Usnesení z 03. RM 05.02.2013

Usnesení č. 71

Rada města

u k l á d á
odboru SMI zadat zpracování zaměření skutečného stavu pozemků v okolí křižovatky Sojovická a Stržiště a v případě, že městský pozemek bude zasahovat do krajské komunikace vyzvat kraj k jeho převzetí.


Usnesení č. 72

Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise ze dne 21.01.2013.


Usnesení č. 73

Rada města

I. n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 15 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá, s p. Vostatkem, protože v minulosti jeho rodina opustila městský byt s velkým nesplaceným dluhem na  nájemném.

II. u k l á d á
odboru SMI ihned zveřejnit záměr na pronájem výše uvedeného bytu.


Usnesení č. 74

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 5 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 22.470,- Kč, s kaucí ve výši 17.835,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 70,- Kč/m2 s panem Gabrielem Kuru, bytem Nová 850, Kamenický Šenov.


Usnesení č. 75

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 9 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 23.832,- Kč, s kaucí ve výši 17.916,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 60,- Kč/m2 s panem Igorem Šmaněm, bytem Braniborská 562, Milovice.


Usnesení č. 76

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 10 v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 25.545,- Kč, s kaucí ve výši 20.873,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 65,- Kč/m2 s paní Lenkou Bernardovou, bytem Ostrá 37.


Usnesení č. 77

Rada města

I. o d k l á d á
předložená „Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob“ na další jednání RM,

II. u k l á d á
odboru SMI zajistit neprodleně znalecký posudek na jeden volný byt v Milovicích.


Usnesení č. 78

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na změnu nájemce v nájemní smlouvě na NP v č.p. 520, Lesní, Milovice - Mladá, a to z fyzické osoby, pí MUDr. Markéty Šimonové, na právnickou osobou, MUDr. Markétu Šimonovou, s. r. o.


Usnesení č. 79

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 na pronájem NP v č.p. 29, Čs. armády, Lysá nad Labem, s p. Bc. Davidem Kolářským, na dobu určitou do 31.12.2013.

Usnesení č. 80

Rada města

s c h v a l u j e
vyhlášením výběrového řízení na dodavatele plynu do objektů, ve kterých je město Lysá nad Labem vedeno jako odběratel.


Usnesení č. 81

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na vodorovné značení na místních komunikacích od firmy Dopravní značení Kutná Hora, Dopravní značení Stochov, ČNES Kladno, SILVERTON Dolní Měcholupy, Pražské služby Praha 9,

II. s c h v a l u j e
uzavřením smlouvy o dílo s firmou Pražské služby, a. s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, do celkové výše 30.000,- Kč bez DPH, dle skutečně provedených prací.


Usnesení č. 82

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na opravu výtluků tryskovou metodou PATCH od firmy ČNES dopravní stavby, a. s., Kladno, Roadstav Poděbrady, Toman, opravy komunikací, Benátky nad Jizerou, AD-OK Ouvín-Kryšpín, Nový Bydžov, Opravy komunikací, Zoubek, Sadská, Porr, a. s., Praha 1,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou AD-OK Ouvín-Kryšpín, B. Němcové 534, 504 01 Nový Bydžov, za cenu 3.606,- Kč/t vč. DPH, a v celkové výši do 605.000,- Kč vč. DPH, dle skutečně provedených prací.

III. u k l á d á
projektovému manažerovi reklamovat asfalt povrch komunikace Masarykova, Lysá n.L.,

Termín: ihned

  1. odboru SMI vytipovat komunikace, kde by se mohl provést ochranný emulsní nátěr a předložit RM.

Termín: 12.03.2013


Usnesení č. 83

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na přepis nájemní smlouvy na NP v č.p. 214, Masarykova ul., Lysá nad Labem, a to z fyzické osoby pí MUDr. Vladimíry Klementové na právnickou osobu MUDr. Vladimíru Klementovou, s. r. o.


