Usnesení z 18. jednání RM dne 24.09.2013

Usnesení č. 540
Rada města

s c h v a l u j e
v oblasti vedlejší hospodářské činnosti navýšení položky Příjmy z pronájmu nebytových prostor org. 739 o 200 tis. Kč a navýšení položky Oprava a údržba bytového fondu v Milovicích org. 101 o 200 tis. Kč.
původní plán změna nový plán
org. 739 Příjmy z pronájmu NP 4.500 + 200 4.700
org. 101 Oprava a údržba BF v Milovicích 1.995 + 200 2.195

Usnesení č. 541
Rada města

s o u h l a s í
s vydáním zvláštního užívání přístupové cesty a souhlasu k přístupu k zadní části domu č.p. 9 přes městské pozemky p.č. 297/2 a p.č. 291, k.ú. Lysá n.L., na dobu od 1. října 2013 do 31. prosince 2014 za podmínek, že po ukončení hrubé stavby budou pozemky uvedeny do původního stavu, a to nejpozději do 30. června 2015, že se žadatel smluvně zaváže, že nebude blokovat budoucí výstavbu domova důchodců a zaplatí poplatek ve výši 3.000,- Kč.

Usnesení č. 542
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje obecního pozemku p.č. 221/2 o výměře 60 m2, kultura vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění s tím, že v případě nutné opravy, údržby či rekonstrukce umělého vodního koryta nový majitel pozemku umožní přístup na pozemek.

Usnesení č. 543
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 2875/55, kultura ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 544
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č.p. 1039, ul. Křižíkova, Lysá n.L., p. Pavlovi Benešovi, trvale bytem Bylanská 87, Český Brod – Liblice.

Usnesení č. 545
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/27 o výměře 0,75 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., pí Lence Dvořákové, Sídliště 1466, Lysá n.L., za částku 5,- Kč/m2/den, za účelem vystavení prodávaného zboží. Nájemce denně zajistí úklid chodníku vč. zametání.

Usnesení č. 546
Rada města

u k l á d á
odboru SMI zahrnout položku na vypracování PD v ulici II/272 Litol – Mírová do návrhu rozpočtu města pro rok 2014.

Termín: do 31.10.2013

Usnesení č. 547
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o finanční spoluúčasti na uvedení komunikace v ul. Za Kruhovkou do původního stavu po výstavbě kanalizace,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit na příští jednání RM informaci, zda jsou v rozpočtu města pro rok 2013 na výše uvedenou spoluúčast finanční prostředky.

Usnesení č. 548
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stížnost nájemníků bytového domu v Lesní ul., č.p. 620, Milovice – Mladá, na chování paní Voslářové, nájemnice bytu,

II. u k l á d á
1) odboru SMI seznámit ji s došlou stížností a upozornit ji, že v případě, že se její chování do měsíce nezlepší, obdrží výpověď z nájmu bytu v souladu s občanským zákoníkem a
platnými Pravidly uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města

Termín: ihned

2) odboru ŠSVZaK provést v rodině šetření.

Termín: ihned

Usnesení č. 549
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. Petrem Bobačíkem na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 32 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 16.10.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 550
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Aleny Šaršounové na převedení bytu 2 + 1, č. 13 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, z důvodu úmrtí přítele, p. Kuchaře, nájemce bytu,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na výše uvedený byt s pí Alenou Šaršounovou.

Usnesení č. 551
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí pravomoci odboru SMI vyvěšovat nabídky na pronájem bytů v Milovicích - Mladé s postoupením dlužné pohledávky do výše 40.000,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,-Kč/m² ihned poté, co získá informaci od RK Crhová o uvolnění bytu. Zveřejnění záměru bude podmíněno podpisem starosty nebo místostarostky. V případě, že předložený záměr nebude podepsán, podmínky pro zveřejnění záměru schválí RM na svém nejbližším jednání.

Usnesení č. 552
Rada města

s c h v a l u j e
dodatek č. 1 ke smlouvě SMI/13/481/OD na uhrazení vykázaných a provedených víceprací při realizaci stavby MŠ Dráček – zateplení zděné části budovy s navýšením celkové ceny o 37.184,- Kč plus DPH.

Usnesení č. 553
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informace o výzvě Úřadu vlády ČR ke spolupráci při sociálním začleňování v sociálně vyloučených lokalitách města.

Usnesení č. 554
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) návrh OZV č. 4/2013 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů,
2) návrh OZV č. 5/2013, o místních poplatcích,

II. s c h v a l u j e
návrh OZV č. 5/2013, o místních poplatcích,

III. n e d o p o r u č u j e
ZM přijímat OZV č. 4/2013 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů,

III. u k l á d á
tajemníkovi předložit výše uvedené OZV ZM dne 16.10.2013 k projednání.

Usnesení č. 555
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený soupis pozemků a otázky p. Ing. Gregora na vedení města,

II. u k l á d á
1) odboru SMI požádat Středočeský kraj o poskytnutí projektové dokumentace na II. etapu obchvatu, části Zábory pozemků.

Termín: ihned

2) starostovi města, aby předložil RM dne 08.10.2013 návrhy odpovědí na dotazy p. Ing. Gregora,

3) radě města, aby projednala návrhy odpovědí na jednání RM 08.10.2013,

4) tajemníkovi, aby předložil souhrnnou zprávu ZM dne 16.10.2013.

Usnesení č. 556
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s LK Advisory, s. r. o., na finanční řízení projektu ve výši 121.000,- Kč na akci Rekonstrukce místní komunikace Stará ves a Dolejší - I. etapa, v souladu s pravidly ROP Střední Čechy.

Usnesení č. 557
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 16.10.2013 k projednání návrh TOP09 Lysá n.L. na odvolání p. Mgr. Lukáše Sommera z funkce člena finančního výboru a na jmenování p. MVDr. Petra Matušiny novým členem finančního výboru.
Vytvořeno 28.9.2013 15:34:05 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 16x | ernest
load