Usnesení z 22. jednání RM dne 19.11.2013

Usnesení č. 642
Rada města

s c h v a l u j e
Provozní řád a Provozní deník malého zařízení na biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů (malé kompostárny).

Usnesení č. 643
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní a kabelové přípojky NN na obecním pozemku p.č. 630/1, k.ú. Lysá n.L., pro nemovitost č.p. 598, s paní Helenou Grocholovou, trvale bytem Čechova 731, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 2.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 644
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 27.11.2013 k projednání prodej části obecního pozemku p.č. 3451/66, kultura ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., manželům Kamilovi Hercíkovi a Michaele Glagoličové, oba trvale bytem U Braňky 241, Lysá n.L., za cenu 1.000,- Kč/m2, s tím, že bude oddělena pouze část pozemku, která nebude zasahovat do stávající přístupové cesty k sousední nemovitosti č.p. 240. Kupující dále hradí náklady spojené s pořízení geometrického plánu na oddělení prodávané části pozemku, zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu nákladů spojených s návrhem na vklad do KN. Dále součástí kupní ceny bude cena za dva stromy magnolie na základě znaleckého posudku. Rada města dále doporučuje v případě schválení prodeje provést vytyčení inž. sítí, geometrický plán na oddělení pozemku před konečným vyhotovením projednat s majiteli domu č.p. 240 a od p. Hercíka požadovat část jeho pozemku při uliční čáře (v ul. U Braňky) tak, aby v případě rekonstrukce nemovitosti mohlo dojít k rozšíření chodníku v této ulici.

Usnesení č. 645
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
obě varianty rekonstrukce tělocvičny při ZŠ TGM Litol včetně jejich cenové kalkulace,

II. u k l á d á
odboru SMI zahájit jednání o odstranění duplicitního zápisu v KN u parcely p.č. 820,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 varianty rekonstrukce k projednání.

Usnesení č. 646
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
obě varianty privatizace bytového fondu v Milovicích – Mladé tedy: „Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob" a nabídku společnosti Murom, a. s.,

II. p ř e d k l á d á
„Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob" a zároveň nabídku spol. Murom, a. s.,
ZM 27.11.2013 k projednání.

Usnesení č. 647
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
představení projektu BIKETOWER (automatický parkovací dům pro kola) od firmy Systematica, Pospíšilova 314, Hradec Králové,

II. s c h v a l u j e
zapojení města do výše uvedeného projektu,

IIII. u k l á d á
odboru SMI vytipovat vhodné pozemky pro umístění BIKETOWER u nádraží.

Termín: 10.12.2013

Usnesení č. 648
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej obsazeného domu v č.p. 381, Za Zámkem, Lysá n.L., za minimální kupní cenu ve výši 137.850,- Kč.

Usnesení č. 649
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření společnosti Yabok, s. r. o., týkající se finanční pomoci pí Pulové,

II. u k l á d á
odboru SMI ihned zveřejnit nový záměr na uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 44 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 650
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podanou výpověď od Ing. Jany Rybové, Požární 240, Kostomlaty n.L., z pronajatého NP v č.p. 24, Husovo náměstí, Lysá n.L.,

II. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy před uplynutím výpovědní lhůty za předpokladu, že na výše uvedené nebytové prostory bude uzavřena nová nájemní smlouva,

III. u k l á d á
odboru SMI ihned zveřejnit nový záměr na pronájem dotčených nebytových prostor.

Usnesení č. 651
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí Monikou Jůzovou na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč na penále a služby k bytu č. 33 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 652
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. EP-12-6002153/VB01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p.č. 3483/3, k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 653
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený projekt stavby „Lysá nad Labem, K Závodišti, NN pro p.č. 678/1" a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016841/VB003 s ČEZ
Distribuce, a. s., na obec. pozemky p.č. 694/8 a 694/9, k.ú. Lysá n.L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 654
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001109/1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 2566/1, 2569/5, 2569/17, 2569/18, 2639/1, 2639/2, 2641/1, 2641/4,
2644/2, 2644/3, 2644/4 a st.p.č. 1787 za cenu 279.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 655
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 06.11.2013,

II. u k l á d á
komisi prověřit, zda zubní lékaři v našem městě mají volnou kapacitu.

Termín: 31.01.2014

Usnesení č. 656
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu pro Svaz postižených civilizačními chorobami, o. s., základní organizaci Lysá nad Labem ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 657
Rada města

o d k l á d á
žádost o finanční příspěvek z Charitativního fondu na provoz Protialkoholní záchytné stanice města Kolín v roce 2014 na začátek roku 2014.

Usnesení č. 658
Rada města

s c h v a l u j e
panu Vladimíru Syrovému výměnu bytu v DPS z původního č. B – 10 do č. A - 3 (původně byt č. A - 5).

Usnesení č. 659
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
převedení Sociálního investičního fondu do Rezervního fondu města,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK předložit RM návrh Statutu Sociálního investičního fondu, který by umožnil převod zůstatku Sociálního investičního fondu do příštího roku.

Termín: 02.12.2013

Usnesení č. 660
Rada města

s c h v a l u j e
zajištění vánočních balíčků pro občany do domova důchodců a finanční příspěvek pro děti umístěné v dětských domovech a v ústavech do maximální výše 23.600,-Kč z Charitativního fondu dle návrhu odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 661
Rada města

s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem za školní rok 2012/2013 dle návrhu odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 662
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z finančního výboru dne 11.11.2013,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 27.11.2013 zápis na vědomí.

