Usnesení z 05. RM 12.03.2013

Usnesení č. 144

Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 143 v bodě II,

II. s c h v a l u j e
pronájem travnaté plochy (louky) v zámeckém parku společnosti „Traken“ za účelem konání středověkého divadla na koních ve dnech 12.04. - 14.04.2013, za předpokladu a placení nájemného ve výši 1.000,- Kč a složení kauce ve výši 10.000,- Kč. Město si vyhrazuje právo akci odvolat v případě, že terén bude extrémně rozmáčený.


Usnesení č. 145

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na úpravu dosavadní pískové cesty na místním hřbitově od firmy Stavební spol. Šlehofer, s. r. o., Praha 5, Avant kom., s. r. o., Pardubice, Bk služby, s. r. o., Praha 3, Dudystav, s. r. o., Dobrá Voda, Stavební firma K.S.I., Chomutov, SKL Recyklostav, s. r. o., Praha 5, Prima Kámen Plus, Dolní Bousov, Strabag, a. s., Beroun, Izotrade, s. r. o., Praha 6, Daniel Šperk, Poděbrady, IMPERCOMM, Praha 8, HALKO, Nová Ves,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., Máchova 1114/8, 289 22 Lysá nad Labem, za cenu 202.457,32 Kč vč. DPH.


Usnesení č. 146

Rada města

u k l á d á
všem odborům do veřejných zakázek na stavební práce a opravy (škol, soch apod.) zadávat do záruční lhůty vždy minimální dobu 60 měsíců.

Termín: trvale


Usnesení č. 147

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k emulzním nátěrům a stavu nezpevněných komunikací,

II. u k l á d á
p. starostovi zajistit předváděcí akci na možnou úpravu nezpevněných komunikací.

Termín: 31.03.2013


Usnesení č. 148

Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části z obecního pozemku p.č. 2641/2, nově označeného GP č. 2663-3/2013, ze dne 13.01.2013, jako p.p.č. 2641/30 o vým. 45 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n.L., paní
Dagmar Bendlové a panu Milanu Srpovi, Lom 1970, Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelé dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN. Do kupní smlouvy bude zaneseno: Prodávající prohlašuje, že pozemek je součástí registrovaného významného krajinného prvku Lom a podléhá zvýšené ochraně vycházející z ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. V uvedeném místě není možné bez souhlasu orgánu ochrany přírody umísťovat stavby, provádět pozemkové úpravy, měnit kultury pozemku, odvodňovat pozemky, těžit nerosty apod,

II. o d k l á d á
projednání prodeje části z obecního pozemku p.č. 2641/2, nově označeného GP č. 2663-3/2013, ze dne 13.01.2013, jako p.p.č. 2641/29 o vým. 51 m2, kultura ostatní plocha , k.ú.
Lysá n.L., paní Martině Macurové, Ve Skále 1609, Lysá n.L., do doby než bude vybudovaná komunikace v Lomu.

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 prodej pozemku a odložení prodeje ke schválení.


Usnesení č. 149

Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části p.p.č. 2673/1 o vým. 21 m2, kultura ost. plocha, k.ú. Lysá n.L., panu Miroslavu Veselému, Sídliště 1420, Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1/2 roku.


Usnesení č. 150

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku k nájemní smlouvě mezi městem a p. D. Herdicsem, Klecany 42, na pronájem p.p.č. 305/1 o vým. 5.349 m2, kultura orná půda, k.ú. Litol.


Usnesení č. 151

Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části p.p.č. 2673/1 o vým. 16 m2, kultura ost. plocha, k.ú. Lysá n.L., paní Evě Pourové, Sídliště 1460, Lysá n.L., za částku 25,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1/2 roku.


Usnesení č. 152

Rada města

s c h v a l u j e
pronájem 1/2 obecního pozemku p.č. 113/6, kultura ost.pl., ost. komunikace, o vým. 142 m2, k.ú. Litol, manž. Romaně a Michalu Novotných, Jedličkova 1370, Lysá n.L., za částku 275,- Kč/rok, na dobu neurčitou a s výpovědní lhůtou 3 měsíce.


Usnesení č. 153

Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části  obecního pozemku p.č. 2566/1 o stejné šíři, která byla schválená již manž. Hodkovým, kult. ovocný sad, k.ú. Lysá n.L., manž. Ing. Soně a Ing. Radkovi Plachých, Rybízová 1866, Lysá n.L., za částku 5,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s tím, že v případě zahájení stavby na dotčeném pozemku, město může nájemní smlouvu vypovědět před uplynutím platnosti smlouvy.


