Usnesení z 01. jednání RM 08.01.2013

Usnesení č. 1

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o vzájemném majetkoprávním vztahu základní školy a speciální školy a ke zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v č.p.1534, Komenského ul., Lysá n.L.,

II. u k l á d á
p. starostovi zajistit jednání na krajském úřadě za účasti vedení města a ředitelů dotčených škol.

Termín: 31.01.2012


Usnesení č. 2

Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zpracovaný přehled uzavřených nájemních smluv na nebytové prostory ve vlastnictví města s termínem uzavření a ukončení nájemní smlouvy a s délkou výpovědní lhůty.


Usnesení č. 3

Rada města

s c h v a l u j e  
výměnu k bytu 3 + 1, č. 10 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá, pana Luboše Beneše, za byt 2 + 1, č. 5 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá, paní Terezy Frank, za předpokladu, že žádný z nich nedluží na nájemném.


Usnesení č. 4

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory - garáž v č.p. 29, Čs. armády, Lysá nad Labem, s p. Bc. Kolářským na dobu určitou do 31.12.2013.


Usnesení č. 5

Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v podchodu železniční stanice, Lysá nad Labem, s HDS Retail, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,

II. u k l á d á
odboru SMI lx ročně předkládat seznam nebytových prostor s termínem uzavření nájemních smluv.

Termín: trvalý


Usnesení č. 6

Rada města


s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem NP v č.p. 550, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.Usnesení č. 7

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu na NP - garáže v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá nad Labem, s p. Mgr. Robertem Čovanem, bytem Masarykova 176, Lysá nad Labem, za měsíční nájemné v částce 1.000,- Kč na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.


Usnesení č. 8

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu nebytového prostoru - garáže u č.p. 1722, Náměstí B. Hrozného, Lysá nad Labem, s p. Jaroslavem Skuhrovcem, bytem Vodákova 489, Lysá nad Labem, za měsíční nájemné v částce 1.100,- Kč na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.


Usnesení č. 9

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 6 v č.p. 611, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 17.788,- Kč, s kaucí ve výši 14.744,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 61,- Kč/m2 s paní Danou Vodičkovou, bytem Sportovní 600, Milovice – Mladá.


Usnesení č. 10

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 13 v č.p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 30.010,- Kč, s kaucí ve výši 24.005,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 76,- Kč/m2 s paní Veronikou Schallmannovou, bytem Klučov – Lstiboř 58.


Usnesení č. 11

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 20 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 20.865,- Kč, s kaucí ve výši 17.063,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 65,- Kč/m2 s paní Janou Škodovou, bytem Podkonice 342, Slovenská Lupča.


Usnesení č. 12

Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 7 v č.p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 24.878,- Kč, s kaucí ve výši 18.439,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 63,- Kč/m2 s panem Josefem Durdoněm, bytem Podolecká 205, Benátky nad Jizerou, protože na jeho nemovitosti jsou exekuční zástavy a příkazy k exekuci.


Usnesení č. 13

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1 v č.p. 613, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 11.438,- Kč, s kaucí ve výši 11.059,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 60,- Kč/m2 s paní Terezou Šišmovou, bytem Lhotská 2201/28, Praha 9.


Usnesení č. 14

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 8 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá, s předplaceným nájmem ve výši 26.001,- Kč, s kaucí ve výši 19.301,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 81,- Kč/m2 s paní Editou Tříškovou, bytem Za Černým mostem 266/2, Praha 9 - Kyje.


Usnesení č. 15

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 17 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá nad Labem, s předplaceným nájmem ve výši 24.383,- Kč, s kaucí ve výši 15.192,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 61,- Kč/m2 s paní Markétou Stachovou, bytem Okružní 1496, Lysá nad Labem.


Usnesení č. 16

Rada města

  1. s c h v a l u j e  uzavření splátkového kalendáře s  p. Jaroslavem Soumarem na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 14 v č.p. 47, Jedličkova ul., Lysá nad Labem,
  2. d o p o r u č u j e ZM dne 13.02.2013 návrh ke schválení.


Usnesení č. 17

Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí Danielou Blechovou na měsíční splátky ve výši 300,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 34 v č.p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá,


II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.02.2013 návrh ke schválení.


Usnesení č. 18

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Jitky Kurkové na převedení bytu 3 + 1, č. 33 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá, na dceru, Lucii Kurkovou,

II. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na výše uvedený byt dohodou s pí Jitkou Kurkovou a uzavření nové nájemní smlouvy s pí Lucií Kurkovou.