Usnesení č. 663
Rada města

s o u h l a s í
se zapojením města do projektu Podpora meziobecní spolupráce.

Usnesení č. 664
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 schválit půjčku MAS Polabí, o. p. s., a úpravu rozpočtu města roku 2014 spočívající v navýšení příjmů u položky Příjmy z pokut dopravní radar o 100 tis. Kč a vytvoření nové výdajové položky Půjčka MAS Polabí, o. p. s., ve výši 100 tis. Kč.

Usnesení č. 665
Rada města

j m e n u j e
do komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce s názvem „Přeměna okolí MŠ Dráček na přírodní zahradu, Lysá nad Labem" tyto náhradníky členů: p. Ing. Marek Ivan, (architekt projektu), pí Pilařová M., p. Mgr. Havelka J., p. Sedláček T., pí Ing. Čížková J.

Usnesení č. 666
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
návrh na vyplacení odměn referentům, vedoucím úředníkům, ředitelce Městské knihovny a strážníkům a řediteli Městské policie za rok 2013.

Usnesení č. 667
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh OZV č. 7/2013, o regulaci hlučných činností ve městě,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit zprávu s návrhem OZV č. 7/2013 do ZM dne 27.11.2013,

III. n e d o p o r u č u j e
ZM schválení návrhu OZV č. 7/2013, o regulaci hlučných činností ve městě.

Usnesení č. 668
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu v oddíle 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek takto:
5311 Bezpečnost a veř. pořádek rozpočet skutečnost úprava
5137 Drobný hmotný dlouhod. majetek 94 104 139 (+ 45.000)
5134 Oděvy 100 55 55 (- 45.000)
5171 Opravy a údržba 170 191 209 (+ 39 000)
5167 Služby školení a vzdělávání 60 21 21 (- 39 000)
5161 Služby pošt 0 1 1 (+ 1 000)
5162 Služby radiokomunikací a telekom. 40 29 39 ( - 1 000)

Usnesení č. 669
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru 1 m2 v přízemí nové budovy radnice za účelem umístění a provozování nápojového automatu p. Petru Slezáku, Mělník. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné činí 350,- Kč/m2/měsíc + 150,- Kč/měsíc za spotřebované energie.

Usnesení č. 670
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM schválit návrh kandidatury pí Labutové Jaroslavy, pí Férové Libuše a pí Chloupkové Marcely na přísedící Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2014 – 2018.

Usnesení č. 671
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu v rámci oddílu 61 Regionální a místní správa takto:
5167 Školení a vzdělávání 450 550 + 100
5161 Služby pošt 875 775 - 100

Usnesení č. 672
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM na vědomí zápis z Kontrolního výboru dne 07.10.2013.

Usnesení č. 673
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 27.11.2013 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:

Návrhy na schválení:
1. Žádost občanů rekreační oblasti Řehačka o zřízení osadního výboru.
2. Pravidla prodeje bytů a nebyt. prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá n.L. do vlastnictví fyzických osob a nabídka spol. Murom, a. s.
3. Prodej části obec. pozemku p.č. 3451/66, k.ú. Lysá n.L., ul. U Braňky.
4. Prodej obec. pozemku p.č. st. 2378, k.ú. Lysá n.L.
5. Prodej obec. pozemků p.č. 2166/41, 2168/2, 2168/1, 64/1 a st. 1171, k.ú. Lysá n.L.
6. Prodej obec. pozemku p.č. 221/2, k.ú. Lysá n.L.
7. Prodej obec. pozemku p.č. st. 3269, k.ú. Lysá n.L.
8. Zrušení usn. ZM č. III/28, ze dne 26.06.2013, a prodej obec. pozemku p.č. 3628/67, k.ú. Lysá n.L.
9. Smlouva o mezivlastnické dohodě na kanalizaci mezi Městem Lysá n.L. a Obcí Stratov.
10. Varianty řešení rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM v Lysé n.L. – Litoli.
11. Kandidatura pí Labutové J., pí Férové L., a pí Chloupkové M. na přísedící OS v Nymburce pro volební období 2014 – 2018.
12. Poskytnutí půjčky MAS Polabí, o. p. s.
13. Úprava rozpočtu r. 2013 + rozbor hospodaření k 25.10.2013.
14. OZV č. 7/2013, o regulaci hlučných činností ve městě.
15. Odvolání pí L. Leffové z funkce člena Komise regenerace MPZ.
16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 2654/2, k.ú. Lysá n.L., s RWE Distribuce, a. s., a p. Švecem.
17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 3556/2, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.
18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 3483/3, k.ú. Lysá n.L., s RWE Distribuce, a. s., - ul. Čapkova.
19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 694/8 a 694/9, k.ú. Lysá n.L., s RWE Distribuce, a. s., - ul. Ke Karlovu.
20. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemky v Lomu, k.ú. Lysá n.L., s RWE Distribuce, a. s.

Informativní zprávy:
1. Zápis z FV dne 11.11.2013.
2. Zápis z KV dne 07.10.2013.
3. Převod ½ nemovitosti č.p. 832 včetně příslušenství do majetku města.
4. Plán zimní údržby 2013 – 2014.

Usnesení č. 674
Rada města

o d k l á d á
žádost p. Boreckého o finanční příspěvek pro TJ Litol na příští jednání RM.
Vytvořeno 1.12.2013 9:22:30 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 23x | ernest
load