OZV 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom

MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem
č. 4/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem se na svém zasedání dne 24.06.2015 usnesením II, bod č.11, usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem 1), vznikajících na území města Lysá nad Labem a městských částí Litol, Byšičky, Dvorce.

2) Tato vyhláška se vztahuje:

a) na všechny fyzické osoby na území města,

b) na právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen „podnikatelé“), kteří produkují odpad podobný komunálnímu a mají uzavřenou písemnou smlouvu s městem pro nakládání s komunálním odpadem 2).

Článek 2

Základní pojmy1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

2) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

2) Dle § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1

Komunální odpad se člení např. na:

a) plasty,

b) sklo,

c) papír a lepenky,

d) objemný odpad,

e) nebezpečné složky komunálního odpadu,

f) uliční smetky - odpady z čištění veřejných prostranství a drobné odpady uložené do uličních nebo parkových odpadkových košů,

g) kovy,

h) biologicky rozložitelný odpad (BRO)

i) směsný odpad - zbylý komunální odpad po oddělení ostatních složek.

3) Stavební odpad je odpad vznikající modernizací obytných budov, přestavbou rodinných domků, objektů apod. Není odpadem komunálním.

4) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

5) Shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s nimi.

6) Pytlový sběr papíru, PET lahví, plastů včetně nápojových kartonů je doplňkový způsob shromažďování a sběru papíru, PET lahví, plastů a nápojových kartonů, určený pro fyzické osoby, které jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému odpadového hospodářství ve městě.

7) Čárový kód představuje identifikaci fyzické osoby a sbírané komodity.

8) Původcem odpadu se pro účely této vyhlášky stává město v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, město se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

9) Sběrný dvůr je zařízení vybudované městem, sloužící ke shromažďování a dočasnému skladování vytříděných druhů odpadů z komunálního odpadu, včetně odpadu objemného.

10) Stanoviště sběrných nádob je stavebně upravené místo vybavené sběrnými nádobami určenými ke sběru komunálního odpadu. Dále se za stanoviště sběrných nádob považuje veřejné prostranství před nemovitostí v den pravidelného svozu sběrných nádob a místa umístění kontejnerů na shromažďování tříděného odpadu.

9) Sběrné nádoby jsou typizované nádoby a kontejnery určené ke shromažďování komunálního odpadu a složek z něj vytříděných (sklo, papír, plast apod.).

11) Oprávněná osoba je osoba provádějící sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu.

12) Malé zařízení na biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů bylo zřízeno pro zpracování BRO především z údržby veřejné zeleně města Lysá nad Labem. Provozovna je umístěna v lokalitě "Šibák", na pozemcích p. č. 2841/2 a na p. č. 2850/5. Oba pozemky jsou ve vlastnictví města. Činnost zařízení se řídí schváleným provozním řádem.

2

Článek 3

Všeobecné povinnosti při nakládání s komunálním odpadem1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze

zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí.

2) Každý je zejména povinen:a) předcházet vzniku odpadů a omezit jejich množství,

b) ukládat odpad na místa touto vyhláškou k tomu určená,

c) vytřídit nebezpečné a využitelné složky z komunálního odpadu a uložit je na místech k tomu určených,

d) sběrné nádoby plnit tak, aby se daly jejich kryty uzavřít.

3) Zakazuje se:a) do sběrných nádob na domovní odpad ukládat

- nebezpečný odpad,

- stavební suť a jiný podobný odpad,

- objemný odpad nebo odpad měnící svůj tvar, zejména větve, rozměrný železný a dřevěný

odpad,

- horký popel,

- tekutiny a podobné odpady,

b) odpad ve sběrných nádobách udupávat a zhutňovat,

c) používání sběrných nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu,

d) odkládat odpad mimo sběrné nádoby nebo sběrná místa určená touto vyhláškou,

e) ukládat do odpadkových košů rozmístěných na veřejných prostranstvích komunální odpad.

Článek 4 Shromažďování odpadu1) Pro shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu jsou k dispozici tyto sběrné nádoby, stanoviště a zařízení:

a) Sběrné nádoby (popelnice) o objemu 110, 120 a 240 litrů a kontejnery o objemu 660 a 1100 litrů - slouží k ukládání směsného odpadu a oddělených složek komunálního odpadu, a to dle označení konkrétní nádoby.

b) Kontejnery na tříděný odpad určené na papír, plasty, sklo čiré, sklo směsné, elektrozařízení, textil, obaly tetrapak jsou umístěny ve sběrných stanovištích - podrobný rozpis tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.

2) Velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (BRO), tj. odpad ze zeleně a dřevní hmota, jsou umístěny v prostorech sběrných míst a slouží k ukládání biologicky rozložitelného odpadu. Jejich rozmístění a termíny přistavení jsou zveřejněny na stránkách města.

3) Plastové pytle s čárovým kódem jsou určeny ke shromažďování papíru, PET lahví, plastů včetně nápojových kartonů pro doplňkový sběr tříděného odpadu.

3

4) Zneškodňování nebezpečných odpadů je zabezpečeno oprávněnou osobou vlastnící příslušné oprávnění a provozující sběrný dvůr, kam lze uvedený nebezpečný odpad odkládat. Sběrný dvůr se nachází v areálu bývalé kotelny v ulici Ke Vrutici č.p. 1738, Lysá nad Labem. Seznam odpadů, jež se zde přijímají, včetně rozpisu provozní doby, je zveřejněn na stránkách města.

5) Pro odkládání železného odpadu a odpadu barevných kovů jsou určeny sběrné nádoby, umístěné ve sběrném dvoře v ulici Ke Vrutici č.p. 1738, Lysá nad Labem, nebo lze tyto odpady odkládat v zařízeních3) s platným povolením příslušného správního orgánu.

6) Stavební odpad (vybourané cihly, omítka, kámen, živice, beton) vzniklý modernizací či přestavbou nemovitostí fyzických osob se odkládá ve sběrném dvoře v ulici Ke Vrutici č.p. 1738, Lysá nad Labem do označeného kontejneru, případně lze odvoz zajistit individuálně za úplatu prostřednictvím oprávněné osoby.

7) Uhynulá zvířata a jejich části nesmějí být odkládány do žádných sběrných nádob ani kontejnerů.

8) Odpadkové koše na veřejných prostranstvích jsou určeny pro odkládání drobného odpadu po konzumaci občerstvení na ulici či v parku. Do těchto košů je zakázáno odkládat domovní odpad.

9) Papír, PET lahve a plasty včetně nápojových kartonů může fyzická osoba sbírat a třídit též samostatně v rámci systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“, kdy mají fyzické osoby, které jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadků, možnost formou doplňkového pytlového sběru a třídit některé složky komunálního odpadu.

10) Doplňkový pytlový sběr spočívá v třídění komodit do plastových pytlů, které se označí čárovým kódem, který identifikuje sbíranou komoditu a fyzickou osobu. Tyto pytle jsou po naplnění umístěny na místa k tomu určená a v daných termínech svezeny. Případně je možné je odnášet na sběrný dvůr.

11) Načítání vytříděného množství bude probíhat celoročně po měsících a následné přepočtení tohoto množství na finanční úlevu, která se fyzické osobě, která je poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, odečte následující kalendářní rok od výše zmíněného místního poplatku.

12) Nežádoucí příměs, zjištěná v takto vytříděném odpadu, má za následek, že toto množství (pytel s čárovým kódem) nebude do tohoto doplňkového systému započteno.

13) Plastové pytle a čárové kódy k doplňkovému pytlovému sběru budou vydány Městským úřadem Lysá nad Labem. Podrobné podmínky pro pytlový sběr tříděného odpadu jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Sběrny druhotných surovin, výkupy kovů a pod.

4

Článek 5

Barva a označení sběrných nádob1) Barva sběrných nádob slouží pro rozlišení složek odpadu, které je možno do sběrných nádob odložit.

Pro území města je závazné následující barevné provedení sběrných nádob:

a) nádoby na tříděný odpad:

1. barva modrá - sběrné nádoby na papír a lepenku

2. barva zelená - sběrné nádoby na barevné a tabulové sklo

3. barva bílá – sběrné nádoby na čiré sklo

4. barva žlutá - sběrné nádoby na plasty nebo plastové obaly

5. barva hnědá – sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad

6. barva černá s oranžovou stříškou – sběrné nádoby na nápojové kartony Tetrapak

7. barva červená – sběrné nádoby na elektrozařízení

8. barva modrá s nápisem TEXTIL – sběrné nádoby na použitý textil

b) nádoby na směsný komunální odpad:

1. barva černá (event. antracitová) - plastové sběrné nádoby

2. bez barevného označení - kovové sběrné nádoby

2) Podmínkou o barvě sběrné nádoby podle odst. 1 splňuje i sběrná nádoba, která má např. víko nebo jeho část v požadované barvě. Ostatní části sběrných nádob musí být v barvě černé, resp. antracitové (u plastových nádob) nebo bez barvy (u kovových nádob).

