Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA LYSÁ NAD LABEM


Článek I

Úvodní ustanovení


Rada města dle § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona o obcích ustanovuje tyto komise Rady města Lysá nad Labem (dále jen „komise“):

 • Komise pro dopravu a bezpečnost

 • Komise pro dotace

 • Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory

 • Komise pro IT a smart city

 • Komise pro kulturu a cestovní ruch

 • Komise pro regeneraci MPZ

 • Komise pro sport a volný čas

 • Komise pro školství

 • Komise pro výstavbu a rozvoj města

 • Komise pro životní prostředí

 • Komise sociální a zdravotní

 • Redakční rada Listů.


Článek II

Postavení a činnosti komisí


 1. Komise mají postavení iniciativního a poradního orgánu Rady města.

 2. Jmenování do funkce předsedy a člena komisí i jejich odvolání přísluší zcela Radě města (dále jen „Rada“).

 3. Počet členů jednotlivých komisí stanoví Rada.

 4. Svá stanoviska a náměty předkládají komise výhradně svému zřizovateli, tj. Radě.

 5. Komise jsou Radě ze své činnosti odpovědny.

 6. Do 5.12. daného kalendářního roku předkládají komise prostřednictvím svého předsedy Radě souhrnnou roční zprávu o své činnosti, ve které bude mimo jiné uvedena statistika docházky na jednání komise a zhodnocena činnost jednotlivých členů komise.

 7. O skutečnostech zjištěných při práci v komisi jsou členové povinni zachovávat mlčenlivost dle platných právních předpisů, zejména pak ve vztahu k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce člena nebo předsedy komise.


Článek III

Svolání a jednání komise


 1. Komise se schází dle potřeby, nejméně však 4x ročně (neplatí v době vyhlášení nouzového nebo krizového stavu vládou ČR).

 2. Jednání komise svolává její předseda osobně nebo prostřednictvím tajemníka, který bude určen z řad zaměstnanců příslušného odvětvového odboru Městského úřadu Lysá nad Labem (dále jen „tajemník“). Podnět ke svolání komise může dát Rada či jednotlivý člen Rady.

 3. Jednání komise je neveřejné a účastní se jej předseda, členové, tajemník, člen či členové Rady, pokud projeví zájem se jednání účastnit. Účast na jednání stvrzují přítomní svým podpisem do prezenční listiny, která je založena u předsedy komise nebo u tajemníka. K jednání komise lze využít i formu jednání distanční formou, tedy prostřednictvím on-line videokonference nebo telekonference zajišťující přítomnost připojených členů komise v reálném čase (dále jen „jednání na dálku“).

 4. Jednání komise se dále mohou účastnit také komisí pozvaní hosté a další osoby, s jejichž přítomností vysloví komise souhlas.

 5. Komise jedná podle programu schváleného na počátku jednání, které řídí předseda nebo jím pověřený člen komise.

 6. Odborné podklady, jakož i ostatní materiály pro jednání komise, pokud komise nejedná na základě ústních zpráv, informací či iniciativních návrhů svých členů, se předkládají v elektronické podobě.

 7. Komise může k projednání úkolů, na nichž se podílejí i jiné komise, konat společné schůze.


Článek IV

Zápis z jednání komise a usnesení


 1. O průběhu jednání je do 10 dnů od data zasedání komise pořízen zápis včetně usnesení. Zpracovatelem zápisu komise je tajemník, v jeho nepřítomnosti předseda komise. Účastní-li se člen komise jednání komise prostřednictvím jednání na dálku, hlasování takový člen provádí jednoznačným zřetelným prohlášením pro, proti, zdržel se.

 2. V zápise jsou uvedeny časové údaje (den a hodina konání), jmenovitá účast (včetně omluven/neomluven), program, výsledek hlasování a text usnesení.

 3. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů (§ 122 odst. 4 zákona o obcích). Zápis musí obsahovat informaci o hlasování.

 4. Zápis podepsaný řídícím jednání a zpracovatelem zápisu, kteří jsou současně ověřovateli, zůstává uložen u předsedy komise nebo u tajemníka. Dále je vložen prostřednictvím tajemníka do elektronického systému evidence zápisů.

 5. Zápis předkládá do Rady tajemník, včetně návrhů na řešení problémů, které jsou uvedeny v daném zápise.

 6. Plnění úkolů vzešlých z jednání komisí kontroluje tajemník úřadu prostřednictvím příslušných vedoucích odborů.

 7. Nesnese-li věc odkladu, může předseda komise určit, že hlasování o konkrétním projednávaném bodu bude probíhat per rollam prostřednictvím e-mailové komunikace. Hlasující jsou povinni se ve lhůtě 72 hodin od zahájení hlasování vyjádřit slovy „pro / proti / zdržuji se“ e-mailem zaslaným všem adresátům prostřednictvím tlačítka „Odpovědět všem“. Výsledky hlasování per rollam se písemně zaznamenají do zápisu.

 8. Usnášeníschopná komise je pouze v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů.


Článek V

Odměňování členů komisí, kteří jsou členy zastupitelstva


 1. Výše odměn předsedů a členů komisí, kteří jsou současně členy zastupitelstva, jsou stanoveny dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) Zastupitelstvem města Lysá nad Labem.

 2. Výše odměn předsedů a členů komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, stanovuje Zastupitelstvo města Lysá nad Labem nebo Rada, a to ten z orgánů města, do jehož pravomoce rozhodování o odměnách náleží.


Článek VI

Závěrečná ustanovení


 1. Tímto jednacím řádem se řídí všechny komise zřízené Radou vyjma Redakční rady Listů, která se řídí vlastním řádem (pravidly).

 2. Jednací řád nabývá účinnosti dnem 8.11.2022.

 3. Tímto se ruší jednací řád komisí účinný od 18.1.2022.

 4. Po skončení funkčního období předá předseda komise dokumentaci tajemníkovi k uložení do spisovny.Za Radu města Lysá nad Labem 

Mgr. Karel Marek, starosta


Vytvořeno 17.5.2017 - aktualizováno 7.11.2022 15:44:45 | přečteno 233x | ernest
load