Usnesení z 19. jednání RM dne 08.10.2013

Usnesení č. 558
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, ze dne 28.05.2006, týkající se změny nájemce obecního rybníčku p.č. 1432/3 k.ú. Lysá n.L., lokalita Karlov, s tím, že jediným nájemcem bude pan Luboš Volf, bytem Předměřice nad Jizerou 229.

Usnesení č. 559
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 16.10.2013 zveřejnění prodeje části obecního pozemku p.č. 3451/66, kultura ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, k projednání.

Usnesení č. 560
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ve věci bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 2251/1 o výměře 942 m2, p.p.č. 2251/2 o výměře 1.320 m2, p.p.č. 2251/3 o výměře 277 m2, p.p.č. 2252 o výměře 183 m2, p.p.č. 2253 o výměře 4.125 m2, v k.ú. Lysá n.L., z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá n.L.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16.10.2013 výše uvedenou informativní zprávu na vědomí.

Usnesení č. 561
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/16, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., panu Marcelu Goliašovi, Topolová 909, Milovice, za částku 5,- Kč/m2/rok, za účelem zřízení předzahrádky v ulici Šporkova, před nemovitostí čp. 435 s tím, že výsadba zeleně bude předem konzultována s DI Policie ČR.

Usnesení č. 562
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části z obecního pozemku p.č. 2428/1, orná půda, k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP č. 2734-446070/2012, jako pozemek p.č.st. 3360 o výměře 5 m2, kultura zastavěná plocha, za částku 1.000,- Kč/m2. Nabyvatel dále hradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené se zápisem návrhu na vklad do katastru nemovitosti.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 16.10.2013 prodej ke schválení.

Usnesení č. 563
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p.č. 494/9 o výměře 48 m2, kultura zahrada, k.ú. Lysá n.L., nově označeno GP č. 2569-20/2012, jako pozemek p.č. 494/85, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za minimální cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 564
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, ze dne 20.04.2000, uzavřené s p. Ing. Tomášem Valtrem, týkající se změny rozsahu pronajatých pozemků a jejich výměry s tím, že se jedná o pronájem obecního pozemku p.č. 31/1 o výměře 2.502 m2 v k.ú. Litol.

Usnesení č. 565
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě SMI/13/480/OD na uhrazení provedených víceprací při realizaci stavby ZŠ Komenského č. p. 1534 – rekonstrukce vstupu 2 s navýšením celkové ceny o 39.445,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 566
Rada města

I. s c h v a l u j e
navržená „Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob."

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16.10.2013 ke schválení navržená „Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob" včetně Koncepce nakládání s bytovým fondem, přehledu výnosů a nákladů bytového a nebytového fondu a výhledu velkých oprav a investic v domech – bytech Milovice - Mladá.

Usnesení č. 567
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. Petrem Garnekem na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 2 v č.p. 42, Školní náměstí, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 568
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí Vladimírou Novákovou na měsíční splátky ve výši 1.600,- Kč na penále za neplacení nájemného k bytu č. 1 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 569
Rada města

s c h v a l u j e
žádost paní Petře Čerepušťákové o výměnu okna na vlastní náklady v bytu č. 2, č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 570
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
žádost společnosti FIBERNET, a. s., se sídlem Českobratrské náměstí 1321, 293 01 Mladá Boleslav, o vydání souhlasu vlastníka objektu se zřízením vnitřního/podzemního komuni-
kačního vedení pro domy v č.p. 609 - 613 a 620 v Milovicích – Mladé,

II. ž á d á
výše uvedenou společnost o uhrazení vzniklých škod na majetku města.

Usnesení č. 571
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu takto:
rozpočet rozpočet po úpravě rozdíl
MŠ Mašinka, rekonstrukce elektro. 150 144 - 6
Odd. par. 3111, pol. 6121, org. 4715

MŠ Mašinka výměna části kanalizace 60 22 - 38
Odd. par. 3111, pol. 5171, org. 4716

MŠ Dráček , zateplení 450 423 - 27
Odd. par. 3111, pol. 6121, org. 4720

Napojení na teplovod 600 582 - 18
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4722

ZŠ Hrozného čp.12 oprava střechy 50 38 - 12
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4726

ZŠ Hrozného čp.1318 žaluzie 113 78 - 35
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4727

ZUŠ rekonstrukce kotelny 220 153 - 67
Odd. par. 3231, pol. 6121, org. 4728

ZŠ Komenského dlažba na chodbách 600 559 - 41
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4732

ZŠ Komenského speciál.škola podlahy 60 49 - 11
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4734

ZŠ Komenského, oprava vstupu 182 224 + 40
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4731

Drobné opravy ve školách 100 115 + 15
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735

ZŠ Komenského rekonstrukce vod. vedení 350 550 + 200
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4730

Usnesení č. 572
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním p.p.č. 457/25, k.ú. Lysá n.L., ulice Lipová, s panem Jiřím Jirsou, trvale bytem Okružní 1496, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 2.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do tří let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 573
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o zařazení části komunikace ve dvoře u č.p. 1420 - 1425 do pasportu zimní údržby,

II. k o n s t a t u j e ,
že úklid části komunikace ve dvoře u č.p. 1420 - 1425 nelze za stávajícího stavu komunikace dostupnou technikou zajistit a ruční čištění je příliš drahé.

