Usnesení z 06. RM 25.03.2013

Usnesení č. 179
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Fajn Klubu, Lysá nad Labem, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem, o konání hudebního vystoupení na ploše Husova náměstí, Lysá n.L.,

II. n e s c h v a l u j e
konání hudebního vystoupení kapely Richard Band, na ploše Husova náměstí, dne 15.06. 2013, od 18:00 – 01:00 hod, z důvodu probíhající výstavy, kdy město nebude schopné za-
jistit vyklizení Husova náměstí od parkujících vozidel, a opakujících se stížností na rušení nočního klidu,

III. d o p o r u č u j e
žadateli domluvit se na pořádání akce s nájemcem letního kina v zámeckém parku.


Usnesení č. 180
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění směny části obec. p.p.č. 3272/13, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění. Geometrický plán uhradí Město Lysá n.L.


Usnesení č. 181
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p.č. 2428/1, označeného GP č. 2617-124/2012, ze dne 19.09.2012, jako díl „b" o vým. 1 m2, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za min. cenu 1.000,- Kč/m2.

Usnesení č. 182
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky firem BK služby, s. r. o., Prokopova 3/702, Praha 3, Stavební pražská, s. r. o., Podvinný mlýn 2126, Praha 9, Daniel Šperk, ČSLA 756/3, Poděbrady, Alois Bezucha, Soběslavská 390, Libice nad Cidlinou,

II. r u š í
veřejnou zakázku na realizaci stavby ZŠ Komenského č. p. 1534 – rekonstrukce vstupu,

III. u k l á d á
odboru SMI zveřejnit novou veřejnou zakázku na realizaci stavby ZŠ Komenského č.p.1534 – rekonstrukce vstupu včetně rekonstrukce podkladového betonu.

Termín: ihned


Usnesení č. 183
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis RK – BV REALITY, Štětkova 20/899, 140 00 Praha 4, v záležitosti prodeje pozemku st.č. 897/2 o vým. 151 m2, pí Pechalové,

II. u k l á d á
odboru SMI odpovědět na dopis, že bude vypsán záměr na pronájem dotčeného pozemku.
Termín: ihned

Usnesení č. 184
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
postoupení podání p. Sedláčka – místní poplatky od Krajského úřadu Středočeského kraje,

II. u k l á d á
p. starostovi dořešit platbu poplatku za užívání obec. pozemku na Mršníku.
Termín: 31.05.2013

Usnesení č. 185
Rada města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu obecního pozemku p.č. 3534 o výměře 1.151 m2, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 186
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh na revokaci usnesení ZM č. II/4, ze dne 13.02.2013,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 ke schválení revokaci usnesení ZM, ze dne 13.02.2013, bod č. II/4, a uzavření kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., prodej obecního pozemku p.č. 866/103 o
výměře 34 m2, kultura orná, k.ú. Lysá n.L., který vznikl dle GP č. 2550-6/2012, ze dne 27.01.2012, za částku 34.000,- Kč. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovi tosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

Usnesení č. 187
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p.č. 2566/1, kultura ovocný sad, (o stejné šíři, která byla schválená již manž. Hodkovým, manž. Ing. Soně a Ing. Radkovi Plachých), k.ú. Lysá n.L., manž. Ing. Ireně a Ing. Milanu Zeleným, oba trvale bytem Bulharská 1402/40, Vršovice , 101 00 Praha 10, za částku 5,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s tím, že v případě zahájení stavby na dotčeném pozemku, město může nájemní smlouvu vypovědět před uplynutím platnosti smlouvy.

Usnesení č. 188
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) záměr prodeje bytů a nebytových prostor v č. p. 550, 551 (Slepá), 600, 601, 602 (Sportovní), 609, 610, 611, 612, 613 (Tyršova) a 620 (Lesní) v Milovicích včetně příslušných
pozemků,
2) zpracování prohlášení vlastníka k uvedeným domům a zajištění jeho zápisu v Katastru
nemovitostí.

II. u k l á d á
1) RM připravit návrh „Pravidel prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích – Mladé, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob,
2) svolat pracovní schůzku zastupitelů k návrhu „Pravidel".

Termín: do 15.05.2013

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 10.04.2013 projednat záměr na prodej bytů a nebytových prostor v obytných domech města Lysá n.L. v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 189
Rada města

I. o d k l á d á
projednání žádosti Občanského sdružení Za záchranu kubistické vily architekta Emila Králíčka v Litoli o umístění informačního panelu v prostorách železniční stanice Lysá n.L.,

II. ž á d á
Občanské sdružení o předložení náhledu navrhovaného panelu, tzn., zda na panelu bude informace trvalého charakteru, či se bude jednat o panel, kde se budou průběžně  zveřejňovat aktuální informace.