Usnesení č. 84

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu 1/2 obecního pozemku p.č. 113/6, kultura ost.pl., ost. komunikace, o vým. 142 m2, k.ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Usnesení č. 85

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části z obecního pozemku p.č. 3760, kultura ost.pl., ost. komunikace, označeného GP č. 2657-79/2012 jako st.p.č. 3334 o vým. 1 m2, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Usnesení č. 86

Rada města

s c h v a l u j e
zateplení rodinného domu v ulici Kpt. Jaroše 1281/5, Lysá n.L., panu Ing. Jiřímu Landovi, bytem tamtéž.


Usnesení č. 87

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podklady z jednání pana starosty, Mgr. Jiřího Havelky, týkající se úhrad dopravní obslužnosti, a návrh mandátní smlouvy mandatáře Města Městec Králové,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.02.2013 mandátní smlouvu ke schválení.


Usnesení č. 88

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Karla Řípy na převedení bytu 2 + 1, č. 9 v č. p. 613, Tyršova ul., Milovice – Mladá,

II. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na výše uvedený byt s p. Karlem Řípou dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy s p. Zdeňkem Řípou.


Usnesení č. 89

Rada města

s c h v a l u j e
dodatek č. 1/2013 Komisionářské smlouvy ze dne 04.12.1997 o navýšení finanční úplaty z 94,- Kč na 97,- Kč a dodatek č. 1/2013 Mandátní smlouvy ze dne 01.04.2006 o navýšení finanční úplaty z 98,- Kč na 101,- Kč.


Usnesení č. 90

Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015766/VB004 s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p. č. 866/71, k.ú. Lysá n.L., a souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.02.2013 uzavření smlouvy ke schválení.


Usnesení č. 91

Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Telefonica O2 Czech Republic, a. s., na obecní pozemky p.č. 3760 a 3605/1, k.ú. Lysá n.L. Cena za zřízení věcného břemene je  10.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.02.2013 uzavření smlouvy ke schválení.


Usnesení č. 92

Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na kapitole vzdělávání takto:
  • MŠ Pampeliška – pračka a sušička – provoz stávající rozpočet 40.000 Kč úprava - 20.000,- Kč po úpravě 20.000,- Kč
  • MŠ Mašinka - sušička - provoz stávající rozpočet 0 Kč úprava + 20.000,- Kč po úpravě 20.000,- Kč

Usnesení č. 93

Rada města

s c h v a l u j e
dohodu o stanovení spádových obvodů pro obce, jejichž děti navštěvují ZŠ v Lysé nad Labem mezi městem Lysá n.L. a obcí Jiřice.


Usnesení č. 94

Rada města

s c h v a l u j e
do volného bytu v DPS č. A – 3 pana Františka Kalistu, trv. bytem Riegrova 666/13, Lysá n.L., náhradnice: paní Božena Veverková, Stratov 10.


Usnesení č. 95

Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu pro Handicap Centrum Srdce, o. p. s., Poděbrady, ve výši 12.000,- Kč.


Usnesení č. 96

Rada města

s c h v a l u j e
provedení inventarizace majetku města za rok 2012.


Usnesení č. 97

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet města za rok 2012,

II. s c h v a l u j e
poslední úpravu rozpočtu města roku 2012,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.02.2013 úpravu rozpočtu ke schválení.


Usnesení č. 98

Rada města

I. s c h v a l u j e
aktualizovaný rozpočtový výhled města Lysá nad Labem na období 2013 – 2017,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.02.2013 výhled ke schválení.


Usnesení č. 99

Rada města

s c h v a l u j e
vypsání výběrového řízení na nejvhodnějšího poskytovatele

a) kontokorentního nebo obdobného úvěru s maximálním rámcem 7 miliónů korun za účelem  krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji během roku,

b) běžného úvěru ve výši 7.000 tis. Kč.