Usnesení č. 574
Rada města

s c h v a l u j e
hodnotící kritéria pro zadání VZ na opravu komunikace ul. Lipová: 1. Nabídková cena v Kč, vč. DPH – 50 %, 2. Záruka na dílo – 30 %, 3. Termín dokončení díla – 20 %.

Usnesení č. 575
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost zástupců Školské rady ZŠ TGM v Lysé n.L. o odborné posouzení havarijního stavu tělocvičny při ZŠ TGM Litol a o zařazení rekonstrukce tělocvičny s přilehlou nářaďovnou
do rozpočtu města na rok 2014,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 16.10.2013 zohlednit výše uvedenou žádost při schvalování rozpočtu města na rok 2014.

Usnesení č. 576
Rada města

s c h v a l u j e
přijetí daru – 1 kusu houslí 4/4 pro potřeby houslového oddělení ZUŠ F. A. Šporka.

Usnesení č. 577
Rada města

s c h v a l u j e
dodávku sedaček na hřiště včetně montáže a zabudování od firmy GLOBAL SPORT ČUPA, s. r. o., Nová Ves 35, Frýdlant nad Ostravicí, za částku 234.619,- Kč.

Usnesení č. 578
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informace o průběhu akce Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem – I. a II. etapa,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16.10.2013 informaci na vědomí.

Usnesení č. 579
Rada města

I. s c h v a l u j e
Směrnici č. 5/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit Směrnici č. 5/2013 ZM dne 16.10.2013 na vědomí.

Usnesení č. 580
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o 2 přijatých peticích,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi odpovědět petičnímu výboru ve smyslu diskuse v radě města.

Termín: do 18.10.2013

Usnesení č. 581
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o připomínkách k řešení zeleně v Lysé nad Labem,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit dopis s připomínkami k řešení zeleně ZM dne 16.10.2013 na vědomí.

Usnesení č. 582
Rada města

I. k o n s t a t u j e ,
1) že OV nemůže jmenovat členy do okrskových volebních komisí (dále jen OVK), dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplně-
ní některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, členy OVK může delegovat pouze politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrová-
na ve Středočeském kraji pro volby do Poslanecké sněmovny,

2) že souhlasí s kompenzací nákladů občanům, kteří nemají možnost napojit se na veřejnou kanalizaci od 01.01.2012, za předpokladu, že o ní požádají a zpětně za 2 roky doloží že
likvidují odpadní vody v souladu se zákonem, tzn. faktury a doklady o jejich zaplacení,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 16.10.2013 zápis z OV Dvorce na vědomí,

III. d o p o r u č u j e
ZM, aby při schvalování rozpočtu na rok 2014 vyčlenilo určitý objem finančních prostřed-
ků na výše uvedené kompenzace.

Usnesení č. 583
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 16.10.2013 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:
1. Projednání zbývajících připomínek k návrhu územního plánu Lysá nad Labem.
2. Prodej části z obec. pozemku p.č. 2428/1, orná půda, k.ú. Lysá n.L., nově označeno jako pozemek st.p.č. 3360 o vým. 5 m2, kult. zast.pl., ČEZ Distribuce, a. s.
3. Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví Města Lysá n.L. do vlastnictví fyz. osob.
4. Návrh TOP09 na odvolání p. Mgr. L. Sommera z funkce člena FV a jmenování p. MVDr. P. Matušiny novým členem FV.
5. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. P. Bobáčik.
6. OZV Města Lysá n.L. č. 4/2013 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů a OZV Města Lysá n.L. č. 5/2013, o místních poplatcích.
7. Dopis p. Ing. Gregora k obchvatu města.
8. Žádost zástupců Školské rady ZŠ TGM v Lysé n.L. o zařazení rekonstrukce tělocvičny a nářaďovny do rozpočtu města na rok 2014.
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 3539, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.
10. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemku p.č. 3451/66, k.ú. Lysá n.L.
11. IZ o bezúplatném převodu pozemků p.č. 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2252 a 2253, k.ú. Lysá n.L. – lokalita Červený hrádek od Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových.
12. IZ – Směrnice č. 5/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
13. IZ – připomínky k řešení zeleně v Lysé n.L.
14. IZ – zápis ze schůze OV Dvorce dne 11.09.2013.
15. IZ – rekonstrukce školního hřiště v Lysé n.L. – I. a II. etapa.
Vytvořeno 10.10.2013 15:40:15 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 16x | ernest
load