Usnesení z 21. jednání RM dne 05.11.2013

Usnesení č. 612
Rad města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2657/3 o výměře 16 m2, kultura ostatní plocha, manipulační plocha, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 41, p. Pavlu Bártovi, trvale bytem Sídliště 1431, 289 22 Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 613
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/1 o výměře 17 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží č. 6, p. Milanu Tovarovi, trvale bytem Okružní 1511, 289 22 Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 614
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p.č.st. 3269 o výměře 147 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., pí Janě Skalové, trvale bytem Masarykova 984, 289 22 Lysá n.L., za cenu 500,- Kč/m2. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 27.11.2013 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 615
Rada města

s c h v a l u j e
paní Lence Paličkové umístění hracích prvků na obecním pozemku p.č. 2673/1, k.ú. Lysá n.L., u domu čp. 1492 s tím, že za jejich technický stav odpovídá žadatelka, hrací prvky budou přístupné všem bez omezení, pozemek bude udržovat a po odstranění hracích prvků uvede pozemek do původního stavu.

Usnesení č. 616
Rada města

u k l á d á
odboru SMI projednat s pí Novákovou, vlastnicí pozemků na Šibáku, odkup částí pozemků za cenu obvyklou, za jakou město pozemky vykupuje, a v případě, že dohoda nebude dosažena, projednat jejich celoroční pronájem.
Termín: 30.11.2013

Usnesení č. 617
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Romany Fischerové, trvale bytem Dobrovského sady 37/6, Lysá n.L. – Litol, o vyhrazení parkovacího místa pro osobní vozidlo,

II. n e s o u h l a s í
s vyhrazením parkovacího místa před č.p. 37/6, Lysá nad Labem – Litol, protože jde o nezpevněnou komunikaci, která svými šířkovými poměry neumožňuje při obousměrném pro-
vozu parkování.

Usnesení č. 618
Rada města

z ř i z u j e
Komisi prevence kriminality pod záštitou MěÚ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 619
Rada města

I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2013, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města, upravené ve smyslu diskuse
z RM a zrušení Nařízení č. 2/2013, ze dne 18.06.2013,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 27.11.2013 „Nařízení" na vědomí.

III. u k l á d á
odboru SMI zveřejnit informace, za jakých podmínek mohou občané Lysé n.L. parkovací karty na Městské policii Lysá n.L. získat.

Termín: do 30.11.2013

Usnesení č. 620
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
přepis nájemní smlouvy na nebytové prostory lékárny v č.p. 1102, Masarykova, Lysá nad Labem, ze spol. Lékárny Lloyds, s. r. o., na spol. ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s.,

II. s c h v a l u j e
výměnu oken na náklady společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., v objektu lékárny, Masarykova 1102, Lysá n.L., s tím, že společnost si může ve svém účetnictví odepisovat
vynaložené prostředky po dobu trvání stávající nájemní smlouvy.

Usnesení č. 621
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 38 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.000,- Kč, s kaucí ve výši 15.790,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 61,- Kč/m2 s panem Antonínem Navrátilem, bytem Ke Škole 1398, Praha.

Usnesení č. 622
Rada města

I. o d k l á d á
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 44 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 32.454,- Kč, s kaucí ve výši 18.470,- Kč,

II. u k l á d á
odboru SMI zajistit písemné vyjádření spol. Yabok, s r. o., v čem spočívá jejich finanční pomoc pí Pulové.

Termín: 30.11.2013

Usnesení č. 623
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 36 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 34.266,- Kč, s kaucí ve výši 18.470,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 71,- Kč/m2 s panem Josefem Híbkem, bytem U Tržnice 859, Neratovice.

Usnesení č. 624
Rada města

s c h v a l u j e
paní Veronice Navrátilové rekonstrukci celého bytu č. 15 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá, s tím, že rekonstrukci musí projednat s realitní kanceláří pí Crhové a v průběhu rekonstrukce musí udržovat pořádek v domě.

Usnesení č. 625
Rada města

s c h v a l u j e
paní Monice Třískové rekonstrukci celého bytu č. 7 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá, s tím, že rekonstrukci musí projednat s realitní kanceláří pí Crhové a v průběhu rekonstrukce musí udržovat pořádek v domě.

