Usnesení z 02. jednání RM 22.01.2013

Usnesení č. 43

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh plánovaných oprav chodníků a komunikací v r. 2013,

II. s c h v a l u j e
navržené opravy komunikací, chodníků (mimo chodníku v ul. Tyršova), cesty a nádrží na vodu na hřbitově.


Usnesení č. 44

Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy na prodej obecního pozemku p.č. 866/103 o výměře 34 m2, kultura orná, k.ú. Lysá n.L., který vznikl dle GP č. 2550-6/2012, ze dne 27.01.2012, za částku  34.000,- Kč, ve znění uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.02.2013 prodej ke schválení.


Usnesení č. 45

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu obecní p.p.č. 305/1 o vým. 5.349 m2, kultura orná půda, k.ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Usnesení č. 46

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části p.p.č. 2673/1 o vým. 21 m2, kultura ost. plocha, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39,v platném znění.


Usnesení č. 47

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje 1/2 st.p.č. 2570 o vým. 9,5 m2, kultura zast.pl. a nádvoří, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Usnesení č. 48

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části  obecního pozemku p.č. 2566/1, kultura ovocný sad, o vým. cca 720 m2 , k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, ve stejné šíři jako u pronájmů manž. Hodkovým a manž. Roseckým.


Usnesení č. 49

Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 13.02.2013 schválit změnu usn. ZM, ze dne 27.06.2012, II/5, ve věci prodeje pozemků p.č. 833/9 o vým. 743 m2 a p.p.č. 833/12 o vým. 464 m2 k.ú. Lysá n. L., tak, že výše uvedené pozemky se prodávají manželům paní Veronice Vondrákové a panu Zbyňkovi Vondrákovi, oba trvale Vichrova 1901, za částku 1.221.484,- Kč. Nabyvatelé dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.


Usnesení č. 50

Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 13.02.2013 k projednání návrh na zveřejnění prodeje části p.p.č. 43/8 o vým. cca 15 m2 a části p.p.č. 43/7 o vým. cca 81 m2, oba kultura zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, dle zákona o obcích číslo 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Usnesení č. 51

Rada města

s c h v a l u j e
podání závazného stanoviska o potvrzení aktuálnosti podaných žádostí o poskytnutí podpory Zelená úsporám „Snížení energetické náročnosti Masarykovy školy Lysá nad Labem“ na Státní fond životního prostředí ČR.


Usnesení č. 52

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu – o současném stavu řízení ve věci ve vlastnictví domu č.p. 930, Sokolovská, Lysá n.L.

II. k o n s t a t u j e,
že je ochotna se pí Vlkové smluvně zavázat, že když bude nucena se do 10 let z bytu v č.p. 930, Sokolovská, Lysá n.L., vystěhovat, město jí výměnu oken v plné výši uhradí, za
předpokladu, že bude řádně platit nájemné a služby spojené s užíváním bytu.


Usnesení č. 53

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem NP v č.p. 24, Husovo náměstí, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 54

Rada města

b e r e n a v ě d o m íinformativní zprávu o cenovém ujednání ke smlouvě č. 2002/34, o dodávce a odběru tepla na rok 2013, s firmou Thermoservis, spol. s. r. o.


Usnesení č. 55

Rada města

s c h v a l u j e
žádost p. Buchara o výměnu oken na vlastní náklady v bytu č. 7, č.p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá.


Usnesení č. 56

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem o poskytnutí nebytových prostorů ve II. patře objektu PRIVUM v č.p. 29, ČSA ul., Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem výše uvedených prostor.


Usnesení č. 57

Rada města

s c h v a l u j e  
uzavření splátkového kalendáře s  pí Stanislavou Křížovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč na splacení penále za neplacení nájemného k bytu č. 26 v č.p. 601, Sportovní ul.,  Milovice – Mladá,

II. d o po r u č u j e
ZM dne 13.02.2013 návrh ke schválení.


Usnesení č. 58

Rada města

s c h v a l u j euzavření splátkového kalendáře s p. Romanem Studeným na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za dlužné nájemné k bytu č. 12 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá.Usnesení č. 59

Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015892/ VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p. č. 621/2, k.ú. Lysá nad Labem, a umístění energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.02.2013 uzavření smlouvy ke schválení.


Usnesení č. 60

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o havarijním stavu vodního zdroje města,

II. s c h v a l u j e
řešení smluvního správce vodovodních sítí města firmy Stavokomplet, spol. s r. o., Brandýs n.L. s tím, že bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele.


Usnesení č. 61

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o cenovém ujednání ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n.L. na rok 2013 s firmou  Thermoservis, spol. s r. o.,

II. u k l á d á
odboru ŠSK přizvat p. Michla na jednání RM.

Termín: 12.03.2013


Usnesení č. 62

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu na NP v č.p. 1534 – školní jídelna, Lysá nad Labem s firmou Scolarest – zařízení školního stravování, spol. s r. o., U Pergamenky 1145/12, Praha 7.


Usnesení č. 63

Rada města

b e r e n a v ě d o m í
použití finanční částky na plat školního psychologa z provozního rozpočtu ZŠ B. Hrozného a ZŠ J. A. Komenského každá ve výši 20.000,- Kč.


Usnesení č. 64

Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 12.12.2012.


Usnesení č. 65

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 09.01.2013.

II. u k l á d á
odboru ŠaK zveřejnit v Listech přehled ordinační doby lékařů.

Termín: do 3/2013


Usnesení č. 66

Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 3/2013 Spisový a skartační řád MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 01.01.2013.


Usnesení č. 67

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby provozovny Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L.,

II. n e s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Mango, Husovo náměstí č.p. 21, Lysá n.L.


Usnesení č. 68

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o finanční podporu nahrávky profilového CD chrámového sboru u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem Sonus, o. s., ve výši min. 25 000,- Kč.

II. k o n s t a t u j e,
že jedinou možností získání finanční podpory je podání žádosti o dotaci z Fondu kultury.


Usnesení č. 69

Rada města

s c h v a l u j e
výjimku z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství, čl. 4 odst. (1) písm. b) pro provozovnu Calypsso, Masarykova ul. 582, Lysá n.L., na dobu do 31.03.2013 tak, že uzavírací doba provozovny bude ze soboty na neděli v 05:00 hodin.


Usnesení č. 70

Rada města

k o n s t a t u j e ,
že podklady pro jednání mimořádného ZM připravovat nebude, protože není iniciátorem svolání mimořádného ZM. Body k projednání navrhli p. Ing. Gregor, p. Ing. Černohorský, p. Ing. Osvald, p. Sedláček, p. Mgr. Kořista a ti by měli písemné materiály připravit.

Vytvořeno 28.1.2013 12:47:51 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 56x | ernest
load