Usnesení z 04. RM 26.02.2013

usnesení č. 109

Rada města

s c h v a l u j e
změnu nájemce v nájemní smlouvě na NP v č.p. 214, Masarykova ul., Lysá nad Labem, a to z fyzické osoby pí MUDr. Vladimíry Klementové na právnickou osobu MUDr. Vladimíru Klementovou, s. r. o.

Usnesení č. 110

Rada města

s c h v a l u j e
změnu nájemce v nájemní smlouvě na NP v č.p. 520, Lesní, Milovice - Mladá, a to z fyzické osoby, pí MUDr. Markéty Šimonové, na právnickou osobou, MUDr. Markétu Šimonovou, s. r. o.


Usnesení č. 111

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření standardní nájemní smlouvy na NP v č.p. 24, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, s p. Ing. Dušanem Čepičkou, trvale bytem Alešova 713, Lysá nad Labem, za měsíční nájemné 3.000,- Kč.


Usnesení č. 112

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na NP v podchodu železniční stanice, Lysá nad Labem, s HDS Retail, kterým bude doba nájmu změněna z doby určité na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.


Usnesení č. 113

Rada města

I. o d k l á d á
uzavření nové nájemní smlouvy č. 11615 (původně č. 950014) na NP v č.p. 214, Masarykova, Lysá n.L., s firmou FACE UP MEDIA, s. r. o., Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5


II. u k l á d á
dboru SMI řešit vzniklý dluh na nájemném, předložit RM stávající platnou nájemní smlouvu a stanovisko městského právníka, p. JUDr. Drábka.

Termín: 12.03.2013


Usnesení č. 114

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 4 + 1, č. 2 v č.p. 1722, Náměstí B. Hrozného, Lysá nad Labem, s předplaceným nájmem ve výši 45.405,- Kč, s kaucí ve výši 26.813,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59,- Kč/m2 s paní Veronikou Škramovskou, bytem Poděbradská 558, Praha 9, Hloubětín.


Usnesení č. 115

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 16 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá nad Labem, s předplaceným nájmem ve výši 44.332,- Kč, s kaucí ve výši 25.166,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59,- Kč/m2 s paní Reginou Doubkovou, bytem Vichrova 1904, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 116

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1 v č.p. 613, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 12.581,- Kč, s kaucí ve výši 11.630,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66,- Kč/m2 s paní Ivanou Herčíkovou, bytem Ostrá 37.


Usnesení č. 117

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 6 v č.p. 612, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 18.080,- Kč, s kaucí ve výši 15.940,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 62,- Kč/m2 s paní Hanou Kloudovou, Suchardova 343, Milovice.


Usnesení č. 118

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 7 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 24.087,- Kč, s kaucí ve výši 19.544,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 61,- Kč/m2 s paní Monikou Třískovou, Betáňská 315, Praha 4, Libuš, (náhradník p. Maršálek s nabídkou 61,-Kč/m2).


Usnesení č. 119

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 15 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 28.202,- Kč, s kaucí ve výši 18.601,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 71,- Kč/m2 s paní Veronikou Navrátilovou, Betáňská 315, Praha 4, Libuš.


Usnesení č. 120

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP ve II. patře objektu PRIVUM v č.p. 29, ČSA ul., Lysá nad Labem, s SDH Lysá n.L. pro expozici zaměřenou na preventivní výchovnou činnost požární ochrany za roční nájemné ve výši 1,- Kč a na dobu určitou l rok.


Usnesení č. 121

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o prodejních cenách bytů v domě č.p. 1517, Sídliště, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
v případě uvolnění bytu v tomto domě č.p. 1517 jeho prodej obálkovou metodou,

II. u k l á d á
odboru SMI důsledně vymáhat dlužné nájemné za pronájem bytů ve výše uvedeném domě.

Termín: trvale


Usnesení č. 122

Rada města

I. o d k l á d á
projednání kritérií pro výběr zhotovitele stavebních prací na rekonstrukci střechy budovy č.p. 13, Náměstí B. Hrozného, Lysá n.L.,

II. u k l á d á
odboru SMI zajistit odborné posouzení stavu střechy.

Termín: 26.03.2013


Usnesení č. 123

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
jednotlivé návrhy na možnost využití domu č. p. 13 v Lysé nad Labem, žádost ZUŠ o poskytnutí prostor pro výuku a protokol z jednání se SPÚ,

II. u k l á d á
odboru SMI zaslat předloženou informativní zprávu na vědomí členům ZM, pozvat je na prohlídku objektu v určitý den a hodinu a požádat je do daného termínu o písemné vyjádření k předloženým návrhům.