Usnesení č. 100

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) udělení medaile III. stupně „Za věrnost“ pí Tereze Frank, bytem Sportovní 601, Milovice – Mladá, za 10 let u MěP Lysá n.L.,

2) udělení medaile II. stupně „Za věrnost“ p. Vladimíru Vykydalovi, bytem Nádražní 19, Chornice, za 15 let u MěP Lysá n.L.,

3) udělení medaile I. stupně „Za věrnost“ p. Luboši Zitovi, bytem Sídliště 1510, Lysá n.L., za 20 let u MěP Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
návrhy na udělení vyznamenání:

  1. Čestná medaile I. řídy – panu Ing. Karlu Otavovi, bytem Poděbradova 1582, Lysá n.L., za dlouholetou práci pro rozvoj železnice v regionu Lysé nad Labem a významný podíl při modernizaci železniční stanice Lysá nad Labem,
  2. Čestná medaile II. třídy – paní Jarmile Hladíkové, bytem ul. ČSA 1630, Lysá n.L. a p. Martinu Juříčkovi, bytem ul. ČSA 1651, Lysá n.L., oběma za 40 bezpříspěvkových odběrů krve,
  3. Čestná medaile II. třídy – panu Stanislavu Veitovi, bytem Sídliště 1454, Lysá n.L., za dlouholetou propagaci a reprezentaci města Lysá nad Labem prostřednictvím radioamatérského vysílání.
  4. Čestná medaile III. třídy – panu Oldřichu Hlaďákovi, bytem Přemyslova 45, Lysá n.L., za dlouholetou propagaci a reprezentaci města Lysá nad Labem prostřednictvím radioamatérského vysílání.

  5. Pamětní medaile panu Karlu Fišerovi, bytem Husovo nám. 173, Lysá n.L., za celoživotní práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě a vzornou reprezentaci města Lysá nad Labem,

  6. Pamětní medaile panu Bedřichu Stehnovi, bytem Sídliště 1431, Lysá n.L., za propagaci města Lysá nad Labem v básnické tvorbě a celoživotní práci s mládeží ve škole a sportu.

III. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit návrhy na udělení čestné medaile I. třídy do ZM 13.02.2013 ke schválení.


Usnesení č. 101

Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2013 upravený dle diskuse,


II. p ř e d k l á d á
návrh ke schválení ZM dne 13.02.2013.


Usnesení č. 102

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o povinnostech, které vyplývají ze zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů,

II. u k l á d á
odboru SMI zahájit práce na zajištění Průkazů energetické náročnosti budov pro objekty, u nichž to zákon vyžaduje k 01.07.2013.


Usnesení č. 103

Rada města

I. s c h v a l u j e
1) přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2012 do rozpočtu města pro rok 2013 u níže uvedených akcí takto:


Akce

Schválený rozpočet pro rok 2013

Přesun z roku 2012

Návrh úpravy rozpočtu pro rok 2013

Intenzifikace ČOV

8.200.000

1.517.000

9.717.000

Revitalizace historického centra města

8.383.000

7.196.000

15.579.000

7

2) Rozdělení přesunutých finančních prostředků z roku 2012 do rozpočtu města pro rok 2013 akce Revitalizace historického centra města s tím, že se jedná o oddělení stavby na vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace takto:


organizace

Schválený rozpočet pro rok 2012

Přesun z organizace komunikace

Návrh úpravy rozpočtu pro rok 2013

Kanalizace historické centrum

1.507.000

1.523.000

3.030.000

Vodovod historického centra města

593.000

1.800.000

2.393.000

Veřejné osvětlení

histor. centra

883.000

0

883.000

Komunikace Revitalizace histor. centra

5.400.000

2.118.000

7.518.000

Komunikace Revitalizace Archeologové

0

1.755.000

1.755.000


II. u k l á d á
finančnímu odboru zapracovat výše uvedené změny do úpravy rozpočtu města pro rok 2013 a předložit návrh změny ZM dne 13.02.2013 ke schválení.


