Usnesení z 11. jednání RM dne 04.06.2013

Usnesení č. 343
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Tomáše Ronovského na převedení bytu 2 + 1, č. 5 v č. p. 600, Sportovní, Milovi- ce – Mladá, na spolubydlícího, p. Antonína Koňaříka,

II. o d k l á d á
rozhodnutí o převodu výše uvedeného bytu,

III. u k l á d á
odboru SMI doplnit informace ve smyslu diskuse z rady města.

Termín: 18.06.2013

Usnesení č. 344
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí Annou Horvátovou na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč za neplacení nájemného v městském bytě v Milovicích – Mladé,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 345
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. Milanem Šubrtou na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného v městském bytě v Milovicích – Mladé,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 346
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí Alenou Horčicovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného v městském bytě v Milovicích – Mladé,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 347
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. Miloslavem Chaloupkou na měsíční splátky ve výši 500,- Kč za neplacení nájemného v městském bytě v Lysé n.L.,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 348
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou nabídku na výměnu oken a dveří od firmy Baroch – okna, s. r. o., Lysá n.L., v nebytovém prostoru č.p. 550, Husovo náměstí, Lysá n.L., (PIZZA BACIO),

II. u k l á d á
odboru SMI prověřit možnost opravy stávajících vstupních dveří a okna, tzn. jejich přetěsnění a osazení novým sklem.

Usnesení č. 349
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost České pošty, s. p., o poskytnutí nebytových prostor v Lysé n.L.,

II. p o v ě ř u j e
p. starostu k dalšímu jednání s ČP, s. p., ohledně poskytnutí nebytových prostor v Lysé n.L.

Usnesení č. 350
Rada města

I. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací Husovo nám., Na Písku, Mánesova Šmeralova a Resslova, a s vydáním souhlasu s výkopovými pracemi na pozemcích města,
občanskému sdružení LysaFree, se sídlem Dvořákova 1184, Lysá nad Labem.

II. u k l á d á
odboru SMI prověřit, kolik by stála oprava chodníku v ul. Čs. armády ve smyslu diskuse.

Termín: 30.06.2013

Usnesení č. 351
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 1446 , k.ú. Lysá n.L., od pí Kouřilové, Veselý nad Moravou, manž. Hladíkových, Lysá n.L., a pí Kumpoštové, Lysá
n.L., za částku 1,- Kč od každého vlastníka,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 výkup ke schválení.

Usnesení č. 352
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí Simonou Plačkovou na měsíční splátky ve výši 500,- Kč za neplacení nájemného v městském bytě v Milovicích – Mladé,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 353
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou upravenou projektovou dokumentaci na komunikaci ul. Na Vysoké mezi,

II. s o u h l a s í
s variantou č. I za předpokladu, že cyklostezka bude pokračovat souběžně s chodníkem podél základní školy v Litoli,

III. u k l á d á
odboru SMI přizvat na ZM dne 26.06.2013 zástupce proj. kanceláře AREA group, s. r. o.,

IV. p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 projekt na vědomí.

Usnesení č. 354
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce varny školní jídelny – stavební část" od firmy Proxima, a. s., Charlese de Gaulla 3/800, Praha 6, a KECHOSTAV. CZ,
s. r. o., Šalounova 778/18, Ostrava-Vítkovice,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou KECHOSTAV. CZ, s. r. o., Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava -Vítkovice, za celkovou cenu 1.920.852,- Kč bez DPH Kč, s tím, že se ještě prověří její reference a v ZM bude schválena potřebná úprava rozpočtu.

Usnesení č. 355
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/49 o výměře 5 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s tím, že nájemce zajistí úklid pronajatého pozemku.

Usnesení č. 356
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní a elektro přípojky na obecním p.p.č. 3537/1, k.ú. Lysá nad Labem, s panem Davidem Bechr a paní Alexandrou Bechr, oba trvale bytem Bohdanečská 769, 190 17 Praha, za částku 2.000,- Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene do tří let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 357
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2657/3 o výměře 16 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá n.L., pod plechovou garáží, paní Marii Hueberové, trvale bytem Okružní 1506/66, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 25,- Kč/m2/rok.

Usnesení č. 358
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost firmy Maděra a Šípek, spol. s r. o., se sídlem Kluk 116, 290 01 Poděbrady, o protlaky pod silničním pozemkem v ul. Komenského a Rybízová,

II. s c h v a l u j e
provedení protlaků v ul. Komenského a Rybízová, k.ú. Lysá n.L., z důvodu pokládky kabelu NN pro nové hřiště u ZŠ Komenského, za podmínek, které budou uvedeny v rozhodnutí o
zvláštním užívání komunikací.