Termín: ihned


Usnesení č. 124

Rada města

I. s c h v a l u j e
výzvu k předložení cenových nabídek na akci „Revitalizace klášterních teras – II. etapa“ tak, jak byla předložena,

II. j m e n u j e
  1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Jiří Havelka, Ing. Světlana Daňková, Ing. Jitka Petrová, (náhradníci - pí Marcela Chloupková, Ing. Ivana Polenová, pí Dana Řeháková),
  2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení: p. Tomáš Sedláček, p. Václav Houštecký,
pí Hana Nesměráková, Ing. Vladimír Kopecký, Mgr. Petr Eliška, (náhradníci - Ing. Jiřina Čížková, Ing. Zdeněk Osvald, Ing. Petr Gregor, pí Marcela Chloupková, p. Ota Balík).
Usnesení č. 125

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o řešení odkanalizování ul. Za Pávem, Lysá n.L.,
II. u k l á d á

odboru ŽP k zaslané informaci firmy Stavokomplet, s. r. o., předložit odborné vyjádření.

Termín: 12.03.2013

Usnesení č. 126

Rada města
I. p ř i j í m á

došlou cenovou nabídku od p. Václava Bílka, Na Výsluní 1787, Lysá nad Labem,
II. s c h v a l u j e

uzavřením smlouvy o dílo na výstavbu vodovodní a elektro přípojky v zámeckém parku

v Lysé n.L. s panem Václavem Bílkem, Na Výsluní 1787, Lysá n.L., za celkovou cenu

616.054,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 127

Rada města
s c h v a l u j e

kritéria pro výběr zhotovitele stavebních prací na výstavbu komunikace v ulici Lom ve znění: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH (váha kritéria – 50 %). 2) Záruka na dílo (váha kritéria – 30 %). 3) Termín dokončení díla (váha kritéria – 20 %). Minimální záruční doba bude 5 let.

4

Usnesení č. 128

Rada města
s c h v a l u j e

znění předložené výzvy, včetně kritérií, na veřejnou zakázku: „Oprava výtluků tryskovou metodou PATCH“.
Usnesení č. 129

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky firem Klempík-Stav, s. r. o., a 3xN, spol. s r. o.,
II. s c h v a l u j e

pro realizaci stavby „MŠ Čtyřlístek – dokončení zateplení“firmu 3xN, spol. s r. o., za na-

bídkovou cenu 399.060,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 130

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o zveřejněném záměru na pronájem části parcely p.č. 344/4 o ploše cca

12 m2 a části komínového tělesa na p.p.č. 344/4 a nabídce firmy Losky.cz, zastupující firmu

T-Mobile Czech Republic, a. s.,
II. u k l á d á

odboru SMI zveřejnit nový záměr na pronájem za min. částku 100 tis. Kč.

Termín: ihned
Usnesení č. 131

Rada města
s c h v a l u j e

pro zveřejnění veřejné zakázky ZŠ B. Hrozného 12 – výměna oken tato kritéria:

  1. Cenová nabídka (váha kritéria – 50 %).

  2. Záruka na dílo (váha kritéria – 30 %).

  3. Doba realizace (váha kritéria – 20 %).
Usnesení č. 132

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „MŠ Dráček – výmalba“ od firem DUDYSTAV,

s. r. o., TRITON MALBA, spol. s r. o., Jaroslav Michálka, Ing. Jaroslav Málek – MAGNO-

LIE, Suško Milan, STAVRON, s. r. o., Daniel Šperk, MALÍŘSTVÍ Karel Cegelský a SaB

KÁMEN,


5

II. s c h v a l u j e

pro realizaci zakázky „MŠ Dráček – výmalba“firmu MALÍŘSTVÍ Karel Cegelský, za na-

bídkovou cenu 49.383,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 133

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na zveřejněnou zakázku „ZŠ B. Hrozného č. p. 1318 – montáž žalu-

zií“ od firem MO-BY, s. r. o., Miroslav Sys – Stínící technika, MB Stavební, spol. s r. o.,

Vladimír Vítek, HELIOS-K, CENTRUM STÍNĚNÍ PRAHA sdružení podnikatelů, FWDS

Europe, a. s., Baroch-okna, s. r. o., PLAS, s. r. o., Filip Mirek – Sun Way, Miroslav Balatka,

Stanislav Horčík, AKPA-OKNA, s. r. o., a ISOTRA PRO, s. r. o.,
II. s c h v a l u j e

pro realizaci stavby „ZŠ B. Hrozného č. p. 1318 – montáž žaluzií“ firmu Baroch-okna,

s. r. o., za nabídkovou cenu 77.955,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 134

Rada města
I. s c h v a l u j e

 výzvu k předložení cenových nabídek na akci „Digitalizace kina v Lysé nad Labem dle DCI

3 D“ tak, jak byla předložena,
II. j m e n u j e

  1. komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Jiří Havelka, Ing. Světlana Daňková, Ing. Jitka Petrová, jako náhradníky jmenuje: pí Marcelu Chloupkovou, Ing. Ivanu Polenovou, pí Danu Řehákovou.

