Usnesení z 15. jednání RM dne 13.08.2013

Usnesení č. 465
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na rekonstrukci chodníků na Husově náměstí od firmy: BK služby, s.r. o., Praha 3, Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., Praha 5 – Radotín, SKL RECYKLO-
STAV, s .r. o., Praha 5 – Košíře, COLAS CZ, a. s., Praha 9, STRABAG, a. s., Praha 5, AVE Kolín, s. r. o., Kolín, DIPOS J&C, spol. s r. o., Praha 8,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou AVE Kolín, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, za cenu ve výši 288.258,80 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 466
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podnět a žádost občanů bytů a RD z ulice Na Zemské stezce, v úseku od křižovatky s ulicí U Nové hospody ke Kovoně, a. s., podél domů PMS,

II. u k l á d á
starostovi, aby prostřednictvím MěP Lysá n.L. zajistil kontrolu čistoty zemědělské techniky pohybující se na komunikacích ve městě, zajistil vyspravení největších nerovností na ko-
munikaci v ulici Na Zemské stezce a prověřil možnost čištění této komunikace.

Usnesení č. 467
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu k bytu 2 + 1, č. 47, paní Růženy Horváthové, za byt 3 + 1, č. 48, paní Ivety Hýblerové, oba byty v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 468
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. Josefem Vrňákem na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného v bytě č. 24 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 04.09.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 469
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 14 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.842,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 470
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 24 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.211,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 471
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 13 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 35.039,- Kč, s kaucí ve výši 20.469,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 66,- Kč/m2 s paní Stanislavou Blínovou, bytem Kosmonautů 15, Jindřichův Hradec.

Usnesení č. 472
Rada města

s c h v a l u j e
snížení měsíčního nájemného Pizza Bacio za pronajatý NP v č.p. 550, Husovo náměstí, Lysá nad Labem ze 156,- Kč/m2 na 120,- Kč/m2.

Usnesení č. 473
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Šidelkové, nájemnice bytu ve Slepé ulici v Milovicích – Mladé, o přepočet a vrácení části kauce v souvislosti se směnou bytu,

II. u k l á d á
odboru SMI, aby ve spolupráci s městským právníkem a se správou domů vyřešil žádost v souladu s Pravidly uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města a příslušnými
zákony, které s pronájmem bytů souvisí.

Termín: 31.08.2013

Usnesení č. 474
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podanou výpověď od společnosti ROSENET na pronajatý NP v č.p. 24, Husovo náměstí, Lysá nad Labem,

II. s o u h l a s í
s ukončením nájemní smlouvy před uplynutím výpovědní lhůty za předpokladu, že na dotčené nebytové prostory bude uzavřena nová nájemní smlouva,

III. u k l á d á
odboru SMI ihned zveřejnit nový záměr na pronájem výše uvedených nebytových prostor.

Usnesení č. 475
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 44 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 23.728,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 476
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Novotné Romany o výměnu oken v městském bytě v č.p. 5, Jiráskova, Lysá nad Labem, Litol,

II. k o n s t a t u j e,
že v letošním roce v rozpočtu města finanční prostředky na výměnu oken nejsou.

Usnesení č. 477
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 25 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.769,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 478
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci: „Rekonstrukce komunikace v ulici Lom" od firem: 1) VV Building, s. r. o., Žďárská 8, 347 01 Halže, 2) STAVOKOMPLET, spol. s r. o., Zápy, Krá-
lovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem, 3) H-INTES, s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, 4) Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, 5)
STAVEBNÉ MECHANIZMY, s. r. o., Predmier 41, 023 54 Turzovka, 6) SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, 7) STRABAG, a. s., Odštěpný závod Praha, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 8) HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou akci s firmou HALKO stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, ze celkovou cenu díla 4.786.206,50 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 479
Rada města

I. o d k l á d á
schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní, kanalizační a elektro přípojky na obecním p.p.č. 3539, k.ú. Lysá nad Labem, Dvorce, s paní Radkou Krupovou, trvale bytem Okrsek 591, 289 22 Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit RM vyjádření, zda by nešla kanalizační přípojka řešit z kanalizace vedené z druhé strany (od lesa), nebo zda by nemohlo být navrženo takové řešení, které by
zabránilo rozkopání komunikace.