Usnesení č. 359
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro stávající objekt bývalého kravína a ubytovny pro zaměstnance firmy na stav. pozemku p.č. 416, k.ú. Litol, a uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Brazel, s. r. o., na obec. pozemky p.č. 14/14 a 322/14, k.ú. Litol, za předpokladu, že potrubí bude naddimenzováno tak, že i do budoucna bude dána možnost připojení dalších objektů. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 360
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Středočeským krajem na obecní pozemky p.č. 328, 47/15 a 47/14, k.ú. Litol, pro stavbu „Odvodnění části silnice
II/331 v Lysé nad Labem" za předpokladu, že stavba bude provedena tak, aby do budoucna byla umožněna výstavba chodníku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 361
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky firem Adam Kapic, Čs. Armády 512, 411 08 Štětí, IČ: 64015491; Elektrosdružení Skořepa Petráček, Kamenné Zboží 50, 288 02 Nymburk, IČ: 13291904; a COMPO PRAHA ELEKTRO, s. r. o., Dlouhá 705/6, 110 00 Praha 1, IČ: 24169307,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby MŠ Mašinka – rekonstrukce elektroinstalace přízemí firmu COMPO PRAHA ELEKTRO, s. r. o., Dlouhá 705/6, 110 00 Praha 1, IČ: 24169307, za nabídkovou
cenu 143.035,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 362
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., jako stranou oprávněnou z věcného břemene, a Ing. Blankou Bílkovou a Bc. Tomášem Bílkem, jako investorem,
na obecní pozemek p.č. 3451/3, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD čp. 160, ul. Poděbradova". Cena za zřízení věcného břemene 1.200- Kč vč. DPH již byla uhrazena před uzavřením smlouvy budoucí. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 363
Rada města

s c h v a l u j e
využití investičních prostředků přidělených na rok 2013 ve výši 272.000,- Kč pro ZUŠ F. A. Šporka dle žádosti (nákup barytonsaxofonu, pokládka zámkové dlažby na dvoře, rekonstrukce podlahy a schodu při vstupu na dvůr, oprava střechy, rekonstrukce 3 balkonů, výměny 3 ks dveří).

Usnesení č. 364
Rada města

I. s c h v a l u j e
Smlouvu o zajištění stravování mezi městem a firmou SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r. o., U Pergamenky. 1145/12, Praha 7 – Holešovice, včetně úprav,

II. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zajištění provozu v době rekonstrukce ŠJ.

Usnesení č. 365
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu ceny za restaurování vázy s bukranionem ze zámeckého parku v Lysé nad Labem MgA. Terezou Korbelovou, akademickou sochařkou a restaurátorkou, na částku 81.400,- Kč.

Usnesení č. 366
Rada města

o d k l á d á
schválení úpravy rozpočtu města r. 2013 na příští jednání RM.

Usnesení č. 367
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o projednání výsledků kontroly MVČR při výkonu samostatné působnosti a o návrzích nápravných opatření,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit výše uvedenou zprávu ZM dne 26.06.2013 k projednání.

Usnesení č. 368
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
1) udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí. 21, Lysá n.L., na dobu 1 měsíce, a to červen 2013, kdy bude provozní doba v pátek od 11:00 do soboty
07:00 a v sobotu od 15:00 do neděle do 07:00 hodin,
2) splátkový kalendář na úhradu pokuty za správní delikt a náhradu nákladů řízení společnosti GAMES UNLIMITED, s. r. o., se sídlem Křižíkova 213/44, 186 00 Praha 8, tak, aby celková částka byla uhrazena do 12 měsíců, tj. do 10.06.2014.

Usnesení č. 369
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města roku 2013 takto:
Investice
2310 Pitná voda a Odvádění a čistění odpadních vod před úpravou po úpravě rozdíl
Kanalizace historické centrum Zámecká 1.617 0 -1.617
Vodovod historické centrum Zámecká 2.178 678 -1.500
Investice
2310 Pitná voda a Odvádění a čistění odpadních vod před úpravou po úpravě rozdíl
Intenzifikace ČOV dokončení 3.692 6.809 3.117

Usnesení č. 370
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zahájení zadávacího řízení (druhem podlimitní zjednodušené řízení) dle § 27 zákona č. 137/
2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů na akci: Dodávka a montáž
gastronomického zařízení varny ZŠ J. A. Komenského,

II. s c h v a l u j e
předložený návrh na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise a komise pro
otevírání obálek zadavatelem ve složení:
člen komise: náhradník člena komise:
  • pí Marcela Chloupková Ing. Miloš Dvořák
  • Mgr. Jaroslav Minařík Ing. Ondřej Černohorský
  • Ing. Petr Gregor Bc. Petr Eliška
  • p. Michal Kloub pí Milena Šafaříková
  • p. Jan Venkrbec p. Jozef Háfek

Usnesení č. 371
Rada města

I. s o u h l a s í
s návrhem zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká mez,

II. u k l á d á
stavebnímu úřadu předložit návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem –
Vysoká Mez ZM dne 26.06.2013 k projednání.

Usnesení č. 372
Rada města

I. bere na vědomí
návrh na schválení názvu ulice "Sluníčkova" a "Kupkova" v Lysé nad Labem,

II. u k l á d á
stavebnímu úřadu předložit návrh na schválení názvu ulic v Lysé nad Labem ZM dne
26.06.2013 ke schválení.

Usnesení č. 372
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 20.05.2013.

Usnesení č. 373
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
vyplacení odměn vedoucím úředníkům Města a řediteli MěP v celkové výši 124.000,- Kč, úředníkům v celkové výši 541.000,- Kč a strážníkům MěP v celkové výši 95.000,- Kč.
Vytvořeno 10.6.2013 13:24:56 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 23x | ernest
load