Usnesení č. 190
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. Petrem Svobodou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč na úhradu dlužného nájemného k bytu č. 47 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 191
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s paní Martinou Hochmalovou na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč na úhradu dlužného nájemného za byt č. 21 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice –
Mladá,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10.04.2013 uzavření splátkového kalendáře ke schválení.

Usnesení č. 192
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 13 v č.p. 600, Sportovní, Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 66.000,- Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2.

Usnesení č. 193
Rada města

I. o d k l á d á
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 9 v č.p. 253, Na Františku, Lysá n.L., s předplaceným nájmem ve výši 34.272,- Kč, s kaucí ve výši 20.136,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 51,- Kč/m2 s paní Kateřinou Kučerovou, Sportovní 601, Milovice – Mladá.

II. u k l á d á
odboru SMI odpovědět na dopis pí Kučerové v tom smyslu, že Město Lysá n.L. nemá v plá-
nu do výše uvedeného bytu investovat.

Termín: ihned

Usnesení č. 194
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky veřejnou zakázku „Oprava výtluků tryskovou metodou PATCH II" od firmy: Toman, opravy komunikací, Dolní Chabry; ČNES, dopr. stavby, a. s., Kladno Kročehlavy; Pozemní kom. Bohemia, a. s., Praha 1 Nové Město; USK, s. r. o., Mladá Boleslav; Porr, a. s., Praha 1 Nové Město; KAT, stavební, a. s., Brno; ROADSTAV, s. r. o., Poděbrady; Jiří Ouvín, Nový Bydžov; Opravy komunikací Zoubek, s. r. o. Sadská; IMBROGLIO, s. r. o., Nymburk;

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou s firmou Jiří Ouvín, B.
Němcové 534, 504 01 Nový Bydžov, za cenu 3.025,- Kč/tunu, včetně DPH, a celkovou ce-
nou do 726 tis. Kč, včetně DPH, dle skutečně provedených prací.

Usnesení č. 195
Rada města

s c h v a l u j e
1) Občanskému sdružení Pro dětský úsměv užívání dvora v č.p. 29, Čs. armády, Lysá n.L., v termínu od 01.04.2013 do 15.10.2013 za stejných podmínek jako v minulých letech,
2) Občanskému sdružení Pro dětský úsměv bezplatné užívání nástěnky v prostoru železničního podchodu Lysá nad Labem,
3) zveřejnění záměru na prodloužení pronájmu nebytových prostor v č.p. 29/11, ul. Čs. armády, Lysá n.L., Občanskému sdružení Pro dětský úsměv.

Usnesení č. 196
Rada města

o d k l á d á
podpis kupní smlouvy se společností MEDLET service, s. r. o., na vodovod, splaškovou kanalizaci, vsakovací drén pro odvodnění komunikace, plynovod, veřejné osvětlení a doplňkové objekty až po kolaudaci komunikace v lokalitě U Vodárny II.

Usnesení č. 197
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření kupní smlouvy č. 9413000174/173151 se společností RWE GasNet, s. r. o., na odkup plynárenského zařízení zbudovaného při plynofikaci lokality Třešňovka v Lysé nad Labem, za celkovou cenu 448.910,- Kč včetně DPH,
2) uzavření smlouvy o věcném břemeni s firmou RWE GasNet, s. r. o., na pozemcích p.č. 3753, 2654/2 a 3458/2, k.ú. Lysá n.L., na uložení plynárenského zařízení a zřízení jeho
ochranného pásma,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10.04.2013 návrhy ke schválení.

Usnesení č. 198
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Výběr zhotovitele prováděcí PD na komunikaci v ulici Lom" od firmy: Pontex, spol. s r. o.; Ing. Robert Juřina; Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o.; OPTIMA, spol. s r. o.; Ing. Hynek Seiner; AF-CITYPLAN, s. r. o.; Ing. Zdeněk Fidler; VPÚ DECO PRAHA, a. s.;

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s projekční firmou Ing. Hynek Seiner za celkovou cenu 108.900,-
Kč včetně DPH.