Usnesení č. 19

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 na pronájem NP v č.p. 29, Čs. armády, Lysá nad Labem, s pí. Hoskovcovou, na dobu určitou do 31.12.2013.


Usnesení č. 20

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 na pronájem NP v č.p. 29, Čs. armády, Lysá nad Labem, s klubem Polski, na dobu určitou do 31.12.2013.


Usnesení č. 21

Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 na pronájem NP v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá nad Labem, s PAVLIK Trade, na dobu určitou do 01.04.2015.


Usnesení č. 22

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky ke zveřejněné zakázce na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav, od p. Martina Hlavičky,
Milovice, a firmy DOS-SERVIS, Lysá n.L.,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav, s  panem Martinem Hlavičkou, trvale bytem Průběžná 603, Milovice – Mladá, za cenu 375.000,- Kč/rok, v pěti splátkách po 75 tis. Kč,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.02.2013 uzavření výše uvedené smlouvy na vědomí.


Usnesení č. 23

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 7 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá nad Labem, s předplaceným nájmem ve výši 32.098,- Kč, s kaucí 17.549,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 80,- Kč/m2 s paní Věrou Tichou (náhradnice pí Šubrtová s nabídkou 60,- Kč/m2, předplacený nájem ve výši 24.074,- Kč a kaucí ve výši 15.537,- Kč).


Usnesení č. 24

Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej částí z obecního pozemku p.č. 469, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., označených geometrickým náčrtkem jako písm. „g“ o vým. 0,46 m2 a písm. „f“ o vým. 0,13 m2, manž. Hlaváčkovým, Skupova 1649/15, Lysá n.L., za částku Kč/m2. Nabyvatelé uhradí kolek na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.02.2013 prodej ke schválení.


Usnesení č. 25

Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části  obecního pozemku p.č. 2566/1, kultura ovocný sad, p.p.č. 3580/3, kultura ostatní plocha, ost. komunikace a p.p.č. 2652/3, kultura zahrada, o vým. 400 m2, všechny pozemky k.ú. Lysá n.L., manž. Petrovi a Pavle Hodkovým, Rybízová 1864, Lysá n.L., za částku 5,- Kč/m2/rok. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s tím, že v případě zahájení stavby na dotčeném pozemku, město může nájemní smlouvu vypovědět před uplynutím platnosti smlouvy s 2 měsíční výpovědní lhůtou.


Usnesení č. 26

Rada města

s c h v a l u j e
zateplení rodinného domu v ulici Kpt. Jaroše, č.p. 1153, Lysá n.L., paní Daně Šefčíkové, 9. května 1381, Lysá n.L.


Usnesení č. 27

Rada města


I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemků z  vlastnictví Bedřicha Valáška a Marie Valáškové, oba bytem Byšičky 38, Lysá nad Labem, do vlastnictví města Lysá nad Labem, a to p.p.č.1179/3 o výměře 88 m2, p.p.č.1179/4 o výměře 116 m2 a p.p.č.1180/11 o výměře 289 m2 /oddělena GP č. 2515-75/2011, ze dne 08.12.2011, z pozemku PK 1180/2, vše v k.ú. Lysá nad  Labem, a zatížení nabývaných pozemků a p.p.č. 1180/12 o výměře 7 m2 v  k.ú. Lysá nad Labem /oddělena GP č. 2515-75/2011, ze dne 08.12.2011, z pozemku PK 3499/1 v majetku města  Lysá nad Labem časově neomezeným a bezúplatným věcným břemenem spočívajícím v právu vstupu, chůze a jízdy ve prospěch p.p.č.1179/5, st.p.č.521/1 a st.p.č.521/2, vše v k.ú. Lysá nad Labem, které jsou ve vlastnictví Bedřicha Valáška a Marie Valáškové. Kultura převáděných pozemků zůstane zachována.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.02.2013 převod ke schválení.


Usnesení č. 28

Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části p.p.č. 2673/1 o vým. 16 m2, kultura ost. plocha, k.ú. Lysá n.L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.


Usnesení č. 29

Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu k vypracované PD - ul. Mírová.


Usnesení č. 30

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podané výpovědi na NP v přízemí a v prvním patře v č.p. 265, Náměstí B. Hrozného, Lysá nad Labem, Úřadem práce ČR, k 31.12.2012,

II. s c h v a l u j e
dohodu o ukončení nájmu NP v přízemí a v prvním patře v č.p. 265, Náměstí B. Hrozného, Lysá nad Labem, s Úřadem práce ČR ke dni 28.02.2013.