Usnesení č. 154

Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej 1/2 st.p.č. 2570 o vým. 9,5 m2, kultura zast.pl. a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., pí Jaroslavě Smejkalové, ČSA 1631, Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelka uhradí daň  z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 prodej ke schválení.


Usnesení č. 155

Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části z obecního pozemku p.č. 3760, kultura ost.pl., ost. komunikace, označeného GP č. 2657-79/2012 jako st.p.č. 3334 o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L., p. Miloši Zaťkovi, U Vodárny 1934, Lysá n.L., za částku 1.000,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí kolek na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 prodej ke schválení.


Usnesení č. 156

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního p.p.č. 612/1 o rozměru 42 m2 (7m x 6 m), ost.pl., ost. komunikace, k.ú. Lysá n.L., pro výstavbu dvou garáží, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění s tím, že žadatel musí k nabídce předložit vyjádření TJ Slovan Lysá n.L. a odboru životního prostředí a že při vyhodnocování nabídek budou upřednostněni žadatelé s trvalým pobytem v bytech na Jedličkově sídlišti. Záměr bude vyvěšen také v obytných domech na Jedličkově sídlišti.


Usnesení č. 157

Rada města

s c h v a l u j e
zateplení rodinného domu v ulici Raisova 313/44, Lysá n.L.


Usnesení č. 158

Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup p.p.č. 303/1, kultura zahrada, o výměře 786 m2, k.ú. Lysá n.L., od České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč, za částku dle znaleckého odhadu ve výši 154.020,- Kč,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 výkup pozemku ke schválení.


Usnesení č. 159

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části z obecního pozemku p.č. 2428/1, kultura orná, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Usnesení č. 160

Rada města

I. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 k projednání 2 návrhy na uzavření souhlasného prohlášení a dohody o vyřešení duplicitního vlastnictví ve věci vymazání duplicitního vlastnictví mezi Městem Lysá n.L. a Sborem dobrovolných hasičů Lysá n.L. na pozemky: st.p.č. 2441 o vým. 42 m2, kult. zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 208/25 o vým. 393m2, kult. zast. pl. a nádvoří a p.p.č. 3465/1 o vým. 1.284 m2, kult. ostatní plocha:

1) Město Lysá n.L. souhlasným prohlášením a dohodou uzná vlastnictví výše uvedených pozemků SDH Lysá n.L. s tím, že v dohodě bude zaneseno - 1. Právo zpětné koupě za 1,- Kč. 2. SDH Lysá n.L. nebude bránit prodeji pozemku spol. ČEZ (pod stavbou trafostanice). 3. SDH zachová parkoviště a jeho provozování bude za stejných podmínek.
2) Město Lysá n.L. souhlasným prohlášením a dohodou postoupí vlastnictví pozemků st.p.č. 2441 o vým. 42 m2, kutl. zast. pl. a nádvoří, (zast. trafostanicí) a p.p.č. 3465/1 o vým. 1.284 m2, kult. ostatní plocha, (zast. parkovištěm u PENNY) SDH Lysá n.L. a SDH Lysá n.L. souhlasným prohlášením a dohodou postoupí vlastnictví pozemku st.p.č. 208/25 (zastavěný hasičskou zbrojnicí) do vlastnictví Města Lysá n.L.,

II. d o p o r u č u j e
ZM schválit návrh č. 2.


Usnesení č. 161

Rada města

s c h v a l u j e
zateplení rodinného domu č.p. 14/21, Nám. B. Hrozného, Lysá n.L.


Usnesení č. 162

Rada města

I. o d k l á d á
zveřejnění prodeje částí z obecních pozemků p.č. 3628/40 a p.p.č. dle PK 3628/15, označeného GP č. 1490-188/2003, ze dne 10.10.2003, jako st.p.č. 2999 o vým. 13 m2, a části p.p.č. 3628/15, která je užívána jako zahrada u chaty na Řehačce, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit radě města informaci, zda by se nedala prodat celá výměra pozemků p.č. 3628/40 a p.č. 3628/15.

Termín: 25.03.2013


Usnesení č. 163

Rada města

s c h v a l u j e  
uzavření splátkového kalendáře s pí Markétou Janouškovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 31 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá.


Usnesení č. 164

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 26 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 20.224,- Kč, s kaucí ve výši 15.212,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 91,- Kč/m2 s paní Janou Schallmannovou, Klučov - Lstiboř 58, Český Brod.