Usnesení č. 199
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky firem Ing. David Knill, Nádražní 209, Police n/M, IČ: 66302668; ARKO, s. r. o., Jižní 870, H. Králové; ENVIROS, s. r. o., Na Rovnosti 1, Praha 3; TECHNOPROJEKT, s. r. o., Jilemnického 437, Ústí n/O; Ing. Antonín Kottnauer, Alšova 750/16A, Liberec 1; EKOWATT CZ, s. r. o., Švábky 2, Praha 8; AF-CITYPLAN, s. r. o., Jindřišská 17/889, Praha 1; Ing. Jindřich Lechovský, Sokolská 1183, Liberec, (není plátce DPH); Ing. Petr Jaroš, Dolní Město 265; Energetické štítky, s. r. o., Holečkova 789/49, Praha 5 (není plátce DPH); SGS Czech Republic, s. r. o., K Hájům 1233/2, Praha 5; DEKPROJEKT, s.r. o., Tiskařská 10/257, Praha 10, IČ: 27642411; Ing. Dalibor Andrejs, Kostomlatská 2188, Nymburk, (není plátce DPH) a Ing. David Pech, nám. F. X. Svobody, Mníšek pod Brdy;

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na realizaci zakázky „Vystavení průkazů energetické náročnosti budov (PENB) pro rok 2013" s firmou Ing. David Pech, nám. F. X. Svobody, Mníšek pod Brdy, IČ: 01313436, za nabídkovou cenu 39.250,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 200
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 na akci: „Výstavba a rekonstrukce stokových systémů ve městě Lysá nad Labem – TDI a koordinátor BOZP" z důvodu prodloužení stavebních prací a tím navýšení ceny za výkon TDI a BOZP o 59.000,- Kč bez DPH. Ostatní ustanovení mandátní smlouvy zůstávají beze změny.

Usnesení č. 201
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu části parcely p.č. 344/4, k.ú. Lysá n.L., a části komínového tělesa na parcele č. 344/4 pro umístění telekomunikačních antén včetně nosičů a souvisejících technologických zařízení za cenu 110.000,- Kč/1 rok s T – Mobile Czech Republic, a. s. Smlouva se uzavírá na 15 let.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 informaci na vědomí.

Usnesení č. 202
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013128/002 s ČEZ Distribuce,a. s., na obecní pozemek p.č. 3458/2, k.ú. Lysá n.L. Cena za věcné břemeno je 1.000,- Kč
plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10.04.2013 návrh ke schválení.

Usnesení č. 203
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 06.03.2013.

Usnesení č. 204
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2013/2014 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách a u MŠ Mašinka ve 3. třídě z 24 na 28 dětí,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK předložit vyhodnocení přijímacích řízení do MŠ v Lysé n.L., tzn. kolik bylo podaných žádostí o přijetí dětí do jednotlivých MŠ, kolik dětí bylo přijato, včetně informace o jejich trvalém bydlišti, kolik dětí nebylo přijato, důvody nepřijetí, a výhled počtu dětí na příštích 5 let s ohledem na kapacitu MŠ.

Termín: 23.04.2013

Usnesení č. 205
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) pravidla a formuláře Fondu na rekonstrukce a opravy areálů pro volnočasové aktivity města Lysá nad Labem upravená ve smyslu diskuse,
2) pro letošní rok termín doručení žádosti o dotaci z tohoto fondu do 15.05.2013,

II. d o p o r u č u j e
ZM 10.04.2013 návrhy ke schválení.

Usnesení č. 206
Rada města

I. s c h v a l u j e
rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času, Fondu na činnost sportovních organizací a Fondu na činnost společenských organizací na rok 2013 upravených ve smyslu diskuse,

II. p ř e d k l á d á
ZM 10.04.2013
1) rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na vědomí,
2) rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací a Fondu na činnost společenských organizací na rok 2013 ke schválení.

Usnesení č. 207
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o postupu při pořizování videozáznamu ze zastupitelstva města,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit zprávu o postupu při pořizování videozáznamu ze zastupitelstva města
k projednání na ZM 10.04.2013.

Usnesení č. 208
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje města,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje města ZM 10.04.
2013 k projednání.

Usnesení č. 209
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 11.03.2013.

Usnesení č. 210
Rada města

s c h v a l u j e
1) Návrh smlouvy o dílo na vyhotovení změny č. 2 regulačního plánu Vysoká Mez (mezi Městem Lysá nad Labem a Ing. arch. Kapičkou),
2) Dohodu o zaplacení změny č. 2 regulačního plánu Vysoká Mez (mezi Městem Lysá nad Labem a Družstvem Vysoká mez).

