Usnesení z 12. jednání RM dne 18.06.2013

Usnesení č. 375
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Josefa Tříšky, trvale bytem Praha 9, Za Černým mostem 266, o schválení konání Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, v termínu od 18.06. do 23.06.2013,

II. s c h v a l u j e
konáním Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem SMI s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 10 tis. Kč a platba za jednotlivé atrakce bude stejná jako v r. 2012, tj. 29.750,- Kč.

Usnesení č. 376
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
varianty zpoplatnění plochy Husova náměstí v Lysé n.L.,

II. s c h v a l u j e
zpoplatnění Husova náměstí dle varianty č. l, tzn. obnovení vodorovného značení, oddělení průchodu přes náměstí mobilními květináči, označení vjezdu na náměstí dopravní značkou IP 11a „Parkoviště" s dodatkovou tabulkou, kde bude vyznačen čas výběru PO - PÁ, 08:00 – 18.00 hod. Víkend zpoplatněn nebude. Vjezd na plochu náměstí bude umožněn pouze vozidlům do 3,5t. Parkovací sazba - za první započatou hodinu 5,- Kč, za druhou započatou hodinu 10,- Kč a za každou další započatou hodinu 20,- Kč. V době výstav bude plocha ná městí zpoplatněna stejnou sazbou jako ostatní komunikace a parkovací plochy v době zvýšené návštěvnosti města, tzn. 50,- Kč/den. Parkovací místa na komunikaci podél obchodů budou určena pouze pro majitele kartiček.

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 zpoplatnění plochy Husova náměstí ke schválení.

Usnesení č. 377
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh Nařízení Města Lysá n.L. č. 2/2013, o placeném stání na místních komu-
nikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města,

II. s c h v a l u j e
Nařízení Města Lysá n.L. č. 2/2013, o placeném stání na místních komunikacích a veřej-
ných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města doplněné o ul. Legionářská – jedno-
stranné stání, a zrušení Nařízení č. 8/2011, ze dne 29.11.2011,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 Nařízení Města Lysá n.L. č. 2/2013 na vědomí.

Usnesení č. 378
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření odboru ŽP MěÚ Lysá n.L., ze dne 31.05.2013, č.j. ŽP/33122/13/Sop/58, ve věci skladování stavebního materiálu na pozemku p.č. 2867/16 a 3733, k.ú. Lysá n.L.,

II. n e d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 schválit zveřejnění prodeje obecních pozemků p.č. 3733 o výměře 108 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, a p.č. 2867/16 o výměře 891 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, oba v k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích.

Usnesení č. 379
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynové přípojky na obecním p.p.č. 3623/13, k.ú. Lysá n.L., s paní Ing. Vendulkou Zmeškalovou, trvale bytem Tyršova 774, 289 22 Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 12 měsíců od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 380
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 žádost o prodej obecního pozemku p.č. 305 o výměře 90 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, částečně zastavěného stavbou garáže ve vlastnictví cizí osoby, s tím, že prodej nedoporučuje.

Usnesení č. 381
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti čp. 228, ul. Nová, společnosti Roxana company, s. r. o., zastoupené paní Roxanou Bercescu, bytem Salmovská 1693/6, 120 00 Nové Město – Praha 2.

Usnesení č. 382
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k opravě chodníku v ul. Čs. armády, Lysá n.L.

Usnesení č. 383
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výzvu k předložení cenových nabídek na akci „Rekonstrukce komunikace v ulici Lom" tak, jak byla předložena ke schválení,
2) hodnotící kritéria pro zadání zakázky: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria - 50 %, 2) Termín dokončení díla – váha kritéria – 30 %, 3) Záruka na dílo – váha kritéria – 20 %,

II. j m e n u j e
1) komisi otevírání obálek ve složení:
 • Mgr. Jiří Havelka
 • Ing. Světlana Daňková
 • Ing. Jitka Petrová

jejich náhradníky,

 • pí Marcela Chloupková
 • Ing. Ivana Polenová
 • pí Dana Řeháková,
2) pro hodnocení nabídek ve složení:
 • p. Václav Houštecký
 • Ing. Jiřina Čížková
 • Mgr. Jan Kořista
 • Ing. Ondřej Černohorský
 • p. Josef Kolman

jejich náhradníky

 • Mgr. Petr Kopecký
 • Ing. Petr Gregor
 • p. Tomáš Sedláček
 • Bc. Petr Eliška
 • Ing. Zdeněk Osvald

Usnesení č. 384
Rada města

s c h v a l u j e
hodnotící kritéria pro zadání zakázky: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria – 50 %, 2) Termín dokončení díla - váha kritéria – 30 %, 3) Záruka na dílo - váha kritéria – 20 %.