Usnesení č. 31

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o zdůvodnění úpravy rozpočtu odborem SMI,

II. o d k l á d á
zařazení rozpracovaných akcí z roku 2012 do rozpočtu roku 2013 na příští jednání RM.


Usnesení č. 32

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost obyvatel ul. Za Pávem, Lysá nad Labem, o vybudování kanalizační přípojky a zpevnění komunikace v ul. Za Pávem,

II. k o n s t a t u j e ,
že město nemá v roce 2013 volné finanční prostředky na investice do této lokality,

II. u k l á d á
odboru SMI, aby prověřil možnost technického napojení kanalizačních přípojek do stávající kanalizace, která vede ul . Za Pávem z lyského prameniště.


Usnesení č. 33

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o cenovém ujednání ke smlouvě č. 2002/34 o dodávce a odběru tepla na rok 2013 s firmou Thermoservis, spol. s. r. o.,

I. o d k l á d á
rozhodnutí na příští jednání rady města,

II. u k l á d á
odboru SMI zpracovat přehled, o kolik se za každý městský objekt zvýší finanční náklady za jejich vytápění.

Termín: 22.01.2013


Usnesení č. 34

Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012

1) Klubu obchodní akademie Lysá n.L. k prodloužení konání Maturitního plesu na Výstavišti Lysá n.L. dne 26.01.2013 do 02:30 hod.,

2) TKD Lysá nad Labem k prodloužení konání plesu na Výstavišti Lysá n.L. dne 27.01.2013 do 02:30 hod.


Usnesení č. 35

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doplnění žádosti MŠ Dráček o dotaci z Operačního programu Životního prostředí – Výzva XLIII o program environmentální výchovy, smlouvu a nabídku na zpracování projektu,

II. s c h v a l u j e
podání žádosti MŠ Dráček o dotaci z Operačního programu Životního prostředí – Výzva XLIII včetně spoluúčasti města v max. výši 10 %.


Usnesení č. 36

Rada města

I. s c h v a l u j e
přijetí finančních darů na novoroční ohňostroj dle návrhu odboru ŠSVZaK,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.02.2013 finanční dar od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., ke schválení.


Usnesení č. 37

Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí ve věci návrhu Nařízení města č. 1/2013 Tržní řád pro město Lysá nad Labem.


Usnesení č. 38

Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 1/2013 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.


Usnesení č. 39

Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 2/2013, Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2013.


Usnesení č. 40

Rada města

p o v o l u j e
Výjimku podle § 99 odst. 3 stavebního zákona ze zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře. Povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. Výjimka se povoluje za podmínek:

  1. Oplocení pozemku – bude obnoveno pouze původní oplocení celého pozemku parc. č. 2870/12, k.ú. Lysá nad Labem, a to drátěným pletivem bez podezdívky, oddělení jednotlivých zahrádek uvnitř pozemku parc. č. 2870/12, k.ú. Lysá nad Labem, bude pouze optické, bez oplocení.

  2. Pro obhospodařování pozemků budou povolovány pouze zahradní domky na dobu určitou 3 roky (jako dočasné stavby) pro uskladnění nářadí, o max. zast. ploše 16 m2.

  3. Jsou přípustné stavby pro pěstování zeleniny (skleník, fóliovník) do 40 m2.

  4. Pro celý areál (uživatele pozemku 2870/12, k.ú. Lysá nad Labem) musí být vyřešena hygiena (např. mobilní WC), likvidace odpadů, a to jak biologických ze zahrádek, tak komunálních z pobytu osob.

  5. Bude řešeno parkování automobilů uživatelů pozemku mimo prostor veřejné účelové komunikace.

  6. Rozvod vody pro potřeby zavlažování bude pouze povrchový se zajištěním vypouštění na zimní období.


Usnesení č. 41

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na schválení názvu ulice „Na Homolce“ v Lysé nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.02.2013 návrh na pojmenování nové ulice ke schválení.


Usnesení č. 42

Rada města

u k l á d á
odboru SMI podat informaci o současném stavu řízení ve věci ve vlastnictví domu č.p. 930, Sokolovská, Lysá n.L.

Termín: 22.01.2013
Vytvořeno 10.1.2013 12:33:53 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 31x | ernest
load