Usnesení č. 211
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní Dany Šumpíkové o snížení nájemného v prostorách budovy Města Lysá n.L. – kanceláře pojišťovny,

II. s c h v a l u j e
snížení nájemného za nebytové prostory (kancelář pojišťovny v budově Města Lysá n.L. o vým. 4 m2) na částku 1.200,- Kč/měsíc.

Usnesení č. 212
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM 10.04.2013
1) vzít na vědomí rezignaci p. A. Pernici na funkci člena kontrolního výboru,
2) jmenovat novým členem kontrolního výboru p. Jakuba Nedomu, Dvořákova 1148, Lysá n.L.

Usnesení č. 213
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
navrženou úpravu volebních okrsků,

II. p ř e d k l á d á
informaci ZM 10.04.2013 na vědomí.

Usnesení č. 214
Rada města

I. p ř e d k l á d á
dopis SDH Dvorce ZM k projednání,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10.04.2013 pověřit p. Ing. Z. Osvalda vytipováním 3 vhodných občanů na člena Osadního výboru Dvorce.

Usnesení č. 215
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 10.04.2013 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:
1. Hospodářské výsledky příspěvkových organizací a jejich rozdělení do navržených fondů.
2. Udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pro vstup cca 5 koní a l velblouda do zámeckého parku ve dnech 14.04. – 16.04.2013 pro spol. „Traken".
3. Prodej části pozemku p.č. 2641/2, nově označené GP jako p.p.č. 2641/30, o vým. 45 m2, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L., a odklad prodeje části pozemku p.č. 2641/2, nově označené GP jako p.p.č. 2641/29, o vým. 51 m2, kult. ost.p., k.ú. Lysá n.L.
4. Prodej 1/2 st.p.č. 2570 o vým. 9,5 m2, kult. ost.pl. a nádvoří, k.ú. Lysá n.L.
5. Prodej části z obec. pozemku p.č. 3760, kult. ost.pl., ost. kom., nově označená jako st.p.č. 3334, o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L.
6. Revokace usn. ZM č. II/4, ze dne 13.02.2013, uzavření kupní smlouvy na prodej obec.poz. p.č. 866/103 o vým. 34 m2, kult. orná, k.ú. Lysá n.L., ČEZ Distribuci, a. s., Děčín.
7. Uzavření kupní smlouvy se spol. RWE GasNet, s. r. o., na odkup plyn. zařízení.
8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p.č. 3458/2, k.ú. Lysá n.L.
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ, Distribuce, a. s., na obec. pozemek p.č. 3537/3, k.ú. Lysá n.L.
10. Výkup p.p.č. 303/1, kult. zahrada, vým. 786 m2, k.ú. Lysá n.L., od ČS, a. s.
11. Záměr na prodej bytů a neb. prostor v obytných domech města Lysá n.L. v Milovicích – Mladé.
12. Pravidla a formuláře Fondu na rekonstrukce a opravy areálů pro volnočasové aktivity města Lysá n.L.
13. Rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací, Fondu na činnost společenských organizací na rok 2013 a Fondu sportu a volného času.
14. Uzavření souhlasného prohlášení a dohody mezi Městem Lysá n.L. a SDH Lysá n.L. k vyřešení duplicitního vlastnictví pozemku st.p.č. 2441, vým. 42 m2, kult. zast.pl. a nádvoří,
st.p.č. 208/25, vým. 393 m2, kult. zast.pl. a nádvoří, a p.p.č. 3645/1, vým. 1.284 m2, kult. ost.pl., k.ú. Lysá n.L.
15. Úprava rozpočtu Města Lysá n.L. na rok 2013.
16. Rozpočtový výhled Města Lysá n.L. na roky 2013 – 2018.
17. Výběr poskytovatele úvěru ve výši 7 mil. Kč.
18. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s pí M.H.
19. Pořizování videozáznamu ze zastupitelstva města.
20. Vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje města.
21. Rezignace p. A. Pernici na funkci člena KV a jmenování nového člena.
22. Dopis SDH Dvorce a návrh na doplnění OV Dvorce o nového člena.
23. IZ – Bezpečnostní situace v Lysé n.L. za rok 2012.
24. IZ – Zápis z Finančního výboru dne 04.03.2013.
25. IZ – Zápis z Osadního výboru Byšičky dne 01.03.2013.
26. IZ – Uzavření nájemní smlouvy s firmou T – Mobile Czech Republic, a. s., na část parcely p.č. 344/4, k.ú. Lysá n.L., a části komínového tělesa na téže parcele.
27. IZ – Úprava volebních okrsků.

10
Vytvořeno 28.3.2013 13:35:52 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 24x | ernest
load