Usnesení z 20. jednání RM dne 22.10.2013

Usnesení č. 584
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynové přípojky na obecním p.p.č. 2629/2 a p.p.č. 2598/5, oba k.ú. Lysá n.L., pro č.p. 793 Hrabanov, s panem Ing. Antonínem Točínem a paní Helenou Točínovou, trvale bytem ul. Zahradní 872/4, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 585
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy s TJ Litol na obecní pozemky p.č. 15/13, p.p.č. st. 758, p.p.č. 15/35, p.p.č. 334/4, p.p.č. 334/5, všechny k.ú. Litol, na dobu určitou 10 let, za roční nájemné ve výši 1,- Kč.

Usnesení č. 586
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p.č.st. 2378 o výměře 17 m2 v k.ú. Lysá n.L., panu Jiřímu Myškovskému, trvale bytem U Vodárny 1931, Lysá nad Labem, za cenu 500,- Kč/m2. Celková
kupní cena činí 8.500,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 27.11.2013 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 587
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o řešení záměru a výsledku zveřejnění rekonstrukce kanalizačních přípojek v objektu č.p. 253, Na Františku, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavokomplet, spol. s r. o., Zápy, Kralovická 251, Brandýs n.L., na realizaci stavby rekonstrukce kanalizační přípojky domu čp.253, Na Františku,
Lysá n.L. za nabídkovou cenu 145.198,00 Kč vč. DPH,

III. p ř i p o m í n á ,
že je nutné vybudovat i novou kanalizační odbočku k domu č.p. 892, Na Františku, který je napojen přes dům č.p. 253.

Unesení č. 588
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh smlouvy o mezivlastnické dohodě na kanalizaci mezi městem Lysá n.L. a obcí Stratov,

II. s c h v a l u j e
uzavření předložené dohody,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 27.11.2013 dohodu ke schválení.

Usnesení č. 589
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Lucie Šimonové, trvale bytem Dobrovského sady 43/13, Lysá n.L., Litol,

II. s o u h l a s í
s vysázením živého plotu před nemovitostí č.p. 42, Dobrovského sady, Lysá n.L., Litol, a to v úseku od označení autobusové zastávky směrem do města. Záhon musí být ukončen
obrubníkem, aby nedocházelo k uvolňování kostek na chodníku, a vysazeny mohou být pouze tůje, u kterých vlastník přilehlé nemovitosti zajistí pravidelnou údržbu a stříhání tak,
aby nebyl omezován průchod chodníkem.

Usnesení č. 590
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Coca-Coly HBC Česká republika, s. r. o., se sídlem Na Brně 1972, Hradec Králové, o možnosti přistavení Vánočního kamionu ve středu města,

II. d o p o r u č u j e
výše uvedené společnosti, aby se domluvila se Spolkem rodáků v Lysé n.L. nebo s Výstavištěm v Lysé n.L. na spolupráci s tím, že město není schopno zajistit návštěvnost akce dne 01.12.2013, protože den předem, tj. 30.11.2013, se na Husově námětí pořádá již tradiční akce – rozsvícení vánočního stromku.

Usnesení č. 591
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2875/55, kultura ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., cca o výměře 580 m2 s tím, že pozemek bude užíván pouze v souladu s územním plánem za částku ve výši 5,- Kč/m2/rok. Předkupní právo nebude zřizováno.

Usnesení č. 592
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na zveřejněnou zakázku: „Oprava komunikace ul. Lipová v Lysé nad Labem" od firmy – Petr Kožený, s. r. o., Brandýsek, Stavby Dlouhý, s. r. o., Dřísy, Stavo-
komplet, spol. s r. o., Brandýs n.L. – Stará Boleslav,

II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, tzn. s firmou Stavokomplet, spol. s. r. o., za maximální cenu 860.032,- vč. DPH, dle skutečně provedených prací.

Usnesení č. 593
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) Prodej části obecního pozemku p.č. 64/1 a p.p.č. 2166/41, oba k.ú. Lysá n.L., nově označené GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 64/5 o výměře 96 m2 a pozemek p.č. 2166/79 o výměře 2 m2, oba k.ú. Lysá n.L., panu Zbyškovi Rambouskovi, trvale bytem Kpt. Jaroše 1711/56, Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena ve výši 29.400,- Kč bude rozvržena na dobu splácení 3 roky. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude uhrazena celá kupní cena a bude podán návrh na vklad do KN, bude kupující hradit nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

b) Prodej části obecního pozemku p.č. 64/1 a p.p.č. 2166/41, oba k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 64/6 o výměře 76 m2 a pozemek p.č. 2166/80 o výměře 120 m2, oba v k.ú. Lysá n.L., manželům Jindřichovi a Věře Hofmanovým, trvale bytem Dvořákova 1235, Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 58.800,- Kč bude rozvržena na dobu splácení 3 roky. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude uhrazena celá kupní cena a bude podán návrh na vklad do KN, bude kupující hradit nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

c) Prodej části obecního pozemku p.č. 2166/41, k.ú. Lysá n.L. nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p. č. 2166/81 o výměře 113 m2 k.ú. Lysá n.L., panu Ivo Draslarovi, trvale bytem Dvořákova 1218, Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 33.900,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Dále kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 5,- Kč/m2/rok.