Usnesení č. 385
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/1 o výměře 2 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., za účelem vystavení zboží ovoce a zelenina před č.p.19, za cenu 5,- Kč/m2/den s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání. Pronajatý pozemek bude sloužit výhradně pro vystavení prodávaného ovoce a zeleniny a nikoliv pro skladování prázdných přepravek.

Usnesení č. 386
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej částí z obecních pozemků p.č. 3628/40 a p.p.č. dle PK 3628/15, cca 65 m2, z toho cca 15 m2 jako stavební pozemek pod stavbou chaty za cenu 416,- Kč/m2 a 50 m2 jako
zahradu u chaty na Řehačce za cenu 200,- Kč/m2, k.ú. Lysá n.L., s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení pozemků, daň z převodu nemovitosti a kolek na návrh na vklad do KN. Kupující dále uhradí nájemné za tři roky zpětně ve výši za stavební pozemek 25,- Kč/m2/rok a za zahradu 5,- Kč/m2/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 prodej pozemků ke schválení.

Usnesení č. 387
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření kupní smlouvy č. 9413000174/173151 se společností RWE GasNet, s. r. o., na odkup plynárenského zařízení zbudovaného při plynofikaci lokality Třešňovka v Lysé n.L., za celkovou cenu 448.910,- Kč. včetně DPH,
2) uzavření smlouvy o věcném břemeni s firmou RWE GasNet, s. r. o., na pozemcích p.č. 3753, 2654/2 a 3458/2, k.ú. Lysá n.L., na uložení plynárenského zařízení a zřízení jeho ochranného pásma,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 uzavření kupní smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 388
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem obecních pozemků p.č. 2173, 2175/1, 2175/21, 2175/23 a 2175/24, kultura orná půda, všechny k.ú. Lysá n.L., Závodišti Lysá n.L., IČ: 12255637, zastoupené panem Janem Palyzou, se sídlem Kpt. Jaroše 1154, Lysá n.L., za částku 910,- Kč/ha/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Usnesení č. 389
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Tomáše Ronovského na převedení bytu 2 + 1, č. 5 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá, na p. Antonína Koňaříka,

II. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 600, Sportovní, Milovice – Mladá, s p. Tomášem Ronovským dohodou k 30.06.2013, a uzavření nové nájemní smlouvy s p. Antonínem
Koňaříkem k 01.07.2013.

Usnesení č. 390
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stanovisko k požadované opravě oken a dveří v č.p. 550, Husovo náměstí, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
výměnu dveří a předního okna v objektu pronajatém Pizza Bacio na náklady města. Úhrada
bude provedena z vedlejší hospodářské činnosti.

Usnesení č. 391
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k nebytovému prostoru v č.p. 869, ulice 9. května, Lysá n.L., s HDS Retail, a. s., Jankovcova 1569/2c, Praha, za měsíční nájemné v částce 3.000,- Kč, za účelem přípravny pro pekařství Mr. Baker v žst. Lysá nad Labem.

Usnesení č. 392
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu k bytu 2 + 1, č. 3 v č.p. 609, Tyršova ul., Milovice – Mladá, paní Lucie Jelínkové, za byt 2 + 1, č. 25 v č.p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá, paní Lenky Borecké.

Usnesení č. 393
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 13 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 66.000,- Kč, s kaucí ve výši 19.094,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s paní Veronikou Vithovou, bytem Slepá 550, Milovice - Mladá.

Usnesení č. 394
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 3 v č.p. 613, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 31.842,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 395
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 36 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 33.211,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 396
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 4 + 1, č. 12 v č.p. 609, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 35.470,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 397
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 8 v č.p. 611, Tyršova ul., Milovice – Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 35.470,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 398
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 48 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 32.509,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku
měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,-Kč/m2,
2) uzavření splátkového kalendáře s p. Michaelem Adamem na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 48 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 399
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí Pavlou Lesařovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 10 v č.p. 620, Lesní ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 400
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s paní Jaruškou Bezuchovou na měsíční splátky ve výši
2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 17 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 401
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s paní Marií Illnerovou na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 1 v č.p. 42, Školní náměstí, Lysá n.L.,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 402
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s paní Helenou Krejčíkovou na měsíční splátky ve výši 3.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 38 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 403
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou TOGET, s. r. o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9, za celkovou cenu 5.962.219,- Kč bez DPH s tím, že práce budou rozděleny do jednotlivých let,
popřípadě plnění smlouvy nebude dokončeno, (revitalizace klášterních teras – II. etapa),

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 404
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o veřejné zakázce „Rekonstrukce el. instalace ZŠ B. Hrozného č.p. 12, Lysá n.L." a došlé nabídky od firmy ATICO MONEO, s. r. o. Praha 10, ELEKTRO MED, s. r. o., Praha
2, a SIGONA, s. r. o., Nymburk,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou ELEKTRO MED, s. r. o., Kunětická 2534/2, Praha 2, IČ: 28066430, na výše uvedenou akci za nabídkovou cenu díla 100.065,- Kč vč. DPH.

