 1014, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 686
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou nabídku na koupi bytu č. 5 v č. p. 1517, Sídliště, Lysá n.L., do osobního vlastnictví, od paní Blanky Vítkové za částku 701.000,- Kč,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.12.2013 prodej výše uvedeného bytu ke schválení.

Usnesení č. 687
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 11 v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá n.L., s postoupením dlužné pohledávky ve výši 57.219,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 688
Rada města

s c h v a l u j e
1) společnost One Energy Česká republika, a. s., se sídlem Na Perštýně 324/1, 110 00 Praha – Staré Město, jako dodavatele elektrické energie pro Město Lysá nad Labem pro rok 2014,
2) společnost Vemex energie, a. s., se sídlem Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6, jako dodavatele plynu pro Město Lysá nad Labem pro rok 2014.

Usnesení č. 689
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku z pozemku p.č. 2852/2, orná půda, k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP č. 2662-5/2013, jako p.p.č. 2852/6 o výměře 97 m2 a p.p.č. 2852/7 o výměře 144 m2 a pozemek p.č. 2851, lesní pozemek o výměře 104 m2 rovněž v k.ú. Lysá n.L., za celkovou částku 89.350,- Kč od paní Jarmily Novákové, Polská 1628/19, Praha, s tím, že kupující
hradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Při podpisu smlouvy bude uhrazeno nájemné za užívání cesty o výměře 97 m2 tři
roky zpět v celkové výši 1.455,- Kč.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.12.2013 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 690
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření úplného znění smlouvy o nájmu s firmou YABOK, s. r. o., na veřejné WC v Sokolské ulici v Lysé n.L., tj. budova bez čísla popisného nebo evidenčního na stavební parcele č. 2441, k.ú. Lysá n.L. Smlouva nahrazuje stávající Smlouvu o nájmu č. SMI/08/159/N/Ka včetně všech příloh a dodatků. Smlouva bude doplněna o otevírací dobu WC.

Usnesení č. 691
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem zahradního domku v areálu zámeckého parku v Lysé n.L. pro potřeby místní organizace svazu českých včelařů za 1,- Kč ročně.

Usnesení č. 692
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o úpravě rozpočtu v oddílu Zemědělství a lesní hospodářství – výdaje,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu - Rozpočtové výdaje provozní – v rámci oddílu Zemědělství a lesní hos-
podářství takto:
Položka rozpočet úpr.rozp. rozdíl
1014 Útulek pro psy 330 185 - 145
1069 Pozemkové úpravy 150 295 + 145

Usnesení č. 693
Rada města

I. s c h v a l u j e
Statut Sociálního investičního fondu města Lysá nad Labem,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.12.2013 Statut ke schválení.

Usnesení č. 694
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek ze Sociálního investičního fondu pro Speciální školu v Lysé nad Labem ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 695
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z mimořádného jednání sociální a zdravotní komise dne 27.11.2013.

Usnesení č. 696
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na kapitole vzdělávání takto:
ZŠ Čtyřlístek – Thermoservis – provoz
stávající rozpočet 944.000,- Kč - úprava - 17.000,- Kč - po úpravě 927.000,- Kč
ZŠ Komenského – Thermoservis
stávající rozpočet 1.760.000,- Kč - úprava + 17.000,- Kč - po úpravě 1.777.000,- Kč

Usnesení č. 697
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na realizaci novoročního ohňostroje dne 01.01.2014 v Lysé n.L. od Jiří Krkavec – CIPYTEX, Tišnov, Lukáš Bouška – Alfa Pyros, Praha 11, Ohňostroje na mí-
ru, v. o. s., Děčín II, Miloslav Hromádko – CBS Security Agency, Nový Bydžov,

II. s c h v a l u j e
realizaci novoročního ohňostroje dne 01.01.2014 v Lysé n.L. firmou Miloslav Hromádko – CBS Security Agency, Dukelská třída 1128, 504 01 Nový Bydžov.

Usnesení č. 698
Rada města

s c h v a l u j e
návrh sportovní komise na rozdělení Fondu na údržbu a provoz sportovních areálů a ukládá odboru ŠSVZaK vypracovat status a formuláře Fondu do konce ledna 2014.

Usnesení č. 699
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise regenerace MPZ dne 04.11.2013,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.12.2013 zápis na vědomí.

Usnesení č. 700
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložené vyhodnocení nabídek od společnosti AutoCont CZ, a. s., Kolín, a AG COM, a. s., Smiřice,

II. s c h v a l u j e
jako dodavatele terminálů a licencí pro virtualizaci společnost AutoCont CZ, a. s., sídlem Politických vězňů 559, 288 00 Kolín, IČ: 47676795, v celkové částce 122.181,- Kč.

Usnesení č. 701
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Protokol o prvním jednání hodnotící komise, ze dne 21.11.2013, od hodnotící komise na akci: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 2. KATEGORIE NA STAVEBNÍ
PRÁCE S NÁZVEM „Přeměna okolí MŠ Dráček na přírodní zahradu, Lysá nad Labem".

II. s c h v a l u j e
1) výsledné pořadí nabídek tak, jak je navrhla hodnotící komise, a souhlasí s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky s tím, že nejvhodnější nabídku podala společnost MEGA,
a. s., IČ 44567146, se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 – Vysočany, s nabídkovou cenou 2.417.307,74,- Kč bez DPH, t.j. 2.924.942,37,- Kč včetně DPH,
2) uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na akci „Přeměna okolí MŠ Dráček na přírodní zahradu, Lysá nad Labem" se společností MEGA, a. s., IČ 44567146, se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 – Vysočany, za celkové náklady 2.417.307,74,- Kč bez DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě k podání námitek proti výběru nejvhodnější
nabídky podány námitky a výběr schválí poskytovatel dotace.

Usnesení č. 702
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh OZV č. 7/2013, o zrušení OZV č. 7/2011, o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Lysá n.L.,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit zprávu s návrhem OZV č. 7/2013 do ZM dne 18.12.2013.

Usnesení č. 703
Rada města¨

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh OZV č. 8/2013, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního her-
ního systému na území města Lysá n.L.,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit zprávu s návrhem OZV č. 8/2013 do ZM dne 18.12.2013.

Usnesení č. 704
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Okresního mysliveckého spolku Nymburk o příspěvek na nákup léčiv proti střečkovitosti srnčí zvěře,

II. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku na nákup léčiv ve výši 20 tis. Kč.

Usnesení č. 705
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh rozpočtu na rok 2014 v předloženém znění,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.12.2013 schválit předložený rozpočet Města Lysá n.L. na rok 2014 s tím, že se závazně schválí na úrovni seskupení položek, oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek nebude povazováno za porušení rozpočtové kázně.
Vytvořeno 5.12.2013 9:46:28 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 7x | ernest
load