Usnesení č. 480
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2655/11 o výměře 16 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží panu Petru Dolejšovi, trvale bytem Dvořákova 1266, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 481
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obec. pozemku p.č. 3451/1 o výměře 6,30 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá n.L., za účelem umístění letní zahrádky (dřevěné podium o ploše 3,5 x 1,8) v termínu od 01.05. do 30.09. daného příslušného roku, počínaje rokem 2013, za částku 5,- Kč/m2/den, panu Altay Inalli, Erollar group, s. r. o., za předpokladu, že před prodejnu bude vrácen stojan na kola a že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání.

Usnesení č. 482
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č.p. 537 v ul. Nová, panu Tomášovi Vošickému, bytem Nová 537, Lysá n.L. – Litol.

Usnesení č. 483
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č.p. 201 v ul. Lidická, paní Lence Vančurové a panu Romanovi Krakuvčíkovi, oba trvale bytem Lidická 201, Lysá n.L. – Litol.

Usnesení č. 484
Rada města

s c h v a l u j e
použití investičních prostředků na vybudování multifunkční herní plochy a převod finančních prostředků v rozpočtu MŠ Pampeliška:
  • z fondu rezervního ve výši 100.000,- Kč do FRIM (Fond reprodukce investičního majetku),
  • z provozních prostředků ušetřených v prvním pololetí 2013 ve výši 100.000,- Kč rovněž do FRIM.
Usnesení č. 485
Rada města

s c h v a l u j e
provozní a návštěvní řád Veřejného víceúčelového sportovního areálu u ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem, doplněný ve smyslu diskuse RM.

Usnesení č. 486
Rada města

s c h v a l u j e
podání žádosti o finanční podporu z EU, ESF, OP LZZ na MPSV tak, jak byla předložena.

Usnesení č. 487
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh Nařízení města č. 3/2013 Tržní řád pro město Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi zapracovat zákaz podomního prodeje a prodeje zboží na ulici do OZV č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství.

Termín: 27.08.2013

Usnesení č. 488
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá nad Labem, na dobu 2 měsíců – září, říjen 2013, kdy bude provozní doba od pondělí do pátku
od 11:00 do soboty 07:00 následujícího dne, v sobotu a neděli od 15:00 do 07:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 489
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 5/2013 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.09.2013.

Usnesení č. 490
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené nabídky na veřejnou zakázku - Klikací rozpočet města od firem 1) Internet Stream s. r. o., Lesní 960, Nové Město na Moravě, IČO 24688711, 2) GORDIC, spol. s r. o., Erbe-
nova 4, Jihlava, IČO 47903783,

II. o d k l á d á
výběr dodavatele výše uvedené veřejné zakázky do doby projednání v ZM,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 04.09.2013 výběr dodavatele k projednání.

Usnesení č. 491
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený dopis paní Marie Jabubalové, bytem Zahradní 948, Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
odboru správy majetku a investic zkontrolovat stav stromů v lipové aleji v Pivovarské ulici a veřejného osvětlení

Termín: do 30.09.2013

Usnesení č. 492
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k usnesení č. 424 z 13. jednání RM dne 02.07.2013.

Usnesení č. 493
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
své kompletní znění vypořádání se s námitkami a připomínkami k návrhu Územního plánu Lysá nad Labem v přiložených tabulkách, které předkládá k posouzení ZM,

II. u k l á d á
stavebnímu úřadu předložit vypořádání se s námitkami a připomínkami ZM dne 02.10.2013.

Usnesení č. 494
Rada města

s c h v a l u j e
termín zasedání Zastupitelstva města k návrhu ÚP Lysá nad Labem na středu 02.10.2013 od 16:00 hodin ve školní jídelně ZŠ J. A. Komenského, Lysá n.L.
Vytvořeno 15.8.2013 15:11:59 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 3x | ernest
load