3) Kromě barvy se odlišují sběrné nádoby a kontejnery na jednotlivé složky odpadu i nápisem, který jednoznačně stanoví, které složky odpadů je přípustné do nádoby odkládat.

4) Sběrné nádoby mohou být dále opatřeny označením jména nebo názvu oprávněné osoby, adresou nebo sídlem, popř. provozovnou a kontaktním telefonem pro uplatnění připomínek, stížností nebo poskytování informací o svozu odpadu.

Článek 6

Vlastnictví sběrných nádobSběrné nádoby jsou ve vlastnictví oprávněné osoby, která zajišťuje provoz systému odpadového hospodářství a jsou poskytnuty městu formou pronájmu. Občané obdrží sběrnou nádobu bezplatně na základě uzavřené smlouvy.

Článek 7

Umístění sběrných nádob1) Stanoviště sběrných nádob je stavebně upravené místo vybavené sběrnými nádobami určenými k shromažďování komunálního odpadu. Za dočasné stanoviště sběrných nádob se považuje veřejné prostranství před nemovitostí. Dočasná stanoviště jsou určena výhradně pro sběrné nádoby uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a). Stálými stanovišti jsou místa umístění sběrných nádob určená městem.

2) Původci odpadů v případě, že mají uzavřenou smlouvu dle čl. 1 odst. 2 písm. b) této vyhlášky, a občané zajistí přistavení sběrných nádob na dočasné stanoviště maximálně 12 hodin před stanoveným termínem a úklid sběrných nádob maximálně 12 hodin po provedeném svozu.

5

Článek 8

Frekvence svozu směsných odpadůNa území města je zaveden odvozový systém sběru směsného odpadu, donáškový systém sběru u tříděných složek komunálního odpadu a doplňkový pytlový sběr papíru, PET lahví, plastů včetně nápojových kartonů.

1) Svoz směsných odpadů z popelnic a kontejnerů zajišťuje oprávněná osoba s četností:

a) 1 x za 2 týdny, tj. 26 svozů za kalendářní rok u sběrných nádob s objemem 110, 120 a 240 litrů.

U městských částí Byšičky a Dvorce je s přihlédnutím k druhu topení zajišťován svoz v období říjen až duben 1 x týdně.

b) 1 x týdně, tj. 52 svozů za kalendářní rok u sběrných nádob s objemem 660 a 1100 litrů.

2) Doplňkový pytlový svoz odpadů zajišťuje oprávněná osoba s četností 1x za měsíc, svozové dny jsou určeny městským úřadem před ukončením běžného roku vždy na celý následující kalendářní rok.

3) Svoz odpadů se provádí podle městem odsouhlaseného harmonogramu. Pokud svoz vychází na státní svátek nebo jiný den pracovního klidu (kromě neděle), zajistí oprávněná osoba svoz odpadů v plném rozsahu podle dohody s městem. V neděli svoz odpadů není povolen s výjimkou dohody s městem.Článek 9

PoplatkyPoplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je stanoven v samostatně vydané obecné závazné vyhlášce o místních poplatcích, v platném znění.

Článek 10

Pravomoci města a kontrolní činnost

Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí pracovníci MěÚ, odboru správy majetku a investic, odboru životního prostředí, obecního živnostenského úřadu a strážníci městské policie.

Článek 11

SankceSankce jsou upraveny zákonem o odpadech, zákonem o přestupcích a zákonem o obcích.

6

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Lysá nad Labem č. 1/2015 ze dne 18.02.2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lysá nad Labem včetně nakládání se stavebním odpadem.

2) Doplňkový pytlový svoz odpadů bude zahájen od 01.11.2015.

3) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

.................................................. .................................................

Ing. Petr Eliška  Mgr. Jiří Havelka

místostarosta starosta města

Vyvěšeno:

Sejmuto:7

Příloha č. 1

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 4/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem.

Stanoviště nádob na tříděný odpad

Poř.č.

