Usnesení z 10. jednání RM dne 21.05.2013

Usnesení č. 306
Rada města

u k l á d á
p. starostovi v souvislosti s nabídkou na vypracování projektové dokumentace na chodníky a odstavné plochy v ul. Mírová, č. komunikace II/272 Litol jednat s projekční kanceláří PRAGOPROJEKT, a. s., Ateliér Karlovy Vary, o ceně.

Usnesení č. 307
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 3451/1 o výměře 2 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 308
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje částí z obecních pozemků p.č. 3628/40 a p.p.č. dle PK 3628/15, cca 65 m2, z toho 15 m2 jako stavební pozemek pod stavbou chaty a 50 m2 jako zahrada u chaty na Řehačce, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 309
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu obecního pozemku p.č. 153/35 o výměře 3.252 m2, kultura orná půda, k.ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

Usnesení č. 310
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření zástupce ČS, a. s., pana Mgr. Jiřího Fritsche, QRM, ze dne 10.05.2013,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 vyjádření zástupce ČS, a. s., k projednání.

Usnesení č. 311
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost sdružení LysáFree, Lysá nad Labem, o souhlas s protlaky pod silničními tělesy
místních komunikací a souhlasu s výkopovými pracemi, z důvodu rozšíření optické sítě,

II. o d k l á d á
rozhodnutí o výše uvedené žádosti,

III. u k l á d á
odboru SMI přizvat p. J. Nedomu na příští jednání RM (10:00 hodin).

Usnesení č. 312
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 3584/6 o výměře 18 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá n.L., ulice Masarykova před Cukrárnou Růženka, za účelem umístění letní zahrádky (volně postavené stolky v ploše 9 x 2 m ) v termínu od 22.05.2013 do 30.09.2013, za částku 5,- Kč/m2/den včetně zajištění úklidu.

Usnesení č. 313
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o stavu dotčeného úseku vodovodního řadu ul. Jedličkova,

II. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavokomplet, spol. s r. o., Brandýs n.L., na realizaci výměny stávajícího úseku vodovodního řadu za nabídkovou cenu 231.635,00 Kč vč. DPH
2) úpravu rozpočtu v rámci oddílu takto:
Rozpočtové výdaje Oddíl - Vodní hospodářství - provoz
Položka rozpočet úpr. rozpočtu rozdíl
Nová položka
2321 – havarijní rekon. úseku vodov. řadu 0 235 + 235
2321 - rezerva havárie 200 0 - 200
2321 – čištění ulič. vpustí 500 465 - 35

Usnesení č. 314
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí Marií Kiňovou na měsíční splátky ve výši 1.100,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 25 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06 2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 315
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí Olgou Kiňovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 9 v č.p. 610, Tyršova ul., Milovice – Mladá,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 splátky ke schválení.

Usnesení č. 316
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu k bytu 3 + 1, č. 4 v č.p. 620, Lesní ul., Milovice – Mladá, paní Karin Šidelkové, za byt 3 + 1, č. 13 v č.p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá, paní Veroniky Schallmannové.

Usnesení č. 317
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L.,

II. o d k l á d á
udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L., na příští jednání rady města.

Usnesení č. 318
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost nájemníků bytového domu v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá, o výměnu oken,

II. n e s c h v a l u j e
požadovanou výměnu oken, protože v rozpočtu Města Lysá n.L. na rok 2013 nebyly finanční prostředky na výměnu oken vyčleněny.

Usnesení č. 319
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 13 v č.p. 600, Sportovní, Milovice - Mladá, s pí Lattovou,
z důvodu nesplnění podmínek zveřejněného záměru,

II. u k l á d á
odboru SMI ihned zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného bytu.

Usnesení č. 320
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o předání nebyt. prostor (ruční mytí aut) v č.p. 1745, Nám. B. Hrozného, Lysá n.L.