Usnesení č. 405
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej přebytečného zařízení a vybavení varny školní jídelny ZŠ J. A. Komenského.

Usnesení č. 406
Rada města

s c h v a l u j e
zhotovení nástěnného kalendáře firmou Pavel Krejčí, Dukelská 316/18, 289 24 Milovice, za částku 28.650,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 407
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 05.06.2013.

Usnesení č. 408
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 2.320,- Kč na letní tábor pro nezl. Jiřího Šittlera.

Usnesení č. 409
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvky na primární péči pro ZŠ B. Hrozného a ZŠ J. A. Komenského, každé ve výši 15.000,- Kč.

Usnesení č. 410
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2013/2014 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 informaci na vědomí.

Usnesení č. 411
Rada města

I. s c h v a l u j e
navrženou úpravu rozpočtu města na rok 2013,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 úpravu ke schválení.

Usnesení č. 412
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání finančního výboru dne 05.06.2013,

II. k o n s t a t u j e ,
že nájemní smlouvu s firmou SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r. o., Praha 7 – Holešovice, je možné kdykoliv vypovědět a vracela by se poměrná část neodbydleného nájemného, kterou však lze požadovat po dalším nájemci,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 zápis na vědomí.

Usnesení č. 413
Rada města

s c h v a l u j e
rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2013 – 2. kolo takto:
 • Taneční klub dospělých, Lysá n.L., 5.000,- Kč (VI. reprezentační ples)
 • Farní sbor ČCE, Lysá n.L., 5.000,- Kč (oslava st. svátku Mistra J. Husa)
Usnesení č. 414
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o petici proti kácení zdravých stromů na Sídlišti v Lysé n.L.,

II. u k l á d á
1) tajemníkovi předložit zprávu zastupitelstvu města dne 26.06.2013 na vědomí,
2) tajemníkovi odpovědět petičnímu výboru ve smyslu diskuse v RM a pozvat jej na přednášku. Termín: do 30.06.2013

III. k o n s t a t u j e ,
že rada města již usn. č. 341, ze dne 21.05.2013, uložila odboru SMI a ŽP připravit veřej-
nou přednášku o plánech a průběhu údržby a péče o veřejnou zeleň na území města.
Termín: do 30.09.2013

Usnesení č. 415
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny A1,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 provozovně A1, Náměstí B. Hrozného
č.p. 182, Lysá n.L., na dobu do 31.12.2013.

Usnesení č. 416
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby hudebního klubu Calypsso, Masarykova 582, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova 582, Lysá n.L., na dobu do 30.09.2013 tak, že uzavírací doba provozovny bude ze soboty na neděli v 05:00 hodin.

Usnesení č. 417
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 7.410.574,57 Kč v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionálního rady regionu soudržnosti
Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší – I. etapa", reg. č. CZ.1.15/1.1.00/68.01582,
2) vyčlenění peněžní částky ve výši ca 3.360.000,- Kč z rozpočtu města, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší – I. etapa", reg. č. CZ.1.15/1.1.00/68.01582,

II. u k l á d á
finančnímu odboru do návrhu rozpočtu města pro rok 2014 zařadit investiční akci „Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší" s celkovými náklady 11 mil. Kč,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 návrhy ke schválení.

Usnesení č. 418
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, ze dne 17.06.2013, od hodnotící komise na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž gastronomického zařízení varny ZŠ J. A. Komenského".

II. s c h v a l u j e
1) výsledné pořadí nabídek tak, jak je navrhla hodnotící komise, a souhlasí s oznámením o výběru nejvhodnější nabídky s tím, že nejvhodnější nabídku podala společnost TREFA,
spol. s r. o., IČ: 15061451, se sídlem Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové, s nabídkovou cenou 2.318.000,- Kč bez DPH. t.j. 2.804.780,- včetně DPH,

2) uzavření smlouvy dle návrhu na dodávku a montáž gastronomického zařízení varny ZŠ J. A. Komenského" se společností TREFA, spol. s r. o., IČ: 15061451, se sídlem Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové, za celkovou cenu 2.804.780,- Kč včetně DPH, za předpokladu, že nebudou ve lhůtě k podání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky
podány námitky.

