OZV 4/2004 o požární ochraně - Podmínky požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší

Městské zastupitelstvo v Lysé nad Labem se na svém zasedání dne 24.3.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Obsah

článek I. - úvodní ustanovení

článek II.

článek III. - zabezpečení požární ochrany při pořádání akcí

článek IV. - snakce

článek V. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

článek VI. - účinnost

 

čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje podmínky požární bezpečnosti při kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcích a shromážděních (dále jen akce), kterých se zúčastňuje větší počet osob v katastru města Lysá nad Labem.
 2. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci (dále jen „organizátor akce").

čl. II

Pro účely této vyhlášky se rozumí :

 1. stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení
 2. ukončením akce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu
 3. shromažďovacím prostorem - vnitřní nebo venkovní prostor určený pro shromažďování většího počtu osob
 4. vnitřním shromažďovacím prostorem - prostor, který je po obvodě a shora vymezený stavebními konstrukcemi, přičemž se za stavební konstrukce považují také konstrukce přemístitelné (posuvná stěna či střecha apod.) nebo krátkodobé, popřípadě dočasné (stanové, kontejnerové, buňkové apod.)
 5. venkovním shromažďovacím prostorem - prostor, který je neuzavřený po obvodě nebo shora, avšak vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi (tribunou, pódiem, ohradní stěnou, oplocením, přenosnými zábranami, apod.), okolním terénem nebo přírodním prostředím (svah, skála, vodní plocha); také prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství (dvory apod.), prostor na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem.

Členění akcí podle místa konání a počtu osob:

 1. akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru určené k tomuto účelu dle odst.1 písm c) a d):
  • u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice)
  • u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník

 2. akce ve venkovním shromažďovacím prostoru dle odst.1 písm c) a e) určeném k tomuto účelu:

  • u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice)

  • u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí jeho vlastník

 3. akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, ketrých se zúčastní 300 osob a více; v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se   zúčastní 900 osob a více.

čl. III

Zabezpečení požární ochrany při pořádání akcí

 1. pořadatel je povinen v souladu s § 13 odstavcem 1, písm.c zákona o požární ochraně zřídit požární hlídku, která bude složena z velitele a dalších 2 členů. Vyšší počet členů se úměrně zvyšuje podle počtu účastníků akce (na dalších 200 osob 1 člen). Odborná příprava členů požární hlídky musí být provedena před zahájením akce, včetně vedení prokazatelného záznamu.
 2. členové požární hlídky nesmí být pověřováni jinými úkoly a ani sami vykonávat činnosti, které nesouvisí s plněním jejich povinností

 3. členové požární hlídky musí být označeni rukávovou páskou výrazné barvy s nápisem „Požární hlídka" , případně visačkou či jiným vhodným způsobem

 4. členové požární hlídky jsou povinni se seznámit s charakterem činnosti a s charakterem zabezpečované akce, seznámit se s objektem a prostorem, souvisejícími požárně bezpečnostními opatřeními, kontrolovat v průběhu akce dodržování příslušných předpisů upravujících požadavky požární ochrany objektu, prostoru, nebo prováděné činnosti

 5. V případě vzniku požáru musí pořadatel akce prostřednictvím určené požární hlídky zajistit nutná opatření k záchraně ohrožených osob, zamezit vzniku paniky, znát způsoby zamezení šíření požáru, znát rozmístění a způsob použití hasicích přístrojů, požárních vodovodů a dalších věcných prostředků požární ochrany, znát způsob vyhlášení požárního poplachu, přivolání hasičské jednotky a zúčastnit se likvidace požáru.
 6. pořadatel akce je povinen před zahájením akce prověřit umístění a dostatek věcných prostředků požární ochrany, volnost a označení únikových cest a nouzových východů, přístupu k hlavním vypínačům el. proudu, k hlavním uzávěrům vody a plynu

 7. S ohledem na druh akce stanovit vlastní opatření k zabezpečení požární ochrany

  zajistit, aby příjezdové a zásahové cesty byly volné, aby byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebního zásahu

 8. při akcích jako je jarmark, pouť, burza apod. musí být jednotlivé stánky uspořádány tak, aby mezi skupinami stánků vznikl dostatečný ochranný prostor k zabránění přenesení a šíření požáru a byla umožněna bezpečná evakuace osob a zajištěn účinný zásah jednotek požární ochrany

 9. při konání ohňostroje a použití pyrotechnických a jiných efektů musí být tyto práce prováděny pouze odborně způsobilou osobou a jen se souhlasem města. Pořadatel musí zajistit taková opatření, aby při zalétnutí žhavých částic do okolí nedošlo ke vzniku požáru

 10. provádění ohňostrojů a jiných pyrotechnických efektů v souvislé zástavbě nesmí ohrozit její požární bezpečnost

 11. při plnění balónků technickými plyny musí pořadatel zajistit, aby tato činnost byla prováděna v souladu s předpisy. Je zakázáno plnění balónku plyny, které tvoří se vzduchem výbušnou-hořlavou směs (např. vodík a jeho směsi)


 12. u všech uvedených akcí je pořadatel povinen zřídit potřebný počet stanovišť, na kterých budou v určeném počtu umístěny přenosné hasicí přístroje, případně jiné věcné prostředky požární ochrany. Tato stanoviště musí být viditelně označena.

čl. IV

Sankce

 1. Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může jí být uložena pokuta ve smyslu ustanovení §58 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené tímto nařízením, může mu být městem uložena pokuta podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

čl. V

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. O konání akce, je pořadatel povinen informovat včetně návrhu opatření k zabezpečení požární ochrany nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akce.
 2. Akce, u kterých musí být předložena městu písemná zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti:
  • Shromažďování dle zákona č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, zahrnující i pouliční průvody a manifestac
  • Jiné akce nesloužící účelu shromažďování pořádané mimo prostory k těmto účelům určeným, pokud předpokládaný počet zúčastněných osob přesahuje ve vnitřním shromažďovacím prostoru 200 osob a ve vnějším shromažďovacím prostoru 300 osob.
 3. Město může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a touto vyhláškou.
 4. Prokazatelnost plnění povinnosti stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených touto vyhláškou zabezpečuje organizátor akce.
 5. Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení Nařízení Středočeského kraje č.4/2002 ze dne 12.8.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární  ochrany při akcích kterých se zúčastňuje větší počet osob.

čI. VI

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 8.5.2004

Václav Houštecký

starosta 

Marcela Chloupková

místostarostka

Vytvořeno 9.5.2013 11:17:38 | přečteno 83x | ernest
load