Stanoviště

papír

plast

sklo směsné

sklo bílé

tetrapak

textil

elektro

1

Borek Litol

1

2

1

1

     
2

Byšičky

1

1

1

1

     
3

Čapkova – za Výstavištěm

2

2

1

1

1

   
4

Čechova

1

2

1

1

     
5

ČSA sídliště

1

2

1

1

     
6

Dobrovského sady

2

2

1

1

  1

1

7

Dvorce

1

2

1

1

     
8

Fibichova

2

2

1

1

     
9

Husova – u SBD domů

1

2

1

1

     
10

Jedličkovo sídl – u   benzinky

2

2

1

1

     
11

Jedličkovo sídl. – u Penny

1

2

1

1

1

   
12

Komenského – u školy

1

2

1

1

     
13

Sojovická – Kovonské domy

2

2

1

1

     
14

Kpt. Jaroše

2

2

1

1

1

1

 
15

Litol – u dětského hřiště u   ZŠ

1

2

1

1

1

   
16

Na Vysoké mezi – u nadjezdu

1

2

1

1

1

   
17

Na Zemské stezce

1

1

1

1

     
18

Nerudova – u samoobsluhy

1

2

1

1

     
19

Pivovarská

3

3

1

1

     
20

Poděbradova

1

2

1

1

1

   
21

Přemyslova – u MěÚ

1

2

1

1

     
22

Řehačka

1

1

1

1

     
23

Sběrný dvůr – Ke Vrutici

1

1

1

1

1

1

1

24

Sídliště, Okružní – u   školky

1

2

1

1

     
25

Sídliště - Lomená

2

2

1

1

     
26

Sídliště – u samoobsluhy

1

2

    1

   
27

Sokolská – parkoviště u   Penny

  2

    1

   
28

Sokolská – u Penny

2

2

1

1

     
29

Škola – Obchodní akademie

  1

         
30

Škroupova

1

1

1

1

     
31

Švermova - domy

1

1

1

1

     
32

U Vlečky

2

2

1

1

1

   
33

Ve Skále

1

2

1

1

1

   
34

Vichrova

1

1

1

1

     
35

Vichrova – nové stanoviště

1

1

1

1  Celkem

44

62

32

32

10

3

2

Příloha č. 2/str. 1

Obecně závazná vyhláška města Lysá nad Labem

č. 4/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem.Doplňkový systém „Třídíme, šetříme, sbíráme“ pro občany města.

Podrobné podmínky pro pytlový sběr tříděného odpadu

1. Fyzické osoby, které jsou poplatníky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a mají tento poplatek řádně uhrazen za předchozí období, se mohou zapojit do doplňkového systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“.

2. Pro zapojení se do systému „Třídíme, šetříme, sbíráme“ je třeba zaregistrovat se na Městském úřadu, odboru správy majetku a investic, kde budou vydávány čárové kódy a plastové pytle určené pro shromažďování tříděného odpadu.

3. Lze použít i jiné průhledné plastové pytle (dostatečně pevné), které se řádně a viditelně označí čárovým kódem.

4. Na základě obecně závazné vyhlášky je možné ve městě Lysá nad Labem odděleným pytlovým sběrem třídit papír, PET lahve, plasty včetně nápojových kartonů.

5. Po naplnění plastových pytlů vybranými komoditami je třeba takový pytel označit příslušným čárovým kódem, který slouží k identifikaci fyzických osob, které jsou poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a sbírané komodity.

6. Dnem svozu je určena každá poslední středa v měsíci. V případě, že poslední středa vychází na stejný den jako svátek, je svoz proveden vždy ve středu předcházející tomuto dni.

7. Naplněné a řádně označené plastové pytle občan umístí v den svozu na určená místa nejpozději v 6:00 hodin. Určenými místy svozu jsou:

a) stanoviště sběrných nádob na komunální odpad,

b) stanoviště zvláštních sběrných nádob na tříděný odpad.

8. Dále je možné odevzdávat naplněné a řádně označené pytle do sběrného dvora v ulici Ke Vrutici č.p. 1738 v rámci jeho pracovní doby.

9. Načítání vytříděného množství bude probíhat v měsíčním intervalu a následně bude přepočteno na finanční úlevu.

10. Jakákoliv zjištěná nežádoucí příměs v takto vytříděném odpadu má za následek, že toto množství (pytel s čárovým kódem) nebude do tohoto doplňkového systému započteno.

Příloha č. 2/str. 2

11. V případě, že pytel nebude řádně označen nebo čárovým kód nebude čitelný, pytel bude započten do systému pouze v případě, že nebude obsahovat nežádoucí příměsi a občan prokáže jeho odevzdání. Proto je třeba, aby si občan vedl pro svou kontrolu počet odevzdaných pytlů.
12. Období rozhodované pro načítání finanční úlevy je vždy období dvanácti měsíců a rozumí se jím období od listopadu jednoho roku do října následujícího roku. Po říjnovém vyhodnocení bude možné načtenou celkovou finanční úlevu uplatnit při platbě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za druhé pololetí daného roku.
Vytvořeno 2.7.2015 6:36:39 | přečteno 14x | ernest
load