Usnesení č. 321
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v č.p. 869, ulice 9. května, Lysá nad Labem, s paní Ilonou Říhovou, trvale bytem Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, za měsíční nájemné v částce 3.500,- Kč, za účelem provozování rychlého občerstvení.

Usnesení č. 322
Rada města

I. s c h v a l u j e
směnu části obec. pozemku p.č. 3272/13 o vým. 5.172 m2, k.ú. Lysá n.L., za pozemek PK 2867/8 o celkové výměře 5.172 m2, k.ú. Lysá n.L., s panem Jaroslavem Hofmanem, bytem
Na vysoké mezi 525, Lysá n.L. Pan Jaroslav Hofman uhradí kolek na úhradu vkladu do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 26.06.2013 směnu ke schválení.

Usnesení č. 323
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p.č. 3599 s firmou RWE
GasNet, s. r. o., stavba Plynovod a přípojky, Lysá nad Labem, p.č. 2986/9-29, STL 21 RD.
Cena za zřízení věcného břemene je 32.502,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad
do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 324
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 290, ze dne 07.05.2013,

II. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě SMI/13/457/OD s firmou 3 x N, spol. s r. o., na vícepráce
vzniklé při akci MŠ Čtyřlístek – dokončení zateplení v hodnotě 22.393,- Kč s DPH.

Usnesení č. 325
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě SMI/13/476/OD s firmou Baroch – okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, na dodatečně doplněné položky (montáž a dodávka vnitřních
parapetů a neprůhledných skel do suterénu školy) s cenou 64.120,- Kč plus DPH,
2) úpravu rozpočtu:
rozpočet rozpočet po úpravě rozdíl
ZŠ Hrozného 12 – výměna oken 1.500 1.632 +132
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4724

ZŠ Komenského rekonstrukce WC, pavilon D 118 0 -118
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4733

MŠ Čtyřlístek – dokončení zateplení 400 423 +23
Odd. par. 3111, pol. 6121, org. 4717

ZŠ Hrozného čp.1318 a čp.12 žaluzie 72 35 -37
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4727

Usnesení č. 326
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 623/15, 833/1, 833/2, 833/8, 866/6, 866/9, 866/35, 866/36, 866/65, 866/71, 866/103,
866/104, 3484/2, 866/16, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu č. IV-12-6011707 Lysá n.L., kVN, TS, kNN pro p.p.č. 866/32 - 92. Cena za zřízení věcného břemene je 52 580,- Kč plus DPH.
Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 327
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky
p.č. 3566, 3565 a parcelu PK 3566, k.ú. Lysá n.L., pro stavbu č. IV-12- 6005578, Lysá n.L.,
Sojovická – vedení pro p.p.č. 2220/6 a stanici LPG. Cena za zřízení věcného břemene je
2.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 26.06.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 328
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky firem Hana Princlová, Poděbradská 777/9b, Praha 9; SUPRADUR Praha,
s. r. o., Hajní 1364, Praha 9; Daniel Šperk, ČSLA 756/3, Poděbrady; Martin Hotovec,
Ostrá 196,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Komenského – rekonstrukce podlah v pavilonu D firmu Daniel
Šperk, ČSLA 756/3, Poděbrady, za nabídkovou cenu 538.739,05 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 329
Rada města

s c h v a l u j e
1) udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 Spolku pro rozvoj města Lysá n.L. k
prodloužení konání benefiční akce k 20. výročí založení Dětského krizového centra v Praze
4 pod názvem Den pro medvěda v letním kině v Lysé n.L. dne 02.06.2013 do 03,00 hod,
2) zapůjčení požadované části zámeckého parku (podél ul. Ke Skále) za předpokladu složení
kauce ve výši 10 tis. Kč v pokladně města.

Usnesení č. 330
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 06.05.2013,

II. k o n s t a t u j e ,
1) že informace o zástavbě objektu bývalé Fruty vč. informace o výstavbě „DPS" bude podána na jednání ZM 26.06.2013 p. Ing. arch. Šourkem, MS development, s. r. o.,
2) že omezení pouličního a podomního prodeje se připravuje.