d) Prodej části obecního pozemku p.č. 2166/41, k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2166/82 o výměře 57 m2, k.ú. Lysá n.L., paní Haně Janouškové, trvale bytem Stará Lysá 195, za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 17.100,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

e) Prodej části obecního pozemku p.č. 2166/41, k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2166/83 o výměře 54 m2, k.ú. Lysá n.L., manželům Aleně a Karlu Roháčkovým, trvale bytem Dvořákova 1220, Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 16.200,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

f) Prodej části obecního pozemku p.č. 2168/1 a p.p.č. 2168/2, oba k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2168/1 o výměře 822 m2 a pozemek p. č. 2168/13 o výměře 20 m2, oba v k.ú. Lysá n.L., manželům Anně a Josefovi Fořtovým, trvale bytem Sojovická 1689, Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena ve výši 252.600,- Kč bude rozvržena na dobu splácení 3 roky. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude uhrazena celá kupní cena a bude podán návrh na vklad do KN, bude kupující hradit nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok. Dále kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 5,- Kč/m2/rok.

g) Prodej obecního pozemku p.č.st 1171 o výměře 17 m2, k.ú. Lysá n.L., manželům Anně a Josefovi Fořtovým, trvale bytem Sojovická 1689, Lysá n.L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 5.100,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 27.11.2013 návrhy na prodej pozemků ke schválení.

III. s c h v a l u j e
a) pronájem části obecního pozemku p.č. 2166/41, k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2166/84 o výměře 96 m2, k.ú. Lysá n.L., manželům Věře a Milanovi Pokorným, trvale bytem Dvořákova 1248, Lysá n.L., za cenu 5,- Kč/m2/rok. Dále nájemce uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 5,- Kč/m2/rok.

b) Pronájem části obecního pozemku p.č. 2166/41, k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2166/85 o výměře 82 m2 v k.ú. Lysá n.L., panu Josefovi Kucziakovi, trvale bytem Dvořákova 1215, Lysá n.L., za cenu 5,- Kč/m2/rok. Dále nájemce uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 5,-Kč/m2/rok.

c) Pronájem části obecního pozemku p.č. 2166/41, k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2166/86 o výměře 82 m2, k.ú. Lysá n.L., paní Ludmile Dolejšové, trvale bytem Dvořákova 1266, Lysá n.L., za cenu 5,- Kč/m2/rok.

d) Pronájem části obecního pozemku p.č. 2168/1 a pozemku p.č. 2168/2, oba v k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2168/12 o výměře 93 m2 a pozemek p.č. 2168/2 o výměře 213 m2, oba k.ú. Lysá n.L., paní Petře Zímové, trvale bytem Dvořákova 1275, Lysá n.L., za cenu 5,- Kč/m2/rok. Dále nájemce uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 5,-Kč/m2/rok.

Usnesení č. 594
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 59547/1/2013, STL plynovodní přípojka pro parc.č. 2653/5 – stavba č. 59547, ulice Resslova, Lysá n.L., s RWE Distribuční služby,
s. r. o., a p. Lukášem Švecem na obecní pozemek p.č. 2654/2 za cenu 3.600,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 27.11.2013 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 595
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
žádost manželů Pulových o financování přípojky plynu a výměnu oken a dveří v domě č.p. 381, Za Zámkem, Lysá n.L., z rozpočtu Města Lysá n.L., protože se jedná o dlužníky,

II. u k l á d á
odboru SMI zveřejnit záměr na prodej výše uvedeného domu.

Termín: 30.11.2013

Usnesení č. 596
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) Plán zimní údržby 2013 – 2014 s tím, že v plánu bude doplněna údržba komunikace v ulici Lipová, která bude do konce roku zpevněná, a naopak bude vyjmuta údržba části ko-
munikace v ul. Poděbradova, která je ve správě SÚS.

2) v posypu snížení použití chloridu draselného z 30 % na 20 %.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 27.11.2013 plán zimní údržba na vědomí.

Usnesení č. 597
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zájem místní organizace svazu českých včelařů na využití zahradního domku v areálu zámeckého parku v Lysé n.L. pro jejich potřeby,

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem zahradního domku v areálu zámeckého parku v Lysé n.L. pro potřeby místní organizace svazu českých včelařů za 1,- Kč.

Usnesení č. 598
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obec. pozemku p.č. 221/2 o výměře 60 m2, kultura vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k.ú. Lysá n.L., panu PhDr. Františku Dlouhému, trvale bytem Hřbitovní 787,
Rychnov u Jablonce nad Nisou, za cenu 300,- Kč/m2 s tím, že v případě nutné opravy, údrž by či rekonstrukce umělého vodního koryta nový majitel pozemku umožní přístup na pozemek. Nabyvatel dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Dále kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 100,- Kč/rok.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 prodej ke schválení.