  2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení: p. Mgr. Jan Kořista, p. Ing. Ondřej Černohorský, PaedDr. Věra Bodnárová, Ing. Vladimír Kopecký, Mgr. Petr Eliška, jako náhradníky jmenuje: p. Tomáše Sedláčka, Ing. Jiřinu Čížkovou, Ing. Zdeňka Osvalda, Ing. Petra Gregora, pí Marcelu Chloupkovou.
Usnesení č. 135

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 06.02.2013,
II. k o n s t a t u j e ,

že fixní lavička v Masarykově ulici je instalována před restaurací U Bílé labutě v těsné

blízkosti autobusové zastávky.6

Usnesení č. 136

Rada města
I. n e s c h v a l u j e

finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 12.000,- Kč na zakoupení iPadu pro žáky

pomocné a rehabilitační třídy zřízené ZŠ Komenského 1534, Lysá n.L., detašované praco-

viště Milovice, protože to Statut Charitativního fondu neumožňuje,
II. d o p o r u č u j e ,

aby si o pomůcku dle Statutu Charitativního fondu požádali rodiče jednotlivých dětí.
Usnesení č. 137

Rada města
I. s c h v a l u j e

hospodářské výsledky příspěvkových organizací ZŠ Komenského a ZŠ Hrozného a MŠ

Dráček za rok 2012 a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů,
II. d o p o r u č u j e

ZM dne 10.04.2013 návrh ke schválení.
Usnesení č. 138

Rada města
s c h v a l u j e

Směrnici č. 4/2013 Oběh účetních dokladů Města Lysá nad Labem.
Usnesení č. 139

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ zaslané Občan-

ským sdružením LUNGTA dne 23.01.2013
II. s c h v a l u j e

vyvěšení tibetské vlajky na Husově náměstí před budovou radnice dne 10.03.2013.
Usnesení č. 140

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravně bezpečnostní komise dne 23.01.2013,
II. j m e n u j e

  1. předsedou dopravně bezpečnostní komise p. Ing. Otavu K., Poděbradova 1582, Lysá n.L.,
  2. členem dopravně bezpečnostní komise p. Hlavičku Martina, Palackého 132, Lysá n.L. - Litol,
  3. členem stavební komise p. Jehličku Pavla, Okružní 1511, Lysá n.L.


Usnesení č. 141

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n.L. za rok 2012,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10.04.2013 zprávu na vědomí.


Usnesení č. 142

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
a) cenové nabídky na dodávku kancelářských potřeb pro rok 2013 od firem: 1) VKUS-BUSTAN, s. r. o., Svazarmovská 308, 738 04 Frýdek-Místek, IČ 26841410, 2) JP KONTAKT, s. r. o., Dašická 1797, 530 03 Pardubice, IČ 25922378, 3) Office Assistance, s. r. o., Veselská 686, 199 00 Praha 9, IČ 48110205, 4) Diana Houdová, Na Okrajích 156, 530 02 Spojil, IČ 75061198,
b) cenové nabídky na dodávku renovovaných tonerů do laserových tiskáren pro rok 2013 od firem: 1) MHA, s. r. o., Školní 511, 396 01 Humpolec, IČ 25156896, 2) TRS-IT, s. r. o., Choťánky 180, 290 01 Poděbrady, IČ 27944891, 3) Z+M Partner, spol. s r. o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 26843935, 4) ABEL-Computer, s. r. o.,  Oblouková 1, 746 01 Opava, IČ 47678488, Comp’s, spol. s r. o., Husova 539, 468 51 Smržovka, IČ 46709576.

II. s c h v a l u j e
a) dodavatele kancelářských potřeb pro rok 2013 – firmu VKUS-BUSTAN, s. r. o., sídlem Svazarmovská 308, 738 01 Frýdek – Místek, IČ 26841410,
b) dodavatele renovovaných tonerů do laserových tiskáren pro rok 2013 – firmu Comp’s, spol. s r. o., sídlem Husova 539, 468 51 Smržovka, IČ 46709576.


Usnesení č. 143

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Petra Nováka, Traken, Královský rytířský turnaj, Podlužany, o souhlas s uskutečněním středověkého divadla na koních „Traken“ v zámeckém parku ve dnech 14.04.-16.04. 2013,

II. s c h v a l u j e
pronájem travnaté plochy (louky) v zámeckém parku společnosti „Traken“ za účelem konání středověkého divadla na koních ve dnech 12.04.-14.04.2013, za předpokladu zaplacení nájemného ve výši 5.000,- Kč, složení kauce ve výši 10.000,- Kč a zajištění WC pro diváky. Město si vyhrazuje právo akci odvolat v případě, že terén bude extrémně rozmáčený.

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 10.04.2013 schválit udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 12/2005, kterou se  stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a povolit
výše uvedené společnosti v požadovaných dnech vstup cca 5 koní a 1 velblouda do zámeckého parku.
Vytvořeno 28.2.2013 13:07:13 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 7x | ernest
load