Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ RADY MĚSTA LYSÁ NAD LABEM


Článek I

Úvodní ustanovení

Rada města dle § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 odst. 1 zákona o obcích ustanovuje tyto komise Rady města Lysá nad Labem (dále jen „komise“):


 • Komise pro rozvoj města a životní prostředí

 • Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch

 • Komise sociální, zdravotní a školství

 • Komise pro dopravu a bezpečnost

 • Komise pro šťastný život seniorů

 • Komise pro regeneraci MPZ

 • Komise pro výstavbu sportovní haly

 • Redakční rada


Článek II

Postavení a činnosti komisí

  1. Komise mají postavení iniciativního a poradního orgánu Rady města.

  2. Jmenování do funkce předsedy a člena komisí i jejich odvolání přísluší zcela Radě města (dále jen „Rada“).

  3. Počet členů jednotlivých komisí stanoví Rada.

  4. Svá stanoviska a náměty předkládají komise výhradně svému zřizovateli, tj. Radě.

  5. Komise jsou Radě ze své činnosti odpovědny.

  6. Do 10. prosince daného roku předkládají komise prostřednictvím svého předsedy Radě souhrnnou roční zprávu o své činnosti, ve které bude mimo jiné uvedena statistika docházky na jednání komise a zhodnocen přístup i věcná náročnost činnosti jednotlivých členů při řešení stanovených úkolů.

  7. O skutečnostech zjištěných při práci v komisi jsou členové povinni zachovávat mlčenlivost, ve vztahu k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce člena nebo předsedy komise. Podepsání prohlášení o povinnosti mlčenlivosti Rada požaduje a jeho nepodepsání je důvodem k nejmenování člena komise, resp. odvolání člena z komise.


Článek III

Svolání a jednání komise

 1. Komise se schází dle potřeby, nejméně však 4x ročně (neplatí v době vyhlášení nouzového nebo krizového stavu vládou ČR). Nevztahuje se na komisi pro regeneraci MPZ, která se schází dle potřeby.

 2. Jednání komise svolává její předseda osobně nebo prostřednictvím určeného zástupce odvětvového odboru Městského úřadu Lysá nad Labem (dále jen „zástupce odboru“). Podnět ke svolání komise může dát Rada/ jednotlivý člen Rady.

 3. Jednání komise je neveřejné a účastní se jej předseda, členové, zástupce odboru, příp. člen/členové rady, pokud projeví zájem se jednání účastnit. Účast na jednání stvrzují přítomní svým podpisem do prezenční listiny, která je založena u předsedy komise nebo u zástupce odboru.

 4. V souvislosti s projednáním konkrétní záležitosti lze přizvat dalšího člena zastupitelstva obce, případně jiné osoby. O přizvání rozhoduje předseda komise nebo člen/členové Rady.

 5. Komise jedná podle programu schváleného na počátku jednání, které řídí předseda nebo jím pověřený člen komise.


Článek IV

Zápis z jednání komise a usnesení

 1. O průběhu jednání je do 10 dnů od data zasedání komise pořízen zápis včetně usnesení. Zpracovatelem zápisu komise je předseda komise, pokud touto činností není předsedou komise pověřen některý z členů komise.

 2. V zápise jsou uvedeny časové údaje (den a hodina konání), jmenovitá účast (včetně omluven/neomluven), program, výsledek hlasování a text usnesení.

 3. Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů (§ 122 odst. 4 zákona o obcích). Zápis musí obsahovat informaci o hlasování.

 4. Zápis podepsaný řídícím jednání a zpracovatelem zápisu, kteří jsou současně ověřovateli, zůstává uložen u předsedy komise nebo u zástupce odboru. Dále je vložen prostřednictvím zástupce odboru do elektronického systému evidence zápisů.

 5. Zápis předkládá do Rady zástupce odboru, včetně návrhů na řešení problémů, které jsou uvedeny v daném zápise.

 6. Plnění úkolů vzešlých z jednání komisí kontroluje tajemník úřadu prostřednictvím příslušných vedoucích odborů.

 7. Komise nelze konat per-rollam.

 8. Usnášeníschopná komise je pouze v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů.


Článek V

Odměňování členů komisí, kteří jsou členy zastupitelstva

 1. Výše odměn předsedů a členů komisí, kteří jsou současně členy zastupitelstva, jsou stanoveny dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. n) Zastupitelstvem města Lysá nad Labem.


Článek VI

Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád nabývá účinnosti dnem 11.05.2020.

 2. Tímto se ruší jednotlivé jednací řády komisí, které byly doposud v platnosti, s výjimkou jednacího řádu redakční rady obsaženého v pravidlech pro vydávání Listů.

 3. Po skončení funkčního období předá předseda komise dokumentaci zástupci odboru k uložení do spisovny.


Za Radu města Lysá nad Labem  - Ing. Karel Otava, starosta


Vytvořeno 17.5.2017 - aktualizováno 14.12.2022 11:21:56 | přečteno 206x | ernest
load