Usnesení č. 419
Rada města

s c h v a l u j e
1) znění předložené výzvy na akci: Vybudování sociálního zázemí hřiště v rámci akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem" – II. etapa,
2) hodnotící kritéria pro zadání zakázky: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria – 70 %, 2) Záruka na dílo - váha kritéria – 30 %.

Usnesení č. 420
Rada města

s c h v a l u j e
1) znění předložené výzvy na akci: Vybudování osvětlení hřiště v rámci akce „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem" – II. etapa
2) hodnotící kritéria pro zadání zakázky: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria - 70 %, 2) Záruka na dílo - váha kritéria – 30 %.

Usnesení č. 421
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 26.06.2013 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:

Návrhy na schválení:
1. Návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá n.L. – Vysoká Mez.
2. Zpoplatnění parkování na Husově náměstí v Lysé n.L.
3. Uzavření kupní smlouvy se spol. RWE GasNet, s. r. o., na odkup plynárenského zařízení v lokalitě Třešňovka.
4. Směna části obec. pozemku p.č. 3272/13 za pozemek PK č. 2867/8 p. Hofmana., k.ú. Lysá n.L.
5. Kupní a darovací smlouva od spol. MEDLET service, s. r. o., na inženýrské sítě v lokalitě „ U Vodárny".
6. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Kiňová Marie.
7. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Kiňová Olga.
8. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Horvátová Anna.
9. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. Šubrta Milan.
10. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Horčicová Alena.
11. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. Chaloupka Miloslav.
12. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Plačková Simona.
13. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Bezuchová Jaruška.
14. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Illnerová Marie.
15. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – pí Krejčíková Helena.
16. Splátkový kalendář na dlužné nájemné – p. Michael Adam.
17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 3599, k.ú. Lysá n.L., s firmou RWE GasNet, s. r. o.
18. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 623/15, 833/1, 833/2,833/8, 866/6, 866/9, 866/35, 866/36, 866/65, 866/71, 866/103, 866/104, 3484/2, 866/16, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.
19. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 3566, 3565 a PK 3566, k.ú. Lysá n.L., s ČEZ Distribuce, a. s.
20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p.č. 3451/3, k.ú. Lysá n. L., s RWE GasNet, s. r. o., a manž. Bílkovými.
21. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 14/14 a 322/14, k.ú. Litol, s firmou Brazel, s. r. o.
22. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na obec. pozemky p.č. 328, 47/15 a 47/14, k.ú. Lysá n.L., se Středočeským krajem.
23. Výkup části spoluvlastnického podílu na stav. poz. p.č. 1446, k.ú. Lysá n.L., zastavěného č.p. 47, ul. Sokolská, Jedličkova, od pí Kouřilové, manž. Hladíkových a pí Kumpoštové.
24. Zpráva o výsledku kontroly MVČR při výkonu samostatné působnosti a o návrzích nápravných opatření.
25. Schválení 2 názvů ulic – „Kupkova" a „Sluníčkova".
26. Vyjádření zástupce ČS, a. s., k prodeji pozemku za spořitelnou.
27. Zveřejnění prodeje obecních pozemků p.č. 3733 a 2867/16, k.ú. Lysá n.L.
28. Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 305, k.ú. Lysá n.L.
29. Prodej částí z obec. pozemků p.p.č. 3628/40, dle PK 3628/15, k.ú. Lysá n.L. (Byšičky).
30. Znovu projednání uzavření smlouvy o dílo na akci: „Revitalizace klášterních teras II. etapa".
31. Úprava rozpočtu na rok 2013.
32. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP na akci: Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší – I. etapa.

Informativní zprávy:
1. Upravená projektová dokumentace komunikace ul. Na Vysoké mezi.
2. Nařízení Města Lysá n.L. č. 2/2013, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích v době zvýšené návštěvnosti města.
3. Výsledky zápisů na školní rok 2013/2014 v MŠ a ZŠ v Lysé n.L.
4. Zápis z finančního výboru dne 05.06.2013.
5. Přijatá petice proti kácení zdravých stromů na Sídlišti v Lysé n.L.
6. Stav přípravy projektu na výstavbu kanalizační a vodovodní přípojky ve Dvorcích a Byšičkách, včetně harmonogramu.
7. Jednání s p. Pávem ohledně možnosti výstavby domova pro seniory v Lysé n.L. na jeho pozemcích.

Přizváni:
1. Zástupce projektové kanceláře AREA group, s. r. o., k bodu č. 1 IZ.
2. Ing. arch. Šourek – MS development, s. r. o., projekt „Zahrada" – 19:00 hodin.
Vytvořeno 20.6.2013 13:49:52 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 22x | ernest
load