Usnesení č. 599
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) finanční spoluúčast města Lysá n.L. na uvedení komunikace v ul. Za Kruhovkou do původního stavu po výstavbě kanalizace v celkové výši 350.000,- Kč, za předpokladu
schválení úpravy rozpočtu v ZM,

2) přesun finančních prostředků takto:

INVESTICE rozpočet návrh úprava
Pozemní komunikace
Úprava prostranství před MŠ Pampeliška 2.000 220 - 1.780
Oprava komunikací po výstavbě kanalizace
(ulice Za Kruhovkou a Lom) 0 420 + 420
Vzdělávání
ZŠ Hrozného 12 - výměna oken dílny a
zatemnění tříd 0 120 + 120
ZŠ Komenského suterén pod varnou
odstranění havárie kanalizace,
elektro a VZT 0 80 + 80

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - PROVOZ
Pozemní komunikace
Údržba komunikací (Lipová a K Bažantnici) 3.100 3.800 + 700
Ochrana životního prostředí
Separační dvůr 3.000 3.300 + 300
Bydlení a komunální služby
Veřejné osvětlení – údržba 750 910 + 160

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 27.11.2013 úpravu rozpočtu r. 2013 ke schválení.

Usnesení č. 600
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ke studii a technické zprávě k rozšíření vozovky v ul. Čechova.

II. o d k l á d á
definitivní řešení s tím, že situaci prověří na místě p. Houštecký s p. Bílkem,

III. s c h v a l u j e
provedení chodníku ze zámkové dlažby od nového přechodu v ul. Na Písku podél školní
jídelny směrem k ul. Šmeralova.

Usnesení č. 601
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z kulturní komise dne 30.09.2013,

II. u k l á d á
p. Blechovi, aby dle požadavku kulturní komise doplnil do Pravidel pro poskytování dotací z kulturního fondu povinnost pro pořadatele nahlásit přesný termín pořádání akce, včetně
povinnosti, hlásit změny termínu,

II. k o n s t a t u j e ,
že se pro budovu muzea vyhotovuje PD na rekonstrukci, a teprve poté se budou řešit volné prostory.

Usnesení č. 602
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 09.10.2013,

II. k o n s t a t u j e ,
že vodorovné značení na komunikaci v Okružní ul. s ohledem na její povrch nelze provést.

Usnesení č. 603
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu na trojkolku pro Ing. Josefa Křenu ve výši 2.000,- Kč.

Usnesení č. 604
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu na zajištění sociálních služeb a provozu v domově Mladá pro občany s trv. bydlištěm v Lysé n.L. ve výši 9.000,- Kč.

Usnesení č. 605
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 3.600,- Kč na Aquaterapii pro nezl. Jiřího Šittlera.

Usnesení č. 606
Rada města

s c h v a l u j e
1) umístění paní Hany Štěpánkové, Masarykova 176, Lysá n.L., do bytu č. B – 4 v DPS, za předpokladu uvolnění městského bytu, který má nyní v nájmu,

2) přijetí finančního daru ve výši 30.000,- Kč.

Usnesení č. 607
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 11.09.2013.

Usnesení č. 608
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání stavební komise dne 17.06., 09.09. a 14.10.2013,

II. u k l á d á
odboru SMI , aby prověřil podněty stavební komise uvedené v zápise z komise dne 17.06. a 14.10.2013 (odvodnění stěny oplocení zámecké zahrady, čerpání vody do vozidel hasičů v ul. Na Mlíčníku, dopravní značení křižovatky ul. Jedličkova a Na Mlíčníku).

Termín: 15.11.2013

Usnesení č. 609
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost občanů o projednání situace v osadě Byšičky – Řehačka,

II. n e d o p o r u č u j e
vznik dalšího osadního výboru, protože chatová oblast Řehačka vždy patřila pod osadní výbor Byšičky, který by se měl situací na Řehačce zabývat a předkládat ZM návrhy řešení,

III. p ř e d k l á d á
ZM žádost občanů k projednání.

Usnesení č. 610
Rada města

s c h v a l u j e
vypsání záměru na pronájem nebytového prostoru – části chodby v přízemí budovy radnice (cca 1 m2) k umístění nápojového automatu.

Usnesení č. 611
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu v rámci oddílu 61 Regionální a místní správa takto:
položka stávající rozpočet navržená úprava rozdíl

5167 Školení a vzdělávání 300 450 + 150
5152 Teplo Thermoservis 600 650 + 50
5173 Cestovné 50 60 + 10
5151 Vodné stočné 70 85 + 15
5139 Materiál 610 510 - 100
5161 Služby pošt 1000 875 - 125
Vytvořeno 28.10.2013 16:46:07 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 4x | ernest
load