OZV 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských škol

Město Lysá nad Labem
Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem
č. 4 /2016,
kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských škol
v Lysé nad Labem
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 14.12.2016 usnesením č. 585 usneslo vydat na základě ustanovení § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10, písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Školský obvod spádových mateřských škol
Do školského obvodu spadají následující mateřské školy zřizované městem Lysá nad Labem:

Mateřská škola Čtyřlístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590

Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol, Mírová 430

Mateřská škola Mašinka Lysá nad Labem, Sídliště 1512, 1516

Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464

Školský obvod tvoří celé území města Lysá nad Labem včetně městských částí Litole, Byšiček a Dvorců.

Čl. 2
Účinnost
Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Jan Burian v. r. Ing. Karel Otava v. r.

místostarosta města Lysá nad Labemstarosta města Lysá nad Labem

Datum vyvěšení: 16.12.2016

Datum sejmutí: 2.1.2017
Vytvořeno 31.1.2017 14:17:00 | přečteno 7x | ernest
load