Usnesení č. 104

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o opatřeních České pošty, Lysá nad Labem, ke zlepšení kvality služeb,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit informativní zprávu o opatřeních České pošty, Lysá nad Labem, ke zlepšení kvality služeb, ZM dne 13.02.2013 na vědomí a zveřejnit ji v Listech.


Usnesení č. 105

Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 14.01.2013.


Usnesení č. 106

Rada města

s c h v a l u j e
finanční podporu Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 09/07 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy ve výši 6000,- Kč.


Usnesení č. 107

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci p. Mgr. Špeciána na funkci člena KV,

II. ž á d á
MO ČSSD o předložení návrhu nového člena KV,

III. p ř e d k l á d á
informaci o rezignaci ZM dne 13.02.2013 na vědomí.


Usnesení č. 108

Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 13.02.2013 takto:

Návrhy na schválení:

1. Prodej části z  obec. p.p.č. 469, kult. ost. plocha, ost. komunikace, k.ú. Lysá n.L., manž. Hlaváčkovým.

2. Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví manž. Valáškových do vlastnictví Města Lysá n.L. a zřízení věcného břemene.

3. Zveřejnění záměru na prodej části p.p.č. 43/8 a p.p.č. 43/7, kult. zahrada, k.ú. Lysá n.L.

4. Uzavření kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, na prodej obec. p.p.č. 866/103, kult. orná, k.ú. Lysá n.L.

5. Změna usn. ZM, ze dne 27.06.2012, bod II/5, ve věci prodej obec. p.p.č. 833/9, 833/12 tak, že kupujícími budou manž. Vondrákovi.

6. Úprava rozpočtu na rok 2012.

7. Úprava rozpočtu na rok 2013.

8. Úprava rozpočtu na rok 2013 – předkládají p. Mgr. Kořista, p. Ing. Gregor, p. Ing. Osvald, p. Sedláček, p. Ing. Černohorský.

9. Rozpočtový výhled města Lysá n.L. na období 2013 – 2017.

10. Aktualizace rozpočtového výhledu a jeho zpracování na roky 2014 – 2018 - předkládají p. Mgr. Kořista, p. Ing. Gregor, p. Ing. Osvald, p. Sedláček, p. Ing. Černohorský.

10. Rozdělení dotací z Fondu kultury za rok 2013.

11. Udělení vyznamenání Města Lysá n.L.

12. Uzavření splátkového kalendáře s p. J. Soumarem na dlužné nájemné z bytu.

13. Uzavření splátkového kalendáře s pí D. Blechovou na dlužné nájemné z bytu.

14. Uzavření splátkového kalendáře s pí S. Křížovou na splacení penále z dlužného nájemného z bytu.

15. Přijetí finančního daru od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

16. Schválení názvu ulice „Na Homolce“.

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. p.p.č. 621/2, k.ú. Lysá n.L.

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene z ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p.č. 866/71, k.ú. Lysá n.L.

19. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemeno s firmou Telefonica O2 Czech Republic, a. s., na obec. pozemky p.č. 3760 a 3605/1, k.ú. Lysá n.L.

20. Řešení situace, kdy vybraný dodavatel na rekonstrukci školního hřiště ZŠ J. A. Komenského, firma VYSLYSTAV, s. r. o., je od 19.11.2012 v insolvenčním řízení - předkládají p. Mgr. Kořista, p. Ing. Gregor, p. Ing. Osvald, p. Sedláček, p. Ing. Černohorský.

Informativní zprávy:

1. Uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veř. parkovištích a místních komunikací v době výstav.

2. Opatření České pošty, s. p., Lysá n.L.

3. Rezignace p. Mgr. Špeciána z funkce člena KV.

4. Příprava MAS a stav projednání s veřejností - předkládají p. Mgr. Kořista, p. Ing. Gregor, p. Ing. Osvald, p. Sedláček, p. Ing. Černohorský
Vytvořeno 10.2.2013 13:01:55 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 47x | ernest
load