OZV 5/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a

Město Lysá nad Labem
Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem
č. 5/2008
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném

k zajištění veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 10.9.2008 usnesením II bod č.18 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek I.

Základní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška, na základě zmocnění v zákoně, stanovuje závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku na území města Lysá nad Labem, včetně jeho místních částí.Článek II.

Vymezení pojmů
 1. Veřejná hudební produkce je živá hudba (například při tanečních zábavách, plesech a koncertech) i reprodukovaná hudba, provozovaná na veřejných prostranstvích i v provozovnách.

 2. Mezi veřejné sportovní a kulturní podniky patří zejména pořádání veřejných hudebních produkcí, a to v budovách či na veřejných prostranstvích.
Článek III.

Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků


 1. Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků, a to jak s živou, tak i reprodukovanou hudbou, lze na území města Lysá nad Labem a jeho místních částí, pořádat ve dnech předcházejících  pracovním dnům v době od 6:00 do 23:00 hodin, ve dnech předcházejících dnům pracovního volna a pracovního klidu a svátkům od 8:00 do 01:00.

 2. U veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, zejména u tanečních zábav a diskoték, musí pořadatel akce jmenovitě stanovit členy pořadatelské služby. U ostatních akcí odpovídá za dodržování veřejného pořádku pořadatel nebo provozovatel.Článek IV.

Oznamovací povinnost
Pořadatel podniku uvedeného v čl.III je povinen oznámit Městskému úřadu Lysá nad Labem,

odboru školství a kultury, nejpozději 5 dnů před jejím konáním:
  1. jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firma, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

  2. označení druhu podniku nebo opakujících se podniků , dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,

  3. předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,

  4. počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení.
U veřejně přístupných podniků, které se konají na místech, která nejsou určena a

zřízena pro pořádání uvedených podniků, pořadatel uvede další údaje:

  1. údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,

  2. údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,

  3. lhůtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a způsob tohoto úklidu,

  4. způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání podniku,

  5. způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany.Článek V.

Kontrola a sankce
1. Kontrolu nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Lysá

nad Labem a Městský úřad Lysá nad Labem.

 1. Jakékoliv jednání v rozporu s ustanoveními této obecně závazné vyhlášky bude

posuzováno podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších

předpisů.
Článek VI.

Závěrečná ustanovení
1. Fyzické a právnické osoby pořádající tyto akce (dále jen pořadatelé) mohou požádat o

povolení výjimky ze stanovené doby. Žádost se podává na MěÚ Lysá nad Labem, odbor

školství a kultury.

2. O udělení výjimky rozhoduje rada města podle Pravidel o udělení výjimky. Výjimka se

uděluje na pořádání konkrétní akce nebo na určité časové období pro opakované akce,

nejdéle však na dobu 2 let.

3. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č.3/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh

a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték, jiných kulturních podniků a

hostinské činnosti k zajištění veřejného pořádku ze dne 11.10.2006.Článek VI.

Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………………………. ………………………. …………………….

Marcela Chloupková Mgr.Jiří Havelka Tomáš Sedláček

místostarostka starosta místostarosta


Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


Vytvořeno 1.5.2014 11:59:26 | přečteno 59x | ernest
load