Usnesení č. 331
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu pro Ranou péče Diakonie Stodůlky ve výši 3.000,- Kč na činnost na rok 2013.

Usnesení č. 332
Rada města

s c h v a l u j e
zařazení žádosti pana Ing. Miroslava Svozila, trv. bytem Lesní 620, Milovice – Mladá, do seznamu žadatelů o byty v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 333
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč z Charitativního fondu na činnost občanského sdružení Labská stezka.

Usnesení č. 334
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku z Charitativního fondu na rekonstrukci ubytovny občanské-
ho sdružení Samaritán, protože Charitativní fond není určen pro stavební investice,

II. d o p o r u č u j e
občanskému sdružení využít jiné finanční zdroje, např. „Podporované bydlení".

Usnesení č. 335
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvky z Charitativního fondu na zakoupení iPadu pro Hanu Vítkovou a Ivu Hlaváčkovou, každé ve výši 7.250,- Kč a nezl. Filipu Jiříkovi ve výši 11.600,- Kč.

Usnesení č. 336
Rada města

I. r e v o k u j e
část usnesení rady města č. 168, ze dne 12.03.2013, a to v bodě II ve věci restaurování vázy
s bukranionem ze zámeckého parku v Lysé nad Labem ak. sochařem restaurátorem, Jiřím
Kašparem,

II. s c h v a l u j e
restaurování vázy s bukranionem ze zámeckého parku v Lysé nad Labem akademickou so-
chařkou a restaurátorkou, MgA. Terezou Korbelovou, Dřísy 337, 277 14 Dřísy, za částku
84.400,- Kč.

Usnesení č. 337
Rada města

o d k l á d á
úpravu rozpočtu města na rok 2013 na jednání RM 18.06.2013.

Usnesení č. 338
Rada města

s c h v a l u j e
účetní závěrku za rok 2012 těchto příspěvkových organizací města: Základní škola J. A. Komenského, Základní škola Bedřicha Hrozného, Mateřská škola Dráček, Základní škola T. G. Masaryka Lysá n.L. - Litol, Základní umělecká škola, Mateřská škola Pampeliška, Mateřská škola Mašinka, Mateřská škola Čtyřlístek, Městská knihovna Lysá nad Labem.

Usnesení č. 339
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na zvýšení počtu referentů odboru ŠSVZaK MěÚ Lysá nad Labem,

II. n e s c h v a l u j e
zvýšení počtu referentů odboru ŠSVZaK MěÚ Lysá n.L. o 1 referenta z důvodu nezajištění
finančního krytí ze strany státu.

Usnesení č. 340
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrhy kupní smlouvy a darovací smlouvy od společnosti MEDLET service, s. r. o., se
sídlem Sokolská 584/11, Olomouc, PSČ 779 00, IČ: 28655575,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit kupní smlouvu a darovací smlouvu ZM dne 26.06.2013 ke schválení.

Usnesení č. 341
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o stížnostech na údržbu veřejné zeleně,

II. u k l á d á
1) odboru SMI a ŽP připravit veřejnou přednášku o průběhu údržby a péče o veřejnou zeleň na území města. Termín: do 30.09.2013
2) tajemníkovi odpovědět autorům dopisů ve smyslu diskuse v RM.
Termín: do 31.05.2013

Usnesení č. 342
Rada města

s c h v a l u j e
1) znění předložené výzvy na akci: Dodávka a montáž gastronomického zařízení varny ZŠ J.
A. Komenského,

2) hodnotící kritéria pro zadání zakázky: 1) Termín dokončení díla - váha kritéria – 40 %, 2)
Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria – 30 %, 3) Záruka na dílo - váha kritéria
– 20 %, 4) Termín splatnosti faktur - váha kritéria – 10 %.
Vytvořeno 28.5.2013 13:11:58 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 43x | ernest
load