Usnesení č. 626
Rada města

s c h v a l u j e
žádost společnosti FIBERNET, a. s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321, 293 01 Mladá Boleslav, o vydání souhlasu vlastníka objektu se zřízením vnitřního podzemního komunikačního vedení pro domy v č.p. 609 - 613 a 620 v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 627
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části z obecního pozemku p.č. 2673/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., pod stavbou trafostanice u č.p. 1433, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 628
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části z obecního pozemku p.č. 2673/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., pod stavbou trafostanice naproti MŠ Pampeliška, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 629
Rad města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části z obecního pozemku p.č. 2566/1, ovocný sad, k.ú. Lysá n.L., pod stavbou trafostanice v ulici Rybízová, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 630
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informace o vývoji jednání o převodu vlastnického práva ideální jedné poloviny nemovitosti č.p. 832, ideální ½ pozemku st.p. č. 1266 o výměře 157 m2 a ideální ½ pozemku p.č.
619/39 o výměře 645 m2 a o výkonu správy těchto nemovitostí,

II. s c h v a l u j e
ukončení všech snah o získání vlastnického práva ideální jedné poloviny nemovitosti č.p. 832, ideální ½ pozemku st.p. č. 1266 o výměře 157 m2 a ideální ½ pozemku p.č. 619/39 o
výměře 645 m2,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 631
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený projekt stavby „Lysá nad Labem, kNN pro p. č. 2107/8,7,9" a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016886/VB003 s ČEZ Distribu-
ce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3556/2, k.ú. Lysá n.L., za těchto podmínek:

a) cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,

b) investor uhradí kolek pro vklad do KN,

c) vzhledem k tomu, že navržená trasa koliduje s plánovanou komunikací s vysokým stupněm zatížení ve stávajícím a nově připravovaném územním plánu, ČEZ Distribuce, a. s., se smluvně zaváže, že v případě nutnosti přeložení předmětného vedení, toto na výzvu Města Lysá n.L. neodkladně a na vlastní náklady provede.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 632
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p.č. 3628/67 o vým. 65 m2 u chaty na Řehačce za celkovou cenu 16.240,- Kč, k.ú. Lysá n.L., s tím, že nabyvatel uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na návrh na vklad do KN. Kupující dále uhradí nájemné za tři roky zpětně ve výši za stavební pozemek 25,- Kč/m2/rok a za zahradu 5,- Kč/m2/rok.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 zrušit usnesení ZM č. III/28, ze dne 26.06.2013,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 27.11.2013 návrh na prodej pozemku a zrušení usnesení ZM ke schválení.

Usnesení č. 633
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na zveřejněnou zakázku: „Chodník podél Eurestu", v Lysé nad Labem" od firmy SKL Recyklostav, s. r. o., Praha 5, Košíře, a FRK Praha,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, Košíře, za max. cenu 306.397,23 vč. DPH, dle skutečně provedených prací. Firma po-
dala ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 634
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 odvolat na vlastní žádost pí Lindu Leffovou (Paukertovou) z funkce člena Komise regenerace MPZ.

Usnesení č. 635
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na kapitole vzdělávání takto:
MŠ Brandlova – teplo Thermoservis – provoz
stávající rozpočet 980.000,- Kč úprava - 36.000,- Kč po úpravě 944.000,- Kč
MŠ Dráček – neinvestiční příspěvek - provoz
stávající rozpočet 725.000,- Kč úprava + 36.000,- Kč po úpravě 761.000,- Kč.

Usnesení č. 636
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
rozbor hospodaření Města Lysá n.L. do 25.10.2013,

II. s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtu města Města Lysá n.L. r. 2013,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 vzít rozbor hospodaření Města Lysá n.L. k 25.10.2013 na vědomí a schválit navrženou úpravu rozpočtu Města Lysá n.L. r. 2013.

Usnesení č. 637
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
výzvu KÚ SK ke zjednání nápravy při vydání Nařízení města č. 3/2013 - Zákaz pochůzkového a podomního prodeje,

II. k o n s t a t u j e ,
že na výše uvedeném Nařízení trvá a upravovat ho nebude.

Usnesení č. 638
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L. na dobu 2 měsíců – listopad, prosinec 2013, kdy bude provozní doba od pondělí do pátku od 11:00 do soboty 07:00 následujícího dne, v sobotu a neděli od 15:00 do 07:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 639
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost projektové manažerky o projednání konfliktu z pátku 25.10.2013,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi, aby projednal s p. Sedláčkem postup, jakým způsobem bude získávat informace od jednotlivých úředníků a způsob řešení v případě nespokojenosti s jejich prací.

Termín: 20.11.2013

Usnesení č. 640
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) znění předložené výzvy na akci: Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce s názvem „Přeměna okolí MŠ Dráček na přírodní zahradu, Lysá nad Labem".

2) hodnotící kritérium pro zadání zakázky: nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
komisi pro otevírání obálek a hodnocení veř. zakázky – p. Bc. Eliška P., p. Ing. Osvald Z., p. Houštecký V., p. Ing. Jelínek L., a p. Ing. Svoboda S.

Usnesení č. 641
Rada města

s c h v a l u j e
podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě č./CODE:PH/7/2013 se spol. TOUAX, s. r. o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, na částku 47.100,- Kč, tzn. navýšení původní ceny 1.910.054,- Kč na 1.957.154,- Kč v rámci akce Vybudování sociálního zázemí hřiště v rámci akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem" II – etapa.
Vytvořeno 20.11.2013 16:58:43 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 12x | ernest
load