Usnesení č. 165

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podanou výpověď na smlouvu č. 950014 týkající se NP v č.p. 214, Masarykova ul., Lysá nad Labem od firmy FACE UP MEDIA, s. r. o., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5,

II. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy č. 950014 s  firmou FACE UP MEDIA, s. r. o., dle podmínek uzavřené smlouvy.


Usnesení č. 166

Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený projekt stavby Lysá n.L., Dvorce, kMM pro SŽDC, p.č. 516, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015433/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3537/3, k.ú. Lysá n.L., a souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10.04.2013 návrh ke schválení.


Usnesení č. 167

Rada města

s c h v a l u j e
rekultivaci pozemku p.č. 2566/1 v lokalitě Třešňovka s tím, že náklady budou hrazeny z položky Veřejná zeleň, odd.par. 3745 pol. 5169 org. 2012.


Usnesení č. 168

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé nabídky na veřejnou zakázku „restaurování vázy s bukranionem ze ZP“ od Allana Doupala, kamenosochař – restaurátor, Hynka Bláhy, sochař – restaurátor, ak. sochaře restaurátora, Jiřího Kašpara, MgA. Jana Brabce, ak. sochaře Vojtěcha Adamce, MgA. Terezy Korbelové,

II. s c h v a l u j e
restaurování vázy s bukranionem ze zámeckého parku v Lysé nad Labem ak. sochařem restaurátorem Jiřím Kašparem, Souvrať 122, 544 75 Mostek, za částku 54. 640,- Kč (cena bez DPH), cena včetně DPH 62.836,- Kč.


Usnesení č. 169

Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci o dodatku č. 3 ke knihovnímu řádu Městské knihovny Lysé n. L., který se týká pravidel pro používání čtečky elektronických knih.


Usnesení č. 170

Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci o čerpání finančních prostředků v r. 2012 na kulturu z rozpočtu Městské knihovny Lysá n.L.


Usnesení č. 171

Rada města

I. s c h v a l u j e
předloženou úpravu rozpočtu na rok 2013, a to variantu č. 1,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 úpravu rozpočtu ke schválení.


Usnesení č. 172

Rada města

I. s c h v a l u j e
hospodářské výsledky příspěvkových organizací Městská knihovna, MŠ Čtyřlístek, ZŠ T. G. Masaryka, MŠ Mašinka, ZUŠ, MŠ Pampeliška za rok 2012 a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10.04.2013 návrhy ke schválení.


Usnesení č. 173

Rada města

I. s c h v a l u j e
jako nejvhodnějšího poskytovatele úvěru ČS, a. s., (revolvingový var. A2),

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10.04.2013 schválit uzavření úvěrové smlouvy s ČS, a. s.


Usnesení č. 174

Rada města

I. s c h v a l u j e
aktualizovaný rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2013 – 2018,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10.04.2013 rozpočtový výhled ke schválení.


Usnesení č. 175

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z finančního výboru z 04.03.2013,

II. k o n s t a t u j e ,
1) že výtluky na silnicích, které město nevlastní, opravovat nebude,
2) veřejná zakázka na opravu výtluků byla vypsaná pouze na městské komunikace,
3) fotodokumentace výtluků na komunikacích II. třídy s požadavkem na jejich opravu byla předána vlastníkovi, krajskému úřadu,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 zápis na vědomí.


Usnesení č. 176

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny Mango, Husovo nám. 21, Lysá n.L.,

II. n e s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo nám. 21, Lysá n.L.


Usnesení č. 177

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z  jednání stavební komise dne 11.02.2013,

II. k o n s t a t u j e,
že kontrola překopu v ul. Brigádnická byla odboru SMI již zadána,

III. u k l á d á

  1. odboru SMI zajistit opravu panelového chodníku v ul. Komenského podél tělocvičny ZŠ J. A. Komenského,

Termín: ihned

  1. odboru SMI předložit varianty řešení nového výše uvedeného chodníku (např. až za kaštany.

Termín: 09.04.2013


Usnesení č. 178

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z Osadního výboru Byšičky dne 01.03.2013,

II. u k l á d á
p. starostovi zaslat Osadnímu výboru Byšičky písemnou informaci o současném stavu přípravy výstavby kanalizace v Byšičkách,

Termín: do 10.04.2013

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 zápis na vědomí.
Vytvořeno 15.3.2013 13:15:13 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 34x | ernest
load