Komise regenerace MPZ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OCHRANĚ PAMÁTEK 
Touto informací navazuji na dvojdílný článek „Pár poznámek k ochraně památek“ z podzimu loňského roku. Na konci druhého dílu byla zmíněna, v té době teprve zadávaná, analytická studie MPZ. Nuže, teď je tato studie hotova, odevzdána a přístupná na webových stránkách města. Přímo se týká těch obyvatel, kteří v památkové zóně či v její blízkosti bydlí, nebo podnikají. Ale mohla by zajímat všechny ostatní, kteří problematiku památkové péče sledují a zajímají se o ni, jakož i pracovníky těch odborů městského úřadu, které výstavbu a rozvoj tohoto území řídí a ovlivňují.

Předem budiž řečeno, že studie je zpracována velmi kvalitně na vysoké odborné úrovni, aniž by tím utrpěla její obecná srozumitelnost. Je rozsáhlá a skládá se z několika dílů; zde chci upozornit jen na ty pasáže, které by mohly být užitečné obyvatelům MPZ.

V textové části, v popisu současného stavu, se, mimo jiné, objevuje několik konkrétních následováníhodných příkladů vzorného přístupu k údržbě a obnově staveb. (V téže kapitole jsou ovšem uvedeny i případy zcela opačné.) Kapitola charakterizující jednotlivé oblasti lišící se svou urbanistickou hodnotou, stavebně historickým významem a dalšími parametry, je důsledně doplněna doporučeními jak se v té které oblasti chovat, co preferovat, na co brát ohled, čeho se vyvarovat. Ta doporučení se týkají jak stavebníků, tak stavebního úřadu a odboru památkové péče.

Součástí studie je i velmi cenná část Pasportů, která, ač zpracovaná nad rámec zadání, podává přehled o všech stavbách v sledované oblasti. Z pochopitelných důvodů (vyloučen zásah do soukromí) je omezena na vnější podobu objektů, ale i tak se může každý obyvatel o „svém“ domě dozvědět to podstatné. Hodnocení je provedeno formou jakési klasifikace jednotlivých hledisek. Jde o názor sice subjektivní (jinak to u některých kategorií ani nejde), ale odborný, zdůvodnitelný a kvalifikovaný. Nemusí a někdy ani zjevně není v souladu s názorem stavebníka, majitele, ale přesto by mohl být vodítkem při údržbě, dalších úpravách či přestavbách staveb.

Celá studie, vybavená odpovídající výkresovou částí a bohatou fotodokumentací směřuje k závěru, v němž po obecném zhodnocení situace, se navrhuje sloučit původní zóny B a C do jediného území označeného jako Ochranné pásmo Městské památkové zóny. Návrh vychází, mimo jiné, ze skutečnosti, že pro zóny B a C nebylo stanoveno žádné praktické rozlišení, ani žádná odlišná pravidla chování. Překvalifikování tohoto území na ochranné pásmo odpovídá lépe zjištěnému aktuálnímu stavu a je v souladu s § 17 odst. 3 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Kromě této zásadní úpravy jsou v návrhu ještě mírně upraveny hranice této (staronové) entity tak, že některé lokality jsou z této kategorie vyňaty a jiné naopak přibrány. Obojí je odborně zdůvodněno.

Tato studie by měla projít připomínkami NPÚ a poté být schválena Ministerstvem kultury ČR. Pokud se tak stane, je v kompetenci městského úřadu ORP, konkrétně Odboru kultury Městského úřadu v Lysé (viz § 14 Zákona o státní památkové péči), stanovit jasná a jednoznačná pravidla pro území Ochranného pásma MPZ. Tato pravidla by poté mohla (nebo spíše měla) být pevně zakotvena, nejspíš formou změny, i v územním plánu města.
Ing.arch. Jan Storch - městský architekt
load