OZV 5/2014 o vedení technické mapy města

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem

č. 5/2014

o vedení technické mapy města

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 03.09.2014, usnesením č.II/3 usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:

 1. obsah technické mapy města nad rámec základního obsahu technické mapy obce1,

 2. povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy města,

 3. podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby při plnění povinnosti podle písmene b).

Čl. 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí výkonným správcem technické mapy města subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy města včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je obcí pověřená fyzická nebo právnická osoba.

 1. Za změny týkající se obsahu technické mapy města se považují

  1. výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy města,

  2. výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy města,

  3. odstranění staveb.

Čl. 3

Obsah technické mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce

Prvky obsahu technické mapy města, které jdou nad rámec základního obsahu technické mapy obce (dále jen „prvky rozšiřující obsah technické mapy obce“), jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy města

Povinnost ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy města má vlastník stavby, jejíž realizací jsou měněny prvky obsahu technické mapy města a to ve lhůtě do 60 dnů od vzniku stavby.

Čl. 5

Podmínky zpracování a předávání 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

(1) Vlastník stavby ohlásí změny týkající se obsahu technické mapy města předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby2 v elektronické podobě a ověřené úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem3 výkonnému správci technické mapy města podle čl. 5 odstavec 4, a to prostřednictvím stavebního úřadu.

(2) Vlastník stavby dokládá stavebnímu úřadu potvrzením o převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, že obecnímu úřadu byly ohlášeny změny týkající se obsahu technické mapy města podle odstavce 1

 1. u stavby, na kterou se vydává stavební povolení, spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu,

 2. u stavby, která podléhá ohlášení jednoduchých staveb a terénních úprav, spolu s oznámením o užívání stavby,

 3. u odstraněné stavby spolu s oznámením o odstranění stavby,

 4. u ostatních změn týkajících se obsahu technické mapy města do 30 dnů od provedení ohlašované změny.

(3) Podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje provozní dokumentace technické mapy města zveřejněná na internetových stránkách města.

(4) Geodetická část dokumentace se předává prostřednictvím podatelny MěÚ na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy města. Nosič dat je zaevidován do spisové služby stavebního úřadu, který je postoupí správci technické mapy města.

(5) Správce technické mapy města po kontrole písemně potvrdí převzetí změny. Stavební úřad v případě nesouladu datového souboru s touto vyhláškou uvědomí vlastníka stavby o výsledku kontroly nosiče dat a vyzve jej k nápravě. Toto potvrzení je součástí podkladů vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání stavby, popřípadě podkladů pro převzetí povrchů po výkopových pracích.

Čl. 6

Sankce

Nesplnění povinností vyplývajících z této vyhlášky bude řešeno

 1. v případě fyzických osob jako přestupek podle zákona o přestupcích v platném znění,

 2. v případě podnikajících fyzických osob nebo právnických osob podle zákona o obcích v platném znění.

Čl. 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2015

……………………. ……………………..

Marcela Chloupková Mgr. Jiří Havelka

místostarostka starosta města

1 Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce.

2 § 13 odst. 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

3 § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.

Vytvořeno 12.9.2014 9:39:17 | přečteno 53x | ernest
load